Teksti suurus:

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.01.2017, 1

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise kord

Vastu võetud 05.01.2017 nr 2

Määrus kehtestatakse kohtute seaduse § 16 lõike 21 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri (edaspidi register) pidamise kord.

§ 2.  Registripidaja

  Registripidaja ülesandeid täidab Tartu Maakohtu registriosakonna registrisekretär, kes:
  1) vaatab läbi käesoleva määruse § 3 lõikes 2 esitatud avalduse;
  2) vajaduse korral küsib andmeandjalt täiendavaid andmeid või dokumente;
  3) avalikustab esitatud andmed ja dokumendid.

2. peatükk Asutuse registreerimine ja registriandmete muutmine 

§ 3.  Asutuse registreerimine

  (1) Asutuse registreerimise aluseks on:
  1) seadus, millega avalik-õiguslik juriidiline isik on asutatud või põhiseaduslik institutsioon, Vabariigi Valimiskomisjon või kohus on moodustatud;
  2) otsus, millega avalik-õigusliku juriidilise isiku asutus on moodustatud;
  3) seadus, Vabariigi Valitsuse, ministri, riigisekretäri või maavanema õigusakt, millega riigiasutus on moodustatud, või
  4) kohaliku omavalitsuse volikogu õigusakt, millega kohaliku omavalitsuse asutus on moodustatud.

  (2) Asutus esitab registripidajale Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 1999. a määrusega nr 371 „Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine” kinnitatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri pidamise põhimääruse § 5 punktides 1, 3–10, 17 ja 21–22 loetletud andmetega avalduse viivitamata pärast asutuse moodustamise akti või asutamise või moodustamise seaduse jõustumist.

  (3) Registripidaja registreerib asutuse viie tööpäeva jooksul kõikide kohustuslike andmete esitamisest arvates ja väljastab selle kohta andmeandjale elektroonilise ärakirja.

§ 4.  Andmete muutmine

  (1) Registris avalikustatud andmete muutumisel on asutus kohustatud registripidajale esitama elektrooniliselt äriregistri ettevõtjaportaali kaudu avalduse uute andmetega viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates. Registripidaja muudab andmed viie tööpäeva jooksul arvates andmete esitamisest.

  (2) Sidevahendite ja tegevusala andmete muudatused avalikustatakse automaatselt pärast andmete esitamist.

  (3) Registripidaja võib registrit puudutavate suuremahuliste muudatuste korral muudatuste tegemise tähtaega pikendada, teavitades sellest andmeandjat e-kirjaga.

§ 5.  Asutuse ümberkorraldamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise korral esitab andmeandja elektrooniliselt äriregistri ettevõtjaportaali kaudu avalduse, milles märgib muutunud andmed ning millele lisab ümberkorraldusotsuse akti või ümberkorraldamise seaduse nimetuse ja vastuvõtmise kuupäeva, registripidajale viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates.

  (2) Registripidaja avalikustab andmed asutuse ümberkorraldamise kohta viie tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe esitamisest arvates.

§ 6.  Asutuse lõpetamine

  (1) Asutuse tegevuse lõpetamise korral esitab andmeandja elektrooniliselt äriregistri ettevõtjaportaali kaudu avalduse koos lõpetamisotsuse akti või lõpetamise seaduse nimetuse ja vastuvõtmise kuupäevaga registripidajale viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates.

  (2) Registripidaja avalikustab andmed asutuse tegevuse lõpetamise kohta viie tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe esitamisest arvates.

§ 7.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui registripidaja saab teadlikuks, et registris on ebaõigeid andmeid, teavitab ta sellest e-kirjaga andmeandjat. Andmeandja on kohustatud esitama õiged andmed viie tööpäeva jooksul registripidajalt teate saabumise päevast arvates.

  (2) Kui andmeandja saab teadlikuks, et registris on asutuse kohta ebaõiged andmed, on ta kohustatud viivitamata registripidajale õiged andmed esitama. Registripidaja parandab ebaõiged andmed viie tööpäeva jooksul õigete andmete esitamisest arvates.

  (3) Registripidaja parandab omaalgatuslikult tema eksimusel andmete avalikustamisel tekkinud vea. Andmeandjat teavitatakse vea parandamisest elektroonilise ärakirja saatmisega andmeandja e-posti aadressil.

3. peatükk Registriandmete ja -dokumentidega tutvumine ning nende säilitamine 

§ 8.  Registriandmete ja -dokumentide avalikkus

  Registriandmed ja -dokumendid on avalikud ja tasuta kättesaadavad ning nendega on võimalik tutvuda äriregistri veebilehe kaudu.

§ 9.  Registriandmete kinnitatud väljatrükk

  Registriandmete kinnitatud väljatrükk väljastatakse notaribüroos.

§ 10.  Registriandmete säilitamine

  Registris säilitatakse alaliselt digitaalselt kõik asutuse registreerimiseks, registrisse kantud andmete muutmiseks ja tegevuse lõpetanud asutuse andmete registri arhiivi kandmise aluseks olevad dokumendid. Registris ei säilitata asutuse moodustamise ega lõpetamise õigusakte.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 11. jaanuaril 2017. aastal.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

/otsingu_soovitused.json