Teksti suurus:

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 "Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.09.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 67, 1232

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruse nr 25 "Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 30.08.2006 nr 26

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 13 lõike 2 punkti 8 alusel.

Haridusministri 18. veebruari 2002. a määruses nr 25 «Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord» tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Teade konkursi väljakuulutamise ja konkursi tingimuste kohta avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes, Sihtasutuse Archimedes ja Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehtedel.»;

2) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Konkurss kuulutatakse välja järgmistes valdkondades:
1) bio- ja keskkonnateadused;
2) ühiskonnateadused ja kultuur;
3) terviseuuringud;
4) loodusteadused ja tehnika.»;

3) paragrahvi 3 lõikest 2 jäetakse välja sõnad «(esimese või teise aasta üliõpilane erandina ka referatiivse töö)»;

4) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Teadustöö esitatakse eesti keeles. Erandiks on võõrkeelne publikatsioon, väitekiri või lõputöö, millele on lisatud eestikeelne ja publikatsiooni, väitekirja või lõputöö koopiaga kokku köidetud 2–3-leheküljeline referaat.»;

5) paragrahvi 3 lõike 4 punktist 1 jäetakse välja sõnad «ning kinnitus, et sama teadustööga ei ole osaletud teistel konkurssidel»;

6) paragrahvi 3 lõike 4 punktist 4 jäetakse välja sõnad «soovi korral»;

7) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) täidetud elektrooniline osalusvorm.»;

8) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab haridus- ja teadusminister õigusaktidega sätestatud korras teadus- ja arendustegevuse eri valdkondade tunnustatud teadlastest, Sihtasutuse Archimedes ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatest kuni 16-liikmelise nõuandva õigusega konkursikomisjoni ja nimetab selle esimehe.»;

9) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna «kuus» sõnaga «üheksa».

Minister Mailis REPS

Kantsler Jaan KALLAS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json