Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses jälitustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2013, 1

Siseministri määruste muutmine seoses jälitustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamisega

Vastu võetud 31.01.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse julgeolekuasutuste seaduse § 28 ja 30, politsei ja piirivalve seaduse § 13 lõike 1, riigipiiri seaduse § 84 lõike 1, tunnistajakaitse seaduse § 19 lõike 2 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lõikega 1 ning Riigi Teataja seaduse § 4 lõike 1 punktiga 2 ja § 4 lõikega 2.

§ 1. Siseministri 11. augusti 2010. a määruse nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus” muutmine

Siseministri 11. augusti 2010. a määruse nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus” § 18 lõikes 3 asendatakse sõnad „Jälitustegevuse seaduses” sõnadega „Kriminaalmenetluse seadustikus”.

§ 2. Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” § 14 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Jälitusmenetluse andmestikku kantakse andmed jälitustegevuse käigus kogutud teabe kohta ning teabe kogumisel kasutatud meetodeid, taktikat ja vahendeid käsitlevat teavet.

(2) Tulenevalt avaliku teabe seaduse § 2 lõike 2 punktist 1 ei kohaldata jälitusmenetluse andmestiku suhtes avaliku teabe seadust.”.

§ 3. Siseministri 18. detsembri 2009. a määruse nr 81 „Tunnistajakaitse kaitsetoimiku pidamise ja säilitamise kord” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2009. a määruses nr 81 „Tunnistajakaitse kaitsetoimiku pidamise ja säilitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse tunnistajakaitse seaduse § 19 lõike 2 alusel ning kooskõlas Riigi Teataja seaduse § 4 lõike 1 punktiga 2 ja § 4 lõikega 2.”;

2) määruse lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisas toodule (salastatud Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” § 6 lõike 6 punkti 2 alusel).

§ 4. Siseministri 23. jaanuari 2008. a määruse nr 13 „Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord” muutmine

Siseministri 23. jaanuari 2008. a määruses nr 13 „Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(16) Kui töötlemisel teate sisuks olnud kahtlust ei välistatud ning olemasolevate andmete põhjal ei ole veel piisavalt alust kuriteoteate koostamiseks, võib rahapesu andmebüroo teha märke politsei andmekogu „Infosüsteemi Polis” jälitusmenetluse andmestikku informatsiooni olemasolu kohta määrates sellele vajaliku juurdepääsukategooria.”;

2) paragrahvi 13 lõikes 2 asendatakse sõna „kriminaalpolitseiosakonna” sõnaga „keskkriminaalpolitsei”.

§ 5. Siseministri 6. juuni 2001. a määruse nr 76 „Kaitsepolitseiameti poolt teabe varjatud kogumisel kasutatavad meetodid ja vahendid ning teabetoimiku pidamise ja säilitamise kord” muutmine

Siseministri 6. juuni 2001. a määruses nr 76 „Kaitsepolitseiameti poolt teabe varjatud kogumisel kasutatavad meetodid ja vahendid ning teabetoimiku pidamise ja säilitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitsepolitseiametil on õigus kaasata täisealisi isikuid nende nõusolekul salajasele koostööle.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

(11) Salajasele koostööle kaasatud isik käesoleva määruse tähenduses on isik, kelle koostöö Kaitsepolitseiametiga ei ole kolmandatele isikutele teada.”;

3) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kaitsepolitseiameti ja salajasele koostööle kaasatud isiku koostööna käsitletakse teabe kogumist või julgeolekuasutuste seaduses sätestatud alustel toimingute tegemist Kaitsepolitseiameti ülesandel. Kaitsepolitseiameti poolt teostatavate toimingute juures viibimine ei ole salajane koostöö.”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Salajasele kootööle kaasatud isikul on õigus keelduda toimingute tegemisest oma lähedaste suhtes.”;

5) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt

„(3) Isiku salajasele koostööle kaasamise dokumenteerimisel lähtutakse Kaitsepolitseiameti peadirektori kehtestatud korrast.”.

6) paragrahvi 3 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse alates 2013. aasta 1. jaanuarist.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

/otsingu_soovitused.json