Teksti suurus:

Regionaalministri 3. mai 2010. a määruse nr 8 „Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2014, 6

Regionaalministri 3. mai 2010. a määruse nr 8 „Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu” muutmine

Vastu võetud 28.01.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse perekonnaseisutoimingute seaduse § 7 lõike 9, § 9 lõike 11, § 15 lõike 7, § 40 lõike 7, § 43 lõike 4 ja § 492 lõike 2 alusel.

Regionaalministri 3. mai 2010. a määruses nr 8 „Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse perekonnaseisutoimingute seaduse § 7 lõike 9, § 9 lõike 11, § 15 lõike 7, § 30 lõike 4, § 36 lõike 4, § 40 lõike 7, § 43 lõike 4, § 49 lõike 3 ja § 492 lõike 2 alusel.”;

2) määruse lisad 1–11 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–11;

3) määruse lisad 14 ja 15 asendatakse käesoleva määruse lisadega 12 ja 13;

4) määruse lisad 18 ja 19 asendatakse käesoleva määruse lisadega 14 ja 15;

5) paragrahvi 3 täiendatakse punktidega 7–9 järgmises sõnastuses:

„7) abieluvõimetõend isikule, kes on elanud Eestis alla 1 aasta (lisa 22);
8) abieluvõimetõend isikule, kes on elanud väljaspool Eestit üle 2 kuu (lisa 23);
9) soo muutmise tõend (lisa 24).” (käesoleva määruse lisad 16–18);

6) paragrahvis 5 asendatakse tekstiosa „4–6” tekstiosaga „4–8”.

Siim Valmar Kiisler
Regionaalminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 1 Sünni registreerimise avaldus

Lisa 2 Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist

Lisa 3 Põlvnemise välistamise avaldus

Lisa 4 Surma registreerimise avaldus

Lisa 5 Abiellumisavaldus

Lisa 6 Abielu lahutamise ühine avaldus

Lisa 7 Abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus

Lisa 8 Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus

Lisa 9 Andmete parandamise ja muutmise avaldus

Lisa 10 Avaldus sooandmete muutmiseks

Lisa 11 Avaldus perekonnasündmuste tõendi väljastamiseks

Lisa 12 Abielukanne

Lisa 13 Abielulahutuse kanne

Lisa 14 Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend

Lisa 15 Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud abielu tõend

Lisa 16 Abieluvõimetõend

Lisa 17 Abieluvõimetõend

Lisa 18 Isiku soo andmete muutmise väljavõte

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json