Teksti suurus:

Politsei teenetemärkide liigid, kirjeldus ja andmise kord

Politsei teenetemärkide liigid, kirjeldus ja andmise kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.10.2017
Avaldamismärge:RT I, 06.11.2015, 5

Politsei teenetemärkide liigid, kirjeldus ja andmise kord

Vastu võetud 03.11.2015 nr 47

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 84 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kauaaegse laitmatu teenistuse, teenistusülesannete või kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest antavad politsei teenetemärgid, sätestatakse nende klassid ja kirjeldus ning teenetemärkide andmise kord.

  (2) Politsei teenetemärk antakse Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnikule, samuti ametnikule, kes ei ole politseiametnik, ning töötajale samadel alustel politseiametnikuga.

  (3) Silmapaistvate teenete eest võib erandkorras anda politsei teenetemärgi, välja arvatud politsei teenistusristi, ka isikule, kes ei ole Politsei- ja Piirivalveameti ametnik või töötaja.

  (4) Teenetemärkide andmise ja väljastamise üle peab arvestust Politsei- ja Piirivalveamet.

  (5) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades politsei ja piirivalve seaduses ning käesolevas määruses sätestatud erisusi.

2. peatükk Politsei teenetemärkide liigid 

§ 2.   Politsei teenetemärgid

  (1) Politsei teenetemärgid on:
  1) politsei teeneterist;
  2) Politsei- ja Piirivalveameti ning selle struktuuriüksuse teenetemärk;
  3) politsei teenistusrist.

  (2) Politsei- ja Piirivalveameti ning selle struktuuriüksuse teenetemärgid on:
  1) Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärk;
  2) Põhja prefektuuri teenetemärk;
  3) Ida prefektuuri teenetemärk;
  4) Lõuna prefektuuri teenetemärk;
  5) Lääne prefektuuri teenetemärk.

§ 3.   Politsei teeneterist

  (1) Politsei teeneteristiga tunnustatakse politseiametnikku kauaaegse laitmatu teenistuse või teenistusülesannete või kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest.

  (2) Politsei teeneteristil on kaks põhiklassi – I ja II klass.

  (3) Politsei teeneteristil on kaks medaliklassi – kuldmedal ja hõbemedal.

§ 4.   Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärk

  Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärgiga tunnustatakse politseiametnikku silmapaistvate teenete eest Politsei- ja Piirivalveameti ees.

§ 5.   Põhja prefektuuri teenetemärk

  Põhja prefektuuri teenetemärgiga tunnustatakse politseiametnikku silmapaistvate teenete eest Põhja prefektuuri ees.

§ 6.   Ida prefektuuri teenetemärk

  Ida prefektuuri teenetemärgiga tunnustatakse politseiametnikku silmapaistvate teenete eest Ida prefektuuri ees.

§ 7.   Lõuna prefektuuri teenetemärk

  Lõuna prefektuuri teenetemärgiga tunnustatakse politseiametnikku silmapaistvate teenete eest Lõuna prefektuuri ees.

§ 8.   Lääne prefektuuri teenetemärk

  Lääne prefektuuri teenetemärgiga tunnustatakse politseiametnikku silmapaistvate teenete eest Lääne prefektuuri ees.

§ 9.   Politsei teenistusrist

  (1) Politsei teenistusristiga tunnustatakse politseiametnikku pikaajalise teenistuse eest Eesti politseis.

  (2) Politsei teenistusristil on kolm järku:
  1) 10-aastase laitmatu teenistuse eest;
  2) 20-aastase laitmatu teenistuse eest;
  3) 30-aastase laitmatu teenistuse eest.

3. peatükk Politsei teenetemärkide kirjeldus 

1. jagu Politsei teeneterist 

§ 10.   Politsei I klassi teeneteristi kirjeldus

  (1) Politsei I klassi teeneterist koosneb rinnalindist ja 40-millimeetrise läbimõõduga ristist. Kullatud äärisega valgel emailitud ristil on hõbedane politsei vapilõvi 14-millimeetrise läbimõõduga kullatud äärisega valgel litril. Teeneteristi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Politsei teeneteristi rinnalint on 35 millimeetri laiune sinine muareelint hõbedaste niitidega koos kahe 3 millimeetri laiuse hõbedase teibaga. Lindile on paigutatud 22-millimeetrise läbimõõduga kuldne rullmärk.

§ 11.   Politsei II klassi teeneteristi kirjeldus

  (1) Politsei II klassi teeneterist koosneb rinnalindist ja 40-millimeetrise läbimõõduga ristist. Hõbetatud äärisega valgel emailitud ristil on hõbedane politsei vapilõvi 14-millimeetrise läbimõõduga hõbetatud äärisega valgel litril. Teeneteristi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Politsei teeneteristi rinnalint on 35 millimeetri laiune sinine muareelint hõbedaste niitidega koos kahe 3 millimeetri laiuse hõbedase teibaga. Lindile on paigutatud 22-millimeetrise läbimõõduga hõbedane rullmärk.

§ 12.   Politsei teeneteristi kuldmedali kirjeldus

  (1) Politsei teeneteristi kuldmedal koosneb rinnalindist ja 35-millimeetrise läbimõõduga kullatud medalist. Medalil on 38-millimeetrise läbimõõduga kullatud äärisega valge emailitud rist, millel on tasapinnaline hõbedane politsei vapilõvi 12-millimeetrise läbimõõduga kullatud äärisega valgel litril. Teeneteristi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Politsei teeneteristi rinnalint on 35 millimeetri laiune sinine muareelint hõbedaste niitidega koos kahe 3 millimeetri laiuse hõbedase teibaga. Lindile on paigutatud 22-millimeetrise läbimõõduga sinine rullmärk.

§ 13.   Politsei teeneteristi hõbemedali kirjeldus

  (1) Politsei teeneteristi hõbemedal koosneb rinnalindist ja 35-millimeetrise läbimõõduga hõbetatud medalist. Medalil on 38-millimeetrise läbimõõduga hõbetatud äärisega valge emailitud rist, millel on tasapinnaline hõbedane politsei vapilõvi 12-millimeetrise läbimõõduga hõbetatud äärisega valgel litril. Teeneteristi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  (2) Politsei teeneteristi rinnalint on 35 millimeetri laiune sinine muareelint hõbedaste niitidega koos kahe 3 millimeetri laiuse hõbedase teibaga.

§ 14.   Politsei teeneteristi mõõkade kirjeldus

  (1) Erilise vapruse ja ennastsalgavuse tunnustamiseks antavale politsei teeneteristile lisatakse kaks ristatud tõstetud kullatud või hõbetatud mõõka.

  (2) I ja II klassi teeneteristi mõõga pikkus koos käepidemega on teeneteristil 23 millimeetrit ning kuld- ja hõbemedalil 20 millimeetrit.

2. jagu Politsei- ja Piirivalveameti ning selle struktuuriüksuse teenetemärk 

§ 15.   Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärgi kirjeldus

  (1) Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärk koosneb rinnalindist ja 40-millimeetrise läbimõõduga käppristist. Kullatud äärisega valgel emailitud käppristil on 15 millimeetri kõrgune tasapinnaline politseivapp. Ristiharude vahel on kuldsed kiirtekimbud. Teenetemärgi revers on kuldne ja sellele graveeritakse teenetemärgi number. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Rinnalint on 35 millimeetri laiune sinine muareelint kahe 8 millimeetri laiuse halli teiba ja 22-millimeetrise läbimõõduga sinise rullmärgiga.

§ 16.   Põhja prefektuuri teenetemärgi kirjeldus

  (1) Põhja prefektuuri teenetemärk koosneb ristist ja rinnalindist. Rist on samasugune kui Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärgi rist. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Rinnalint on 35 millimeetri laiune hall muareelint kahe 8 millimeetri laiuse musta teibaga.

§ 17.   Ida prefektuuri teenetemärgi kirjeldus

  (1) Ida prefektuuri teenetemärk koosneb rinnalindist ja ristist. Rist on samasugune nagu Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärgi rist. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Rinnalint on 35 millimeetri laiune hall muareelint kahe 8 millimeetri laiuse sinise teibaga.

§ 18.   Lõuna prefektuuri teenetemärgi kirjeldus

  (1) Lõuna prefektuuri teenetemärk koosneb ristist ja rinnalindist. Rist on samasugune nagu Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärgi rist. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Rinnalint on 35 millimeetri laiune hall muareelint kahe 8 millimeetri laiuse rohelise teibaga.

§ 19.   Lääne prefektuuri teenetemärgi kirjeldus

  (1) Lääne prefektuuri teenetemärk koosneb ristist ja rinnalindist. Rist on samasugune nagu Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärgi rist. Teenetemärgi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (2) Rinnalint on 35 millimeetri laiune hall muareelint kahe 8 millimeetri laiuse punase teibaga.

3. jagu Politsei teenistusrist 

§ 20.   10-aastase laitmatu teenistuse eest antava politsei teenistusristi kirjeldus

  (1) 10-aastase laitmatu teenistuse eest antav politsei teenistusrist koosneb rinnalindist ja 38-millimeetrise läbimõõduga ristist. Tumedaks oksüdeeritud ristil on 14 millimeetri kõrgune tasapinnaline politseivapp. Teenistusristi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 3.

  (2) 10-aastase laitmatu teenistuse eest antava politsei teenistusristi rinnalint on 35 millimeetri laiune hall muareelint 2,5 millimeetri laiuse sinise vardaga.

§ 21.   20-aastase laitmatu teenistuse eest antava politsei teenistusristi kirjeldus

  (1) 20-aastase laitmatu teenistuse eest antav politsei teenistusrist koosneb rinnalindist ja 38-millimeetrise läbimõõduga ristist. Hõbedasel ristil on 14 millimeetri kõrgune tasapinnaline politseivapp. Teenistusristi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 3.

  (2) 20-aastase laitmatu teenistuse eest antava politsei teenistusristi rinnalint on 35 millimeetri laiune hall muareelint kolme 2,5 millimeetri laiuse sinise vardaga.

§ 22.   30-aastase laitmatu teenistuse eest antava politsei teenistusristi kirjeldus

  (1) 30-aastase laitmatu teenistuse eest antav politsei teenistusrist koosneb rinnalindist ja 38-millimeetrise läbimõõduga ristist. Kullatud ristil on 14 millimeetri kõrgune tasapinnaline politseivapp. Teenistusristi kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 3.

  (2) 30-aastase laitmatu teenistuse eest antava politsei teenistusristi rinnalint on 35 millimeetri laiune hall muareelint 10 millimeetri laiuse sinise vaiaga.

4. jagu Politsei teenetemärgi lindilõige 

§ 23.   Politsei teenetemärgi lindilõige

  (1) Politsei teenetemärgi lindilõige on vastava teenetemärgi 11 millimeetri kõrgune lindi osa, millele võib kinnitada rullmärgi, naastu või mõõgad. Lindilõike kujutis on esitatud käesoleva määruse lisas 4.

  (2) Politsei teeneteristi I klassi lindilõikel on kuldne, II klassi lindilõikel on hõbedane ning kuldmedali lindilõikel on sinine rullmärk.

  (3) Erilise vapruse ja ennastsalgavuse tunnustamiseks antavale teeneteristi lindilõikele lisatakse kaks ristuvat hõbemõõka.

4. peatükk Politsei teenetemärkide andmine 

1. jagu Politsei teenetemärgiga autasustamise tingimused 

§ 24.   Politsei teeneteristiga autasustamise tingimused

  (1) Politsei teeneteristiga autasustatakse politseiametnikku teenistusülesannete silmapaistvalt hea täitmise eest, sealhulgas erilise vapruse eest teenistuskohustuste täitmisel.

  (2) Iga klassi teeneterist antakse ühel korral.

  (3) Isikut, keda on autasustatud politsei teeneteristiga, võidakse samalaadsete teenete eest esitada politsei teeneteristiga autasustamiseks üldjuhul pärast viie aasta möödumist ning erilaadsete teenete eest pärast kolme aasta möödumist eelmisest politsei teeneteristiga autasustamisest arvates.

§ 25.   Politsei- ja Piirivalveameti ning selle struktuuriüksuse teenetemärgiga autasustamise tingimused

  Politsei- ja Piirivalveameti, Põhja prefektuuri, Ida prefektuuri, Lõuna prefektuuri ja Lääne prefektuuri teenetemärgiga autasustatakse:
  1) inimeste ja vara suurema turvalisuse ning riigi suurema julgeoleku tagamise, keskkonnakahjuga seotud õnnetustele reageerimise või selleks võimekuse loomise, kodakondsus- ja migratsioonipoliitika arendamise, samuti organisatsiooni arendamise eest;
  2) olulise panuse eest politsei arendamisel, politsei maine tõstmisel, politsei põhiväärtuste edendamisel, politseitöö tõhususe tõstmisel või oskusliku tegutsemise eest kriisi- või ootamatus ja eriti ohtlikus olukorras.

§ 26.   Politsei teenistusristiga autasustamise tingimused

  (1) 10-aastase laitmatu teenistuse eest, 20-aastase laitmatu teenistuse eest või 30-aastase laitmatu teenistuse eest antakse politsei teenistusrist politseiametnikule, kes on olnud teenistuses politseis, piirivalves, Sisekaitseakadeemias, Kaitsepolitseiametis, Kodakondsus- ja Migratsiooniametis või Eesti Vabariigi Kohtueelse Uurimise Ametis kalendriaasta 1. jaanuariks vastavalt 10, 20 või 30 aastat.

  (2) Politsei teenistusrist antakse teenistuses olevale politseiametnikule.

§ 27.   Politsei teenetemärkide andmise õigus

  (1) Politsei teeneteriste annab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

  (2) Politsei- ja Piirivalveameti teenetemärke ning politsei teenistusriste annab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor käskkirjaga.

  (3) Põhja prefektuuri, Ida prefektuuri, Lõuna prefektuuri ja Lääne prefektuuri teenetemärke annab prefekt käskkirjaga.

  (4) Vajaduse korral moodustab teenetemärgi andja komisjoni, kes vaatab taotlused läbi, ning kehtestab komisjoni töökorra.

  (5) Teenetemärgi võib anda ka postuumselt.

  (6) Teenetemärgi andmata jätmist ei pea põhjendama.

2. jagu Politsei teenetemärgi taotlemine 

§ 28.   Taotluse esitamine

  (1) Taotluse politsei teeneteristi andmiseks võivad esitada:
  1) Siseministeeriumi kantsler;
  2) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor;
  3) Sisekaitseakadeemia rektor.

  (2) Taotluse politsei teenistusristide andmiseks võivad esitada:
  1) Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juht;
  2) Sisekaitseakadeemia rektor;
  3) prefekt.

  (3) Taotlusi Politsei- ja Piirivalveameti ning selle struktuuriüksuse teenetemärgi andmiseks võivad esitada Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuste juhid.

  (4) Taotlus esitatakse teenetemärgi andmise õigust omavale isikule.

§ 29.   Taotluse vorm

  (1) Taotlus esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
  2) kandidaadi teenistusaste ja ameti- või töökoht;
  3) selle politsei teenetemärgi liik ja klass, millega autasustamist taotletakse;
  4) autasustatava teenete kirjeldus;
  5) varem antud riiklik või ametkondlik teenetemärk ning selle andmise aeg.

  (3) Politsei teenistusristi andmise taotluses ei esitata käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 4 ja 5 märgitud andmeid, vaid kinnitatakse nende vastavust autasustamise tingimustele.

§ 30.   Taotluste esitamise tähtaeg

  (1) Valdkonna eest vastutavale ministrile esitatakse taotlus vähemalt neli nädalat enne käesolevas määruses sätestatud politsei teeneteristi korralise kätteandmise tähtpäeva.

  (2) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile ning prefektile esitatakse taotlus nende määratud tähtajaks.

3. jagu Politsei teenetemärgi kätteandmine 

§ 31.   Politsei teenetemärkide kätteandmine

  (1) Politsei teenistusriste antakse kätte korraliselt üks kord aastas – Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril.

  (2) Politsei teeneteriste ning Politsei- ja Piirivalveameti ja selle struktuuriüksuse teenetemärke antakse kätte korraliselt üks kord aastas – politsei ja piirivalve aastapäeval novembris.

  (3) Erandjuhul võidakse politsei teenetemärk anda kätte ka muul ajal.

  (4) Politsei teenetemärgi annab pidulikult kätte selle andmise otsustanud ametnik või tema volitusel muu ametnik.

  (5) Postuumselt antud politsei teenetemärk antakse kätte autasustatud isiku perekonnaliikmele või teisele lähedasele isikule.

  (6) Politsei teenetemärk antakse kätte koos tunnistusega.

4. jagu Politsei teenetemärkide kandmine 

§ 32.   Politsei teenetemärkide kandmine

  (1) Politsei teenetemärkide kandmisel politseiametniku vormiriietusel juhindutakse politsei vormiriietuse kandmise korrast.

  (2) Politsei teenetemärkide kandmisel muudel juhtudel juhindutakse teenetemärkide kandmise heast tavast.

  (3) Politsei teenetemärki on õigus kanda üksnes isikul, keda on sellega autasustatud.

5. jagu Politsei teenetemärgi, lindilõike ja tunnistuse duplikaadi tellimine 

§ 33.   Duplikaadi tellimine

  Politsei teenetemärgi, lindilõike ja tunnistuse duplikaadi tellib Politsei- ja Piirivalveamet politsei teenetemärgi kavaleri avalduse alusel ning kulul.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 34.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 17. veebruari 2012. a määrus nr 3 „Politsei teenetemärkide liigid, kirjeldus ja andmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 35.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. novembrist 2015. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 1 Politsei teeneterist

Lisa 2 Politsei- ja Piirivalveameti ning selle struktuuriüksuse teenetemärk

Lisa 3 Politsei teenistusrist

Lisa 4 Lindilõiked

/otsingu_soovitused.json