Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. detsembri 2014. a määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 07.01.2016, 2

Keskkonnaministri 22. detsembri 2014. a määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” muutmine

Vastu võetud 30.12.2015 nr 76

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Keskkonnaministri 22. detsembri 2014. a määruses nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud prioriteetseid tegevusi ei toetata, kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, veekasutuse aruande või vee terviseohutuse infosüsteemi kohaselt on projekti piirkonnas tarvis teha ka § 6 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud prioriteetseid tegevusi ent neid tegevusi projekti raames ei tehta.”;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) ühisveevärgi torustike rekonstrueerimine, kui nende seisundi tõttu ei vasta joogivesi kvaliteedinõuetele, ühiskanalisatsiooni torustike rajamine ning reovee peapumplate rekonstrueerimine kui see on vajalik keskkonnakahju vältimiseks;”;

3) paragrahvi 7 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) kulud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rajatise ehitamise käigus rikutud teekatte taastamiseks mahus, mis on vajalik majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määruses nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” sätestatud nõuete täitmiseks;”;

5) paragrahvi 9 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) projektijuhi personalikulu.”;

6) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 3 asendatakse lauseosa „§ 6 lõikes 2” lauseosaga „§ 5 lõikes 1”;

7) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) käesoleva määruse § 9 lõike 2 punktis 7 nimetatud kulud on abikõlblikud juhul kui projektijuht töötab ühe või mitme projekti raames ühe ja sama toetuse saaja juures.”;

8) paragrahvi 9 lõiget 4 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) käibemaks, välja arvatud, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt ei ole käibemaks käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav.”;

9) paragrahvi 13 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) kui projekti piirkonnas on veeteenuse tarbijaks ettevõtja (v.a § 2 lg 2 punktis 15 nimetatud vee-ettevõtja), kelle tarbimine moodustab olulise osa veeteenuse tarbimisest, on toetuse andmise eeltingimuseks see, et nimetatud ettevõtja osaleb temaga seotud kulude hüvitamises vastavalt saastaja maksab põhimõttele;”;

10) paragrahvi 13 lõike 2 punkti 10 täiendatakse pärast sõna „volikogu” sõnaga „tähtajaline”;

11) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

„91) kehtiv Konkurentsiameti otsus projekti piirkonna veeteenuse hinna kooskõlastamise kohta;”;

12) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 15 asendatakse sõna „ehitusseaduse” sõnaga „ehitusseadustiku”;

13) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 18 asendatakse sõna „viidet” sõnaga „viited”;

14) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

15) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Juhendmaterjal tehnilise projekti koostamiseks Ühtekuuluvusfondi 2014–2020 rahastamisperioodi meetme „Veemajandustaristu arendamine” projekti rahastamistaotluse lisana

Lisa 2 Juhendmaterjal Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlusega seotud projekti majandus- ja finantsanalüüsi koostamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json