Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.11.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.11.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.11.2019 otsus nr 501

Maksukorralduse seaduse, kohtute seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.10.2019

§ 1.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 29 punkt 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„46) riigieelarve seaduse § 531 alusel kehtestatud riigisiseste toetusprogrammide elluviimisega seotud isikutele, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse §-s 1 ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-s 1 nimetatud fondide korraldusasutusele ning fondispetsiifiliste reeglite alusel toetuse andmisega tegelevatele isikutele ulatuses, mis on vajalik toetuse saamise nõuetekohasuse, sihipärase kasutamise ja kulude abikõlblikkuse kontrollimiseks;”;

2) paragrahvi 29 punkt 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„51) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Keskkonnaametile ja Keskkonnaagentuurile vedelkütuse seaduse §-s 21 ning atmosfääriõhu kaitse seaduse §-s 1231 sätestatud kohustuse täitmise hindamiseks;”;

3) paragrahvi 30 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni liikmetele käesoleva seaduse 141. peatükis nimetatud kaebuse läbivaatamiseks vajalikus mahus.”;

4) paragrahvi 553 lõiget 3 täiendatakse pärast tekstiosa „Euroopa Liidu liikmesriikide” tekstiosaga „(edaspidi liikmesriik)”;

5) paragrahvi 99 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„7) alates käesoleva seaduse 141. peatüki alusel esitatud kaebuse vastuvõtmise päevast või välisriigi pädeva asutusega mõne muu vastastikuse kokkuleppe menetluse alustamise päevast kuni vastavas asjas pädevate asutuste vastastikuse kokkuleppe või lõpliku otsuse rakendamiseni või menetluse lõpetamise teate kättetoimetamise päevani.”;

6) paragrahvi 138 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui pädevad asutused alustavad vastastikuse kokkuleppe menetlust, peatub maksuteate või maksuotsuse peale vaide ja halduskohtule kaebuse esitamise tähtaja kulgemine lõpliku otsuse rakendamiseni või menetluse lõpetamise teate kättetoimetamise päevani.”;

7) seadust täiendatakse §-ga 1471 järgmises sõnastuses:

§ 1471. Vaidemenetluse peatamine

Maksu- ja Tolliamet võib peatada maksuteate või maksuotsuse peale esitatud vaide menetlemise, kui Maksu- ja Tolliamet on vastu võtnud isiku samas asjas esitatud välislepingust tuleneva kaebuse, kuni selles asjas pädevate asutuste vastastikuse kokkuleppe või lõpliku otsuse rakendamiseni või menetluse lõpetamise teate kättetoimetamise päevani. Maksu- ja Tolliamet teavitab isikut vaidemenetluse peatamisest ja menetluse jätkamisest viivitamata.”;

8) seadust täiendatakse 141. peatükiga järgmises sõnastuses:

141. peatükk
Topeltmaksustamise kaebuse lahendamine

1. jagu
Üldsätted ja kaebuse esitamine

§ 1511. Reguleerimisala

Käesolevas peatükis sätestatakse tulu või kapitali topeltmaksustamist kõrvaldavate välislepingute (edaspidi maksuleping) alusel tekkinud liikmesriikide vaheliste vaidluste (edaspidi vaidlusalune küsimus) lahendamise kord ja kaebuse esitanud isiku ning Maksu- ja Tolliameti õigused ja kohustused.

§ 1512. Kaebus

(1) Liikmesriigi residendil on õigus esitada kaebus maksulepingu tõlgendamisest ja kohaldamisest tekkinud vaidlusaluse küsimuse lahendamiseks käesolevas peatükis sätestatud korras või vastavalt kohaldamisele kuuluvale maksulepingule.

(2) Isikul, kes ei ole liikmesriigi resident, on õigus esitada kaebus vastavalt kohaldamisele kuuluvale maksulepingule.

(3) Kaebuse võib esitada ka juhul, kui isik on samas asjas esitanud vaide Maksu- ja Tolliametile, pöördunud asja lahendamiseks kohtusse või kui samas asjas on jõustunud kohtuotsus.

(4) Kaebuse esitamine vaidlusaluses küsimuses ei takista liikmesriigil algatamast või jätkamast samas asjas menetlust väärteo- või kriminaalasjas ega menetluse jätkamist vaidlusaluse küsimusega seotud asjaoludel.

(5) Kui Maksu- ja Tolliamet saab vaidlusaluses küsimuses kaebuse, lõpetab ta samas vaidlusaluses küsimuses varem algatatud vastastikuse kokkuleppe menetluse. Menetlus lõpetatakse selle kuupäeva seisuga, kui esimene liikmesriigi pädev asutus saab käesoleva peatüki alusel esitatud kaebuse kätte.

§ 1513. Kaebuse ja teabe edastamine pädevale asutusele

(1) Kaebus ning muud menetluses esitatavad dokumendid ja teave tuleb esitada kõigile asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele samal ajal. Maksu- ja Tolliamet teavitab kaebuse kättesaamisest kaebuse esitanud liikmesriigi residenti (edaspidi kaebaja) ja asjaomase liikmesriigi pädevat asutust kahe kuu jooksul kättesaamisest arvates. Samuti teatab Maksu- ja Tolliamet asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele kahe kuu jooksul, millist asjaajamiskeelt on kavas kaebuse menetluse ajal teabevahetuseks kasutada.

(2) Eesti residendist füüsilisel isikul ja isikul, kes ei ole suurettevõtja ega osa suurest konsolideerimisgrupist raamatupidamise seaduse § 3 punktide 17 ja 20 tähenduses, on õigus esitada kaebus, nõutud lisadokumendid ja teave, kaebuse tagasivõtmise teade ning nõuandekomisjoni moodustamise taotlus üksnes Maksu- ja Tolliametile.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhul edastab Maksu- ja Tolliamet kaebuse tagasivõtmise teate, teabe nõuandekomisjoni moodustamise taotluse kohta, nõutud lisateabe ning esitatud dokumendid ja selgitused kahe kuu jooksul nende saamisest arvates ühel ajal kõigile teistele vaidlust lahendavate liikmesriikide pädevatele asutustele.

(4) Kaebus, kaebuse tagasivõtmise teade ja nõuandekomisjoni moodustamise taotlus loetakse kaebaja poolt esitatuks alates sellekohase teate edastamise päevast. Nõutud lisateave ja dokumendid loetakse esitatuks alates asjaomaste liikmesriikide pädevatele asutustele kättetoimetamise päevast.

§ 1514. Kaebuse esitamise tähtaeg

Kaebus tuleb esitada kolme aasta jooksul alates sellise haldusakti teatavaks tegemise või kättetoimetamise päevast või sellisest toimingust teada saamise päevast, mis võib põhjustada või on põhjustanud vaidlusaluse küsimuse.

§ 1515. Kaebuse sisu

(1) Kaebuses tuleb märkida:
1) kaebaja nimi ja teiste asjast puudutatud isikute nimed, registri- või isikukood, selle puudumisel sünniaeg, aadress, sidevahendite andmed, olemasolu korral maksukohustuslasena registreerimise number ning muu teave, mis võimaldab kaebajat ja teisi asjast puudutatud isikuid tuvastada;
2) liikmesriigid, keda kaebus puudutab;
3) asjasse puutuvad maksustamisperioodid;
4) vaidluse lahendamisel tähtsust omavad asjaolud, teave vaidluse põhjuseks oleva haldusakti või toimingu kohta ja vaidlusega seotud summad kõikide asjaomaste liikmesriikide vääringutes;
5) viide kohaldatavatele õigusnormidele ja maksulepingule;
6) selgitus selle kohta, kuidas vaidlus on seotud maksulepingu kohaldamisega;
7) vaidlusesse puutuvad tehinguga seotud kaebuse ja kohtuvaidluse andmed;
8) teave samadel asjaoludel ja sama maksustamisperioodi kohta maksulepingu alusel esitatud topeltmaksustamise kaebuste kohta ning kaebaja kinnitus, et ta nõustub nende kaebuste läbivaatamiseks algatatud menetluste lõpetamisega;
9) kinnitus selle kohta, kas kaebaja soovib kaebuse läbivaatamist käesoleva peatüki või maksulepingu alusel.

(2) Kaebusele lisatakse vaidlusaluse küsimuse põhjustanud haldusakti või muu dokumendi ja teiste asjasse puutuvate dokumentide koopiad.

(3) Kaebus ja muud dokumendid esitatakse eesti keeles või kokkuleppel Maksu- ja Tolliametiga võõrkeeles.

§ 1516. Teabe ja dokumentide nõudmine

(1) Maksu- ja Tolliamet võib nõuda asja lahendamiseks vajalikku lisateavet ja dokumente kolme kuu jooksul kaebuse kättesaamisest arvates. Pärast seda võib Maksu- ja Tolliamet nõuda lisateavet ja dokumente üksnes vastastikuse kokkuleppe menetluse jooksul.

(2) Lisateabe ja dokumentide esitamiseks antav tähtaeg peab olema mõistliku pikkusega, kuid mitte pikem kui kolm kuud.

§ 1517. Kaebuse vastuvõtmine

(1) Maksu- ja Tolliamet otsustab kaebuse vastuvõtmise kuue kuu jooksul kaebuse kättesaamisest arvates või pärast käesoleva seaduse § 1516 lõike 1 alusel nõutud teabe ja dokumentide esitamiseks ettenähtud tähtaja möödumist. Maksu- ja Tolliamet teavitab kaebuse vastuvõtmisest viivitamata kaebajat ja asjaomaste liikmesriikide pädevaid asutusi.

(2) Kui kaebaja on esitanud samas asjas vaide või pöördunud asja lahendamiseks kaebusega kohtusse, hakkab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaeg kulgema päevast, kui tehakse vaideotsus, peatatakse kohtumenetlus või asjas jõustub lõplik kohtulahend.

(3) Kaebus loetakse vastuvõetuks, kui käesolevas paragrahvis sätestatud juhul ei ole Maksu- ja Tolliamet teinud nimetatud ajavahemiku jooksul otsust kaebuse menetlusse võtmise, tagastamise ega ühepoolse lahendamise kohta.

§ 1518. Kaebuse tagastamine

(1) Maksu- ja Tolliamet võib kaebuse sisuliselt läbi vaatamata tagastada kuue kuu jooksul kaebuse kättesaamisest või puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja möödumisest arvates, kui:
1) kaebus ei ole esitatud seaduses sätestatud tähtajaks;
2) puudub vaidlusalune küsimus;
3) kaebus ei vasta käesoleva seaduse §-s 1515 sätestatud nõuetele ning nõutud lisateavet ja dokumente ei ole esitatud.

(2) Kaebus tagastatakse kaebajale käesoleva seaduse §-s 46 sätestatud nõuetele vastava kirjaliku otsusega, märkides selles tagastamise põhjuse. Maksu- ja Tolliamet teavitab menetluse lõpetamisest viivitamata kaebajat ja asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.

(3) Kui kaebuse on tagastanud kõik asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused, on kaebajal õigus esitada 30 päeva jooksul viimase kaebuse tagastamise otsuse kättesaamisest arvates Maksu- ja Tolliametile vaie vastavalt käesoleva seaduse §-le 137 või vaidlustada käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel tehtud kaebuse tagastamise otsus halduskohtus halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 1519. Kaebuse tagasivõtmine

(1) Kaebajal on enne lõpliku otsuse tegemist õigus kaebus kirjaliku teatega tagasi võtta.

(2) Kaebuse tagasivõtmise teate esitamine lõpetab kaebuse menetluse. Maksu- ja Tolliamet edastab teate menetluse lõpetamise kohta kaebajale ja teise asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele.

§ 15110. Kaebuse ühepoolne lahendamine

(1) Maksu- ja Tolliamet võib kuue kuu jooksul kaebuse või lisateabe ja dokumentide kättesaamisest arvates lahendada kaebuse ühepoolselt, ilma asjaomase liikmesriigi pädevat asutust kaasamata.

(2) Maksu- ja Tolliamet teavitab kaebuse ühepoolsest lahendamisest viivitamata kaebajat ja asjaomase liikmesriigi pädevat asutust. Menetlus loetakse lõpetatuks alates teavitamise päevast.

(3) Kui Maksu- ja Tolliamet saab teate, et teise asjaomase liikmesriigi pädev asutus lahendab kaebuse ühepoolselt, lõpetab ta menetluse ning saadab selle kohta viivitamata teate kaebajale ja vaidlusalust küsimust lahendava liikmesriigi pädevale asutusele.

§ 15111. Menetluse peatamine

(1) Kui kaebaja suhtes on alustatud vaidlusaluse küsimusega seotud asjaoludel väärteo- või kriminaalmenetlus pettuse, tahtliku tegevusetuse või hooletuse tõttu, on Maksu- ja Tolliametil õigus kaebuse menetlus peatada väärteo- või kriminaalmenetluse algatamisest arvates kuni asjas menetluse lõpetamiseni.

(2) Maksu- ja Tolliamet teavitab menetluse peatamisest ning menetluse jätkamisest viivitamata kaebajat ja asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.

§ 15112. Menetluse lõpetamine

(1) Maksu- ja Tolliamet võib lõpetada kaebuse menetlemise, kui:
1) jõustub kohtuotsus, millega on hinnatud samal õiguslikul alusel ja samade asjaolude kohta esitatud väiteid, mis on esitatud vaidlusaluses küsimuses;
2) jõustub kohtuotsus, millega on kaebaja vaidlusaluse küsimusega seotud õiguslikel asjaoludel karistatud väärteo eest või mõistetud süüdi kuriteos;
3) vaidlusalune küsimus lakkab olemast.

(2) Maksu- ja Tolliamet teavitab menetluse lõpetamisest kaebajat, asjaomase liikmesriigi pädevat asutust ja asjakohasel juhul nõuandekomisjoni või alternatiivset vaidluste lahendamise komisjoni.

2. jagu
Vastastikuse kokkuleppe menetlus

§ 15113. Menetluse alustamine

Maksu- ja Tolliamet alustab koostöös asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega vaidlusaluse küsimuse lahendamiseks vastastikuse kokkuleppe menetlust, kui:
1) kõikide asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused on võtnud kaebuse vastu;
2) nõuandekomisjon otsustab, et asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused ei ole tagastanud kaebust õiguspäraselt, ja üks asjaomaste liikmesriikide pädevatest asutustest taotleb vastastikuse kokkuleppe menetluse alustamist 60 päeva jooksul sellise otsuse tegemisest arvates.

§ 15114. Menetluse läbiviimise tähtaeg

(1) Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused püüavad kaebuse lahendamises kokku leppida kahe aasta jooksul arvates viimasest teavituse saatmisest selle kohta, et liikmesriik on teinud kaebuse vastuvõtmise otsuse. Tähtaega võib pikendada asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse põhjendatud taotluse alusel aasta võrra.

(2) Kui kaebaja esitab enne vastastikuse kokkuleppe menetluse alustamist maksuhaldurile vaide või kohtule kaebuse vaidlusaluses küsimuses toodud asjaoludel, hakkab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaeg kulgema alates päevast, kui tehakse vaideotsus, peatatakse vaide- või kohtumenetlus või asjas jõustub lõplik kohtulahend.

(3) Käesoleva seaduse § 15126 lõikes 2 sätestatud juhul hakkab vastastikuse kokkuleppe menetluse tähtaeg kulgema alates kaebajale nõuandekomisjoni otsuse kättetoimetamise päevast.

§ 15115. Pädevate asutuste vastastikune kokkulepe

(1) Kui Maksu- ja Tolliamet jõuab asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega kokkuleppele, teavitab ta kokkuleppe sisust viivitamata kaebajat.

(2) Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused ei jõua tähtaja jooksul vaidlusaluse küsimuse lahendamises kokkuleppele, teavitab Maksu- ja Tolliamet sellest kaebajat, märkides ära kokkuleppele mittejõudmise põhjuse.

§ 15116. Vastastikuse kokkuleppe kehtivus ja täideviimine

(1) Kaebajal on õigus nõuda asjaomaste liikmesriikide pädevatelt asutustelt kokkuleppe täideviimist, kui ta nõustub kokkuleppega ja kinnitab, et ei esita asjaomastes liikmesriikides kohtule vaiet või kaebust. Kinnitus ja tõendid riigisiseste õiguskaitsevahendite kasutamisest loobumise kohta on õigus esitada 60 päeva jooksul alates päevast, kui kaebajat teavitati kokkuleppe sisust.

(2) Vastastikune kokkulepe on kõikide otsuse teinud asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste jaoks siduv üksnes selles vaidluses ja jõustub käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kinnituse esitamisest arvates.

(3) Maksu- ja Tolliamet viib jõustunud kokkuleppe viivitamata täide.

3. jagu
Vaidluse lahendamise menetlus komisjonis

§ 15117. Nõuandekomisjoni moodustamise taotlemine

(1) Kaebajal on õigus taotleda nõuandekomisjoni moodustamist Maksu- ja Tolliametilt järgmistel juhtudel:
1) käesoleva seaduse § 1518 lõike 1 alusel kaebuse tagastamise otsuse õiguspärasuse hindamiseks, kui vähemalt üks asjaomase liikmesriigi pädev asutus on kaebuse tagastanud, kuid seda ei ole teinud kõik asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused;
2) kaebuse kohta arvamuse andmiseks, kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused ei ole jõudnud kaebuse lahendamises tähtaja jooksul kokkuleppele.

(2) Kaebajal ei ole õigust taotleda nõuandekomisjoni moodustamist, kui:
1) kaebuse tagastamise otsus on vaidlustatud või seda on võimalik asjaomases liikmesriigis vaidlustada;
2) asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused tagastasid kaebuse ja kaebuse tagastamise otsuse õiguspärasus on leidnud edasikaebemenetluses kinnitust;
3) asjas on jõustunud kohtuotsus, milles kohus on juba hinnanud samu faktilisi ja õiguslikke aluseid ning kaebaja väiteid.

(3) Taotlus tuleb esitada 50 kalendripäeva jooksul arvates kaebuse tagastamise otsuse kättetoimetamisest või sellise kohtulahendi jõustumisest, millega tühistati kaebuse tagastamise otsus, või vastastikusele kokkuleppele mittejõudmise teate kättetoimetamisest. Kui kaebaja on loobunud otsuse vaidlustamisest kohtus või vaidemenetluses, tuleb sellekohased tõendid taotlusele lisada.

§ 15118. Nõuandekomisjoni moodustamine

(1) Nõuandekomisjoni kuuluvad:
1) esimees;
2) üks esindaja igast asjaomase liikmesriigi pädevast asutusest;
3) iga asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse nimetatud üks sõltumatu tunnustatud isik Euroopa Komisjoni peetavast nimekirjast.

(2) Asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste esindajad ja käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 3 kohaselt nimetatud sõltumatud tunnustatud isikud valivad Euroopa Komisjoni peetavast nimekirjast nõuandekomisjoni esimehe. Kui asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste esindajad ja sõltumatud tunnustatud isikud ei otsusta teisiti, valitakse esimeheks kohtunik.

(3) Asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste kokkuleppel võib suurendada asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste esindajate ja sõltumatute tunnustatud isikute arvu kaheni iga liikmesriigi kohta.

(4) Maksu- ja Tolliamet lepib kokku asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega nõuandekomisjoni sõltumatute tunnustatud isikute nimetamise reeglites. Kui sõltumatute tunnustatud isikute nimetamise reeglites ei ole kokku lepitud, valib Maksu- ja Tolliamet sõltumatu tunnustatud isiku loosi tõmbamise teel.

(5) Pärast sõltumatute tunnustatud isikute nimetamist määratakse neile kõigile sõltumatute tunnustatud isikute nimetamise reeglite kohaselt üks asendusliige juhuks, kui sõltumatud tunnustatud isikud ei saa oma kohustusi täita.

(6) Käesoleva seaduse § 15117 lõikes 1 sätestatud juhul moodustab Maksu- ja Tolliamet koostöös asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega nõuandekomisjoni 120 päeva jooksul kaebaja taotluse kättesaamisest arvates.

(7) Kui nõuandekomisjon on hinnanud kaebuse tagastamise õigusvastaseks, kuid ühegi asjaomase liikmesriigi pädev asutus ei ole 60 päeva jooksul käesoleva seaduse § 15126 lõikes 1 nimetatud otsuse tegemisest arvates taotlenud vastastikuse kokkuleppe menetluse alustamist, loetakse nõuandekomisjon moodustatuks arvamuse andmiseks.

(8) Maksu- ja Tolliamet keeldub nõuandekomisjoni moodustamisest, kui vaidlusalune küsimus ei puuduta topeltmaksustamist. Maksu- ja Tolliamet teavitab nõuandekomisjoni moodustamata jätmisest viivitamata kaebajat ja asjaomase liikmesriigi pädevat asutust.

§ 15119. Sõltumatule tunnustatud isikule tasu maksmine ja kulude hüvitamine

(1) Sõltumatul tunnustatud isikul on õigus saada iga koosolekupäeva eest tasu kuni 1000 eurot, mille sisse on arvestatud seaduses ettenähtud tasumisele kuuluvad maksud ja maksed.

(2) Sõltumatu tunnustatud isiku kulude hüvitamise ulatuse ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

§ 15120. Vastuväide

(1) Iga asjaomase liikmesriigi pädeval asutusel on õigus esitada nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni nimetatud sõltumatu tunnustatud isiku kohta vastuväide koos tõenditega, kui:
1) isik kuulub vaidlusega seotud maksuhalduri koosseisu või esindab maksuhaldurit või on olnud sellises õigussuhtes viimase kolme aasta jooksul;
2) isikul on või on olnud märkimisväärne osalus või hääleõigus juriidilises isikus, keda vaidlusalune küsimus puudutab, või ta on või on olnud sellise isiku töötaja või nõustaja viimase viie aasta jooksul;
3) isik ei suuda tagada vaidluse lahendamisel vajalikku objektiivsust;
4) isik on maksunõustamise teenust pakkuva ettevõtte töötaja, tegeleb muul viisil kutsealaselt maksunõustamisega või on tegelenud sellega mis tahes ajal kolme aasta jooksul enne nõuandekomisjoni või alternatiivsesse vaidluste lahendamise komisjoni nimetamise kuupäeva;
5) asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused on kokku leppinud muu aluse.

(2) Vaidlusalust küsimust lahendaval liikmesriigi pädeval asutusel puudub käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel õigus vastuväite esitamiseks, kui sõltumatu tunnustatud isiku on nimetanud selleks pädev kohus või riigisisene ametisse nimetav pädev asutus või isik.

(3) Kui Maksu- ja Tolliamet rahuldab enda nimetatud sõltumatu tunnustatud isiku suhtes esitatud vastuväite, asub nõuandekomisjonist või alternatiivsest vaidluste lahendamise komisjonist välja arvatud sõltumatu tunnustatud isiku kohustusi täitma tema asendaja.

§ 15121. Alternatiivne vaidluste lahendamise komisjon

(1) Maksu- ja Tolliamet võib kokku leppida asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega nõuandekomisjoni asemel alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni moodustamises käesoleva seaduse §-s 15127 sätestatud arvamuse andmiseks.

(2) Alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni koosseis ja vorm võivad erineda nõuandekomisjoni koosseisust ja vormist, välja arvatud sõltumatule tunnustatud isikule esitatava sõltumatuse nõude täitmise osas.

(3) Alternatiivne vaidluste lahendamise komisjon võib kohaldada vaidluse siduval viisil lahendamiseks lisaks käesolevas jaos sätestatud menetlusele muud vaidluste lahendamise menetlust või tehnikat, sealhulgas parima viimase pakkumise menetlust.

(4) Kui Maksu- ja Tolliamet ei ole asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega töökorras leppinud kokku teisiti, kohaldatakse vaidluse lahendamisele alternatiivses vaidluste lahendamise komisjonis käesoleva seaduse §-des 15119, 15124, 15125 ja 15131 sätestatut.

§ 15122. Nõuandekomisjoni moodustamise ja sõltumatu tunnustatud isiku nimetamise taotlemine valdkonna eest vastutavalt ministrilt

(1) Kui nõuandekomisjoni või alternatiivset vaidluste lahendamise komisjoni ei ole tähtpäevaks moodustatud või kui Maksu- ja Tolliamet ei ole nimetanud sõltumatut tunnustatud isikut ega tema asendajat, nimetab nõuandekomisjoni liikmed valdkonna eest vastutav minister kaebaja kirjaliku taotluse alusel käesoleva seaduse § 15133 lõikes 1 nimetatud Euroopa Komisjoni peetavast nimekirjast. Kui ühegi kaebust lahendava liikmesriigi pädev asutus ei ole sõltumatut tunnustatud isikut nimetanud, nimetab valdkonna eest vastutav minister käesoleva seaduse § 15133 lõikes 1 nimetatud Euroopa Komisjoni peetavast nimekirjast kaks sõltumatut tunnustatud isikut.

(2) Kui kaebajaid on rohkem kui üks, esitab iga kaebaja taotluse sõltumatute tunnustatud isikute nimetamiseks elu- või asukohajärgse liikmesriigi pädevale asutusele.

(3) Taotlus esitatakse 30 kalendripäeva jooksul käesoleva seaduse § 15118 lõikes 6 sätestatud tähtpäeva möödumisest arvates.

(4) Kui kaebust lahendavate liikmesriikide pädevate asutuste esindajad ja sõltumatud tunnustatud isikud ei jõua nõuandekomisjoni esimehe valimises kokkuleppele, võib valdkonna eest vastutav minister määrata nõuandekomisjoni esimehe käesoleva seaduse § 15133 lõikes 1 nimetatud Euroopa Komisjoni peetavast nimekirjast.

§ 15123. Töökord ja sellest teavitamine

(1) Maksu- ja Tolliamet teavitab 120 päeva jooksul vaidlusaluses küsimuses nõuandekomisjoni moodustamiseks esitatud taotluse kättesaamisest arvates kaebajat:
1) nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni töökorrast;
2) vaidlusaluse küsimuse lahendamise kohta arvamuse vastuvõtmise kuupäevast;
3) kohaldamisele kuuluvatest riigisisestest õigusnormidest ja maksulepingutest.

(2) Töökorra allkirjastavad asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste esindajad ja see peab sisaldama järgmist teavet:
1) vaidlusaluse küsimuse kirjeldus ja asjaolud;
2) asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste vahel kokku lepitud lahendatavate vaidlusaluste küsimuste õiguslikud ja faktilised asjaolud;
3) vaidluste lahendamise vorm ja alternatiivse vaidluse lahendamise menetluse korral läbiviidava menetluse kirjeldus, kui see erineb nõuandekomisjoni kohaldatava sõltumatu arvamuse esitamise menetluse laadist;
4) vaidluste lahendamise ajakava;
5) nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni koosseis, sealhulgas liikmete arv ja nimed ning andmed nende pädevuse ja kvalifikatsiooni ning võimaliku huvide konflikti olemasolu kohta;
6) reeglid kaebaja, vaidlusest puudutatud ning kolmandate isikute menetluses osalemise, teabe ja dokumentide vahetamise ning kulude ja muude menetlusega seonduvate korralduslike aspektide kohta;
7) vaidluste lahendamise menetluse korraldamine ja arvamuse andmise viis.

(3) Kui nõuandekomisjoni moodustamist taotletakse käesoleva seaduse § 15117 lõike 1 punkti 1 alusel kaebuse tagastamise otsuse õiguspärasuse hindamiseks, esitavad asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 4–6 sätestatud teabe.

(4) Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused kaebajat töökorrast käesoleva paragrahvi lõigete 1–3 kohaselt ei teavita, koostavad nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni esimees ja sõltumatud tunnustatud isikud töökorra vastavalt nõukogu direktiivi (EL) 2017/1852 maksuvaidluste lahendamise mehhanismide kohta Euroopa Liidus (ELT L 265, 14.10.2017, lk 1–14) rakendusmääruses sätestatud standardtöökorrale. Kaebajale toimetatakse töökord kätte kahe nädala jooksul nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni moodustamisest arvates.

(5) Kui nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni esimees ja sõltumatud tunnustatud isikud ei lepi töökorras kokku või ei teavita sellest kaebajat, on kaebajal õigus pöörduda Maksu- ja Tolliameti kohustamiseks kaebusega halduskohtusse.

§ 15124. Tõendite kogumine

(1) Kaebajal on õigus asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste nõusolekul esitada nõuandekomisjonile või alternatiivsele vaidluste lahendamise komisjonile täiendavaid tõendeid, mis võivad vaidluse lahendamisel tähtsust omada.

(2) Nõuandekomisjonil ja alternatiivsel vaidluste lahendamise komisjonil on õigus nõuda kaebajalt ning Maksu- ja Tolliametilt kaebuse lahendamiseks vajalikku teavet ja tõendeid.

(3) Maksu- ja Tolliamet võib keelduda nõuandekomisjonile või alternatiivsele vaidluste lahendamise komisjonile teabe esitamisest, kui:
1) teabe kogumine on vastuolus riigisisese õigusega;
2) teavet ei ole võimalik riigisisese õiguse alusel hankida;
3) teave puudutab kaubandus-, äri-, tööstus- või kutsesaladust või turustusprotsessi;
4) teabe avaldamine on vastuolus avaliku korraga.

§ 15125. Ärakuulamine

(1) Kaebajal on õigus taotluse alusel ning Maksu- ja Tolliameti ja teise asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse nõusolekul ilmuda nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni nõupidamisele.

(2) Nõuandekomisjonil ja alternatiivsel vaidluste lahendamise komisjonil on õigus nõuda kaebajalt komisjoni nõupidamisele ilmumist teabe, selgituste ja tõendite esitamiseks.

§ 15126. Kaebuse tagastamise otsuse õiguspärasuse hindamine

(1) Nõuandekomisjon esitab kaebuse tagastamise õiguspärasuse kohta otsuse kuue kuu jooksul nõuandekomisjoni moodustamisest arvates. Nõuandekomisjon teavitab otsusest kaebajat ja asjaomaste liikmesriikide pädevaid asutusi 30 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest arvates.

(2) Kui nõuandekomisjon tunnistab kaebuse nõuetele vastavaks, alustatakse ühe asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse taotluse alusel käesoleva peatüki 2. jaos sätestatud korras vastastikuse kokkuleppe menetlust.

§ 15127. Arvamus

(1) Nõuandekomisjon või alternatiivne vaidluste lahendamise komisjon esitab Maksu- ja Tolliametile ning asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele kirjaliku arvamuse vaidlusaluse küsimuse lahendamise kohta kuue kuu jooksul pärast komisjoni moodustamist. Vaidlusaluse küsimuse keerukuse tõttu võib tähtaega pikendada kolme kuu võrra. Arvamuse andmise aja pikendamisest tuleb teavitada kaebajat ja asjaomaste liikmesriikide pädevaid asutusi.

(2) Kui ükski asjaomase liikmesriigi pädev asutus ei ole 60 päeva jooksul käesoleva seaduse § 15126 lõikes 1 nimetatud otsuse kättetoimetamisest arvates vastastikuse kokkuleppe menetluse alustamist taotlenud ja liikmesriigid ei ole alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni moodustamises kokku leppinud, esitab nõuandekomisjon arvamuse selle kohta, kuidas vaidlusalune küsimus lahendada.

(3) Nõuandekomisjon või alternatiivne vaidluste lahendamise komisjon võtab arvamuse vastu lihthäälteenamusega. Kui häälteenamust ei suudeta saavutada, otsustab hääletuse tulemuse komisjoni esimehe hääl.

(4) Nõuandekomisjon või alternatiivne vaidluste lahendamise komisjon lähtub arvamuse andmisel kohaldatavast maksulepingust ja muudest kohaldatavatest õigusaktidest.

§ 15128. Pädevate asutuste lõplik otsus

(1) Maksu- ja Tolliamet lepib vaidlusaluse küsimuse lahendamises kokku asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega kuue kuu jooksul käesoleva seaduse §-s 15127 nimetatud arvamuse esitamisest arvates. Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused nimetatud aja jooksul kokkuleppele ei jõua, on komisjoni arvamus neile siduv.

(2) Asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste lõplik otsus on siduv üksnes selles vaidluses.

(3) Maksu- ja Tolliamet teavitab kaebajat tehtud otsusest viivitamata. Kui Maksu- ja Tolliamet ei ole tehtud otsusest kaebajat 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemise tähtpäeva möödumist teavitanud, võib kaebaja esitada Maksu- ja Tolliametile vaide käesoleva seaduse § 137 alusel või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 15129. Pädevate asutuste lõpliku otsuse täideviimine

(1) Asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused viivad lõpliku otsuse täide viivitamata, kui kaebaja nõustub lõpliku otsusega ja kinnitab, et loobub riigisiseste õiguskaitsevahendite kasutamisest. Kinnitus ja tõendid tuleb esitada 60 päeva jooksul alates lõplikust otsusest teavitamise kuupäevast.

(2) Kaebajal on õigus nõuda lõpliku otsuse täideviimist viivitamata, välja arvatud juhul, kui halduskohus on tuvastanud, et sõltumatu tunnustatud isik ei vasta sõltumatuse nõudele ning see võis mõjutada lõplikku otsust.

(3) Kaebajal on õigus pöörduda otsuse täitmata jätmise korral halduskohtusse.

§ 15130. Pädevate asutuste lõpliku otsuse avaldamine

(1) Maksu- ja Tolliamet võib kaebaja nõusolekul leppida asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega kokku lõpliku otsuse avaldamises.

(2) Kui kaebaja ei anna lõpliku otsuse avaldamiseks nõusolekut või asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused ei saavuta kokkulepet, avaldab Maksu- ja Tolliamet oma veebilehel otsuse kokkuvõtte. Kokkuvõttes tuleb esitada:
1) vaidlusaluse küsimuse kirjeldus;
2) otsuse kuupäev;
3) asjasse puutuv maksustamisperiood;
4) õiguslik alus;
5) tegevusvaldkond;
6) lõpliku otsuse lühikirjeldus;
7) vaidluse lahendamise meetodi kirjeldus.

(3) Avaldatav teave esitatakse enne selle avaldamist kaebajale. Kaebajal on õigus 60 päeva jooksul teabe kättesaamisest arvates taotleda sellise teabe avaldamata jätmist, mis puudutab kaubandus-, äri-, tööstus- või kutsesaladust või turustusprotsessi või mis on vastuolus avaliku korraga. Maksu- ja Tolliamet ei tohi avaldada otsuses eriliiki isikuandmeid.

(4) Maksu- ja Tolliamet edastab lõpliku otsuse kohta avaldatava teabe Euroopa Komisjonile nõukogu direktiivi (EL) 2017/1852 rakendusmäärusega kinnitatud tüüpvormis.

§ 15131. Menetluskulud

(1) Kui Maksu- ja Tolliamet ei lepi asjaomase liikmesriigi pädeva asutusega kokku teisiti, jagavad liikmesriigid võrdselt:
1) sõltumatu tunnustatud isiku kulude hüvitamise käesoleva seaduse § 15119 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ulatuses;
2) sõltumatu tunnustatud isiku tasu maksmise kuni 1000 euro ulatuses iga koosolekupäeva eest.

(2) Kaebaja kulusid ei hüvitata.

(3) Kui asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused selles kokku lepivad, on kaebaja kohustatud kandma käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kulud, kui:
1) nõuandekomisjon otsustab, et asjaomaste liikmesriikide pädevad asutused toimisid kaebust tagastades õiguspäraselt;
2) kaebaja võtab kaebuse tagasi.

(4) Kaebajalt kulude sissenõudmiseks teeb Maksu- ja Tolliamet korralduse, määrab selles tasumise tähtaja ning teeb hoiatuse, et kulude tähtpäevaks tasumata jätmise korral nõue sundtäidetakse vastavalt käesoleva seaduse §-dele 128–132.

§ 15132. Saladuse hoidmise kohustus

(1) Kaebaja, tema esindaja ja nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni liige ei või avaldada teavet, mida ta teab seoses nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni menetlusega, teavet andmekandjate olemasolu kohta ega andmekandjatel olevat teavet. Saladuse hoidmise kohustus on tähtajatu.

(2) Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda saladuse hoidmise kohustuse täitmise kohta kirjalikku kinnitust kaebajalt ning tema esindajalt.

4. jagu
Sõltumatute tunnustatud isikute nimekiri

§ 15133. Sõltumatu tunnustatud isik

(1) Valdkonna eest vastutav minister korraldab sõltumatute tunnustatud isikute valimiseks avaliku konkursi ning nimetab käskkirjaga vähemalt kolm pädevat, sõltumatut, erapooletut ja ausat isikut, kes kantakse Euroopa Komisjoni peetavasse nimekirja.

(2) Valdkonna eest vastutav minister teavitab Euroopa Komisjoni enda nimetatud isikutest ja esitab Euroopa Komisjonile täieliku ning ajakohase teabe nende kutsealase ja akadeemilise tausta, pädevuse, teadmiste ning võimaliku huvide konflikti kohta.

(3) Isik, kes nimetatakse sõltumatuks tunnustatud isikuks, peab viivitamata teavitama valdkonna eest vastutavat ministrit asjaoludest, mis võivad anda aluse tema suhtes vastuväite esitamiseks.

(4) Iga asjaomase liikmesriigi pädeval asutusel on õigus nõuda asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste vahel kokku lepitud korras või loosi teel nõuandekomisjoni või alternatiivsesse vaidluste lahendamise komisjoni nimetatud sõltumatult tunnustatud isikult või tema asendajalt selliste huvide, sidemete või muude asjaolude avaldamist, mis võivad mõjutada tema sõltumatust või erapooletust või jätta temast menetluses erapooliku mulje.

(5) Sõltumatu tunnustatud isik, kes on nimetatud nõuandekomisjoni või alternatiivsesse vaidluste lahendamise komisjoni, ei tohi 12 kuu jooksul pärast arvamuse andmist panna end olukorda, mis annaks aluse vastuväite esitamiseks.

(6) Kui valdkonna eest vastutaval ministril on põhjust arvata, et Euroopa Komisjoni peetavasse nimekirja kantud sõltumatu tunnustatud isik ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele, teavitab ta sellest Euroopa Komisjoni ja esitab sellekohased tõendid.

§ 15134. Sõltumatu tunnustatud isiku tagasikutsumine

(1) Valdkonna eest vastutav minister kutsub enda nimetatud sõltumatu tunnustatud isiku tagasi, kui ilmneb, et isik ei vasta käesoleva seaduse § 15133 lõikes 1 sätestatud nõuetele. Isik, kelle tagasikutsumist kaalutakse, kuulatakse ära.

(2) Valdkonna eest vastutav minister teavitab sõltumatu tunnustatud isiku tagasikutsumisest viivitamata Euroopa Komisjoni tema nimekirjast väljaarvamiseks.

(3) Kui Euroopa Komisjon teavitab valdkonna eest vastutavat ministrit sellest, et nimekirja kantud sõltumatu tunnustatud isiku kohta on esitatud vastuväide sõltumatuse kohta, teeb valdkonna eest vastutav minister kuue kuu jooksul vastuväite saamisest arvates otsuse isiku tagasikutsumise või tagasi kutsumata jätmise kohta. Isik, kelle suhtes vastuväide esitati, kuulatakse enne vastuväite lahendamist ära.”;

9) seadust täiendatakse §-ga 1561 järgmises sõnastuses:

§ 1561. Vaidluse lahendamise menetluses saladuse hoidmise kohustuse rikkumine

(1) Käesoleva seaduse §-s 15132 sätestatud saladuse hoidmise kohustuse rikkumise eest nõuandekomisjoni või alternatiivse vaidluste lahendamise komisjoni liikme, kaebaja või tema esindaja poolt –
karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.”;

10) seadust täiendatakse §-ga 16813 järgmises sõnastuses:

§ 16813. Käesoleva seaduse 141. peatüki rakendamine

Käesoleva seaduse 141. peatükki kohaldatakse 2018. aasta 1. jaanuaril või hiljem alanud maksustamisperioodi puudutava vaidlusaluse küsimuse lahendamisel. Kaebuse võib esitada alates 2019. aasta 1. juulist. Maksu- ja Tolliametil on õigus kokku leppida käesoleva seaduse 141. peatüki kohaldamises mis tahes topeltmaksustamise kaebuse suhtes, mis on esitatud enne 2018. aasta 1. jaanuari või varasemate maksustamisperioodide kohta.”;

11) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga „nõukogu direktiiv (EL) 2017/1852 maksuvaidluste lahendamise mehhanismide kohta Euroopa Liidus (ELT L 265, 14.10.2017, lk 1–14).”.

§ 2.  Kohtute seaduse muutmine

Kohtute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 49 lõiget 1 täiendatakse pärast esimest lauset teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kohtunik võib täita ka muid kohtute seaduses sätestatud ülesandeid.”;

2) paragrahvi 76 lõiget 6 täiendatakse pärast sõnu „rahvusvahelises koostööprogrammis” sõnadega „või muus rahvusvahelises koostöövormis”;

3) paragrahvi 107 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Avaldada tuleb rahvakohtunikukandidaadi nimi, isikukood, töökoht ja amet või tegevusala.”.

§ 3.  Vedelkütuse seaduse muutmine

Vedelkütuse seaduse § 51 lõiget 6 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil, Keskkonnaministeeriumil, Keskkonnaametil ja Keskkonnaagentuuril käesoleva seaduse §-s 21 ning atmosfääriõhu kaitse seaduse §-s 1231 sätestatud kohustuse täitmise hindamiseks vajalikele andmetele.”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 15. novembril.

Helir-Valdor Seeder
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json