Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 20 „Narkomaaniaravi andmekogu põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2020, 1

Tervise- ja tööministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 20 „Narkomaaniaravi andmekogu põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 03.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 111 lõike 4 alusel.

Narkomaaniaravi andmekogu põhimääruses tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Narkomaaniaraviregistri põhimäärus”;

2) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Narkomaaniaraviregistri asutamine, pidamise eesmärk ja nimetus

(1) Narkomaaniaraviregister on riiklik andmekogu (edaspidi register), mida peetakse narkomaania esinemise analüüsimiseks, narkomaania leviku ennetamiseks ja ravi tõhususe hindamiseks, tervishoiuteenuste korraldamiseks, diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

(2) Registri ametlik nimetus on narkomaaniaraviregister.

(3) Registri ingliskeelne nimetus on Estonian Drug Treatment Register.”;

3) paragrahv 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Registri vastutav töötleja

Registri vastutav töötleja on Tervise Arengu Instituut.”;

4) paragrahv 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) määruse 2. peatüki pealkirjas, §-des 4–12 ja 5. peatüki pealkirjas ning §-des 13–15 asendatakse sõna „andmekogu” sõnaga „register” vastavas käändes;

6) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Registri ülesehitus

(1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

(2) Register koosneb:
1) digitaalsest andmebaasist;
2) digitaalsetest arhiveeritud andmetest.”;

7) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registri turvaklass on K1T2S2.”;

8) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Registri andmete kaitse tagatakse käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse parameetrite hindamise kaudu vastavalt riigi infosüsteemide turvameetmete süsteemi nõuetele.”;

9) paragrahv 6 sõnastatakse järgmiselt:

§ 6. Registrisse kantavad andmed

(1) Narkomaaniaraviteenuse osutaja ja esitusandmed:
1) asutuse nimi ja registrikood;
2) teenust osutava tervishoiutöötaja registrikood;
3) täitja andmed (nimi, amet, kontakttelefon);
4) esitamise kuupäev.

(2) Patsiendi üldandmed:
1) isikukood (selle puudumisel esitatakse vaid sünniaeg);
2) ees- ja perekonnanimi;
3) sugu;
4) sünniaeg;
5) sünnikoht (riik);
6) rahvus;
7) kõrgeim omandatud haridustase;
8) tavategevusala;
9) elukoha andmed (valla või linnaosa täpsusega);
10) elukoha liik;
11) elamisviis;
12) andmed ravikindlustuse olemasolu kohta;
13) staatuse andmed (elus / surnud / lahkunud Eestist / andmed puuduvad);
14) Eestisse saabumise ja Eestist lahkumise aeg;
15) surmakuupäev ja surma põhjus.

(3) Narkomaaniaravi andmed:
1) diagnoos (F11–F19);
2) kaasuvad diagnoosid;
3) ravile pöördumise kuupäev;
4) ravi saamise viis;
5) määratud ravi liik;
6) määratud ravimid;
7) ravile pöördumise soovitaja;
8) eelneva narkomaaniaravi liik ja ravi saamise aasta;
9) ravi lõpetamise kuupäev;
10) ravi lõpetamise põhjus;
11) HIV staatus ja HIV-testi kuupäev;
12) C-hepatiidi staatus ja viimase C-hepatiidi testi kuupäev;
13) tuberkuloosi staatus ja diagnoosi kuupäev.

(4) Patsiendi riskikäitumise andmed:
1) vanus narkootikumide esmakordsel tarvitamisel;
2) teave sõltuvusaine süstimise kohta, sealhulgas ühissüstla või -nõela kasutamise kohta;
3) narkootikumide üledoosi kogemus viimase 12 kuu jooksul;
4) põhiline tarbitav narkootikum, sealhulgas tarvitamise sagedus ja viis;
5) vanus esmakordsel põhilise tarbitava narkootikumi tarvitamisel;
6) mitme narkootilise aine samaaegne kasutamine, sealhulgas tarbitavad ained.”;

10) määruse 3. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Andmeandjad ja andmekoosseisud ning andmete esitamise kord ja logid”;

11) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Andmeandjad ja andmekoosseisud ning andmete esitamise kord

(1) Psühhiaatria tervishoiuteenuse osutaja esitab iga narkomaaniaravile pöördumise juhu kohta ühe nädala jooksul pärast narkomaaniaravi määramist:
1) teenuseosutaja ja esitusandmed § 6 lõikes 1 nimetatud andmekoosseisus;
2) patsiendi üldandmed § 6 lõikes 2 nimetatud andmekoosseisus;
3) patsiendi narkomaaniaravi andmed § 6 lõikes 3 nimetatud andmekoosseisus, välja arvatud ravi lõpetamise kuupäev ja põhjus;
4) patsiendi riskikäitumise andmed § 6 lõikes 4 nimetatud andmekoosseisus.

(2) Psühhiaatria tervishoiuteenuse osutaja esitab iga narkomaaniaravi lõpetamise kohta 30 kalendripäeva jooksul pärast ravi lõpetamist, katkestamist või patsiendi edasisuunamist järgmised andmed:
1) teenuseosutaja ja esitusandmed § 6 lõikes 1 nimetatud andmekoosseisus;
2) patsiendi isikukood või selle puudumise korral ees- ja perekonnanimi, patsiendi tavategevusala ja patsiendi elukoha liik;
3) narkomaaniaravi lõpetamise kuupäev ja põhjus.

(3) Narkomaaniaraviteenuse osutaja peab end enne andmete registrisse esitamist identifitseerima vastavalt vastutava töötleja määratud juhistele. Registri vastutav töötleja avaldab andmete esitamise täpsemad juhised teenuseosutajale oma kodulehel.

(4) Rahvastikuregister edastab registrile patsiendi üldandmetest järgmised andmed:
1) isikukood;
2) ees- perekonnanimi;
3) sugu;
4) sünniaeg;
5) sünnikoht (riik);
6) rahvus;
7) kõrgeim omandatud haridustase;
8) elukoha andmed;
9) isiku olek (elus / surnud / lahkunud Eestist / andmed puuduvad);
10) surmaaeg.

(5) Haigekassa andmekogu edastab registrile patsiendi üldandmetest andmed patsiendi ravikindlustuse olemasolu kohta.

(6) Terviseameti peetavatest registritest edastatakse registrile järgmised andmed:
1) tervishoiutöötajate registrist tervishoiutöötajate registri kood;
2) nakkushaiguste registrist narkomaaniaga seotud nakkushaiguse andmetest diagnoosi kood, välja arvatud tuberkuloosi korral.

(7) Tuberkuloosiregister edastab registrile narkomaaniaga seotud nakkushaiguste andmetest tuberkuloosi staatuse ja diagnoosi kuupäeva.

(8) Surma põhjuste register edastab registrile surmakuupäeva ja surma põhjuse (vahetu, varasem, alg- ja välispõhjus) ning surma soodustanud olulised seisundid ja surma põhjusest tingitud täpsustavad andmed.”;

12) paragrahvi 9 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui ravi käigus või ravi lõppemise järel selgub, et registrisse kantud andmeid on vaja muuta või täiendada, esitab andmeandja vastutavale töötlejale parandatud andmed.”;

13) paragrahvi 10 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Registri vastutav töötleja logib andmete töötlemise koos töötlemise kuupäeva ja kellaajaga ning töötlemistoimingu teinud isiku andmetega.”;

14) paragrahvi 11 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Vastutav töötleja tagab sisemise töökorraldusega andmete töötlemise ainult selleks määratud isikutele.”;

15) paragrahvi 11 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registri andmetele juurdepääsu õigus on lisaks vastutavale töötlejale ka registrit arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.”;

16) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Juurdepääs registri andmetele ja andmete väljastamine võimaldatakse kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega, arvestades narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses sätestatud erisusi.”;

17) paragrahvi 12 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registri andmeid säilitatakse tähtajatult.

(2) Käesoleva määruse §-s 10 nimetatud logisid säilitatakse viis aastat logi tekkimisest.”;

18) paragrahvi 14 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Registri pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale selleks eraldatud vahenditest.”;

19) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Enne 2020. aasta 1. veebruari kehtinud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse redaktsiooni alusel registrisse kogutud andmed kantakse vastutava töötleja peetavasse arhiivi hiljemalt 2020. aasta 1. märtsiks. Enne 2020. aasta 1. veebruari kehtinud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse redaktsiooni alusel registrisse kogutud tervishoiutöötaja ja andmete esitaja andmed anonüümitakse ning säilitatakse muude isikustamata andmetega arhiivis tähtajatult.”.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json