Teksti suurus:

Kultuuriministri 25. aprilli 2019. a määruse nr 19 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 07.01.2022, 1

Kultuuriministri 25. aprilli 2019. a määruse nr 19 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 05.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 25. aprilli 2019. a määruse nr 19 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Kultuuriministri 25. aprilli 2019. a määruses nr 19 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) ehituspärandi osakond;”;

2) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) arheoloogiapärandi osakond;”;

3) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) õigusosakond.”;

5) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) korraldada uuringuid ning analüüsida mälestiste seisukorda ja sellest tulenevaid riske;”;

6) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) hinnata kultuuriväärtusega asjade ja maa-alade suhtes riikliku kaitse vajadust ning osaleda oma pädevuse piires kaitse kehtestamise ja kaitse lõpetamise õigusaktide koostamisel;”;

7) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktidega 81 ja 82 järgmises sõnastuses:

„81) teha riiklikku ja haldusjärelevalvet;
82) menetleda kohtuväliselt väärtegusid;”;

8) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) osaleda toetusprogrammide rakendamises.”;

9) paragrahvi 11 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ehituspärandi osakonna põhiülesanded ehitis- ja ajaloomälestiste ning muinsuskaitsealade puhul on:”;

10) paragrahvi 11 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) korraldada uuringuid ning analüüsida mälestiste seisukorda ja sellest tulenevaid riske;”;

11) paragrahvi 11 lõike 3 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) hinnata kultuuriväärtusega asjade ja maa-alade suhtes riikliku kaitse vajadust ning osaleda oma pädevuse piires kaitse kehtestamise ja kaitse lõpetamise õigusaktide koostamisel;”;

12) paragrahvi 11 lõiget 3 täiendatakse punktidega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„61) teha riiklikku ja haldusjärelevalvet;
62) menetleda kohtuväliselt väärtegusid;”;

13) paragrahvi 11 lõike 3 punktid 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 11 lõike 3 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10) osaleda toetusprogrammide rakendamises.”;

15) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Arheoloogiapärandi osakonna ülesanded arheoloogiamälestiste, ajalooliste looduslike pühapaikade ja veealuste mälestiste ning muinsuskaitsealade puhul on:
1) valmistada ette ja viia ellu arendusprojekte ning analüüsida arengusuundi;
2) korraldada uuringuid ning analüüsida mälestiste seisukorda ja sellest tulenevaid riske;
3) hinnata kultuuriväärtusega asjade ja maa-alade suhtes riikliku kaitse vajadust ning osaleda oma pädevuse piires kaitse kehtestamise ja kaitse lõpetamise õigusaktide koostamisel;
4) nõustada mälestise omanikke ja valdajaid mälestise hooldamise ja konserveerimise küsimustes ning anda soovitusi ja juhendeid, sealhulgas hoolduskavasid;
5) määrata uuringuid, anda seaduses sätestatud juhtudel välja muinsuskaitse eritingimusi ja tööde tegemise lubasid, menetleda uuringuteatisi ja tööde alustamise teatisi, kooskõlastada üld- ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi ning osaleda planeerimismenetlustes;
6) korraldada uuringu ja muinsuskaitselise järelevalve kulude hüvitamist;
7) lahendada arheoloogilisi leide puudutavaid küsimusi, korraldada arheoloogiliseks leiukohaks määramist ning anda otsinguvahendi lubasid;
8) valitseda veealuseid mälestisi ja anda sukeldumislubasid;
9) teha riiklikku ja haldusjärelevalvet;
10) menetleda kohtuväliselt väärtegusid;
11) korraldada mälestiste tähistamist;
12) osaleda toetusprogrammide rakendamises.”;

16) paragrahvi 11 lõike 4 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) osaleda toetusprogrammide rakendamises;”;

17) paragrahvi 11 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 11 lõike 7 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

19) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) Õigusosakonna põhiülesanded on:
1) teenindada ametit õigusküsimustes, korraldada riigihankeid ja andmekaitset;
2) esindada ametit kohtus;
3) hinnata seaduses sätestatud juhtudel muinsuskaitse valdkonnas tegutsevate isikute kvalifikatsiooni vastavust pädevuse nõuetele ja anda pädevustunnistusi;
4) korraldada toetusprogrammide rakendamist;
5) viia läbi mälestiseks ja muinsuskaitsealaks tunnistamise või lõpetamise menetlusi ning osaleda vastavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamises.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 17. jaanuaril 2022. a.

Tiit Terik
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json