Teksti suurus:

Veeseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2015
Avaldamismärge:RT I, 06.11.2015, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.11.2015 otsus nr 690

Veeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 29.10.2015

Veeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 321 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 325 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pinnaveekogumi ökoloogiline seisund näitab veeökosüsteemide struktuuri ja funktsioneerimise kvaliteeti ning keemiline seisund prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete sisaldust pinnavees ja vee-elustikus.”;

3) paragrahvi 325 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Pinnaveekogumi keemilist seisundit iseloomustavad kaks seisundiklassi järgmiselt:
1) hea – prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete sisaldus pinnavees ja vee-elustikus ei ületa käesoleva seaduse § 265 lõike 10 alusel kehtestatud keskkonna kvaliteedi piirväärtusi;
2) halb – prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete sisaldus pinnavees ja vee-elustikus ületab käesoleva seaduse § 265 lõike 10 alusel kehtestatud keskkonna kvaliteedi piirväärtusi.”;

4) paragrahvi 265 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 265 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Prioriteetsete ohtlike ainete juhtimine pinnavette ning nimetatud ainete ja muude saasteainete juhtimine otse põhjavette on keelatud, välja arvatud erandjuhtudel vee erikasutusloa alusel. Prioriteetsete ainete juhtimine pinnavette ja põhjavette on lubatud vee erikasutusloa alusel vastavalt käesoleva seaduse §-le 2611.”;

6) paragrahvi 265 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimistu, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused, ainete jälgimisnimekirja ning pinnases ohtlike ainete sisalduse piirväärtused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

7) paragrahvi 265 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 2611 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 343 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Veesammas on käesoleva seaduse tähenduses veepinnast veekogu põhjaseteteni ulatuv vertikaalselt katkematu veemass.

(12) Geoloogiline formatsioon on käesoleva seaduse tähenduses litostratigraafiline üksus, mille sees võib leida ja kaardistada eristuvaid kivimikihte.”;

10) paragrahvi 394 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Keskkonnaamet teostab järelevalvet käesoleva seaduse § 17 lõikes 9 sätestatud nõude täitmise üle juhul, kui vee erikasutusluba ei ole nõutav.

(6) Lisaks Keskkonnainspektsioonile teostavad Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse §-des 123–128 sätestatud nõuete täitmise üle.”;

11) paragrahvi 395 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Keskkonnaamet ja Keskkonnaministeerium võivad käesolevas seaduses sätestatud järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30–32, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.”;

12) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitikaalane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1–73)” tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitikaalane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1–73), muudetud direktiiviga 2013/39/EL (ELT L 226, 24.08.2013, lk 1–17)”;

13) normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ (ELT L 348, 24.12.2008, lk 84–97)” tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ (ELT L 348, 24.12.2008, lk 84–97), muudetud direktiiviga 2013/39/EL (ELT L 226, 24.08.2013, lk 1–17)”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json