Teksti suurus:

Elektri lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 06.11.2021, 1

Elektri lõpphinna osalise kompenseerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 05.11.2021 nr 62

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

§ 1.  Rakendusüksus

  Elektri lõpphinna osalise kompenseerimise avaldusi menetleb, väljamakseid teeb ja järelevalvet teostab Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi rakendusüksus).

§ 2.  Kompensatsiooni arvestamine

  (1) Elektrituruseaduse §-s 8 nimetatud võrguettevõtjale kompenseeritakse 50 protsenti perioodil 2021. aasta 1. oktoobrist kuni 2022. aasta 31. märtsini tarbijale elektrituruseaduse § 12 tähenduses osutatud võrguteenuse eest võetavatest elektrituruseaduse § 71 lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 nimetatud võrgutasudest ja nendelt tasumisele kuuluvast käibemaksust.

  (2) Kui võrguettevõtja korrigeerib lõikes 1 nimetatud perioodil mõõdetud võrguteenuse kogust majandus- ja taristuministri 5. veebruari 2019. a määruse nr 10 „Elektrituru toimimise võrgueeskiri” § 20 lõike 3 alusel pärast vastava perioodi kohta § 3 alusel avalduse esitamist, esitab võrguettevõtja korrigeeritud koguse kohta täiendava avalduse §-s 3 toodud korras korrigeerimisele järgneval kalendrikuul.

  (3) Võrguettevõtjale ei kompenseerita selliste lõikes 1 nimetatud võrgutasude kulu vähendamist, mida võrguettevõtjal on elektrituruseaduse kohaselt õigus nõuda teiselt võrguettevõtjalt.

  (4) Lõikes 1 või 2 sätestatud kompensatsiooni saamisel vähendab võrguettevõtja tarbijale esitatavat vastava kalendrikuu võrguteenuse arvet 50 protsendi võrra.

§ 3.  Kompensatsiooni saamiseks soovi avaldamine

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud kompensatsiooni saamiseks võib avalduse esitada Eestis tegutsev elektrituruseaduse mõistes jaotusvõrgu või põhivõrgu kaudu võrguteenuse osutamiseks tegevusluba omav võrguettevõtja, kes väljastab tarbijale võrguteenuse kasutamise eest § 2 lõikes 1 nimetatud võrgutasude lõikes arve.

  (2) Soovi avaldaja esitab rakendusüksusele hiljemalt iga § 2 lõikes 1 nimetatud kuule järgneva kuu 14. kuupäevaks e-posti aadressile info@kik.ee rakendusüksuse veebilehel avaldatud vormis avalduse, mis hõlmab võrguettevõtja poolt oma kõigile tarbijatele avalduse esitamisele eelnenud kalendrikuul arvestatud § 2 lõikes 1 nimetatud summasid. Põhjendatud juhul võib rakendusasutus võimaldada avalduse esitamist ka pärast 14. kuupäeva.

  (3) Avaldusest peab selguma summaarne avalduse esitamisele eelnenud kuul tarbijatele esitatud § 2 lõikes 1 nimetatud võrgutasude summa eurodes, sellelt arvestatud käibemaksu summa, osutatud võrguteenuse maht kilovatt-tundides ning küsitava kompensatsiooni summa. Kompensatsiooni võrra peab võrguettevõtja vähendama tarbija arvel kajastatavat võrgutasude kulu.

  (4) Rakendusüksuse nõudmisel esitab avalduse esitaja täiendavad arvestused ja selgitused, mis on vajalikud avalduse §-s 2 sätestatud nõuetele vastavuse hindamiseks.

§ 4.  Kompensatsiooni eraldamine

  (1) Rakendusüksus kontrollib avalduse vastavust määrusele ja rahuldab nõuetele vastava avalduse.

  (2) Kui rakendusüksus avastab avalduses puudusi, teatab rakendusüksus sellest avalduse esitajat ja annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

  (3) Nõuetele vastava avalduse kohta teeb rakendusüksus kümne tööpäeva jooksul avalduse saamisest või lõike 2 kohaselt puuduste kõrvaldamisest arvates otsuse, milles märgib kompensatsiooni saava võrguettevõtja ja kompensatsiooni summa koos kalendrikuuga, mille eest kompensatsiooni makstakse.

  (4) Avalduse rahuldamata jätmise otsus tehakse juhul, kui avaldaja või avaldus ei vasta määruse tingimustele ning avaldaja ei kõrvalda lõike 2 kohaselt antud tähtajaks puudusi.

§ 5.  Kompensatsiooni saaja kohustused

  Kompensatsiooni saanud võrguettevõtja selgitab tarbijale esitataval arvel kompensatsiooni saamist ning võimalusel näitab tarbijale osutatud võrguteenuste eest saadud kompensatsiooni summa ning toob arvel välja tarbija tasutava § 2 lõike 4 kohast kohustust arvesse võtva summa.

§ 6.  Kompensatsiooni kasutamise järelevalve

  Rakendusüksus kontrollib kompensatsiooni ja selle kasutamise õigsust ning tal on õigus nõuda selleks võrguettevõtjalt asjakohaseid dokumente ja teavet ühe aasta jooksul alates kompensatsiooni maksmisest võrguettevõtjale.

§ 7.  Kompensatsiooni tagasinõudmine

  Rakendusüksus nõuab kompensatsiooni saajalt kompensatsiooni või osa sellest tagasi, kui:
  1) võrguettevõtja on esitanud taotlemisel ebaõigeid andmeid või ebaõige arvestuse, mistõttu eraldatud kompensatsiooni summa ei ole korrektne;
  2) võrguettevõtja ei ole esitanud §-s 6 nimetatud dokumente ja teavet rakendusüksuse määratud tähtpäevaks;
  3) võrguettevõtja ei ole täitnud §-s 5 toodud kohustust;
  4) võrguettevõtja korrigeerib § 2 lõike 2 alusel võrguteenuse kogust, mille eest ta on saanud kompensatsiooni, väiksemaks.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json