Teksti suurus:

Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2019, 2

Taatlusmärgisele esitatavad nõuded, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed

Vastu võetud 05.02.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse mõõteseaduse § 14 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib mõõtevahendite riigisisese esmataatluse ja kordustaatluse tulemuste vormistamist, taatlusmärgiste tellimist ja kasutamist.

§ 2.  Taatlusmärgised

  (1) Taatlusmärgised on taatluskleebis, taatlusplomm ja digitaalne plomm.

  (2) Taatluskleebis on:
  1) infokleebis – kohustuslik taatluskleebis taatluse läbiviijast ja toimumise ajast informeerimiseks;
  2) sulgemiskleebis – taatluskleebis mõõtevahendi koostude või alakoostude vahetamise takistamiseks ja mõõtevahendi justeerimiselementidele juurdepääsu sulgemiseks.

  (3) Taatlusplomm on:
  1) matriitsi abil märgistatav ja paigaldatav plomm;
  2) taatlustempliga märgistatav plomm.

  (4) Alkoholi ja vedelkütuse mõõtemahuti ning selle juurde kuuluva püsitorustiku puhul käsitletakse taatlusmärgisena mõõtevahendile kantud identifitseerimisnumbrit koos sellele vastava taatlustunnistusega.

  (5) Digitaalne plomm on mõõtevahendi justeerimist takistav digitaalne teave.

§ 3.  Taatlusmärgistele esitatavad nõuded

  (1) Infokleebiselt peavad olema kergesti tuvastatavad järgmised andmed:
  1) Eesti Vabariigi rahvusvaheline tähis EE;
  2) taatlemise aeg kuu täpsusega, mis esitatakse kuu järjekorranumbri ning aastaarvu või selle kahe viimase numbriga;
  3) taatluslabori tunnusnumber;
  4) sõna „TAADELDUD”.

  (2) Sulgemiskleebiselt, taatlusplommi paigaldamiseks kasutatavalt matriitsilt ja taatlustemplilt peavad olema kergesti tuvastatavad järgmised andmed:
  1) Eesti Vabariigi rahvusvaheline tähis EE;
  2) taatluslabori tunnusnumber.

  (3) Mõõteseaduse § 10 lõikes 3 sätestatud juhul Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (edaspidi amet) taatluskleebisel kasutatakse taatluslabori tunnusnumbri asemel tähekombinatsiooni „TTJA”.

  (4) Mõõtevahendil, millele ei saa kinnitada infokleebist, peab taatlusplommilt olema tuvastatav taatluse toimumise aastaarv või selle kaks viimast numbrit.

  (5) Taatluskleebis tuleb valmistada sellisest materjalist, et taatluskleebis püsiks mõõtevahendil terviklikuna ja võimaldaks tuvastada lõikes 1 või 2 nimetatud andmeid kogu taatluskehtivusaja jooksul.

  (6) Taatluskleebise kinnitamisel mõõtevahendile peab olema tagatud selle püsivus ning eemaldamise korral kleebise purunemine või muul viisil selle korduvkasutatavuse takistamine.

  (7) Taatlusplommi märgistamiseks kasutatav taatlustempel ja matriits tuleb valmistada nii, et selle abil tehtud jäljend on selgesti loetav.

  (8) Mõõtevahenditele taatlusmärgisena kantud taatlustempli jäljend kustutatakse taatlusel tuvastatud mõõtevahendi nõuetele mittevastavuse korral kustutustempli jäljendi kirjega „X”.

  (9) Alkoholi ja vedelkütuse mõõtemahuti ning selle juurde kuuluva püsitorustiku puhul taatlusmärgise osana käsitletav mõõtevahendile kantud identifitseerimisnumber peab olema kustutuskindel ja loetav.

  (10) Digitaalne plomm peab vastama mõõtevahendi tootja ja tüübikinnituse dokumentide nõuetele.

§ 4.  Taatluskleebise, taatlustempli ja matriitsi tellimine

  (1) Taatluskleebise, taatlustempli ja matriitsi tellib taatluslabor.

  (2) Taatluslabor esitab kasutusele võetava taatluskleebise näidise ning taatluspommi jäljendi koopia enne tellimist ametile kooskõlastamiseks.

  (3) Amet kooskõlastab või jätab põhjendatult kooskõlastamata lõikes 2 nimetatud näidise ja koopiad 30 kalendripäeva jooksul.

  (4) Amet jätab kooskõlastamata määruse nõuetele mittevastavad taatlusmärgised.

  (5) Kooskõlastatud taatluskleebise ja plommi kuju ning kirjete näidised avaldab amet oma veebilehel 10 tööpäeva jooksul kooskõlastuse andmisest arvates.

  (6) Taatluslabor vastutab taatlusmärgise käesolevas määruses esitatud nõuetele vastavuse eest ning taatlusmärgise kasutamine on lubatud üksnes ameti kooskõlastatud kujul.

  (7) Taatluskleebise, taatlustempli ja matriitsi valmistamise kulud kannab need tellinud taatluslabor.

§ 5.  Taatlusmärgiste kasutamine ja käitlemine

  (1) Taatlusmärgised paigaldatakse mõõtevahendile järgmiselt:
  1) vähemalt ühte märgist rikkumata ei saa mõõtevahendit justeerida või mõõtevahendi alakoostusid ja koostusid vahetada;
  2) kõik nõutud kirjed on märgisel kergesti tuvastatavad;
  3) infokleebis on mõõtevahendi kasutajale nähtav.

  (2) Mõõtevahendi alakoostude ja koostude vahetamise takistamiseks ja mõõtevahendi justeerimiselementidele juurdepääsu sulgemiseks kasutatakse taatlusplomme või taatluskleebist. Taatlusplomme ja sulgemiskleebist tuleb kasutada koos infokleebisega.

  (3) Taatlemise aega tähistavad märked kantakse taatluskleebisele nii, et taatlemise aeg oleks üheselt määratav.

  (4) Taatluskleebiste, -templite ja matriitside hoidmisel tagatakse nende kättesaamatus kõrvalistele isikutele.

  (5) Taatluslabor registreerib taatluskleebise, -templite ja matriitside kaotsimineku või kasutuskõlbmatuks muutumise ning teavitab nende kaotsiminekust ametit.

  (6) Kasutusaja lõppedes hävitatakse taatluskleebis, matriitsi ja taatlustempli kirjeid kandev osa ja koostatakse hävitamise kohta akt.

  (7) Taatluskleebise, -templi ja matriitsi tellimise, arvestuse, taatlejatele väljastamise, kasutamise, hoidmise ja hävitamise eest vastutab taatluslabor.

§ 6.  Taatlustunnistuse kohustuslikud kirjed

  Taatlustunnistuses peavad olema toodud vähemalt järgmised andmed:
  1) taatluslabori nimi ja tunnusnumber;
  2) taatlustunnistuse number;
  3) taatlemise kuupäev;
  4) mõõtevahendi või mõõtevahendite komplekti nimetus ja identifitseerimiseks vajalikud numbrid või tähised;
  5) mõõtevahendile paigaldatud taatlusmärgiste arv ja liik, nende paigalduskoha lühiiseloomustus ning digitaalsete plommide kontrollväärtused;
  6) hinnang mõõtevahendi õigusakti, asjakohase standardi või muu nõudeid kehtestava dokumendi nõuetele vastavuse kohta;
  7) mõõtevahendi lubatud veapiirid või täpsusklass;
  8) taatleja nimi ja taatleja allkiri või taatluslabori kinnitus.

§ 7.  Mõõtevahendi nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud kirjed

  Mõõtevahendi nõuetele mittevastavuse tõendis peavad olema toodud järgmised andmed:
  1) taatluslabori nimi ja tunnusnumber;
  2) tõendi number ja kuupäev;
  3) mõõtevahendi või mõõtevahendite komplekti nimetus ja identifitseerimiseks vajalikud numbrid või tähised;
  4) mõõtevahendi õigusakti, asjakohase standardi või muu nõudeid kehtestava dokumendi nõuetele mittevastavuse põhjused;
  5) taatleja nimi ja taatleja allkiri või taatluslabori kinnitus.

§ 8.  Üleminekusätted

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2006. a määruse nr 56 „Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu” nõuetele vastavaid enne käesoleva määruse jõustumist tellitud taatlusmärgiseid võib kasutada kuni nendele märgitud taatlusaja lõpuni.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json