Teksti suurus:

Topograafilistele kaartidele kantavate andmete koosseis, topograafiliste kaartide nomenklatuur, kasutatavad leppemärgid ja kartograafiliste tööde teostamise korraldus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.06.2022, 25

Topograafilistele kaartidele kantavate andmete koosseis, topograafiliste kaartide nomenklatuur, kasutatavad leppemärgid ja kartograafiliste tööde teostamise korraldus

Vastu võetud 03.12.2013 nr 70
RT I, 06.12.2013, 1
jõustumine 09.12.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.06.2022RT I, 27.06.2022, 130.06.2022

Määrus kehtestatakse ruumiandmete seaduse § 70 lõike 3 ja § 71 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ruumiandmete seaduse § 70 lõigetes 1 ja 2 nimetatud topograafilistele kaartidele kantavad andmed, topograafiliste kaartide nomenklatuur, kasutatavad leppemärgid ja kartograafiliste tööde tegemise kord.

§ 2.   Topograafiliste kaartide nimed

  (1) Digitaalse topograafilise kaardi mõõtkavas 1:10 000 nimi on „Eesti põhikaart 1:10 000”.

  (2) Tardkujul topograafilise kaardi mõõtkavas 1:20 000 nimi on „Eesti põhikaart 1:20 000”.

  (3) Digitaalse ja tardkujul topograafilise kaardi mõõtkavas 1:50 000 nimi on „Eesti topograafiline kaart 1:50 000”.

§ 3.   Topograafilistele kaartidele kantavad andmed

  (1) Topograafilisele kaardile mõõtkavas 1:50 000 kantakse järgmised andmed:
  1) Eesti topograafia andmekogust kõrgusandmed ja nähtuste grupid: pinnamood, veekogud ja hüdrograafilised rajatised, kõlvikud, ehitised, transport, tehnovõrgud;
  2) maakatastrist riigipiir, ajutine kontrolljoon, maakonna ja haldusüksuste piirid;
  3) riiklikust kohanimeregistrist kohanimed;
  4) Veeteede Ametist veekogude samasügavusjooned;
  5) navigatsioonimärkide andmekogust tuletornid;
  6) Eesti looduse infosüsteemist kaitsealade piirid;
[RT I, 27.06.2022, 1 - jõust. 30.06.2022]
  7) kultuurimälestiste riiklikust registrist muinsuskaitsealad.

  (2) Tardkujul topograafilisele kaardile mõõtkavas 1:20 000 kantakse järgmised andmed:
  1) Eesti topograafia andmekogust kõrgusandmed ja nähtuste grupid: pinnamood, veekogud ja hüdrograafilised rajatised, kõlvikud, ehitised, transport, tehnovõrgud;
  2) geodeetiliste punktide andmekogust riikliku geodeetilise võrgu punktid ja koodnumbrid;
  3) maakatastrist riigipiir, ajutine kontrolljoon, maakonna ja haldusüksuste piirid;
  4) aadressiandmete süsteemi infosüsteemist hajaasustuses eluhoonete katastriüksuste lähiaadressid;
  5) riiklikust kohanimeregistrist kohanimed;
  6) Veeteede Ametist veekogude samasügavusjooned ja sügavuspunktid;
  7) navigatsioonimärkide andmekogust tulepaagid ja -tornid;
  8) riikidevahelistest riigipiirilepingutest riigipiirimärgid ja nende numbrid;
  9) Eesti looduse infosüsteemist kaitsealade piirid ja kaitstavad looduse üksikobjektid;
[RT I, 27.06.2022, 1 - jõust. 30.06.2022]
  10) kultuurimälestiste riiklikust registrist kinnismälestised ja muinsuskaitsealad;
  11) mullakaardilt andmed soise ala kohta;
  12) Päästeametist tuletõrje veevõtukohad.

  (3) Digitaalsele topograafilisele kaardile mõõtkavas 1:10 000 kantakse järgmised andmed:
  1) Eesti topograafia andmekogust kõrgusandmed ja nähtuste grupid: pinnamood, veekogud ja hüdrograafilised rajatised, kõlvikud, ehitised, transport, tehnovõrgud;
  2) maakatastrist riigipiir ja ajutine kontrolljoon;
  3) aadressiandmete süsteemi infosüsteemist hajaasustuses eluhoonete katastriüksuste lähiaadressid;
  4) riiklikust kohanimeregistrist kohanimed;
  5) Kaitseväe harjutusväljade piirid ning lasketiirude selgitavad kaardikirjad.

§ 4.   Topograafilisel kaardil kasutatavad leppemärgid

  Topograafiliste kaartide leppemärgid ja esitusmudelite kirjeldused on sätestatud määruse lisas 1.

§ 5.   Topograafiliste kaartide nomenklatuur

  (1) Topograafiliste kaartide nomenklatuur on mitmelehelise kaardi lehtedeks jaotamise ja lehtede tähistamise süsteem.

  (2) Topograafiliste kaartide nomenklatuur on sätestatud määruse lisas 2.

§ 6.   Kartograafilised tööd

  (1) Kartograafilised tööd käesoleva määruse tähenduses on topograafilise kaardi koostamiseks ja uuendamiseks tehtavad kujunduslikud ja tehnilised toimingud.

  (2) Digitaalset topograafilist kaarti mõõtkavas 1:10 000 ja 1:50 000 uuendatakse kord aastas, viies kaardile Eesti topograafia andmekogus uuendatud nähtuste andmed.

  (3) Tardkujul topograafilist kaarti mõõtkavas 1:20 000 ja 1:50 000 uuendatakse kaardilehtede kaupa. Kaardileht uuendatakse, kui Eesti topograafia andmekogus on selle kaardilehe kõigi nähtuste andmed uuendatud.

§ 7.   Kartograafiliste tööde etapid

  (1) Tardkujul topograafilise kaardi mõõtkavas 1:20 000 ja 1:50 000 koostamise etapid on järgmised:
  1) andmete digitaalne kartograafiline korrigeerimine;
  2) toponüümika toimetamine;
  3) reljeefiandmete korrigeerimine;
  4) tuletiskihtide loomine;
  5) kaardilehe kujundamine, küljendamine ja trükkimine.

  (2) Digitaalse topograafilise kaardi mõõtkavas 1:50 000 koostamise etapid on järgmised:
  1) andmete digitaalne kartograafiline korrigeerimine;
  2) toponüümika toimetamine;
  3) reljeefiandmete korrigeerimine;
  4) tuletiskihtide loomine;
  5) kaardi kujundamine.

  (3) Digitaalse topograafilise kaardi mõõtkavas 1:10 000 koostamise etapid on järgmised:
  1) toponüümika toimetamine;
  2) reljeefiandmete korrigeerimine;
  3) tuletiskihtide loomine;
  4) kaardi kujundamine.

§ 8.   Andmete digitaalne kartograafiline korrigeerimine

  (1) Andmete digitaalsel kartograafilisel korrigeerimisel arvestatakse kaardi mõõtkavast tingitud ruumiobjektide suuruste ja vahekaugustega.

  (2) Digitaalse topograafilise kaardi mõõtkavas 1:50 000 koostamisel kasutatakse Eesti topograafia andmekogu nähtusklasside automatiseeritud üldistamist, tagamaks kaardil kujutatud ruumiobjektide vastavuse lõikes 3 nimetatud kriteeriumitele.

  (3) Tardkujul topograafilisele kaardile mõõtkavas 1:50 000 kantavate ruumiobjektide suurused ja vahekaugused on järgmised:
  1) kõlviku pindala on vähemalt 4000 m2 ja laius vähemalt 50 m, välja arvatud õuel ja platsil, mille pindala on vähemalt 2500 m2;
  2) ehitise pindala on vähemalt 625 m2 ja küljepikkus vähemalt 25 m;
  3) vooluveekogu pindobjekti laius on vähemalt 25 m ja pikkus vähemalt 500 m;
  4) joonobjekti pikkus on vähemalt 125 m;
  5) paralleelsete samatüübiliste joonobjektide omavaheline kaugus on vähemalt 50 m;
  6) paralleelsete eritüübiliste joonobjektide vaheline kaugus on vähemalt 25 m;
  7) punktobjektide omavaheline kaugus on vähemalt 250 m.

  (4) Tardkujul topograafilisele kaardile mõõtkavas 1:20 000 kantavate ruumiobjektide valikul kasutatakse Eesti topograafia andmekogu nähtustele kehtestatud suurusi ja vahekaugusi, välja arvatud järgmised erandid:
  1) kõlviku pindala on vähemalt 200 m2;
  2) seisuveekogu pindala on vähemalt 100 m2;
  3) joonobjekti pikkus on vähemalt 50 m;
  4) paralleelsete joonobjektide omavaheline kaugus on vähemalt 8 m;
  5) punktobjektide omavaheline kaugus on vähemalt 200 m;
  6) pindobjekti või joonobjekti käänupunktide omavaheline kaugus on vähemalt 1 m.

  (5) Ruumiobjektid, mis lõigetes 3 ja 4 kehtestatud suurustele ning vahekaugustele ei vasta, jäetakse kaardile lisamata või liidetakse neid ümbritsevate ruumiobjektidega.

§ 9.   Toponüümika toimetamine

  (1) Topograafilisel kaardil kasutatav kohanimi peab vastama kohanimeseadusele.

  (2) Kui nimeobjektil on kaks ametlikku kohanime, võib need mõlemad ruumi olemasolul kanda kaardile.

  (3) Kohanime paigutus kaardil peab andma ettekujutuse kaardi ruumiobjekti paiknemisest, üldkujust ja ulatusest.

  (4) Kaardikirjad paigutatakse loetavuse huvides ühtepidi, need peavad olema üksteisest selgesti eristatavad ega tohi halvendada teiste kaardielementide loetavust.

§ 10.   Reljeefiandmete korrigeerimine

  (1) Reljeefiandmeid korrigeeritakse Eesti topograafia andmekogu kõrgusandmete alusel, mille tulemusena saadakse samakõrgusjooned ja kõrguspunktid.

  (2) Samakõrgus- ja samasügavusjooned kujutatakse sellise punktitihedusega, et moodustuks sujuv joon.

  (3) Kõrgus- ja sügavuspunktid lisatakse reljeefi iseloomulikumatesse kohtadesse.

§ 11.   Tuletiskihtide loomine

  Erinevaid mudeleid kasutades luuakse Eesti topograafia andmekogu nähtusklasside põhjal tuletiskihid, mis on vajalikud kas andmete omavahelise sobivuse kontrollimiseks või nende paremaks esitamiseks digitaalsel või tardkujul kaardil.

§ 12.   Kaardilehe kujundamine, küljendamine ja trükkimine

  (1) Ruumiobjektidele omistatakse kujundus vastavalt käesoleva määruse lisas 1 toodud leppemärkidele.

  (2) Tardkujul topograafilise kaardi kaardilehe küljendamisel lisatakse:
  1) kaardilehe tiitelleht;
  2) kaardiraamitagused tekstid;
  3) koordinaatvõrgustikud;
  4) legend;
  5) kaardil esinevate nähtuste eesti-inglise sõnastik;
  6) informatsioon deklinatsiooni kohta;
  7) arvmõõtkava ja joonmõõtkavad meetrites, miilides ja meremiilides;
  8) külgnevate kaardilehtede ja kõrgusjuhise kartogrammid;
  9) kaardilehele omistatud ISBN-kood.

  (3) Tardkujul topograafilise kaardi kaardilehe tiitelleht sisaldab alljärgnevat informatsiooni:
  1) kaardilehe nimetus ja number;
  2) kaardilehe paiknemise kartogramm;
  3) informatsioon aeropildistamise, kaardistustööde ja kaardi trükkija kohta.

  (4) Tardkujul topograafilisele kaardile lisatavad koordinaatvõrgustikud on järgmised:
  1) UTM projektsioonis kilomeetrivõrk;
  2) L-EST97 ristkoordinaatide süsteemi kilomeetrivõrk;
  3) EUREF-EST97 geodeetiline koordinaatvõrk sammuga 2’ pikkusteljel ja 1’ laiusteljel.

  (5) Tardkujul topograafiline kaart trükitakse nelja põhivärvi ja kahe lisavärviga.

  (6) Tardkujul topograafilise kaardi värvide möödatrükk ei või olla suurem kui 0,15 mm.

  (7) Trükkimisel kasutatav paber peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) paberi tihedus peab võimaldama selle murdumiseta voltimise;
  2) paber peab olema matt või poolmatt;
  3) paber ei tohi liigselt venida.

Lisa 1 Eesti topograafiliste kaartide leppemärgid

Lisa 2 Eesti topograafiliste kaartide nomenklatuur

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json