Teksti suurus:

Avaliku teenindamise otseleping nr 2020-2

Väljaandja:Ida-Viru Ühistranspordikeskus
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2020, 11

Avaliku teenindamise otseleping nr 2020-2

Vastu võetud 30.01.2020


MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus, registrikood 80425950, Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi (edaspidi: Tellija), mida esindab juhatuse liige Heiki Luts, kes tegutseb põhikirja alusel ja FIE Meelis Heek, registrikood 10895370, (edaspidi: Vedaja), eraldi nimetatud Pool ja koos nimetatuna Pooled, sõlmisid käesoleva avaliku teenindamise otselepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:


1. Üldsätted

1.1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida Poolte suhteid, õigusi, kohustusi ning vastutust Lepingu objektiks oleva maakonnaliini nr 33 bussiliiniveo korraldamisel Vedaja poolt.

1.2. Leping sätestab avaliku bussiliiniveo tingimused, tuginedes „Ühistranspordiseadusele”, MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus 29.01.2020 otsusele nr 1 „Avaliku teenindamise otselepingute sõlmimine”. Samuti sätestab Leping Tellija poolt Vedajale sihtotstarbelise liinitoetuse (edaspidi nimetatud liinitoetus) maksmise korra.

1.3. Poolte esindajad kinnitavad, et neil on kõik õigused ja volitused sõlmida Leping esindatava nimel ning nad ei tea ühtegi takistust Lepinguga võetud ja selles sätestatud kohustuste täitmiseks.

1.4. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust ja Lepingu lahutamatutest lisadest.

1.5. Käesoleva Lepingu allakirjutamise hetkel on Lepingule lisatud:
1.5.1. Lisa 1 – Maakonnaliini marsruutide nr 33 sõiduplaan;
1.5.2. Lisa 2 – Vedaja liinikilomeetri maksumuse arvestamine (vorm);
1.5.3. Lisa 3 – Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta (vorm);
1.5.4. Lisa 4 – Hinnapakkumus;
1.5.5. Lisa 5 – Teenuse tüüptingimused avalikul liiniveol.


2. Lepingu objekt ja ühistransporditoetuse maksmine

2.1. Lepingu esemeks on avaliku bussiliiniveoteenuse osutamine Vedaja poolt avalikul Ida-Viru maakonnaliinil ajavahemikus 01.02.2020 kuni 31.03.2020. Leping on sõlmitud „Ühistranspordiseaduse” § 21 lõigete 1, 4 ja 5 alusel. Lepingu tulemiks on kvaliteetne Poolte vahel kokku lepitud tingimustele vastav sõitjatevedu maakonnaliini marsruutidel nr 33.

2.2. Vedaja teostab avaliku liiniveo korraldamisel sõiduplaani-järgset veoteenust Lepingu lisas 1 toodud marsruutidel nr 33 mahus 13,8 tuhat liinikilomeetrit lepingu perioodil ning korraldab toimiva valideerimissüsteemi, sõidukikaartidega seotud toimingute või 0-eurose pileti väljastamiseks piletimüügisüsteemi toimimist.

2.3. Lepingu täitmiseks kohustub Tellija maksma Vedajale toetust üksnes osutatud veoteenuse eest vastava eelarveaasta riigieelarvest või muudest tuluallikatest selleks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite arvelt õigusaktides ja käesoleva Lepingu punktis 3 sätestatud korras.

2.4. Arvestades asjaoluga, et Tellijal ei ole õigust sõlmida lepinguid ja võtta rahalisi kohustusi eelseisvate eelarveaastate arvel rohkem kui „Riigieelarve seaduse” § 31 lõikes 1 näidatud mahus, võtab Tellija endale rahalisi kohustusi eelarveaastate kaupa arvates vastava aasta eelarveseaduse vastuvõtmisest.

2.5. Sõiduplaanid ja veomahud igaks järgnevaks eelarveaastaks vormistatakse eraldi kokkuleppena pärast vastava aasta riigieelarve vastuvõtmist, arvestades riigieelarves ühistranspordi toetuseks ja lepingu täitmiseks eraldatud vahendite suurust.

2.6. Tellija taotleb eelarvevahendeid järgnevateks eelarveaastateks edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud hinnapakkumuse ja lepingu alusel.

2.7. Juhul kui Tellijale ei ole riigieelarve vahendeid üle kantud, lähtutakse kuni vahendite saamiseni selleks perioodiks kinnitatud sõiduplaanidest ja veomahust ning vahendid eraldatakse nende laekumisel ilma viivise arvestuseta.


3. Vedaja toetuse arvestamine

3.1. Vedajale makstav toetus on Vedajale Lepingu kohustuste täitmise eest makstav hüvitis, mille Tellija arvestab korrutades ühe kuu liinikilomeetrite arvu pakkumuses fikseeritud sihtotstarbelise toetuse määraga liinikilomeetrile. Üleplaanilise töö eest toetust ei maksta, väljaarvatud eelnevalt Tellijaga kokku lepitud juhtudel. Tellijast ja Vedajast mittesõltuvate töömahtude muudatuste korral käsitletakse ja lahendatakse toetuse maksmise küsimus iga juhtumi korral eraldi.

3.2. Nõudeliinide (sh nõudepõhiste väljumiste ja nõudepeatuste) teenindamisel arvestatakse tegelikult teostatud töömahtu alates sellest sõiduplaanijärgsest peatusest, kust buss alustab sõitu nõudeliini teenindamiseks kuni selle sõiduplaanijärgse peatuseni, kus buss lõpetab sõidu pärast nõudeliini teenindamist. Osaliselt nõudepõhistel väljumistel arvestatakse töömahtu esimesele nõudepeatusele eelnevast peatusest vastavalt sõiduplaanile. Nõudeliine või nõudmisel liiniosasid teenindatakse ainult sõitjalt laekunud tellimusekorral. Nõudeliinide (sh nõudepõhiste väljumiste ja nõudepeatuste) teenindamiseks vajaliku valmisoleku tagamise kulud loetakse vedaja kuluks ja need peavad sisalduma liinikilomeetri maksumuses.

3.3. Tellija poolt Lepingu punkti 3.1 kohaselt arvestatud toetusest arvatakse maha Lepingus sätestatud korras rakendatud leppetrahvid ja viivised.

3.4. Vedajale riigieelarvest makstava sihtotstarbelise toetuse määr on 1,40 eurot liinikilomeetri kohta.

3.5. Toetuse lepingu objektiks oleva bussiliini teenindamise eest tasub Tellija Vedajale hiljemalt teenuse osutamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks. Vedajale makstava toetusesumma tasub Tellija eelnimetatud kuupäevaks pangaülekandega pangaarvele EE332200001100316868.


4. Avaliku bussiliiniveo tingimused

4.1. Vedaja teostab sõitjate avalikku bussiliinivedu kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktide ja rahvusvahelise õigusega, konkursil esitatud tingimustega ning käesoleva Lepingu ja selle lisadega.

4.2. Vedajal peab olema kogu Lepingu kehtivuse ajal kehtiv ühenduse tegevusluba. Tellijal on igal ajal õigus kontrollida Vedajal ühenduse tegevusloa olemasolu.

4.3. Vedaja poolt Lepingu alusel osutatav bussiliiniveoteenus peab vastama alljärgnevatele tingimustele:
4.3.1. Vedaja tagab, et Lepingu täitmisel kasutatavad sõidukijuhid:
4.3.1.1. on läbinud Autoveoseaduse § 27 lõikes 1 sätestatud ametikoolituse ning omavad kõiki Eestis vajalikke bussijuhina töötamise õigust ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumente, v.a M1 kategooria sõiduki kasutamisel;
4.3.1.2. annavad eesti keeles infot peatuste, sõiduplaani jm oluliste asjaolude kohta ning käituvad sõitjatega viisakalt ja vastutulelikult;
4.3.1.3. kütavad sõitjatesalongi selliselt, et oleks tagatud bussis suletud uste korral sisetemperatuur vähemalt +10 ºC ning mitte üle +25 ºC;
4.3.1.4. lülitavad pimedal ajal sisse bussi sõitjatesalongi valgustuse;
4.3.1.5. ei häiri raadio kuulamisega sõitjaid;
4.3.1.6. toimetavad sõitjad sujuva ja ohutu sõiduga sihtkohta sõiduplaanis ettenähtud ajal, ning tagavad veoteenuse kvaliteedi;
4.3.1.7. korraldavad bussides sõidukikaartide müüki sularaha eest ning kasutavad valideerimissüsteemi, mis võimaldab sõitude arvestust ja kontrolli. Valideerimissüsteemi rakendumise viibimisel peab sõitjatele väljastama 0-eurose pileti, märkides sellele ka sihtkohta, ja seda loetakse valideerimisega samaväärseks.
4.3.2. Vedaja tagab, et Lepingu täitmisel kasutatavad bussid:
4.3.2.1. on kantud Eesti liiklusregistrisse;
4.3.2.2. on oma ehituselt sobivad sõitjate veoks maakonnaliinidel, vastavad ühistranspordiseaduse § 45, majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.06.2011 määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” ning muudele Eestis sõidukitele kehtestatud nõuetele;
4.3.2.3. on varustatud liinitööl valgustatud liininumbri ja -nimetuse sildiga bussi ees, kusjuures teksti tähe kõrgus peab olema vähemalt 3 cm. Liininimetus peab sisaldama liini alg- ja lõpp-punktide nimesid ning olulisemate vahepeatuste nimesid; on varustatud kleebise ja/või magnetiga: „TASUTA” kuni tasuta sõidu õiguse kehtimiseni;
4.3.2.4. on varustatud töökorras sõitjatesalongi kütteseadmetega ja valgustusega;
4.3.2.5. bussides peab olema sõitjatele nähtavas kohas kehtiv teave valideerimise või 0-pileti taotlemise kohustuse, Vedaja infotelefoni ja valideerimata sõidu eest määravate trahvimäärade kohta;
4.3.2.6. on varustatud vähemalt ühe prügikastiga iga teenindusukse juures;
4.3.2.7. on liinile sõites nii seest kui väljast puhtad;
4.3.2.8. on korrektse välimusega (sh roosteplekkideta, märgatavate värviparandusteta kerel, korras istmetega jne);
4.3.2.9. omavad registreerimistunnistust, millele on märgitud iste- ja seisukohtade arv bussis;
4.3.2.10. on varustatud piletimüügiseadmetega.


5. Vedaja õigused ja kohustused

5.1. Vedaja on kohustatud:
5.1.1. tõendama hiljemalt 3 kalendripäeva enne teenindusperioodi algust, et tal on võimalus kasutada igal ajal avaliku teenindamise otselepingu kehtivusperioodi jooksul avaliku maakonnaliiniveo teostamiseks lepingu esemeks olevatel bussiliinidel sõitjateveoks busse, mis vastavad Lepingus sätestatud tingimustele;
5.1.2. korraldama Lepingu kehtivuse perioodil sõitjatevedu Lepingus sätestatud tingimustel ning sõiduplaanis ettenähtud liinil ja kellaaegadel;
5.1.3. tagama sõitjate igakülgse ohutuse;
5.1.4. tagama Lepingu kehtivuse perioodil töötajate töötasu ning töö- ja puhkeaja korralduse vastavuse kollektiivlepingu seaduse tähenduses Vedaja tegevusalale laiendatud kollektiivlepinguga sätestatud nõuetele;
5.1.5. Lepinguliste kohustuste täitmiseks võimalusel värbama puuduoleva tööjõu esmajärjekorras maakonna elanike seast, kellel on olemas selleks tahe ja nõuetekohane kvalifikatsioon;
5.1.6. rakendama seadusega ja seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustusi;
5.1.7. informeerima esimesel võimalusel sõitjaid ja Tellijat Lepingu punktides 5.2.1 ja 5.2.2 nimetatud olukorrast, põhjendades ajutiste muudatuste tegemise vajadust. Vedaja poolt liiniveo peatamine või ajutised muudatused busside liikluses ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestvus ning nende asjaolude äralangemisel tuleb jätkata koheselt sõiduplaani järgset sõitjatevedu või kasutada võimalusel asendusbusse;
5.1.8. vedaja on kohustatud tellijat teavitama koheselt kõigist ära jäänud või osaliselt teenindatud veootstest, üle 15-minutilistest hilinemistest ning vigastatute või inimohvritega seotud liiklusõnnetustest;
5.1.9. Lepingu täitmiseks kasutatavatesse bussidesse paigaldama piletimüügiseadmed ning korraldama järelevalvet piletimüügi üle. Piletimüügikeskkond sisaldab aruandeid veolepingu täitmise kohta ja piletimüügiandmeid. Vedaja annab läbi piletimüügisüsteemi haldaja tellijale ja Maanteeametile ligipääsuõiguse(d);
5.1.10. pidama läbipaistvuse suurendamiseks ja ristsubsideerimise vältimiseks Lepingu objektiks oleva bussiliiniveoteenuse raamatupidamisarvestust eraldi muude tegevuste raamatupidamisarvestusest, millega vedaja on seotud selliselt, et oleks täidetud järgmised tingimused:
5.1.10.1. kõikide tegevusvaldkondadega seotud raamatupidamisearvestused on eraldatud ning vastavad varad ja püsikulud on jaotatud vastavalt kehtivale raamatupidamis- ja maksustamiskorrale;
5.1.10.2. kõiki muutuvkulusid, põhjendatud osa püsikuludest ning mõistlikku kasumit, mis on seotud vedaja mis tahes muu tegevusega, ei saa ühelgi tingimusel seostada Lepingu alusel teostatava bussiliiniveoteenusega;
5.1.11. esitama Tellijale andmed ja informatsiooni, mis on seotud Lepingu täitmise ja ühistransporditoetuse kasutamisega;
5.1.12. tagastama ühistransporditoetuse ühistranspordiseaduse §-s 29 sätestatud juhtudel ja korras;
5.1.13. teavitama avalikkust muudatustest sõiduplaanides vähemalt 10 kalendripäeva ette;
5.1.14. vedaja poolt peab olema tagatud sõitjatele informatsiooni andmine enda poolt teenindatavate liinide, busside, busside graafikus püsimiste, bussi unustatud asjade jms kohta telefoni ja e-maili teel kõigil nädalapäevadele vähemalt samadel aegadel, kui toimub busside liikumine liinidel vastavalt sõiduplaanidele. Infotelefoni number ja sellele helistamise kellaajad peavad olema välja pandud bussidesse ja bussipeatustes olevatele sõiduplaanidele ning infotahvlitele. Helistamine infotelefonile peab olema helistajale tavalise kõnetariifi alusel;
5.1.15. määrama eesti keelt valdava kontaktisiku ning olema Tellijale kättesaadav vähemalt esmaspäevast reedeni kella 08.00-st kuni 17.00-ni.

5.2. Vedajal on õigus:
5.2.1. peatada liinil sõitjatevedu, kui ei ole tagatud ohutu liiklus või sõitjate ohutus kuni ohutuse taastumiseni;
5.2.2. teha ajutisi muudatusi busside liikluses Lepingu objektiks oleval liinil, kui need muudatused on põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms);
5.2.3. teha Tellijale ettepanekuid liinivõrgu, sõiduplaanide ja marsruutide muutmiseks;
5.2.4. katkestada teenuse osutamine ajutiselt juhul, kui Tellija ei ole tasunud teenuse osutamise eest 2 kuu jooksul ning lõpetada leping koheselt ühepoolselt, kui Tellija ei ole tasunud teenuse osutamise eest 3 kuu jooksul;
5.2.5. taotleda bussiliinidega hõlmatud teede vastavust liiklusohutuse nõuetele, bussipeatuste korrasolekut, busside manööverdamisvõimaluste ja seismise kohtade korrashoiu tagamist omanikelt.


6. Tellija õigused ja kohustused

6.1. Tellijal on õigus:
6.1.1. kontrollida sõiduplaanide täitmist, busside täituvust ning vastavust õigusaktides ettenähtud nõuetele ja liinivedude teostamise kvaliteeti vastavalt Lepingus sätestatud nõuetele;
6.1.2. kontrollida igal ajal kõiki majandustegevuse ja raamatupidamisarvestuse algdokumente, mis on seotud Lepingu täitmise ja toetuse kasutamisega;
6.1.3. nõuda Vedajalt lepingu täitmise kohta asjassepuutuvat informatsiooni, dokumente ja andmeid kogu Lepingu kehtivuse perioodil;
6.1.4. ajakohastada nõudlusest ja rahastamise võimalustest tulenevalt liinivõrku, sõiduplaane ja sõidutariife kahjustamata seejuures Vedaja majandustegevust võrreldes Vedaja poolt pakkumises esitatuga.

6.2. Tellija on kohustatud:
6.2.1. maksma vedajale liinitoetust Lepingus ettenähtud korras ja tingimustel;
6.2.2. informeerima Vedajat plaanilistest liikluse sulgemistest või ümberkorraldustest;
6.2.3. varustama Vedajat bussipeatuste infotahvlitele või infotorudesse paigaldatavate sõidugraafikutega teenindatava liini ulatuses.


7. Aruandlus

7.1. Vedaja on kohustatud esitama Tellijale sõitjate arvu ja iga üksiku veootsa kohta detailsusega, mis võimaldab eristada iga sõitja reisi alg- ja lõpppunkti ja see peab olema tellijale kättesaadav üle interneti hiljemalt 48 tunni jooksul pärast liini teenindamist. Kokkuleppel tellijaga on võimalik eelmises lauses sätestatud tähtaega pikendada nendel juhtudel, kui pole objektiivsetel põhjustel võimalik andmeid tähtajaks alla laadida.

7.2. Vedaja esitab igakuiselt 5. kuupäevaks Tellijale andmed tekkepõhiste kulude kohta, mida on kaetud riigieelarve vahenditest, ning teenindatud liiniveo mahu ja sõitjate arvu kohta eelmisel kuul.

7.3. Vedaja on kohustatud esitama Tellijale üks kord kvartalis kvartalile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks vormikohase aruande (vorm – Lepingu lisa 3).

7.4. Informeerima Tellijat viivitamatult liini teenindamisel esinevate tõrgetest, sh väljumiste ärajäämine ning sõiduplaanist kõrvalekaldumine.


8. Vastutus ja sanktsioonid

8.1. Kui Vedaja ei alusta veoteenuse osutamist Lepingus ja selle lisades kokkulepitud korras ja mahus, samuti Vedaja ühenduse tegevusloa tähtaja lõppemisel või loa kehtetuks tunnistamise korral, ütleb Tellija Lepingu ühepoolselt üles. Kõigil käesolevas punktis nimetatud juhtudel ja kui Vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise enne Lepingu kehtivuse lõppemist on Tellijal õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi kuni 3000 (kolm tuhat) eurot. Tellijal puudub õigus nõuda leppetrahvi, kui Vedaja lõpetab ühepoolselt veoteenuse osutamise vastavalt Lepingu punktile 5.2.4.

8.2. Kui vedaja ei täida Lepingu punkti 5.1.4 nõudeid ja on saanud vastava riikliku järelevalve tulemusena kaks või enam ettekirjutust või karistust aastase perioodi jooksul on Tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi kuni 600 (kuussada) eurot.

8.3. Vedaja poolt aruannete või teadete mittenõuetekohast esitamist või selles tõele mittevastavate andmete esitamist, sh tõele vastavate andmete mitteesitamist, loetakse oluliseks Lepingu rikkumiseks ning iga rikkumise korra eest on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi summas kuni 300 (kolmsada) eurot.

8.4. Tellija poolt tuvastatud iga kehtestatud sõiduplaanis sätestatud bussiliini marsruudi mittejärgimise, liiniveo peatamise või muudatuste tegemise eest busside liikluses on Tellijal õigus nõuda vedajalt leppetrahvi kuni 200 (kakssada) eurot. Leppetrahvi ei rakendata juhul, kui vedaja poolt teostatud ajutised muudatused busside liikluses Lepingu objektiks olevatel liinidel olid põhjustatud liiklustakistustest või ohtlikest liiklusoludest (teede lagunemine, meteoroloogilised tingimused jms) vastavalt Lepingu punktile 5.2.2. Vedaja poolt tehtud ajutised muudatused ei tohi kesta kauem kui neid muudatusi tinginud asjaolude kestvus. Leppetrahvi rakendatakse ka juhul, kui muudatused busside liikluses Vedaja algatusel on tehtud ilma piisava põhjenduseta ja/või Tellijat viivitamatult informeerimata.

8.5. Kui Vedaja poolt osutatav bussiliiniveoteenus ja selle teostamiseks kasutatavad bussid ei vasta Lepingu punktis 4.3.2 kehtestatud nõuetele, on Tellijal õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi iga päeva eest, millal vedaja poolt osutatav teenus või selle teostamiseks kasutatavad bussid ei vastanud nõuetele, summas, mis moodustab 2,5% järgmisel kalendrikuul Vedajale maksmisele kuuluvast toetussummast.

8.6. Tellijal on õigus nõuda vedajalt leppetrahvi Vedajast tingitud asjaolude tõttu ärajäänud veootsa kuni 3-kordsele maksumusele vastavas summas, kuid mitte vähem kui 30 eurot.

8.7. Tellijal on õigus nõuda vedajalt leppetrahvi 30 eurot iga Tellija poolt avastatud puuduse eest, mis puudutavad sõidukitele või sõidukijuhtidele esitatavate nõuete mittetäitmist, kui käesoleva Lepingu mõnes muust sättest ei tulene konkreetse rikkumise osas teistsugust sanktsiooni.

8.8. Kui Lepingu täitmise kontrollimisel Tellija või tema määratud kolmandate isikute poolt avastatakse sõiduõiguseta reisijaid Lepingu objektiks olevate bussiliinide bussidest, siis on Tellijal õigus nõuda Vedajalt leppetrahvi iga piletita reisija kohta summas 100 (sada) eurot, välja arvatud juhul kui bussi sisenemine toimub enam kui ühest uksest või kui õpilasel on olemas vähemalt õpilaspilet või seda asendav dokument või kui alaealisele sõiduõiguse keelamine võib kujutada ohtu tema tervisele

8.9. Lepingus ettenähtud maksetega viivitamisel on Tellija kohustatud maksma Vedajale viivist 0,1% päevas viivitatud summast, välja arvatud punktis 2.8 sätestatud juhul. Viivise tasumine ei vabasta Tellijat võlgu oleva summa tasumise kohustusest.

8.10. Leppetrahvi rakendamisel on Tellijal õigus toetusena makstavat summat vastavalt vähendada.

8.11. Lepingus sätestatud viiviste ja leppetrahvide tasumine ei vabasta Pooli Lepingust ja selle lisadest tulenevate muude kohustuste täitmisest.

8.12. Lepingut rikkunud Pool peab hüvitama teisele Poolele Lepingus ja selle lisades sisalduvate tingimuste rikkumise tagajärjel tekkinud kahjud osas, mis on jäänud leppetrahviga katmata.


9. Vääramatu jõud

9.1. Pooled vastutavad kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on vabandatav. Eeldatakse, et rikkumine ei ole vabandatav. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui selle on põhjustanud prognoosimatud või Poole tegevusest olenematud asjaolud (vääramatu jõud). Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

9.2. Vääramatu jõu esinemise korral muutuvad lepingus nimetatud tähtajad perioodi võrra, mille jooksul vääramatu jõu tegurid takistavad lepingu täitmist.

9.3. Pool, kes rikub kohustust vääramatu jõu asjaolude tõttu, peab vääramatu jõu asjaoludest ja nende mõjust viivitamata teatama teisele poolele pärast seda, kui pool sai teada või pidi teada saama vääramatu jõu asjaoludest. Poolel on kohustus võtta tarvitusele kõik võimalikud abinõud vääramatu jõu asjaolude ning nende tagajärjel tekitatava kahju vältimiseks või mõju vähendamiseks. Pool on kohustatud jätkama oma lepinguliste kohustuste täitmist niipea, kui vääramatu jõu asjaolud on kõrvaldatud.


10. Lepingu jõustumine, muutmine ja lõpetamine

10.1. Käesolev Leping jõustub 01.02.2020 ja kehtib kuni 31.03.2020 või kuni Poolte poolt võetud kõikide kohustuste nõuetekohase täitmiseni või Lepingu ennetähtaegse lõpetamiseni Lepingus ja seaduses ettenähtud alustel.

10.2. Pooltel on õigus Lepingu muutmises kokku leppida üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud Tellijal võimalik Lepingu sõlmimise ajal ette näha ja Lepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu Lepinguga taotletud eesmärgi saavutamine.

10.3. Tellijal on õigus vastavalt „Haldusmenetluse seaduse” § 102 lõikele 2 Lepingut ühepoolselt muuta või ennetähtaegselt lõpetada, kui see on tingimata vajalik, et vältida ülekaaluka avaliku huvi rasket kahjustamist.

10.4. Tellijal on õigus Leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada:
10.4.1. kui Vedaja on ükskõik millist Lepingust tulenevat kohustust rikkunud korduvalt või oluliselt ja see on põhjustanud olulise kahju kolmandale isikule või tema varale;
10.4.2. kui Vedaja ei täida talle seaduse ja Lepinguga pandud kohustusi nõuetekohaselt, sealhulgas jätab esitamata punktis 4.2 nimetatud korras uue ühenduse tegevusloa ja Vedaja ei ole ühe kuu jooksul Tellija vastavasisulisest nõudest asunud seadusest ja Lepingust tulenevaid kohustusi täitma;
10.4.3. Kui ei ole täidetud ühistranspordiseaduse § 43, § 44 nõuded või esinevad §-s 53 nimetatud asjaolud.
10.4.4. Tellijal on õigus lepinguperioodil leping üles öelda 3 kuulise etteteatamistähtajaga, kui langeb ära või väheneb märgatavalt käesoleva lepingu punktis 2.4 nimetatud rahastamisalus. Märgatav rahastamise vähendamine tähendab rahalist mahtu, mis teeb Tellijal võimatuks käesoleva lepingu objektiks oleva liiniveo eest tasumise.

10.5. Vedajal on õigus Leping ennetähtaegselt ühepoolselt lõpetada juhul, kui Tellija ei ole kolme kalendrikuu vältel Vedajale maksnud käesolevas Lepingus ettenähtud korras ja alustel liinitoetust.


11. Vaidluste lahendamine

11.1. Kõik lepingu täitmisest, muutmisest, lõpetamisest või vastutuse kohaldamisest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse läbirääkimiste teel.

11.2. Kui läbirääkimistega kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras Tellija asukohajärgses kohtus. Lepingu sisu puhul kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

11.3. Lepingu tõlgendamisel lähtutakse poolte ühisest tegelikust tahtest, isegi kui see erineb sõnade tavapärasest tähendusest. Kui poolte ühist tegelikku tahet ei õnnestu kindlaks teha, tuleb lepingut tõlgendada nii, nagu Lepingu teise poolega samasugune mõistlik isik pidi Lepingut mõistma samade asjaolude esinemise korral.

11.4. Lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub lepingu kui terviku tähendusest. Lepingu tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks.


12. Teabe vahetamine

12.1. Pooled kohustuvad teist poolt teavitama kõikidest asjaoludest, mis võivad mõjutada või takistada lepingus sätestatud kohustuste täitmist või õiguste realiseerimist.

12.2. Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated ja info on ametlikult ning kooskõlas lepinguga esitatud, kui nimetatud teated on poolele edastatud kirja (sh elektronkirja) või antud teisele poolele üle allkirja vastu lepingus märgitud või pärast lepingu sõlmimist kirjalikult teatatud aadressil.

12.3. Kõigist muudatustest Lepingus nimetatud andmetes teatatakse teisele poolele 2 (kahe) tööpäeva jooksul muudatuste tegemisest arvates. Kui üks pool rikub käesolevat sätet, siis loetakse kohaselt saadetud teateks teadet, mille teine pool on edastanud Lepingus märgitud aadressile.


13. Muud sätted

13.1. Kumbki Pool ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi anda üle kolmandale isikule ilma teise Poole nõusolekuta.


14. Poolte volitatud esindajad

14.1. Tellija esindaja Lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Heiki Luts, telefon 503 0201, e-post heiki.luts@ivytk.ee.

14.2. Vedaja volitatud esindaja Lepingu tingimuste täitmisel ja kontrollimisel on Meelis Heek, telefon 526 5204, e-post meelisheek@hot.ee.

14.3. Juhul kui Tellija või Vedaja asendab oma esindaja teisega, teatab ta sellest teisele Poolele koheselt kirjalikult.

   

Tellija:

Vedaja:

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus

FIE Meelis Heek

Registrikood 80425950

Registrikood 10895370

Keskväljak 1,

Teeääre, Narva-Jõesuu linn,

41531 Jõhvi

Narva-Jõesuu linn 29023

Telefon +372 503 0201

Telefon +372 526 5204

e-post info@ivytk.ee

e-post: meelisheek@hot.ee

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Heiki Luts

Meelis Heek

Juhatuse liige

 

 

 

Lisa 1 Maakonnaliini marsruutide nr 33 sõiduplaan

Lisa 2 Vedaja liinikilomeetri maksumuse arvestamine (vorm)

Lisa 3 Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta (vorm)

Lisa 5 Teenuse tüüptingimused avalikul liiniveol

/otsingu_soovitused.json