Teksti suurus:

Mesilaspere toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2019, 5

Mesilaspere toetus

Vastu võetud 06.02.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 18 lõike 1 ja § 202 lõike 1 alusel.

§ 1.  Mesilaspere toetuse saamise nõuded

  (1) Mesilaspere toetust (edaspidi toetus) antakse loomatauditõrje seaduse § 4 tähenduses loomapidajale, kes peab mesilasi (edaspidi mesilaspere pidaja).

  (2) Mesilaspere pidajale antakse toetust selle mesilaspere kohta, keda ta põllumajandusloomade registri andmete kohaselt 1. mai seisuga pidas ning kelle pidamisest on ta teavitanud põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” nõuete kohaselt.

§ 2.  Vähese tähtsusega abi

  (1) Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 5 lõikes 1 nimetatud ettevõtjale antav toetus on põllumajanduslik vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), tähenduses.

  (2) Vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (3) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), artikli 2 lõike 2 kohaselt.

§ 3.  Nõuded mesilasperede arvu kohta

  (1) Toetuse saamiseks peab taotleja taotluses märgitud arvul mesilasperesid, kellest on § 1 lõike 2 kohaselt teavitatud, taotluse esitamise päevast kuni sama aasta 15. juunini.

  (2) Kui taotluses märgitud mesilasperede arv väheneb enne 15. juunit, tuleb mesilasperede arvu vähenemisest, selle põhjusest ning § 4 punktis 3 nimetatud andmetest teavitada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametit (edaspidi PRIA) seitsme tööpäeva jooksul mesilasperede arvu vähenemisest arvates.

§ 4.  Toetuse taotlemine

  Toetuse saamiseks esitab taotleja PRIAle 1.–15. maini elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja isiku- või registrikood;
  3) nende mesilasperede arv, kelle kohta ta toetust taotleb, ja loomakasvatushoone või -rajatise või loomade pidamiseks piiritletud ala registreerimise number, kus neid mesilasi peetakse.

§ 5.  Taotluse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja vastavust toetuse saamise nõuetele.

  (2) Taotleja teeb PRIAle teatavaks kõik taotluse rahuldamise otsustamiseks vajalikud asjaolud.

  (3) Paragrahvis 3 lõikes 1 sätestatud nõude täitmist kontrollib koha peal Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA).

  (4) VTA esitab PRIAle toetuse andmise otsuse tegemiseks vajalikud andmed, mille ta on saanud seaduses sätestatud ülesannete täitmise käigus.

§ 6.  Toetuse ühikumäär

  PRIA otsustab toetuse ühikumäära, lähtudes toetuse andmiseks ettenähtud eelarvevahenditest ja toetuse saamise nõuetele vastavaks tunnistatud mesilasperede arvust, järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.

§ 7.  Toetuse suurus

  (1) Füüsilisele isikule, kes ei ole ettevõtja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 5 lõike 1 tähenduses, jooksva aasta ja sellele eelnenud kahe aasta jooksul antud mesilaspere toetus ei tohi kokku ületada 15 000 eurot.

  (2) Füüsilisele või juriidilisele isikule, kes on ettevõtja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 5 lõike 1 tähenduses, vähese tähtsusega abina antav toetus ei tohi koos jooksva majandusaasta ja sellele eelnenud kahe majandusaasta jooksul antud põllumajandusliku vähese tähtsusega abiga ületada põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ülemmäära, mis on sätestatud komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 3 lõikes 2.

§ 8.  Toetuse suuruse arvutamine

  (1) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et mesilasperede arv vastab taotluses märgitud mesilasperede arvule, arvutatakse toetuse summa taotluses märgitud mesilasperede arvu alusel.

  (2) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et mesilasperede arv on väiksem kui taotluses märgitud mesilasperede arv, ja taotleja on mesilasperede vähenemisest § 3 kohaselt teavitanud enne, kui taotlejat on teavitatud kavatsusest teha kohapealset kontrolli või avastatud nõuete rikkumisest, arvutatakse toetuse summa § 3 kohaselt teavitatud mesilasperede arvu alusel.

  (3) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et mesilasperede arv on väiksem kui taotluses märgitud mesilasperede arv, ja taotleja ei ole mesilasperede vähenemisest § 3 kohaselt teavitanud enne, kui taotlejat on teavitatud kavatsusest teha kohapealset kontrolli või avastatud nõuete rikkumisest, ning vähenemine ei ole tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest, ei vasta taotleja toetuse saamiseks sätestatud nõuetele.

  (4) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et mesilasperede arv on väiksem kui § 3 lõike 2 alusel teavitatud mesilasperede arv, ja vähenemine ei ole tingitud vääramatu jõu või erandlike asjaolude esinemisest, ei vasta taotleja toetuse saamiseks sätestatud nõuetele.

  (5) Kui taotluse kontrollimise käigus on tehtud kindlaks, et mesilasperede arv on suurem kui taotluses märgitud mesilasperede arv, arvutatakse toetuse summa taotluses märgitud mesilasperede arvu alusel.

§ 9.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine ning toetuse maksmine

  (1) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole taotluse esitamise aasta 31. detsembriks.

  (2) PRIA teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses sätestatud alustel.

Tarmo Tamm
Minister

Illar Lemetti
Kantsler

/otsingu_soovitused.json