Teksti suurus:

Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määruse nr 55 „Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2014, 3

Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määruse nr 55 „Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused” muutmine

Vastu võetud 03.02.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 55 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määruses nr 55 „Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõna „väikevedur” sõnaga „vedur” ja sõna „rööbasbuss” sõnaga „mootorvagun” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määrusega sätestatakse saasteainete heitkoguste piirväärtused Eesti Vabariigis turuleviidavate maanteeväliste liikurmasinate, siseveelaevade, vedurite, eriveeremite ja mootorvagunite mootoritele ning reisijate või kauba veoks mõeldud maanteesõidukite abimootoritele.”;

3) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maanteeväline liikurmasin selle määruse mõistes on liikuv masin, transporditav tööstusseade või kerega või ilma kereta sõiduk, mis ei ole mõeldud kasutamiseks reisijate või kauba veoks maanteel ning millele on paigaldatud kompressioontüüpi sisepõlemismootor netovõimsusega üle 18 kW või sädesüütega sisepõlemismootor netovõimsusega kuni 19 kW.”;

5) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maanteeväliseid liikurmasinaid liigitatakse masinateks, mis on mõeldud või sobivad liikumiseks või liigutamiseks maanteedel või väljaspool maanteid ja millele on paigaldatud üle 18 kW netovõimsusega kompressioontüüpi sisepõlemismootor, mida kasutatakse vahelduv- või püsikiirusel, või netovõimsusega kuni 19 kW sädesüütega sisepõlemismootor.”;

6) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„14) eriveeremid (näiteks tõstekraanad, lumekoristus- ja teemasinad).”;

7) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lõikes 1 nimetatud masinate hulka kuuluvad:
1) mootorvagunid, mis on mõeldud reisijate või kauba veoks ja millele on paigaldatud suurema kui 130 kW võimsusega mootor;
2) vedurid, mis on mõeldud vagunite vedamiseks või manööverdamiseks ja millele on paigaldatud suurema kui 130 kW võimsusega mootor.”;

9) paragrahvi 4 lõike 1 punktid 6–9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) Mootorvagunitel kasutatavate IIIA etapi mootorite tüübikinnitus

Mootori kategooria Mootori netovõimsus

RC A:

130 kW < P

7) Mootorvagunitel kasutatavate IIIB etapi mootorite tüübikinnitus

Mootori kategooria Mootori netovõimsus

RC B:

130 kW < P

8) Veduritel kasutatavate IIIA etapi mootorite tüübikinnitus

Mootori kategooria Mootori netovõimsus

RL A:

130 kW ≤ P ≤ 560 kW

RH A:

560 kW < P

9) Veduritel kasutatavate IIIB etapi mootorite tüübikinnitus

Mootori kategooria Mootori netovõimsus

RB:

130 kW < P”;

10) paragrahvi 6 lõike 5 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Erandina võib vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 59, 27.02.1998, lk 1–86) lisa XIII sätetele tüübikinnitusasutuse loal kolme aasta jooksul käesoleva määruse lisades 6 ja 7 nimetatud IIIB etapi kohaldamisajast arvates turule viia järgmisi käesoleva määruse lisades 6 ja 7 nimetatud IIIB etapi saasteainete heitkoguste piirväärtustele mittevastavaid mootoreid:”;

11) paragrahvi 6 lõike 5 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) võimsusega üle 19 kW kompressioontüüpi vahelduv- või püsikiirusel kasutatavad sisepõlemismootorid ja mootorid, mida kasutatakse vedurite käitamiseks mõeldud seadmestikul, töörongidel või manööverveduritel.”;

12) paragrahvi 7 lõike 2 sissejuhatav tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paragrahvi 3 lõigetes 2 ja 3 nimetatud IIIA, IIIB ja IV etapi tüübikinnitustega maanteevälistele liikurmasinatele, siseveelaevadele, veduritele, eriveeremitele ja mootorvagunitele paigaldatud mootorite suhtes kohalduvad selle määruse § 4 lõike 2 kohaselt kehtestatud piirväärtused:”;

13) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) IIIA etapi vedurite, eriveeremite ning mootorvagunite mootorite tüübikinnitus, mootorikategooriad RL A, RH A ja RC A vastavalt lisale 5;”;

14) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) IIIB etapi vedurite, eriveeremite ning mootorvagunite mootorite tüübikinnitus, mootorikategooriad RB ja RC B vastavalt lisale 7;”;

15) määruse lisad 1–8 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–8.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Saasteainete heitkoguste piirväärtused D-, E-, F- ja G-kategooria mootoritele

Lisa 2 Saasteainete heitkoguste piirväärtused püsikiirusel töötavatele D-, E-, F- ja G-kategooria survesüütemootoritele

Lisa 3 Saasteainete heitkoguste piirväärtused H-, I-, J- ja K-kategooria mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg

Lisa 4 Saasteainete heitkoguste piirväärtused siseveelaevade mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg

Lisa 5 Saasteainete heitkoguste piirväärtused vedurite ning eriveeremite mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg / Saasteainete heitkoguste piirväärtused mootorvagunite mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg

Lisa 6 Saasteainete heitkoguste piirväärtused L-, M-, N- ja P-kategooria mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg

Lisa 7 Saasteainete heitkoguste piirväärtused mootorvagunite mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg / Saasteainete heitkoguste piirväärtused vedurite ning eriveeremite mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg

Lisa 8 Saasteainete heitkoguste piirväärtused Q- ja R-kategooria mootoritele ja nende kohaldamise tähtaeg

/otsingu_soovitused.json