Teksti suurus:

Justiitsministri 14. mai 2008. a määruse nr 21 „Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.01.2014, 5

Justiitsministri 14. mai 2008. a määruse nr 21 „Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend“ muutmine

Vastu võetud 02.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 16 lõike 5 alusel.

Justiitsministri 14. mai 2008. a määruses nr 21 „Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja rakendamise juhend“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:
„Täitmiskava peab olema suunatud eelkõige ohtlikkuse ja kuriteo korduvuse riski vähendamisele ning võimaluse korral tagama kinnipeetava maksimaalse hõivatuse.“;

2) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Täitmiskavas märgitud sekkumiste elluviimisel vestleb inspektor-kontaktisik kinnipeetavaga vahetu juhi määratud sagedusega, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Inspektor-kontaktisik teeb vestluste ja vaatluste põhjal märkmeid riiklikusse kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registrisse.“;

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
„(21) Vestluste sageduse määramisel tuleb lähtuda kinnipeetava ohtlikkusest, kuriteo korduvuse riskist ning ressursside tõhusa planeerimise vajadusest.“.

Hanno Pevkur
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json