Teksti suurus:

Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus

Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 06.12.2016, 10

Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 01.12.2016 nr 137

Määrus kehtestatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 38 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1. Sotsiaalkaitse infosüsteem ja selle pidamise eesmärk

 (1) Sotsiaalkaitse infosüsteem (edaspidi infosüsteem) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mida peetakse seadustest tulenevate Sotsiaalkindlustusameti avalike ülesannete täitmise eesmärgil, sealhulgas riiklike toetuste, pensionide, hüvitiste ning elatisabi pakkumise, määramise ja maksmise eesmärgil ning ohvriabi, puude raskusastme tuvastamise, abivahendi-, sotsiaalse rehabilitatsiooni ja erihoolekandeteenuse korraldamise eesmärgil.

 (2) Infosüsteemi ametlik nimetus on sotsiaalkaitse infosüsteem.

 (3) Infosüsteemi ingliskeelne nimetus on Social Security Information System.

§ 2. Infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja

 (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium.

 (2) Infosüsteemi volitatud töötlejad on Sotsiaalkindlustusamet ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

2. peatükk Infosüsteemi ülesehitus ja infosüsteemi kantud andmete kaitse 

§ 3. Infosüsteemi ülesehitus

 (1) Infosüsteemi andmeid töödeldakse elektrooniliselt.

 (2) Infosüsteemi alusandmed on elektroonilised või paberil. Paberil alusdokumendid digiteeritakse ja kantakse elektrooniliselt infosüsteemi.

 (3) Infosüsteem koosneb:
 1) elektroonilisest andmebaasist;
 2) elektroonilistest andmetest, sealhulgas andmetest, mis on esitatud Eesti teabevärava eesti.ee kaudu;
 3) arhiveeritud andmetest;
 4) ametniku töökeskkonnast;
 5) iseteeninduskeskkonnast.

§ 4. Infosüsteemi kantud andmete kaitse

 (1) Infosüsteemi kantud andmete kaitse hõlmab:
 1) käideldavust, mis tähendab, et andmete kaitse on tagatud juhusliku hävimise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest;
 2) terviklust, mis tähendab, et andmete kaitse on tagatud juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest;
 3) konfidentsiaalsust, mis tähendab, et andmete kaitse on tagatud volitamata töötlemise eest.

 (2) Infosüsteemi andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

 (3) Infosüsteemi andmete turbeaste on keskmine ja turvaklass on K2T2S2.

3. peatükk Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded 

§ 5. Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
 1) juhib infosüsteemi pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid ja korraldusi;
 2) kehtestab infosüsteemi andmetele juurdepääsu ja nende töötlemise korra;
 3) korraldab koostöös volitatud töötlejaga e-teenuste loomist ja infosüsteemi elektroonilist andmevahetust teiste andmekogudega;
 4) täidab muid vastutavale töötlejale omaseid ülesandeid.

§ 6. Volitatud töötleja ülesanded

 (1) Sotsiaalkindlustusamet volitatud töötlejana:
 1) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest ning enda poolt infosüsteemi sisestatud andmete õigsuse eest;
 2) tagab andmete töötlemise volitatud töötleja juures ainult selleks määratud isikutele, juhendab ja koolitab infosüsteemi kasutajaid;
 3) annab andmetes puuduste avastamise korral sellest viivitamata teada vastutavale töötlejale, välja arvatud juhul, kui volitatud töötlejal on võimalik puudus iseseisvalt kõrvaldada või kui avastatud puudus on ebaoluline;
 4) korraldab koostöös vastutava töötlejaga infosüsteemi elektroonilise andmevahetuse riigi infosüsteemi andmekogudega ja e-teenuste loomise;
 5) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised ja füüsilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
 6) esitab vastutavale töötlejale infosüsteemi andmekoosseisu ja infosüsteemi toetavaid arendusettepanekuid;
 7) koostab arendustööde lähteülesanded ja testib infosüsteemi muudatusi.

 (2) Tervise ja Heaolu infosüsteemide Keskus volitatud töötlejana:
 1) teeb või hangib infosüsteemi pidamiseks vajalikud projekteerimis- ja arendustööd;
 2) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ning infosüsteemi muudatuste testimisel;
 3) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
 4) tagab infosüsteemi hooldamise ja majutamise;
 5) tagab teenuse intsidentide käsitlemise ja kasutajatoe;
 6) korraldab andmete ja infosüsteemi säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ning varukoopiate tegemise;
 7) sõlmib andmevahetuse kokkuleppeid õigusaktides sätestatud ulatuses.

4. peatükk Infosüsteemi kantavad andmed 

§ 7. Infosüsteemi andmed

 (1) Infosüsteemis töödeldakse järgmisi andmeid:
 1) isiku üldandmed – isikukood, sugu, sünniaeg, perekonna- ja eesnimi, kontaktandmed, isiku surma või surnuks või teadmata kadunuks tunnistamise andmed, elamisloa ja -õiguse ning kodakondsuse andmed, andmed eestkoste või hooldusõiguste kohta ning andmed Eesti Vabariiki saabumise ja sealt lahkumise kohta;
 2) alusandmed isikule riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi ning teenuse määramise ja maksmise kohta;
 3) andmed isikule riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi ning teenuse määramise, maksmise, peatamise, lõpetamise või sellest keeldumise ja kinnipidamise kohta;
 4) andmed sotsiaalteenuse osutaja kohta;
 5) isiku maksualased andmed;
 6) andmed isiku terviseseisundi ja puude kohta;
 7) andmed isiku töötamise, töölähetuse ja ettevõtlusega tegelemise kohta;
 8) andmed represseeritu tunnistuse, puudega isiku kaardi ja pensionitunnistuse väljastamise kohta.

 (2) Paragrahvides 8–15 nimetatud andmekoosseisud ja §-s 17 nimetatud kohustuslike andmeandjate andmekoosseisud esitatakse andmenimetuse täpsusega riigi infosüsteemi haldussüsteemis.

§ 8. Isiku üldandmed

 (1) Isiku üldandmed on:
 1) isikukood või selle puudumisel sünniaeg ja sugu, olemasolu korral välisriigi isikukood;
 2) ees- ja perekonnanimi;
 3) kontaktandmetena isiku elukoha andmed, e-posti aadress ja telefoninumber;
 4) isiku surma, surnuks tunnistamise või selle tühistamise andmed;
 5) isiku teadmata kadunuks tunnistamise või teadmata kadunud isiku asukoha tuvastamise menetluse algatamise või lõpetamise andmed;
 6) välismaalase elamisloa või -õiguse olemasolu ja tähtaeg;
 7) kodakondsuse andmetena Eesti või välisriigi kodakondsus või seda tõendava dokumendi andmed;
 8) eestkoste andmetena eestkostja nimi, isiku- või registrikood, elukoha andmed, e-posti aadress ja telefoninumber ning eestkoste alguse ja lõppemise aeg;
 9) hooldusõiguse andmetena selle isiku nimi ja isikukood, kelle suhtes on õigus määratud, ning hooldusõiguse jõustumise ja kehtivuse aeg;
 10) isiku Eestisse saabumise ja Eestist lahkumise andmed – millal ja mis riigist saabus Eestisse püsivalt elama või millal ja mis riiki lahkus Eestist püsivalt elama.

 (2) Lõikes 1 sätestatud isiku üldandmeid kasutatakse §-s 9 nimetatud riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi, ohvriabi ning teenuse taotlemisel, määramisel ja maksmisel vastavalt õigusaktidele, milles on sätestatud riiklike toetuste, pensionide, hüvitiste, elatisabi, ohvriabi ning teenuste taotlemine, määramine ja maksmine.

§ 9. Alusandmed isikule riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi ning teenuse määramise ja maksmise kohta

 (1) Isikule riikliku toetuse määramise ja maksmise alusandmed on:
 1) riikliku toetuse liik;
 2) puudega inimeste sotsiaaltoetuse liigist sõltuvalt taotluse andmed;
 3) matusetoetuse, olümpiavõitja riikliku toetuse, represseeritu toetuse ja tagasipöörduja sotsiaaltoetuse taotlemisega seotud andmed.

 (2) Isikule riikliku pensioni määramise ja maksmise alusandmed on:
 1) pensioni liik;
 2) pensioniavalduse andmed;
 3) pensioniõigusliku staaži andmed;
 4) pensionikindlustusstaaži andmed;
 5) pensionikindlustuse kindlustusosakute andmed;
 6) pensionilisa arvestamiseks lapse kasvatamise või hooldamise andmed, Vabadussõjast osavõtnu või tema lese andmed, II maailmasõjast osavõtnu või Omakaitse liikme andmed, represseeritu andmed, tuumakatastroofi, tuumakatsetuse või aatomielektrijaama avarii likvideerimisest osavõtnu andmed, avaliku teenistuse andmed, päästeteenistuse andmed;
 7) pensioni liigist sõltuvalt lisaandmed.

 (3) Isikule riikliku hüvitise määramise ja maksmise alusandmed on:
 1) hüvitise liik;
 2) perehüvitise liigist sõltuvalt taotluse andmed;
 3) kuriteoohvri riikliku hüvitise taotluse andmed ja hüvitise määramiseks § 13 lõike 4 punktide 2 ja 3 andmete alusel arvestatud kahju suurus, ohvri matusekulude ja ohvri surmast tuleneva kahju suurus;
 4) tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud kahjuhüvitise taotluse andmed ja hüvitise määramiseks § 13 lõike 4 punktides 2 ja 4 nimetatud andmed, püsiva töövõimetuse või töövõime vähenemise ulatusega isiku lisakulutuse ja sissetuleku andmed, tööandja andmed, töö tegemisest keeldumise andmed ning andmed tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel surnud isiku ülalpeetavate kohta;
 5) puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks taotluse andmetena peale § 14 lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud andmete isiku tasustamise andmed.

 (4) Isikule elatisabi määramise ja maksmise alusandmed on:
 1) elatisabi taotluse andmed;
 2) kohtumenetlusaegse elatisabi määramise otsuse andmed koos teabega elatisnõude ülemineku kohta riigile;
 3) täitemenetlusaegse elatisabi taotluse vastu võtnud kohtutäituri andmetena kohtutäituri ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber;
 4) täitemenetlusaegse elatisabi maksmiseks kohtutäituri teates edastatud väljamakse summa, periood, mille kohta väljamakse tehakse, ja täiteasja number.

 (5) Isikule teenuse määramise ja maksmise alusandmed on:
 1) sotsiaalteenuse liik;
 2) isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise riigi poolt ülevõtmise taotluse andmed;
 3) isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise andmed, sealhulgas rehabilitatsiooniplaani koostamise andmed;
 4) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise otsuse ja teenuse eest kalendriaastas ülevõetava tasu suuruse andmed;
 5) isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kulude ning teenusega seotud sõidu- ja majutuskulude hüvitamise andmed;
 6) isiku erihoolekandeteenuse taotluse andmed;
 7) isiku erihoolekandeteenust saama suunamise otsuse andmed;
 8) isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja erihoolekandeteenuse järjekorra andmed;
 9) isikule osutatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja erihoolekandeteenuse andmed vastavalt teenuse osutaja esitatud arvetele;
 10) isiku abivahendi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise taotluse andmed;
 11) isiku abivahendikaardi andmed;
 12) isikule määratud ohvriabiteenuse andmetena lepitusabi- või nõustamisteenuse saamise andmed.

 (6) Lõigetes 1–5 nimetatud riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi või teenuse taotlemisel võib isik esitada lisaandmeid, kui §-s 17 nimetatud kohustuslike andmeandjate andmete alusel ei selgu isiku õigus saada rahalist või mitterahalist hüvitist. Käesolevas paragrahvis nimetatud andmeid võib hüvitise saajalt või muult andmeandjalt nõuda üksnes juhul, kui neid andmeid ei ole võimalik saada avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.

§ 10. Andmed isikule riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi ning teenuse määramise, maksmise, peatamise, lõpetamise või sellest keeldumise ja kinnipidamise kohta

  Riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi ning teenuse määramise, maksmise, peatamise, lõpetamise või sellest keeldumise ja kinnipidamise andmed on:
 1) isikuga seotud kirje number;
 2) toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi või teenuse liik;
 3) toetuse, pensioni, hüvitise ja elatisabi suurus ning teenuse eest riigi poolt ülevõetud kohustuse suurus;
 4) määramise alg- ja lõpptähtaeg;
 5) isiku eest tasutud sotsiaalmaksu andmed;
 6) andmed kinnipidamiste kohta – kinnipeetav summa, sealhulgas maksud;
 7) andmed ümberarvutamise, peatamise, keeldumise või lõpetamise kohta;
 8) isikule väljamakstav summa;
 9) pangaandmed, sealhulgas arvelduskonto;
 10) maksmise viis – panga kaudu, posti teel või muul viisil;
 11) haldusakti või -toimingu või dokumendi teatavakstegemise viis;
 12) kojukandeaadress.

§ 11. Andmed sotsiaalteenuse osutaja kohta

  Infosüsteemi kantakse abivahendi-, sotsiaalse rehabilitatsiooni, erihoolekande- ja ohvriabiteenuse osutajaga sõlmitud lepingu kohta järgmised andmed:
 1) lepingu liik;
 2) teenuse osutaja nimi, äriregistri kood ja tegevusloa andmed;
 3) andmed juriidilise isiku esindusõiguse kohta;
 4) teenuse osutamise lepingu kehtivuse aeg;
 5) teenuse osutamise koha kontaktandmed.

§ 12. Isiku maksualased andmed

  Isiku maksualased andmed on:
 1) arvestatud või makstud sotsiaalmaksu summa, selle arvestatud või makstud pensionikindlustuse osa ja riikliku pensionikindlustuse osa;
 2) maksu tasumise kuu ja aasta ning maksustamisperiood;
 3) sotsiaalmaksu liik;
 4) andmed isiku maksuresidentsuse kohta;
 5) sotsiaalmaksu maksja nimi;
 6) isiku eest tasutud tulumaksu andmed;
 7) Euroopa ühenduste institutsiooni pensioniskeemist rahaliste vahendite laekumised.

§ 13. Andmed isiku terviseseisundi ja puude kohta

 (1) Infosüsteemi kantakse isiku terviseseisundi kohta järgmised andmed:
 1) arsti andmetena nimi ja eriala;
 2) diagnoositud haiguste nimetused ja koodid, diagnooside liigid ja viited allikatele.

 (2) Infosüsteemi kantakse peale lõikes 1 nimetatud terviseseisundi andmete isiku puude raskusastme tuvastamise alusandmetena järgmised andmed:
 1) lapse ja vanaduspensioniealise isiku puude raskusastme tuvastamise taotluse andmed;
 2) tööealise isiku puude raskusastme tuvastamise taotluse andmed;
 3) lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeast invaliidsuse tuvastamise andmed;
 4) arstiõppe läbinud isiku arvamuse andmed vastavalt lõikes 1 ja käesoleva lõike punktis 1 nimetatud andmete kohta;
 5) arstiõppe läbinud isiku arvamuse andmed vastavalt lõikes 1 ja käesoleva lõike punktis 2 nimetatud andmete kohta.

 (3) Infosüsteemi kantakse puude raskusastme tuvastamise otsuse andmed:
 1) tuvastatud puude raskusaste ja puude raskusastme tuvastamise päev;
 2) funktsioonid, mille kõrvalekalle vastab vähemalt keskmisele puude raskusastmele;
 3) puude raskusastme kestus ja korduvekspertiisi taotlemise aeg;
 4) puude raskusastme tuvastamise või tuvastamata jätmise alus;
 5) puude raskusastme tuvastamise taotluse esitamise aeg.

 (4) Infosüsteemi kantakse isiku püsiva töövõimetuse või töövõime kohta järgmised andmed:
 1) püsiva töövõimetuse hindamise alusandmetena selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse andmed;
 2) püsiva töövõimetuse määramise otsuse andmetena püsiva töövõimetuse tekkimise aeg ning püsiva töövõimetuse põhjus, kestus ja ulatus väljendatuna töövõime kaotuse protsentides;
 3) kuriteo tagajärjel püsiva töövõimetuse või töövõime vähenemise ulatus ja selle põhjuslik seos;
 4) tööõnnetuse või kutsehaigusega seotud püsiva töövõimetuse või töövõime vähenemise ulatus ja selle põhjuslik seos;
 5) töövõime määramise otsuse andmetena töövõime ulatuse ja kestuse andmed;
 6) püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi taotlemise tähtaeg.

§ 14. Andmed isiku töötamise, töölähetuse ja ettevõtlusega tegelemise kohta

 (1) Andmed isiku töötamise, töölähetuse ja ettevõtlusega tegelemise kohta on:
 1) tööandja nimi, registrikood ja tegevuskoha aadress;
 2) tegevusala ja töötamise liik;
 3) tööandja kontaktandmed ja arvelduskonto number;
 4) töötamise või teenistuse alustamise, peatamise ja lõppemise kuupäev;
 5) töötamisest keeldumise andmed.

 (2) Infosüsteemi kantakse peale lõike 1 punktides 1–3 nimetatud andmete Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT L 166, 30.04.2004, lk 72–116) ja selle rakendusmääruse (EÜ) nr 987/2009 (ELT L 284, 30.10.2009, lk 1–42) alusel välja antud lähetussertifikaadi andmed:
 1) töösuhte perioodi andmed, sotsiaalkindlustusmaksete ja palga maksja ettevõtte kinnituse andmed;
 2) välisriigi tööandaja andmetena tööandja nimi, tegevuskoha aadress, tegevusala, töötamise liik;
 3) välisriigis aset leidvat tegevust ja selle asukohta iseloomustavad andmed.

§ 15. Andmed represseeritu tunnistuse, puudega isiku kaardi ja pensionitunnistuse väljastamise kohta

  Andmed represseeritu tunnistuse, puudega isiku kaardi ja pensionitunnistuse väljastamise kohta on:
 1) dokumendi liik;
 2) dokumendi number;
 3) kehtivuse algus- ja lõpukuupäev;
 4) väljastamise õiguslik alus ja aeg ning väljaandja;
 5) kättetoimetamise viis;
 6) kehtetuks tunnistamise kuupäev.

5. peatükk Andmete edastamine infosüsteemi ja kohustuslikud andmeandjad 

§ 16. Andmete kandmine infosüsteemi

 (1) Infosüsteem saab andmeid teistest riigi andmekogudest infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu või muul kokkulepitud elektroonilist teabevahetust võimaldavat viisil.

 (2) Isik, kelle toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi või teenuse andmete esitamise kohustus on sätestatud seaduse või riikidevahelise lepinguga, esitab andmed § 6 lõikes 1 nimetatud volitatud töötlejale paberil, digitaalselt allkirjastatuna või isiku tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu.

 (3) Eesti Vabariigiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riikide pädevad asutused on infosüsteemi andmete andmeandjateks. Andmed esitatakse riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

§ 17. Kohustuslikud andmeandjad

 (1) Eesti rahvastikuregistrist on õigus saada §-s 8 nimetatud isiku üldandmeid.

 (2) Maksukohustuslaste registrist on õigus saada § 12 punktides 1–6 nimetatud isiku maksualaseid andmeid.

 (3) Eesti Hariduse Infosüsteem on andmeandjaks isiku omandatud haridustaseme kohta puude raskusastme tuvastamise ja sotsiaalteenuste taotlemiseks ning õppimise ja koolikohustuse mittetäitmise andmete kohta perehüvitiste taotlemiseks.

 (4) Ravikindlustuse andmekogu on andmeandjaks isikule ajutise töövõimetuse hüvitatud perioodi, päevade arvu, määratud ajutise töövõimetuse hüvitise suuruse ja töövõimetuslehtede liikide andmete kohta perehüvitiste taotlemiseks.

 (5) Äriregister on andmeandjaks juriidilise isiku andmete kohta.

 (6) Eesti väärtpaberite keskregister on andmeandjaks isiku tulumaksuvaba limiidi andmete kohta.

 (7) Riiklik kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute register on andmeandjaks isiku vahi all oleku või täitmisele pööratud vabadusekaotuse kandmise andmete kohta.

 (8) Kaitseväekohustuslaste register on andmeandjaks isiku aja- või asendusteenistuses viibimise andmete kohta ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse määramiseks ja maksmiseks.

 (9) Kohtute infosüsteem on andmeandjaks kuriteoohvri andmete kohta kuriteoohvri hüvitise määramiseks, lapse elatisnõude esitamise andmete kohta kohtumenetlusaegse elatisabi määramiseks, kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku andmete kohta ja meditsiinilise iseloomuga mõjutusvahendi (psühhiaatriline sundravi) kohaldamise andmete kohta isikule erihoolekandeteenuse määramiseks.

 (10) Töötamise register on andmeandjaks isiku töötamise ja lapsehoolduspuhkuse andmete kohta isikule perehüvitise ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse määramiseks. Töötamise register on andmeandjaks isiku töötamise alustamise, peatumise ja lõpetamise kohta ja töötamise liigi kohta tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud tervisekahjustuse korral makstava kahjuhüvitise määramiseks ja maksmiseks.

 (11) Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister on andmeandjaks matusekorraldaja perekonna toimetulekutoetuse saamise andmete kohta, peres hooldamise lepingu sõlmimise ja sõlmimise lõppemise, asenduskoduteenust saama asumise ja lõppemise kohta ning muude perehüvitiste maksmist mõjutavate asjaolude andmete kohta.

 (12) Liikluskindlustuse register on andmeandjaks kindlustusandja andmete kohta liiklusõnnetuse toimumisel isikule liiklusõnnetuse tõttu püsivalt töövõimetuks tunnistamise või toitja kaotuse korral väljamakstud töövõimetus-, toitjakaotus- või rahvapensioni summade kindlustusandjalt sissenõudmiseks Sotsiaalkindlustusameti poolt.

 (13) Töötuskindlustuse andmekogu on andmeandjaks töötuskindlustus-, koondamis- ja maksejõuetushüvitise maksmise andmete kohta isikule vanemahüvitiste määramiseks.

 (14) Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse andmekogu on andmeandjaks isiku töövõime hindamise otsuse, isikule määratud ja makstud töövõimetoetuse, töövõime hindamisel antud eksperdiarvamuse andmete kohta puude raskusastme tuvastamiseks, pensioni, prokuröri töövõimehüvitise ning olümpiavõitja riikliku toetuse, kuriteoohvri hüvitise, tööõnnetuse või kutsehaiguse korral makstava kahjuhüvitise määramiseks ja maksmiseks, sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja erihoolekandeteenuse osutamiseks, püsiva töövõimetuse otsuse kehtetuks tunnistamiseks ja riikliku pensioni maksmise lõpetamiseks ning puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise määramiseks.

 (15) Tervise infosüsteemist on õigus saada andmeid infosüsteemi andmete esitaja kohta ning isiku ambulatoorsete visiitide, haiglas viibimiste ja ravimite andmete kohta isiku puude raskusastme tuvastamiseks ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse määramiseks.

 (16) Täitemenetluse register on andmeandjaks isikule täitemenetlusaegse elatisabi maksmiseks.

 (17) Majandustegevuse register on andmeandjaks ettevõtja tegevusloa, tegevuskohtade ja tegevusalade andmete kohta sotsiaalteenuse osutajaga lepingu sõlmimiseks.

 (18) Aadressiandmete süsteemi andmeid kasutatakse isiku struktureeritud aadressiandmete esitamiseks.

 (19) Politsei- ja Piirivalveamet on andmeandjaks teadmata kadunud ja tagaotsitavaks kuulutatud isikute suhtes algatatud menetluste andmete kohta isikule hüvitiste ja pensionide maksmise peatamiseks või jätkamiseks.

 (20) Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register on andmeandjaks isikule osutatud tööturuteenuste ja töötuna arveloleku andmete kohta.

§ 18. Infosüsteemi kantud andmete õigsuse ja tervikluse tagamine

 (1) Andmeandjad vastutavad esitatud andmete õigsuse eest.

 (2) Volitatud töötleja on kohustatud tegema andmeesitajale järelepärimise, kui tal on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuse ja tervikluse suhtes.

 (3) Kui andmeandja avastab, et ta on esitanud infosüsteemi ebaõigeid andmeid, on ta kohustatud viivitamata esitama infosüsteemile õiged andmed.

 (4) Infosüsteemi andmete kandmisel tekkinud andmevea ilmnemisel on vea leidnud töötleja kohustatud andmevea parandama, teisest andmekogust saabunud andmetes puuduse leidmisel teavitama sellest teise andmekogu andmete esitajat.

 (5) Lõikes 4 nimetatud andmevea teise andmekoguga andmevahetuse tehnilises lahenduses parandab volitatud töötleja esimesel võimalusel. Teisest andmekogust saadud andmed parandab selle andmekogu andmete esitaja.

 (6) Volitatud töötleja tagab infotehnoloogiliste vahenditega infosüsteemis tehtud muudatuste ja täienduste tegemise aja ning muudatuste tegija andmete salvestamise infosüsteemi abiandmetes.

 (7) Lõikes 6 nimetatud abiandmed on:
 1) andmed kande tegemise aluseks oleva dokumendi kohta;
 2) andmete kandmise aeg;
 3) andmed kande tegija kohta;
 4) andmed andmete esitaja kohta;
 5) isikuandmete muutmise aeg.

 (8) Lõike 7 punktis 1 nimetatud andmed on:
 1) dokumendi nimetus ja number;
 2) dokumendi väljastanud riigi ja asutuse nimi;
 3) dokumendi väljastamise aeg.

6. peatükk Infosüsteemist andmete väljastamine, andmetele juurdepääsu tingimused ja andmete säilitamine 

§ 19. Andmete väljastamine ja andmetele juurdepääs

 (1) Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas avaliku teabe seadusega ja isikuandmete kaitse seadusega. Infosüsteemist andmete väljastamise aja, andmesaajate ja andmete väljastamise viisi üle peetakse eraldi arvestust.

 (2) Infosüsteemi kantavad andmed määratakse piiratud juurdepääsuga teabeks avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punktide 11 ja 12 alusel.

 (3) Seaduse, välislepingu, Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesannete täitmiseks infosüsteemist andmete väljastamine teise andmekogusse või teisele asutusele toimub asutustevahelise andmevahetuse kokkuleppe alusel. Kokkuleppes lepivad volitatud töötlejad ja andmeandja või andmesaaja kokku väljastatavate andmete koosseisu ning andmete väljastamise tingimused, korra ja viisi. Isikuandmete edastamine Euroopa Liitu mittekuuluvasse riiki toimub riikidevahelise sotsiaalkindlustuslepingu alusel.

 (4) Ühekordse andmepäringu täidab § 6 lõikes 1 nimetatud volitatud töötleja, kes peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmete koosseisu, andmesaaja, väljastatud andmete aluse ja andmete väljastamise viisi üle.

 (5) Andmesubjektil, kelle andmeid infosüsteemis töödeldakse, on juurdepääs enda andmetele § 6 lõikes 1 nimetatud volitatud töötleja juures infosüsteemi elektroonilise iseteeninduse või muude üheselt isiku tuvastamist võimaldavate elektrooniliste kanalite kaudu.

 (6) Infosüsteemist väljastatakse andmeid vastavalt andmesaaja soovile ja tehnilistele võimalustele elektrooniliselt või paberil. Paberil väljastatakse infosüsteemist andmeid üksnes põhjendatud taotluse alusel või kui selline kohustus tuleneb seadusest.

§ 20. Andmete säilitamine ja hävitamine

 (1) Infosüsteemi kantud andmete alusdokumentidele ja andmetele kehtestab säilitustähtaja volitatud töötleja dokumentide loeteluga. Säilitustähtaja määrab volitatud töötleja lähtudes andmete kogumise eesmärgi saavutamisest. Alusdokumentidele ja andmekogu andmetele ei või kehtestada erinevaid tähtaegasid.

 (2) Infosüsteemi andmed kantakse infosüsteemi elektroonilisse arhiivi viis aastat pärast isikuga seotud menetluse lõpukuupäeva ning hävitatakse peale säilitustähtaja möödumist.

7. peatükk Järelevalve infosüsteemi pidamise üle 

§ 21. Järelevalve infosüsteemi pidamise üle

  Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teevad infosüsteemi vastutav töötleja ja Andmekaitse Inspektsioon lähtuvalt oma pädevusest.

8. peatükk Infosüsteemi finantseerimine ja likvideerimine 

§ 22. Infosüsteemi pidamise finantseerimine

  Infosüsteemi pidamise kulud kaetakse vastutava töötleja eelarvest.

§ 23. Infosüsteemi likvideerimine

 (1) Infosüsteemi likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

 (2) Infosüsteem likvideeritakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

 (3) Infosüsteemi likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse või riiklikku arhiivi või andmete hävitamine ja üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse asjakohane akt.

9. peatükk Rakendussäte 

§ 24. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Jüri Ratas
Peaminister

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister

Heiki Loot
Riigisekretär