Teksti suurus:

Justiitsministri 7. mai 2004. a määruse nr 37 „Täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2011
Avaldamismärge:RT I, 06.12.2011, 1

Justiitsministri 7. mai 2004. a määruse nr 37 „Täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 30.11.2011 nr 52

Määrus kehtestatakse „Kriminaalhooldusseaduse” § 13 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 7. mai 2004. a määruses nr 37 „Täiendavate kvalifikatsiooninõuete kehtestamine” (RTL 2004, 63, 1048; 2005, 17, 165) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktidega 8, 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

„8) õpetajaharidus;
9) õigusteadus;
10) korrektsioon.”;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõnad „kriminaalhoolduse talituse” sõnadega „vanglate osakonna”;

3) määruse lisas asendatakse läbivalt keeleoskuse tase „Kõrg” tekstiosaga „C1 või sellele vastav tase”.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json