Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamise tõttu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 06.11.2020, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamise tõttu

Vastu võetud 29.10.2020 nr 83

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 53 lõike 3, § 98 lõike 2 ja § 100 lõike 2, hädaolukorra seaduse § 9 lõike 1, § 10 lõike 3, § 14 lõike 2 ja § 15 lõike 3, kalapüügiseaduse § 38 lõike 9, § 42 lõike 6, § 51 lõike 2, § 54 lõike 4, § 591 lõike 4 ja § 61 lõike 9, loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 19 lõike 6, maaparandusseaduse § 39 lõike 2, maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1, planeerimisseaduse § 4 lõike 4, riigikaitseseaduse § 46 lõike 3 ning riigipiiri seaduse § 14 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruse nr 125 „Eksporditoetuse andmise täpsem kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. augusti 2010. a määruses nr 125 „Eksporditoetuse andmise täpsem kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA)” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”;

2) paragrahvi 5 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „VTA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 26. juuli 2018. a määruse nr 63 „Hädaolukorrad, mille kohta tuleb koostada nende lahendamise plaan ja mille puhul korraldada riskikommunikatsiooni, ning hädaolukordade lahendamist juhtivad asutused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. juuli 2018. a määruse nr 63 „Hädaolukorrad, mille kohta tuleb koostada nende lahendamise plaan ja mille puhul korraldada riskikommunikatsiooni, ning hädaolukordade lahendamist juhtivad asutused” § 2 lõikes 6 ja § 3 punktis 6 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2016. a määruse nr 37 „Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 2016. a määruses nr 37 „Kalalaevatunnistuse andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord ja kalalaevatunnistuse vorm” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruse nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2016. a määruses nr 155 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2017. a määruse nr 164 „Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2017. a määruses nr 164 „Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 8. juuni 2017. a määruse nr 89 „Kutselise kalapüügi püügivõimaluse enampakkumise toimumise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. juuni 2017. a määruses nr 89 „Kutselise kalapüügi püügivõimaluse enampakkumise toimumise kord” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruses nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „Põllumajandusametit, Veterinaar- ja Toiduametit” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametit”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktides 1 ja 10 ning § 4 lõikes 5 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduametile” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punktides 5–7 asendatakse sõna „Põllumajandusametile” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017. a määruse nr 108 „Loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta koostatakse riskianalüüs, ning hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2017. a määruse nr 108 „Loetelu sündmustest, mis võivad põhjustada hädaolukorra ja mille kohta koostatakse riskianalüüs, ning hädaolukorra riskianalüüsi koostamist juhtivad asutused” § 2 punktis 6 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 9.  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a määruse nr 125 „Maaparandussüsteemide registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a määruse nr 125 „Maaparandussüsteemide registri põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 10.  Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Maksukohustuslaste registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Maksukohustuslaste registri põhimäärus” § 62 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Maanteeametil, Põllumajandus- ja Toiduametil ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametil §-s 48 nimetatud alamregistri andmetele;”.

§ 11.  Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 „Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruses nr 154 „Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 12.  Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015. a määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2015. a määruse nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused” § 3 punktis 9 asendatakse sõna „Põllumajandusametiga” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametiga”.

§ 13.  Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruses nr 14 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”;

2) paragrahvi 3 lõike 4 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 7 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 14.  Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 103 „Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016. a määruse nr 103 „Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord” § 2 lõike 1 punktis 53 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 15.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Tanel Kiik
Sotsiaalminister maaeluministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json