Teksti suurus:

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/20/1479-1 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.12.2023
Avaldamismärge:RT I, 06.12.2023, 1

Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/20/1479-1 muutmine

Vastu võetud 04.12.2023

Lisa 1
01.07.2020 sõlmitud
sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/20/1479-1 juurde

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane1), registrikoodiga 70001490, aadressiga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab Transpordiameti sõidukite tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra, kes tegutseb peadirektori 11.05.2023 käskkirja nr 1.1-1/23/79 alusel,

ja

Autoesindus OÜ, registrikoodiga 10772962, aadressiga Lääne tn 1b, 41533 Jõhvi (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Aare Lember, kes tegutseb põhikirja alusel,

vahel on sõlmitud 01.07.2020 sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/20/1479-1 (edaspidi Leping).

Võttes arvesse, et:

(i) Lepingu punkti 8.1. kohaselt saab Lepingut muuta poolte kokkuleppel, Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised ning Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana.;

(ii) Lepingu punkti 4.4. kohaselt peab Teostaja omama Sõidukite valmistajatehasega sõlmitud ametlikku lepingut või ametliku maaletooja volitust, mis annab õiguse Sõidukite müügiks Eestis.;

(iii) Teostaja esitas Transpordiametile avalduse (registreeritud Transpordiameti dokumendihaldussüsteemis 27.11.2023 numbriga 11.2-7/23/31816-1) Lepingu punkti 2.2. muutmiseks. Teostaja soovib Lepingu punktist 2.2. eemaldada õiguse teostada Ülevaatust OPEL sõidukitele.;

(iv) Lepingu punktis 2.2. on märgitud: „Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele M1-, M2-, N1- ja N2-kategooria KIA ning M1-, M2-, N1- ja N2-kategooria OPEL sõidukitele (edaspidi Sõiduk).“;

(v) Lepingu punktis 11.3. on märgitud: „Pooltevahelised Lepinguga seonduvad teated peavad olema Lepinguga samas vormis, välja arvatud Lepingus otseselt sätestatud juhtudel või juhul, kui need on informatiivse iseloomuga, millel ei ole õiguslikke tagajärgi. Maanteeamet võib edastada Ülevaatusega seonduvat informatsiooni, sealhulgas Ülevaatust puudutavaid juhendeid või soovitusi punktis 12.2. nimetatud elektronposti aadressile e-kirjaga. Nimetatud e-kiri loetakse Teostaja poolt kättetoimetatuks selle saatmisele järgnevaks tööpäevaks.“;

(vi) Lepingu punktis 12.1. on märgitud: „Maanteeameti poolt: Rait Parve, e-post: [email protected], telefon 620 1343, Jürgo Vahtra, e-post: [email protected], telefon 620 1251.“.

Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku alljärgnevas:

1. Muuta Lepingu punkti 2.2. ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:

„2.2. Teostaja võib teostada Ülevaatust esmakordselt kasutusele võetavatele M1-, M2-, N1- ja N2-kategooria KIA sõidukitele (edaspidi Sõiduk).“.

2. Muuta Lepingu punkti 11.3. ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:

„11.3. Pooltevahelised Lepinguga seonduvad teated peavad olema Lepinguga samas vormis, välja arvatud juhul, kui need on informatiivse iseloomuga, millel ei ole õiguslikke tagajärgi. Transpordiamet võib edastada Ülevaatusega seonduvat informatsiooni, sealhulgas Ülevaatust puudutavaid juhendeid või soovitusi punktis 12.2. nimetatud elektronposti aadressile e-kirjaga. Nimetatud e-kiri loetakse Teostaja poolt kättesaaduks selle saatmisele järgnevaks tööpäevaks.“.

3. Muuta Lepingu punkti 12.1. ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:

„12.1. Transpordiameti poolt:

Riina Samelselg, e-post: [email protected], telefon +372 620 1200.“.

4. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

5. Poolte rekvisiidid ja allkirjad:

Transpordiamet  

Registrikood: 70001490  

Asukoht: Valge 4   

11413 Tallinn  

Telefon: +372 620 1200

E-post: [email protected] 

____________________    

/digitaalselt allkirjastatud/ 

Autoesindus OÜ

Registrikood: 10772962

Asukoht: Lääne tn 1b

41533 Jõhvi

Telefon: +372 339 6200

E-post: [email protected]

____________________

/digitaalselt allkirjastatud/

 

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json