Teksti suurus:

Naftasaaduste laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heidete arvutusliku määramise meetodid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 06.12.2016, 14

Naftasaaduste laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heidete arvutusliku määramise meetodid

Vastu võetud 02.12.2016 nr 61

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 107 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib naftasaaduste laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste määramist arvutuslikul teel.

§ 2.   Naftasaaduse laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse määramine

  (1) Naftasaaduse laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite summaarne heitkogus (C) grammides ühe kuupmeetri laaditud naftasaaduse kohta arvutatakse järgmist valemit kasutades:

  C = 120 × S × PS × M / T, kus
S – küllastumistegur või puhastusseadme efektiivsust arvestav tegur;
PS – naftasaaduse küllastunud aurude rõhk vastaval temperatuuril, kPa;
M – naftasaaduse aurude molekulmass, kg/kmol;
T – naftasaaduse temperatuur laadimise ajal, K.

  (2) Naftasaaduse sertifikaadikohaste andmete puudumisel kasutatakse käesoleva määruse lisas 1 esitatud küllastunud aurude rõhu väärtusi.

  (3) Täpsemate andmete puudumisel loetakse naftasaaduse aurude molekulmassiks 64 kg/kmol.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud küllastumisteguri või puhastusseadme efektiivsust arvestava teguri kohta tootja poolt esitatavate andmete puudumisel kasutatakse järgmisi teguri väärtusi:
  1) ujuva kaanega mahuti täitmisel – 0,1;
  2) fikseeritud kaanega mahuti täitmisel – 1,0;
  3) aurude regenereerimisseadme kasutamisel – 0,05;
  4) aurude tagastussüsteemi kasutamisel – 0,1;
  5) laeva täitmisel – 0,2;
  6) sõiduki täitmisel – 1,0.

§ 3.   Bensiini laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse määramine

  (1) Bensiini laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite maksimaalse heitkoguse arvutamiseks korrutatakse nende ühendite eriheidete väärtused, mis on esitatud käesoleva määruse lisas 2, vaadeldava perioodi laadimiskäibega, vastavalt tonnides või kuupmeetrites.

  (2) Bensiini laadimisel välisõhku väljutatavate aromaatsete süsivesinike koguse määramiseks korrutatakse arvutatud lenduvate orgaaniliste ühendite summaarne heitkogus koefitsiendiga 0,03.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2017. aasta 1. jaanuaril.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Kergemate naftasaaduste küllastunud aurude rõhud olenevalt naftasaaduse temperatuurist

Lisa 2 Lenduvate orgaaniliste ühendite eriheited

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json