Teksti suurus:

Ida-Virumaa III liinigrupi bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingu nr 1-12/19/2927-1 pikendamise leping nr 2021-16

Väljaandja:Ida-Viru Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 07.01.2022, 3

Ida-Virumaa III liinigrupi bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingu nr 1-12/19/2927-1 pikendamise leping nr 2021-16

Vastu võetud 17.11.2021


MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus, registrikood 80425950, asukoht Keskväljaku 1, 41531 Jõhvi (edaspidi tellija), mida esindab juhatuse liige Heiki Luts

ja

AS GoBus, registrikood 10085032, asukoht Ringtee tn 25, 50105 Tartu (edaspidi vedaja), mida esindab juhatuse liige Andrei Mändla,

eraldi nimetatud pool ja koos pooled, sõlmisid käesoleva Ida-Virumaa III liinigrupi bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingu nr 1-12/19/2927-1 pikendamise lepingu, mis on haldusleping (edaspidi leping), järgmises:

• Maanteeamet ja vedaja sõlmisid 20.12.2019 Ida-Virumaa III liinigrupi bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingu nr 1-12/19/2927-1;
• tellija viis läbi riigihanke „Avalik bussiliinivedu Ida-Viru maakonnas 2022–2030” (viitenumber 225892) vedaja leidmiseks Ida-Viru maakonnaliinide teenindamiseks;
• tellija sõlmis hanke tulemusel edukate pakkujatega avaliku teenindamise lepingud, mille tulemusel algab liinivedu I liinigrupis 01.07.2022 ja II liinigrupis 01.08.2022;
• avaliku teenindamise otseleping nr 1-12/19/2927-1 lõppeb lepingu punkti 10.1 alusel 31.01.2022 ehk ajavahemikul 01.02.2022 kuni 31.07.2022 on vajalik korraldada vedu;
• ühistranspordiseaduse § 21 lõige 5 ja EÜ määruse nr 1370/2007 artikkel 5 lõige 5 annavad võimaluse pikendada avaliku teenindamise lepingut vedajaga kuni kaheks aastaks;
• tellija tegi vedajale 10.11.2021 kirjaga nr 43 ettepaneku sõlmida avaliku teenindamise otselepingu pikendamise leping, millega vedaja nõustus 10.11.2021 kirjaga nr J-2.2/14-2.


1. Üldsätted

1.1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust lepingu objektiks oleva Ida-Viru maakonna III liinigrupi bussiliiniveo korraldamisel.

1.2. Pooled lepivad kokku, et Maanteeameti ja vedaja vahel 20.12.2019 sõlmitud Ida-Virumaa III liinigrupi bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingut nr 1-12/19/2927-1 pikendatakse perioodiks 01.02.2022 kuni 31.07.2022.

1.3. Pooled lepivad kokku, et pooled lähtuvad lepingu punktis 1.2 nimetatud otselepingu täitmisel perioodil 01.02.2022 kuni 31.07.2022 poolte vahel 20.12.2019 sõlmitud Ida-Virumaa III liinigrupi bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingu nr 1-12/19/2927-1 lepingu täitmist reguleerivatest sätetest.


2. Poolte volitatud esindajad

2.1. Tellija volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Heiki Luts, telefon 5030201, e-post heiki.luts@ivytk.ee.

2.2. Vedaja volitatud esindaja lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Andrei Mändla, telefon 5094378, e-post andrei.mandla@go.ee.

2.3. Juhul kui tellija või vedaja asendab oma esindaja teisega, teatab ta sellest teisele poolele koheselt kirjalikult.


Poolte allkirjad:

Tellija:

Vedaja:

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json