Teksti suurus:

Kohtutäiturimäärustiku muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2020, 3

Kohtutäiturimäärustiku muutmine

Vastu võetud 03.02.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse kohtutäituri seaduse § 4 lõike 3 ja täitemenetluse seadustiku § 63 lõike 21 alusel.

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 37 lõike 3,” tekstiosaga „§ 63 lõike 21,”;

2) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui kohtutäitur on avanud oma tööpiirkonnas mitu bürood, kehtib nimetatud nõue ainult ühe büroo kohta. Teised bürood peavad olema avatud vähemalt kolmel tööpäeval nädalas neli tundi.”;

3) paragrahvi 12 lõike 2 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 19 lõiget 6 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) märge füüsilise isiku surma või juriidilise isiku likvideerimise kohta;”;

6) paragrahvi 19 lõike 6 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „täitmisavalduse” sõnaga „saabumise”;

7) määrust täiendatakse 42. peatükiga järgmises sõnastuses:

4². peatükk
TÄITEMENETLUSREGISTER

§ 5215. Täitemenetlusregistrisse kantavad andmed

(1) Täitemenetlusregistrisse kantakse vähemalt käesoleva määruse § 19 lõike 6 punktides 1–4, 7 ja 9–12 nimetatud andmed täitetoimiku kohta.

(2) Käesoleva määruse § 17 lõikes 1 nimetatud elektroonilise, avalikustatud täitedokumendi täitmisele võtmisel märgitakse täitemenetlusregistrisse käesoleva määruse § 17 lõikes 5 nimetatud alusel viide täitedokumendile täitmisavalduse elektroonilisel registreerimisel täitemenetlusregistris.

(3) Täitemenetlusregistris registreeritakse käesoleva määruse § 18 lõike 1 alusel kohtutäiturile esitatud täitmisavaldused ja täitedokumendid.

(4) Täitedokumendi üleandmisel teisele kohtutäiturile täitemenetluse jätkamiseks tehakse täitemenetlusregistrisse käesoleva määruse § 30 lõikes 3 nimetatud alusel käesoleva määruse § 30 lõikes 1 nimetatud dokumentide üleandmise märge.”;

8) paragrahvi 63 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§ 40 lõike 1” tekstiosaga „§ 44 lõike 5 ja „Tulumaksuseaduse” § 13 lõike 3 punkti 1”;

9) määruse lisad 1–4 tunnistatakse kehtetuks.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

/otsingu_soovitused.json