Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 06.12.2017, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.11.2017 nr 78

Määrus kehtestatakse veterinaarkorralduse seaduse § 21 lõike 4, § 19 lõike 5, loomatauditõrje seaduse § 6 lõike 4, § 7 lõike 2, § 13 lõike 5, § 293 lõike 3, § 41 lõigete 1 ja 3 ning § 43 lõike 2, söödaseaduse § 25 lõike 4, loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2 ning Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määrust nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aujeszky haiguse kahtlusest ja diagnoosimisest teavitab loomatauditõrje seaduse § 38 lõikes 1 nimetatud asutus ja isik Veterinaar- ja Toiduametit loomatauditõrje seaduse 4. peatüki 2. jaos kehtestatud korras.”;

2) paragrahvi 9 lõikes 2, § 10 lõikes 2, § 11 tekstis, § 13 lõikes 1 ning § 14 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 14 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet”.

§ 2.   Põllumajandusministri 18. veebruari 2000. a määruse nr 5 „Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 18. veebruari 2000. a määrust nr 5 „Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega kehtestatakse veterinaarkorralduse seaduse § 341 kohaselt volitatud laboratooriumi poolt teatamiskohustusliku loomataudi kahtlusest või diagnoosimisest viivitamatul teavitamisel ja registreerimiskohustusliku loomataudi diagnoosimisest regulaarse aruandluse korras teavitamisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning teatise esitamise kord.”;

2) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide, sealhulgas zoonoossete haigusetekitajate loetelu on kehtestatud loomatauditõrje seaduse § 38 lõike 4 alusel.”;

3) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teatamiskohustusliku loomataudi kahtlusest või diagnoosimisest peab viivitamata teavitama Veterinaar- ja Toiduameti peadirektorit. Veterinaar- ja Toiduamet teavitab viivitamata Terviseametit zoonoosi või zoonoosse haigusetekitaja diagnoosimisest.”;

4) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „käsiposti, faksi või elektronposti teel” sõnaga „elektrooniliselt”;

5) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ohtliku loomataudi kahtlusest või diagnoosimisest teavitamisel edastatakse Veterinaar- ja Toiduameti peadirektorile esmane informatsioon telefoni teel ja selle määruse § 2 lõike 3 kohane teatis järgmise tööpäeva jooksul.”;

6) paragrahvi 3 lõike 4 punkti 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt: „Zoonoossete haigusetekitajate diagnoosimisel esitatakse lisaks esmane informatsioon telefoni teel ning selles määruses esitatud nõuetele vastav teatis Veterinaar- ja Toiduametile ja Terviseametile järgmise tööpäeva jooksul.”.

§ 3.   Põllumajandusministri 27. veebruari 2008. a määruse nr 16 „Lammaste ja kitsede brutselloosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 27. veebruari 2008. a määrust nr 16 „Lammaste ja kitsede brutselloosi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 2, § 11 lõigetes 1 ja 2, § 13 tekstis, § 16 lõigetes 1, 2 ja 6 ning § 20 lõigetes 1 ja 2 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 2 ja § 12 tekstis asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 4.   Põllumajandusministri 10. märtsi 2010. a määruse nr 23 „Lammaste katarraalse palaviku tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 10. märtsi 2010. a määrust nr 23 „Lammaste katarraalse palaviku tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet”;

2) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõnad „Ameti kohalikku asutust” sõnaga „Ametit”;

3) paragrahvi 8 lõikes 2, § 9 lõigetes 1 ja 2, § 10 tekstis, § 11 tekstis, § 14 lõigetes 1, 2 ja 4, § 16 lõikes 2 asendatakse sõnad „Ameti kohaliku asutuse juht” sõnaga „Amet” vastavas käändes;

4) paragrahvi 13 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti peadirektor kehtestab pärast lammaste katarraalse palaviku ametliku diagnoosi kinnitamist taudipunktis ja sellest 20 kilomeetri raadiuses asuvas ettevõttes karantiini (edaspidi karantiini ala) loomatauditõrje seaduse § 50 kohaselt.”;

5) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõnad „Amet teha maavanemale ettepaneku karantiini ala suuruse muutmiseks või kehtestada karantiin” tekstiosaga „Ameti peadirektor karantiini ala suurust muuta või kehtestada karantiini”;

6) paragrahvi 14 lõike 3 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „ameti kohaliku asutuse juht” sõnaga „veterinaarjärelevalveametnik” vastavas käändes;

7) paragrahvi 15 lõikes 1 asendatakse sõna „maavanem” sõnadega „Ameti peadirektor”.

§ 5.   Põllumajandusministri 25. juuni 2007. a määruse nr 111 „Lindude gripi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 25. juuni 2007. a määrust nr 111 „Lindude gripi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõikes 3, § 11 lõikes 1, § 30 lõikes 2 ja § 52 lõikes 3 asendatakse sõnad „Ameti kohalik asutus” sõnaga „Amet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 9 lõikes 3, § 12 lõigetes 2 ja 4, § 13 pealkirjas, lõike 1 punktis 6 ja lõike 2 sissejuhatavas lauseosas, § 14 pealkirjas ja tekstis, § 15 lõigetes 1 ja 3, § 16 lõikes 1, § 21 lõigetes 1 ja 3–5, § 23 tekstis, § 24 lõigetes 1–3 ja 5, § 25 tekstis, § 26 tekstis, § 28 tekstis, § 29 tekstis, § 31 tekstis, § 33 tekstis, § 34 lõigetes 1 ja 3, § 35 tekstis, § 36 tekstis, § 37 tekstis, § 38 tekstis, § 39 tekstis, § 43 tekstis, § 44 tekstis, § 45 lõigetes 1 ja 3–5, § 46 tekstis, § 47 lõigetes 1 ja 2, § 48 tekstis, § 49 lõigetes 1–3, § 52 lõigetes 1 ja 2, § 53 lõigetes 1 ja 4, § 54 tekstis, § 55 lõigetes 1, 3 ja 4, § 56 tekstis, § 60 lõikes 4 ning § 62 lõigetes 1–5 ja lõikes 7 asendatakse sõnad „Ameti kohaliku asutuse juht” sõnaga „Amet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 13 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Lindude gripi kahtluse korral kohaldab Amet eeldatavas taudipunktis järgmisi abinõusid:”

4) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 17 lõiked 1 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvis 20 asendatakse sõnad „maavanem Ameti kohaliku asutuse juhi ettepanekul” sõnadega „Ameti peadirektor”;

7) paragrahvi 30 lõikes 1 asendatakse sõnad „maavanem Ameti kohaliku asutuse juhi ettepanekul kirjaliku korraldusega” tekstiosaga „Ameti peadirektor käskkirjaga”;

8) paragrahvi 34 lõike 1 punktist 3 ja § 47 lõike 3 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „ning pärast põllumajanduslinnu saabumist tapamajja teavitab veterinaarjärelevalveametnik sellest Ameti kohalikku asutust”;

9) paragrahvi 51 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Amet võib jätta ohustatud tsooni taudipunkti ümber kehtestamata.”;

10) paragrahvi 53 lõike 2 punktist 2 ja lõike 3 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „Ameti kohaliku asutuse juht on diagnoosimise juhendi kohase uurimise ja riskianalüüsi tulemuste alusel kinnitanud, et”;

11) paragrahvi 54 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ameti kohaliku asutuse juht maavanemale jätta tegemata ettepaneku kehtestada haudejaama ümber ohustatud tsoon” tekstiosaga „Amet jätta ohustatud tsooni haudejaama ümber kehtestamata”;

12) paragrahvi 55 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Ameti kohaliku asutuse juht maavanemale jätta tegemata ettepaneku kehtestada nende ümber ohustatud tsoon” tekstiosaga „Amet jätta ohustatud tsooni nende ümber kehtestamata”;

13) lisa 2 punktist 1.4 jäetakse välja sõnad „kohaliku asutuse juhi”;

14) lisa 4 sissejuhatavas tekstiosas asendatakse sõnad „Ameti kohaliku asutuse juht” sõnaga „Amet”.

§ 6.   Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 134 „Loomatauditõrje toimingu tegemisel veterinaararsti osalemise tasu määrad ja veterinaararstile tasu maksmise kord” muutmine

Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määrust nr 134 „Loomatauditõrje toimingu tegemisel veterinaararsti osalemise tasu määrad ja veterinaararstile tasu maksmise kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohalikule asutusele” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduametile”;

2) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet”;

3) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori”.

§ 7.   Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määruse nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määrust nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) määruse tekstis asendatakse läbivalt tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Inimese ja marutaudis või marutaudikahtlase looma kontaktist peab Veterinaar- ja Toiduamet teavitama viivitamata Terviseametit.”;

4) paragrahvi 15 lõike 5 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 79 „Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määrust nr 79 „Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõikes 1, § 24 teksti sissejuhatavas lauseosas ja § 25 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 8 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja punktides 5, 7 ja 8 ning lõikes 2, § 9 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas, § 16 lõike 1 punktides 1, 5 ja 8 ning lõikes 5, § 18 lõigetes 3–5, § 19 lõigetes 2 ja 3, § 23 lõike 1 punktides 5 ja 7, lõike 2 sissejuhatavas lauseosas ja punktides 1 ja 3 ning lõikes 3, § 24 punktis 4, § 25 lõike 1 punktides 3 ja 4 ning lõikes 2, § 28 lõigetes 3 ja 4, § 29 lõigetes 2 ja 3 ning § 32 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja punktis 3 ning lõigetes 2–4 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

4) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Pärast Newcastle’i haiguse ametliku diagnoosi kinnitamist kehtestab Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor taudipunktis karantiini loomatauditõrje seaduse § 50 kohaselt.”;

6) paragrahvi 17 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „kohaliku asutuse juht” sõnaga „esindaja”;

7) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „maavanem Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi ettepanekul kirjaliku korraldusega” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor käskkirjaga”;

8) paragrahvi 22 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor võib vähendada ohustatud ja järelevalvetsooni raadiust ning Veterinaar- ja Toiduamet võib lühendada §-des 24–26 kehtestatud kitsenduste ja abinõude rakendamise ajavahemikku, kui §-de 9 ja 17 kohaselt tehtud epidemioloogilise uurimise tulemuste põhjal selgub, et kontaktsete lindude esinemine muudes loomakasvatushoonetes ja -rajatistes ning viiruse levik taudipunktist väljapoole on välistatud.”;

9) paragrahvi 25 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Karantiini lõpetab Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor ning sellest teavitatakse elanikkonda massiteabevahendite kaudu.”.

§ 9.   Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 73 „Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või- rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 73 „Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või- rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded” § 8 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet”.

§ 10.   Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” § 14 lõikes 2 asendatakse sõnad „Ameti kohalik asutus” sõnaga „Amet”.

§ 11.   Põllumajandusministri 22. mai 2002. a määruse nr 37 „Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 22. mai 2002. a määruse nr 37 „Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded” § 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet”.

§ 12.   Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määrust nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõikes 1, § 11 lõikes 1, § 31 lõike 3 punktis 4 ja § 42 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 9 lõikes 5, § 13 lõigete 1 ja 2 sissejuhatavas lauseosas, § 14 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ning lõigetes 4 ja 5, § 16 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas, § 27 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas ja lõike 2 punktis 7, § 30 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas, § 31 tekstis, § 32 tekstis, § 38 tekstis, § 39 lõikes 1, § 40 lõikes 1, § 401 lõikes 2, § 42 lõike 1 punktis 1 ja § 46 tekstis asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

4) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veterinaar- ja Toiduamet kehtestab sigade katku kahtluse korral kitsendused ning teavitab sellest loomapidajat.

(2) Veterinaar- ja Toiduamet lõpetab sigade katku kahtluse korral kehtestatud kitsendused sigade katku välistavate laboratoorsete uurimiste tulemuste põhjal ja teavitab sellest loomapidajat.”;

5) paragrahvi 16 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks:

6) paragrahvi 19 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kohe pärast sigade katku ametliku diagnoosi kinnitamist kehtestab Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor karantiini loomatauditõrje seaduse § 50 kohaselt.”;

7) paragrahvi 21 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui taudipunktis on rohkem kui üks loomakasvatushoone, võib Veterinaar- ja Toiduamet jätta tabandumata loomakasvatushoones kitsendused kehtestamata, kui on täidetud järgmised nõuded:
1) loomakasvatushoone asub vähemalt kahe kilomeetri kaugusel tabandunud loomakasvatushoonest;
2) loomakasvatushoonet majandatakse täielikult eraldi (eraldi töötajad, vedu, söödavarud, sõnniku ladustamine);
3) täidetud on kõik nõuded tabandunud ettevõtte või piirkonna eraldiasuvasse loomakasvatushoonesse nakkuse leviku toomise vältimiseks.”;

8) paragrahvi 22 lõikes 1 asendatakse sõnad „kohaliku asutuse juht” sõnaga „esindaja”;

9) paragrahvis 24 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” sõnaga „Veterinaarjärelevalveametnik”;

10) paragrahvi 25 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Sigade katku puhangu korral kehtestatud kitsendused ja karantiin lõpetatakse 30 päeva möödudes loomakasvatushoone lõppdesinfektsioonist arvates.”;

11) paragrahvi 28 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „maavanem Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi ettepanekul kirjaliku korraldusega” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor käskkirjaga”;

12) paragrahvi 34 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 44 lõike 2 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) tervendamise kava täitmise üle veterinaarjärelevalvet teostava ja seda koordineeriva asutuse ning selle rakendamise eest vastutavate asutuste ja isikute andmed;”;

14) paragrahvi 48 lõike 3 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) erakorralise vaktsineerimise programmi täitmise üle veterinaarjärelevalvet teostava ja seda koordineeriva asutuse ning erinevate abinõude rakendamise eest vastutavate asutuste ja isikute andmed;”.

§ 13.   Põllumajandusministri 23. jaanuari 2007. a määruse nr 4 „Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 23. jaanuari 2007. a määrust nr 4 „Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 10 lõikes 1, § 22 lõike 1 punktis 2, § 31 lõikes 2, § 33 lõike 3 punktis 3, § 45 lõike 3 punktis 3, § 52 lõike 4 punktis 2, § 58 tekstis, § 60 lõikes 3, § 62 lõikes 5, § 63 lõike 2 punktis 1, § 65 lõike 5 punktis 3 ja § 66 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 12 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ning lõike 3 sissejuhatavas lauseosas ja punktis 2, § 13 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ning lõigetes 2 ja 3, § 14 lõigetes 1 ja 3, § 15 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas, § 22 lõike 1 punktis 4 ning lõigetes 3 ja 4, § 30 lõike 1 punktis 4, § 32 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas, § 33 lõike 1 punktis 1, § 45 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas ning punktides 1 ja 3, § 50 lõikes 3, § 52 lõike 4 punktis 1 ja § 74 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 15 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 21 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor kehtestab pärast taudi ametliku diagnoosi kinnitamist viivitamata karantiini loomatauditõrje seaduse § 50 kohaselt ettevõttes, kus peetakse vastuvõtlikke loomi ning mis vastab vähemalt ühele lisas 1 esitatud taudipunkti kriteeriumile (edaspidi taudipunkt).”;

5) paragrahvi 25 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Taudipunktis kehtestatud kitsendused lõpetatakse, kui loomapidamishoone või -rajatise lõppdesinfektsioonist on möödunud vähemalt 15 päeva ja järelevalvetsoonis asuvate vastuvõtlike loomade hulgas ei ole 30 päeva jooksul avastatud ühtegi suu- ja sõrataudi haigestunud ega nakkuskahtlast looma. Karantiini lõpetab Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor ning sellest teavitatakse elanikkonda massiteabevahendite kaudu.”;

6) paragrahvi 31 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor kehtestab suu- ja sõrataudi ametliku diagnoosi kinnitamisest arvates 24 tunni jooksul taudipunkti ümber ohustatud tsooni ja järelevalvetsooni, millest teavitatakse elanikkonda massiteabevahendite kaudu.”;

7) paragrahvi 37 lõikest 6, § 46 lõikest 8, § 47 lõikest 6, § 61 lõikest 3, § 62 lõikest 4 ja § 66 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse tehtava”.

§ 14.   Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 25 „Teatud loomataudide tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määrust nr 25 „Teatud loomataudide tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 11 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Haiguse kahtlusest ja diagnoosimisest teavitab loomatauditõrje seaduse § 38 lõikes 1 nimetatud asutus ja isik Veterinaar- ja Toiduametit loomatauditõrje seaduse 4. peatüki 2. jaos kehtestatud korras.”;

2) paragrahvi 13 lõikes 1, § 31 lõike 3 punktis 4, § 32 lõike 3 punktis 4, § 49 lõike 3 punktis 3 ja § 50 lõike 3 punktis 4 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 15 lõigete 1 ja 2 sissejuhatavas lauseosas ning lõike 2 punktis 2, § 16 tekstis, § 17 lõigetes 1 ja 3, § 19 lõigetes 2 ja 3, § 23 lõigetes 2–4, § 26 tekstis, § 28 tekstis, § 30 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas, § 31 tekstis, § 32 tekstis, § 33 lõigetes 2 ja 3, § 36 lõikes 3, § 41 lõigetes 4 ja 5, § 45 lõikes 5, § 46 lõigetes 2 ja 3, § 47 lõikes 1, § 49 lõike 1 punktis 1, lõikes 2, lõike 3 sissejuhatavas lauseosas ja lõikes 6, § 50 tekstis ning § 52 lõigetes 2 ja 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

4) paragrahvi 18 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaar- ja Toiduamet korraldab haiguse kahtluse korral epidemioloogilise uurimise, mille käigus selgitatakse välja:”;

5) paragrahvi 18 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Veterinaar- ja Toiduamet koostab lõikes 1 nimetatud epidemioloogilise uurimise tulemuste kohta aruande haiguse kahtluse otsustamisest arvates 24 tunni jooksul”;

6) paragrahvis 22 ja § 44 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „ning Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi ettepanekut kehtestab maavanem” tekstiosaga „kehtestab Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor”;

7) paragrahvi 27 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Haiguspuhangu korral kehtestatud kitsendused ja karantiin lõpetatakse pärast taudipunkti § 24 kohase puhastuse, desinfektsiooni ja vajaduse korral putukatõrje tegemist.”;

8) paragrahvi 29 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „maavanem Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi ettepanekul kirjaliku korraldusega” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor käskkirjaga”;

9) paragrahvi 38 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Sigade vesikulaarhaiguse kahtlusest ja diagnoosimisest teavitab loomatauditõrje seaduse § 38 lõikes 1 nimetatud asutus ja isik Veterinaar- ja Toiduametit loomatauditõrje seaduse 4. peatüki 2. jaos kehtestatud korras.”;

10) paragrahvi 41 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veterinaar- ja Toiduamet korraldab sigade vesikulaarhaiguse kahtluse korral epidemioloogilise uurimise ja aruande koostamise §-s 18 sätestatud nõuete kohaselt.”;

11) paragrahvi 53 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) lisa 1 punktis 1.1 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juhi” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduameti”.

§ 15.   Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määruse nr 85 „Veeloomataudide tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määrust nr 85 „Veeloomataudide tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 19 lõigetes 1 ja 2, § 20 lõikes 1, § 21 tekstis, § 24 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja punktis 1, § 25 lõikes 3, § 26 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas, § 28 tekstis ja § 30 lõigetes 3–6 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 20 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 25 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor kehtestab nakatunud kasvanduse või molluskikasvatusala ümber ohustatud tsooni.”;

4) paragrahvi 30 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor kehtestab ohustatud tsooni sellise kasvanduse või molluskikasvatusala ümber, kus diagnoositi lisas 1 nimetatud mitte-eksootiline veeloomataud.”.

§ 16.   Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 120 „Veiste brutselloosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määrust nr 120 „Veiste brutselloosi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõikes 2, § 12 lõigete 1 ja 2 sissejuhatavas lauseosas, § 14 tekstis, § 17 lõike 1 punktides 3, 5 ja 7 ning lõikes 6 ja § 20 lõigetes 1 ja 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõikest 2 jäetakse välja teine lause;

3) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veiste brutselloosi kahtlusest ja diagnoosimisest teavitab loomatauditõrje seaduse § 38 lõikes 1 nimetatud asutus ja isik Veterinaar- ja Toiduametit loomatauditõrje seaduse 4. peatüki 2. jaos kehtestatud korras.”;

4) paragrahvi 17 lõikes 5 ja § 20 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet”.

§ 17.   Põllumajandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 17 „Veiste enzootilise leukoosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 28. veebruari 2007. a määrust nr 17 „Veiste enzootilise leukoosi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Ametlikult leukoosivaba veisekarja kohta väljastab Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi Amet) loomapidajale sellesisulise teatise.”;

2) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõnad „Ameti kohalikku asutust” sõnaga „Ametit”;

3) paragrahvi 10 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas, § 11 tekstis, § 15 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja § 19 tekstis asendatakse tekstiosa „Ameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Amet” vastavas käändes.

§ 18.   Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 61 „Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määrust nr 61 „Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 lõikes 4, § 12 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas, § 13 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja lõikes 3, § 14 tekstis, § 17 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas, § 18 lõikes 2 ja § 20 tekstis asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus kinnitab, et”;

3) paragrahvi 10 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veiste tuberkuloosi kahtlusest ja diagnoosimisest teavitab loomatauditõrje seaduse § 38 lõikes 1 nimetatud asutus ja isik Veterinaar- ja Toiduametit loomatauditõrje seaduse 4. peatüki 2. jaos kehtestatud korras.”.

§ 19.   Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määruse nr 86 „Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta” muutmine

Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määruse nr 86 „Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta” § 10 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaar- ja Toiduamet edastab loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 24 lõike 2 kohaselt sihtkohaliikmesriigi pädevale asutusele järgmised andmed:”.

§ 20.   Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 161 „Veterinaartõendile kantavad andmed” muutmine

Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 161 „Veterinaartõendile kantavad andmed” § 2 lõike 3 punktis 4 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduameti”.

§ 21.   Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 108 „Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 108 „Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” § 1 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse juht” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet”.

§ 22.   Põllumajandusministri 4. märtsi 2004. a määruse nr 19 „Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 4. märtsi 2004. a määruse nr 19 „Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded” § 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus” tekstiosaga „Veterinaar- ja Toiduamet”.

§ 23.   Põllumajandusministri 13. juuni 2007. a määruse nr 91 „Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 13. juuni 2007. a määruse nr 91 „Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärus” § 8 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) nimetab ametisse ja vabastab ametist kohaliku asutuse juhi kooskõlastatult ministriga;”.

§ 24.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 93 „Harjumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 93 „Harjumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 25.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 94 „Hiiumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 94 „Hiiumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 26.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 95 „Ida-Virumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 95 „Ida-Virumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 27.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 96 „Jõgevamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 96 „Jõgevamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 28.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 97 „Järvamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 97 „Järvamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 29.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 98 „Läänemaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 98 „Läänemaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 30.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 99 „Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 99 „Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 31.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 100 „Põlvamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 100 „Põlvamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 32.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 101 „Pärnumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 101 „Pärnumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 33.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 103 „Raplamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 103 „Raplamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 34.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 102 „Saaremaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 102 „Saaremaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 35.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 104 „Tartumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 104 „Tartumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 36.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 105 „Valgamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 105 „Valgamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 37.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 106 „Viljandimaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 106 „Viljandimaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 38.   Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 107 „Võrumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 107 „Võrumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” § 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Veterinaarkeskust juhib Veterinaarkeskuse juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Ameti peadirektor kooskõlastatult valdkonna eest vastutava ministriga.”.

§ 39.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json