Teksti suurus:

Kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 23 „Tagasipöördumistoetuse maksmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 06.12.2019, 1

Kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 23 „Tagasipöördumistoetuse maksmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 04.12.2019 nr 35

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruses nr 23 „Tagasipöördumistoetuse maksmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tagasipöörduja on täiskasvanud etniline eestlane, kes on võõrsile emigreerunud või võõrsil sündinud ning Eestisse püsivalt naasnud;”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotleja peab olema Eesti kodakondsust omav isik või Eesti elamisluba omav etniline eestlane, kes
1) on Eestist vähemalt kümne aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud ning kes tuleb Eestisse tagasi koos alaealiste lastega või oma alaealiste laste juurde või
2) on Eestist emigreerunud või välisriigis sündinud ning püsivalt Eestisse naasnud kuni 30-aastane välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud või
3) on Eestist vähemalt kümne aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud osalise või täieliku töövõime puudumisega isik;
4) on naasnud püsivalt Eestisse elama hiljemalt kaheksa kuud enne taotluse esitamist ja registreerinud oma elukoha Eesti Vabariigi rahvastikuregistris;
5) vajab oma majandusliku ja sotsiaalse seisundi tõttu toetust Eestisse tagasipöördumiseks, sest tema perekonna käsutuses on igapäevaseks toimetulekuks vahendid, mis jäävad Eestis kehtestatud toimetuleku piirmäärast alla poole.”;

3) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) mitte enam kui kümne aasta kohta dokument, mis tõendab taotleja Eestist eemalviibimist;”;

4) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) osalise või täieliku töövõime puudumist kinnitav dokument;”;

5) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Taotlus tuleb esitada pärast taotleja Eesti Vabariigi rahvastikuregistrisse kandmist, kuid mitte hiljem kui kaheksa kuud pärast taotleja Eestisse tagasipöördumist.”;

6) määrust täiendatakse 8. peatükiga järgmises sõnastuses:

8. peatükk
Määruse rakendamine

§ 18. Rakendussäte

Taotluse suhtes kohaldatakse selle esitamise ajal kehtinud määruse redaktsiooni.”.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

/otsingu_soovitused.json