Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 07.01.2021, 2

Riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ muutmine

Vastu võetud 28.12.2020 nr 60

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Riigihalduse ministri 22. veebruari 2018. a määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 4 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:
„4) kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnad, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 4 määratletud ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel või mis on veeseaduse § 93 alusel nimetatud reoveekogumisalaks.“;

2) paragrahvi 6 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Veevarustussüsteemi ehitamisel peab järgima ehitusseadustiku ja veeseaduse nõudeid ja keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid” nõudeid ning majapidamise asukoha järgse kohaliku omavalitsuse ehitusmääruse nõudeid ja head ehitustava.“;

3) paragrahvi 6 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Veesüsteemi puhul, millest võetakse vett rohkem kui 10 m3 ööpäevas, üle 50 inimesele või majandustegevuseks või avalik-õiguslikuks tegevuseks, tuleb arvesse võtta sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” ja keskkonnaministri 3. oktoobri 2019. a määruse nr 50 „Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord“ nõudeid.“;

4) paragrahvi 6 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:
„(11) Kanalisatsioonisüsteemi ehitamisel peab järgima ehitusseadustiku ja veeseaduse nõudeid, keskkonnaministri 31. juuli 2019 määruse nr 31 „Kanalisatsiooniehitise planeerimise, ehitamise ja kasutamise nõuded ning kanalisatsiooniehitise kuja täpsustatud ulatus“ nõudeid, keskkonnaministri 8. novembri 2019 määruse nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ nõudeid. Lisaks tuleb arvestada majapidamise asukoha järgse kohaliku omavalitsuse ehitusmääruse nõudeid, reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja nõudeid ning head ehitustava.“;

5) paragrahvi 7 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Abikõlblikud on ainult need tegevused ja kulud, mis on tehtud projekti perioodi jooksul, välja arvatud lõike 2 punktis 9, lõike 3 punktis 6, lõike 4 punktis 3 ja lõike 5 punktis 3 nimetatud tõendatavad kulud, mis ei või olla tehtud varem kui viis aastat enne taotluse esitamist ning lõike 2 punktis 8 nimetatud tõendatavad kulud, mis ei või olla tehtud varem kui kaks aastat enne taotluse esitamist.“;

6) paragrahvi 11 lõige 15 sõnastatakse järgmiselt:
„(15) Lõikes 14 nimetatud tingimuste täitmiseks võib taotluse tingimusliku rahuldamise otsuses määrata maksimaalselt nelja kuu pikkuse tähtaja. Põhjendatud juhtudel võib valla- või linnavalitsus või valla- või linnavolikogu seda tähtaega pikendada.“;

7) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 19 järgmises sõnastuses:
„(19) Juhul kui toetuse saaja loobub toetusest, tunnistab valla- või linnavalitsus või valla- või linnavolikogu toetuse rahuldamise otsuse kehtetuks.“;

8) paragrahvi 15 lõige 1 punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:
„13) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul võimaldama viie aasta jooksul puurkaevu valmimisest arvates, kui kaevu tootlikkus seda ei piira, projekti raames rajatud puurkaevuga hilisemaid liitumisi. Hilisemate liitujate makstav liitumistasu ei tohi summaarselt ületada toetuse saaja poolset kaevu rajamise omaosalust;“.

Anneli Ott
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json