Teksti suurus:

Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2009
Avaldamismärge:

Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 19.09.2002 nr 109
RTL 2002, 108, 1609
jõustumine 01.01.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

20.03.2003/48 (RTL 2003, 40, 588) 1.04.2003

31.05.2004/71 (RTL 2004, 78, 1266) 19.06.2004

31.08.2004/105 (RTL 2004, 119, 1845) 17.09.2004

14.08.2006/49 (RTL 2006, 65, 1201) 1.09.2006

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõike 7 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse ajutise töövõimetuse hüvitise (edaspidi hüvitis) määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord.

(2) Eesti Haigekassa piirkondlik osakond (edaspidi haigekassa ) määrab ja maksab «Ravikindlustuse seaduse» § 50 lõikes 3 nimetatud hüvitisi «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4, 5 või lõike 3 alusel kindlustatud isikule, kellel jääb töökohustuste täitmisest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

(3) Kindlustatud isikule määratakse ja makstakse hüvitist «Ravikindlustuse seaduse» §-s 51 loetletud kindlustusjuhtumi esinemisel.

2. peatükk
HÜVITISE MÄÄRAMISEKS JA MAKSMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID JA ANDMETE KOOSSEIS

1. jagu
Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud dokumendid

§ 2. Töövõimetusleht ja välisriigi arsti tõend

(1) Haigekassa määrab ja maksab hüvitist töövõimetuslehe alusel.

(2) „Ravikindlustuse seaduse“ § 51 lõike 1 punktis 1 või lõikes 2 nimetatud kindlustusjuhtumi korral välisriigis asendab töövõimetuslehte kindlustatud isikut välisriigis ravinud arsti või hambaarsti väljastatud tõend (edaspidi välisriigi arsti tõend), mis on haigekassale aluseks hüvitise määramisel ja maksmisel. Välisriigi arsti tõendile ei kohaldata käesoleva määruse §-s 4 sätestatut.

[RTL 2004, 78, 1266 – jõust. 19.06.2004]

§ 3. Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid

Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid on:
1) Maksu- ja Tolliameti tõend;
2) arsti või hambaarsti (edaspidi arsti ) otsus;
3) tööandja tõend;
4) [kehtetu]
5) tööinspektori kooskõlastus;
6) tööõnnetuse või kutsehaiguse raport;
7) pärimisõiguse tunnistus;
8) avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral;
9) töövõimetuslehe saatekiri.

[RTL 2004, 119, 1845 – jõust. 17.09.2004]

2. jagu
Hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide andmete koosseis

§ 4. Töövõimetusleht

Töövõimetusleht sisaldab «Ravikindlustuse seaduse» § 52 lõike 4 alusel kehtestatud korras toodud andmeid.

§ 5. Maksu- ja Tolliameti tõend

Maksu- ja Tolliameti tõend sisaldab järgmisi andmeid:
1) tõendi number ja vormistamise kuupäev;
2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
3) kindlustatud isiku isikukood;
4) haigekassa päringus esitatud kalendriaastal makstud või arvestatud sotsiaalmaksu summa sotsiaalmaksu maksjate lõikes;
5) füüsilisest isikust ettevõtja puhul märge, kas on kohustus maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid haigekassa päringus esitatud päeval;
6) [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 – jõust. 1.09.2006]
7) kinnitus andmete õigsuse kohta.

[RTL 2004, 78, 1266 – jõust. 19.06.2004]

§ 6. Arsti otsus

«Ravikindlustuse seaduse» § 53 lõigetes 2 ja 3 nimetatud arsti otsus sisaldab järgmisi andmeid:
1) tervishoiuteenuse osutaja nimetus;
2) arsti ees- ja perekonnanimi;
3) arsti registreerimistõendi number või arstikood;
4) arsti otsuse number;
5) töövõimetuslehe seeria ja number;
6) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
7) kindlustatud isiku isikukood;
8) töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise või teisele tööle või ametikohale üleviimise alguse ja lõpu kuupäevad;
9) soovitused töö- või teenistustingimuste muutmiseks;
10) otsuse vormistamise kuupäev;
11) arsti allkiri ja pitsati jäljend.

§ 7. [Kehtetu - RTL 2003, 40, 588 – jõust. 1.04.2003]

§ 71. Tööandja tõend

Tööandja tõend sisaldab järgmisi andmeid:

1) tööandjana sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;

2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;

3) kindlustatud isiku isikukood;

4) kindlustatud isiku põhipalk töövõimetuslehele märgitud töövabastuse alguspäevale eelnenud päeval, kui hüvitise arvutamise aluseks on ravikindlustuse seaduse § 55 lõigetes 3 või 4 toodud tingimus ;

5) kindlustatud isiku ajutiselt teisele tööle või ametikohale üleviimise või töö- või teenistustingimuste ajutise kergendamise periood ja perioodil makstav palk;

51) arsti otsuse alusel teisele tööle või ametikohale üleviimise võimatuse korral Tööinspektsiooni kooskõlastamise otsuse kuupäev (pp.kk.aaaa);

[RTL 2006, 65, 1201 – jõust. 1.09.2006]

6) «Ravikindlustuse seaduse» § 60 lõikes 2 või 4 või § 61 lõikes 2 nimetatud põhjus, millest tulenevalt kindlustatud isikul puudub õigus hüvitisele ning periood;

7) tõendi vormistamise kuupäev;

8) tööandja nimi või tema määratud isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning allkiri;

9) koostaja ees- ja perekonnanimi ning sidevahendite numbrid.

[RTL 2004, 78, 1266 – jõust. 19.06.2004]

§ 8. [Kehtetu - [RTL 2004, 119, 1845 – jõust. 17.09.2004]

§ 9. [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 – jõust. 1.09.2006]

§ 10. [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 – jõust. 1.09.2006]

§ 11. Pärimisõiguse tunnistus

Pärimisõiguse tunnistusel sisalduvad andmed on kehtestatud justiitsministri 25. jaanuari 2002. a määrusega nr 4 «Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute tegemise kord».

§ 12. Avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral

Avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral sisaldab järgmisi andmeid:
1) avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi;
2) avalduse esitaja isikukood;
3) avalduse esitaja elukoht;
4) surnud isiku ees- ja perekonnanimi;
5) surnud isiku isikukood;
6) [kehtetu]
7) surnud isiku surmakuupäev;
8) avalduse esitaja sugulussuhe surnud isikuga (abikaasa, laps, vend, õde või muu);
9) avalduse esitaja pangakonto number, millele hüvitis kantakse;
10) viide avaldusele lisatavate dokumentide kohta;
11) avalduse esitaja allkiri;
12) avalduse vormistamise kuupäev.

[RTL 2004, 119, 1845 – jõust. 17.09.2004]

§ 13. Töövõimetuslehe saatekiri

Töövõimetuslehe saatekiri sisaldab järgmisi andmeid:
1) [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 – jõust. 1.09.2006]
2) sotsiaalmaksu maksva äriühingu äriregistri kood ja nimi või riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikku registrisse kantud asutuse registrikood ja nimi või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud juriidilise isiku registrikood ja nimi või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;

[RTL 2006, 65, 1201 – jõust. 1.09.2006]
3) saatekirja number;
4) saadetavate töövõimetuslehtede arv;
5) töövõimetuslehele lisatavate dokumentide loetelu;
6) saatekirja vormistaja ees- ja perekonnanimi;
7) saatekirja vormistaja sidevahendite numbrid;
8) saatekirja vormistamise kuupäev;
9) saatekirja vormistaja allkiri.

[RTL 2004, 119, 1845 – jõust. 17.09.2004]

3. peatükk
HÜVITISE MÄÄRAMISE JA MAKSMISE KORD

§ 14. Töövõimetuslehele hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentide lisamine

(1) Tööandja tõend lisatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 1 või 2 alusel kindlustatud isiku töövõimetuslehele, kui hüvitise arvutamise aluseks on sama seaduse § 54 lõikes 3 või § 55 lõigetes 3 või 4 toodud tingimus. Tööandja tõendi vormistab tööandja, kes on kohustatud maksma kindlustatud isiku eest sotsiaalmaksu, kuid kellele töövõimetusleht ei kuulu esitamisele.

(11) Kui haigekassale esitatakse hüvitise määramiseks ja maksmiseks välisriigi arsti tõend, lisatakse sellele tööandja tõend, mille vormistab tööandja, kellele välisriigi arsti tõend esitati. Tööandja taotlusele lisatakse hüvitise saaja avaldus selle kohta, millisele arveldusarvele hüvitis üle kanda.

(2) [Kehtetu - RTL 2004, 119, 1845 – jõust. 17.09.2004]

(3) [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 – jõust. 1.09.2006]

(4) [Kehtetu – RTL 2006, 65, 1201 – jõust. 1.09.2006]

(5) Kindlustatud isiku surma korral lisatakse töövõimetuslehele avaldus hüvitise väljamaksmiseks kindlustatud isiku surma korral, millele lisatakse surmatunnistuse koopia ja pärimisõiguse tunnistus või kindlustatud isikuga koos elanud perekonnaliikmeks olemist tõendavad dokumendid.

§ 15. Töövõimetuslehe ning hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentide esitamine

(1) Hüvitise määramiseks esitab «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 1, 2, 4 või 5 alusel kindlustatud isik töövõimetuslehe tööandjale.

(2) Tööandja esitab kindlustatud isiku töövõimetuslehe ning hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikud muud dokumendid koos töövõimetuslehe saatekirjaga (edaspidi dokumendid ) haigekassa piirkondlikule osakonnale seitsme kalendripäeva jooksul arvates kindlustatud isikult töövõimetuslehe saamise päevast.

(3) Kindlustatud isik võib dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale esitada ka ise.

(4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 3 alusel kindlustatud isik esitab dokumendid haigekassa piirkondlikule osakonnale ise.

§ 16. Dokumentide menetlemine haigekassas

(1) Haigekassa:

[RTL 2006, 65, 1201 – jõust. 1.09.2006]
1) registreerib esitatud dokumendid haigekassa kehtestatud korras;
2) kontrollib esitatud dokumentide vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

(2) Kui dokumentides esineb puudusi, sealhulgas andmete mitteloetavust, teatab haigekassa piirkondlik osakond dokumentide esitajale kirjalikult puuduste kõrvaldamise tähtaja.

(3) Dokumentide haigekassasse laekumise päevaks loetakse kuupäev, mil nõuetekohaselt vormistatud dokumendid haigekassa piirkondlikus osakonnas vastu võeti.

(4) «Ravikindlustuse seaduse» § 5 lõike 2 punktide 4 või 5 või lõike 3 alusel kindlustatud isiku dokumentide laekumise korral esitab haigekassa piirkondlik osakond Maksu- ja Tolliametile päringu sellekohase Maksu- ja Tolliameti tõendi saamiseks.

[RTL 2004, 78, 1266 – jõust. 19.06.2004]

(5) Kui haigekassale esitatakse tööõnnetuse või kutsehaigestumise põhjusega väljastatud töövõimetusleht, esitab haigekassa Tööinspektsioonile päringu tööõnnetuse või kutsehaigestumise kohta kinnituse saamiseks.

[RTL 2006, 65, 1201 – jõust. 1.09.2006]

§ 17. Hüvitise määramine

(1) Hüvitise määrab haigekassa piirkondlik osakond, kuhu dokumendid esitati.

(2) Haigekassa piirkondlik osakond määrab hüvitise hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest.

(3) Hüvitise määramisest keeldumise korral saadab haigekassa piirkondlik osakond kindlustatud isikule ja dokumentide esitajale teate, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) haigekassa piirkondliku osakonna nimetus;
2) teate vormistamise kuupäev ja teate number;
3) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
4) kindlustatud isiku isikukood;
5) õiguslikud ja faktilised asjaolud, mis on aluseks hüvitise määramisest keeldumisele;
6) vaide esitamise kord;
7) teate väljastanud haigekassa piirkondliku osakonna vastutava töötaja ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
8) teate vormistaja ees- ja perekonnanimi ning sidevahendite numbrid.

§ 18. Hüvitise maksmine

(1) Haigekassa maksab hüvitise välja hüvitise saaja arveldusarvele või hüvitise saaja haigekassas vormistatud kirjaliku avalduse alusel kolmanda isiku arveldusarvele Eestis või hüvitise saaja kulul hüvitise saaja arveldusarvele välisriigis 30 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest haigekassasse;

[RTL 2006, 65, 1201 – jõust. 1.09.2006]

(2) Haigekassa võib pikendada hüvitise väljamaksmist 30 kalendripäeva võrra «Ravikindlustuse seaduse» § 62 lõikes 1 sätestatud juhul.

(3) Hüvitise väljamaksmise pikendamisest teatab haigekassa kindlustatud isikule kirjalikult, näidates ära väljamaksmise pikendamise põhjuse ning tähtaja asja kohta oma arvamuse või vastuväidete esitamiseks.

§ 19. Hüvitise maksmine kindlustatud isiku surma korral

Kindlustatud isiku surma korral makstakse väljamaksmata jäänud hüvitis välja:
1) ühe kuu jooksul arvates kindlustatud isiku surmast tema perekonnaliikmetele, kes elasid kindlustatud isiku surmani temaga koos ja olid tema ülalpidamisel;
2) ühe kuu jooksul arvates pärijale notari väljastatud pärimistunnistuse esitamisest haigekassa piirkondlikule osakonnale.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 20. [käesolevast tekstist välja jäetud]

/otsingu_soovitused.json