Teksti suurus:

Püsielupaikade kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja kehtestamisega seotud keskkonnaministri määruste muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.11.2018
Avaldamismärge:RT I, 06.11.2018, 1

Püsielupaikade kaitse alla võtmise ja kaitse-eeskirja kehtestamisega seotud keskkonnaministri määruste muutmine

Vastu võetud 31.10.2018 nr 42

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määruse nr 33 „Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Keskkonnaministri 21. juuli 2010. a määruses nr 33 „Merikotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 71 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisas esitatud kaart „Kerretu soo merikotka püsielupaik” tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruse nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” muutmine

Keskkonnaministri 13. jaanuari 2005. a määruses nr 1 „Metsise püsielupaikade kaitse alla võtmine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 13 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisas esitatud kaart „Keretü” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruse nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Keskkonnaministri 3. juuli 2006. a määruses nr 43 „Must-toonekure ja suur-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

2) lisas esitatud kaart „Nursipalu” tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Menetluse läbiviimine

Keskkonnaministri määruste muutmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 25. novembri 2015. a käskkirjaga nr 1062 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas1.

§ 5.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 6.   Määruse muutmise põhjendus

Määruse seletuskirjas on esitatud põhjendused määruste muutmise kohta.

§ 7.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee.

Siim Kiisler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

/otsingu_soovitused.json