Teksti suurus:

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.04.2024
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2023, 11

Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus

Vastu võetud 29.07.2015 nr 76
RT I, 31.07.2015, 7
jõustumine 03.08.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.10.2015RT I, 30.10.2015, 102.11.2015, osaliselt 01.09.2016
09.05.2016RT I, 13.05.2016, 116.05.2016
28.07.2016RT I, 03.08.2016, 106.08.2016
20.10.2016RT I, 21.10.2016, 1024.10.2016
06.04.2017RT I, 11.04.2017, 414.04.2017
04.01.2018RT I, 09.01.2018, 1412.01.2018
27.03.2018RT I, 03.04.2018, 1006.04.2018
30.07.2018RT I, 02.08.2018, 305.08.2018
04.02.2019RT I, 06.02.2019, 1809.02.2019
09.10.2019RT I, 11.10.2019, 114.10.2019
28.01.2020RT I, 31.01.2020, 203.02.2020
22.06.2020RT I, 26.06.2020, 2129.06.2020
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021
11.06.2021RT I, 17.06.2021, 420.06.2021
22.11.2021RT I, 24.11.2021, 627.11.2021
06.02.2023RT I, 07.02.2023, 1010.02.2023

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liigi „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid” raames ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja maaparandusühistutele antava põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.
[RT I, 06.02.2019, 18 - jõust. 09.02.2019]

§ 2.   Vähese tähtsusega abi

  (1) Metsamaal paikneva reguleeriva võrgu ja selle toimimiseks vajalike muude rajatiste (eesvool, keskkonnakaitserajatis ja teenindav tee) uuendamiseks, rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks ning metsamaale juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks antav toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), tähenduses (edaspidi vähese tähtsusega abi).

  (2) Vähese tähtsusega abi saaja on toetuse taotleja, kes on ettevõtja konkurentsiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses või taotleja ettevõtjast liige.

  (3) Metsamaa selle määruse tähenduses on metsaseaduse § 3 lõike 2 punktis 1 sätestatud maa.

  (4) Mittetulundusühingu, maaparandusühistu ja metsaühistu ettevõtjast liikme kohta arvutab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) vähese tähtsusega abi suuruse järgmiselt:
[RT I, 06.02.2019, 18 - jõust. 09.02.2019]
  1) kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu ja keskkonnakaitserajatise korral jagatakse liikme omandis oleval metsamaal paikneva kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu taotluses toodud maa-ala pindala kogu taotluses toodud metsamaa kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu maa-ala pindalaga ja korrutatakse vastava investeeringuobjekti kohta taotletud toetuse kogumaksumusega;
  2) eesvoolu või teenindava tee korral jagatakse liikme kinnisasjal paikneva ühiseesvoolu taotluses toodud pikkus või teenindava tee pikkus ja kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu maa-ala pindala kogu taotluses toodud ühiseesvoolu või teenindava tee pikkusega ja kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu maa-ala pindalaga ning korrutatakse vastava investeeringuobjekti kohta taotletud toetuse kogumaksumusega;
  3) erametsamaale juurdepääsutee korral jagatakse liikme kasutuses oleva juurdepääsutee taotluses toodud pikkus kogu taotluses toodud erametsamaale juurdepääsutee pikkusega ja korrutatakse vastava investeeringuobjekti kohta taotletud toetuse kogumaksumusega;
  4) omanikujärelevalve, ettevalmistava töö ja investeeringuobjekti tähistamise korral jagatakse nimetatud tegevuse taotletud toetuse kogumaksumus võrdeliselt liikme metsamaal paikneva reguleeriva võrgu osa suurusega.
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

  (5) Eesvoolu ja teenindava tee korral arvestatakse ühe hektari kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu maa-ala osakaal võrdseks ühe kilomeetri ühiseesvoolu pikkusega ja ühe kilomeetri teenindava tee pikkusega.

  (6) Mitme investeeringuobjekti korral lõike 4 kohaselt arvutatud vähese tähtsusega abi suurused liidetakse.
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 3.   Toetuse taotleja

  (1) Toetust võib taotleda:
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]
  1) äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kes on tegelenud omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügiga taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal (edaspidi põllumajandustootja);
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]
  2) äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kelle omandis on metsamaad (edaspidi erametsaomanikust ettevõtja);
  3) metsaseaduse § 10 lõike 5 tähenduses metsaühistu, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile (edaspidi metsaühistu);
  4) maaparandusseaduse tähenduses maaparandusühistu oma tegevuspiirkonnas, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile (edaspidi maaparandusühistu);
  5) mittetulundusühing § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuste puhul, kui toetatav tegevus vastab tema põhikirjalisele eesmärgile,
  6) riigi sihtasutus, kes tegeleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608–670), artikli 4 lõike 1 punktis c nimetatud põllumajandusliku tegevusega ja on muuseum muuseumiseaduse tähenduses (edaspidi põllumajandusettevõtjast sihtasutus).
[RT I, 03.04.2018, 10 - jõust. 06.04.2018]

  (2) Toetust võib taotleda ka põllumajandustootja või erametsaomanikust ettevõtja, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamist vähemalt kaht majandusaastat, kuid kes on üle võtnud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte, milles tegeleti omatoodetud põllumajandustoodete tootmisega või nende töötlemisega või mille osaks on metsamaa.
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

§ 4.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotleja ei ole samas asukohas asuva sama investeeringuobjekti kohta saanud „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” vahenditest toetust ega taotle samal ajal nimetatud investeeringuobjekti kohta toetust, riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
[RT I, 30.10.2015, 1 - jõust. 01.09.2016]
  2) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]
  3) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
  5) ettevõtjast taotleja on enne taotluse esitamist tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta oli vähemalt 12 kuu pikkune, välja arvatud § 3 lõikes 2 sätestatud juhul;
[RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]
  6) äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded, mille esitamise tähtpäev on saabunud, peavad olema äriseadustikus ja tulundusühistuseaduses sätestatud juhul taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadavad, välja arvatud § 3 lõikes 2 sätestatud juhul;
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]
  7) tähtajaliselt asutatud mittetulundusühingu, maaparandusühistu või põllumajandusettevõtjast sihtasutuse tähtaeg on vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
[RT I, 06.02.2019, 18 - jõust. 09.02.2019]
  8) mittetulundusühing, maaparandusühistu ja metsaühistu liige, kelle omandisse kuuluval kinnisasjal toetatavaid tegevusi tehakse, on andnud nõusoleku toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta.
[RT I, 06.02.2019, 18 - jõust. 09.02.2019]

  (11) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud taotleja puhul on § 3 lõike 1 punktis 1 ja selle paragrahvi lõike 1 punktis 5 sätestatud nõuded täidetud, kui taotleja ja selle füüsilisest isikust ettevõtja majandustegevus kas koos või eraldi vastavad esitatud nõuetele.
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

  (12) Füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja puhul, kes on § 3 lõike 2 kohaselt oma ettevõtte üle andnud, ei arvestata § 3 lõike 1 punktis 1 ja selle paragrahvi lõike 1 punktis 5 sätestatud nõude tõendamiseks üleantud ettevõtte majandustegevuse andmeid.
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

  (2) Põllumajandustootja võib taotleda toetust:
  1) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud kuivendussüsteemi kuuluva reguleeriva võrguga seotud tegevuse kohta, kui reguleeriv võrk paikneb põllumajandusmaal ja see on taotleja omandis või taotleja kasutab seda muul õiguslikul alusel;
  2) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud kuivendussüsteemi kuuluva reguleeriva võrguga seotud tegevuse kohta, kui reguleeriv võrk paikneb metsamaal ja see on taotleja omandis;
  3) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse kohta, mis on seotud § 5 lõike 2 punktides 2–6 nimetatud investeeringuobjektiga, kui selle alune maa on taotleja omandis või taotleja kasutab seda muul õiguslikul alusel;
  4) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta, kui investeeringuobjekti alune maa on taotleja omandis või taotleja kasutab seda muul õiguslikul alusel ning juurdepääsutee on juurdepääsuks põllumajandusmaale või põllumajanduslikule tootmishoonele, mis on taotleja omandis või mida taotleja kasutab muul õiguslikul alusel;
  5) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta, kui investeeringuobjekti alune maa on taotleja omandis või taotleja kasutab seda muul õiguslikul alusel ning juurdepääsutee on juurdepääsuks taotleja omandis olevale erametsamaale.

  (3) Põllumajandusmaa selle määruse tähenduses on maakatastriseaduse § 181 lõikes 9 sätestatud maatulundusmaa see osa, mida kasutatakse põllumajandussaaduste tootmiseks, ja see osa, millel on põllumajanduslik potentsiaal.
[RT I, 02.08.2018, 3 - jõust. 05.08.2018]

  (4) Erametsaomanikust ettevõtja võib taotleda toetust:
  1) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud kuivendussüsteemi reguleeriva võrguga seotud tegevuse kohta, kui reguleeriv võrk paikneb taotleja omandis oleval metsamaal;
  2) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse kohta, mis on seotud § 5 lõike 2 punktides 2–6 nimetatud investeeringuobjektiga, kui selle alune maa on taotleja omandis või taotleja kasutab seda muul õiguslikul alusel;
  3) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta, kui investeeringuobjekti alune maa on taotleja omandis või taotleja kasutab seda muul õiguslikul alusel ja juurdepääsutee on juurdepääsuks taotleja omandis olevale erametsamaale.

  (41) Metsaühistu võib taotleda toetust § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud kuivendussüsteemi kuuluva reguleeriva võrguga seotud tegevuste kohta, kui need viiakse vähemalt 70 protsendi ulatuses ellu metsamaal.
[RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]

  (42) Põllumajandusettevõtjast sihtasutus võib toetust taotleda § 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste kohta, kui investeeringuobjekti alune maa on taotleja omandis või taotleja kasutab seda muul õiguslikul alusel.
[RT I, 03.04.2018, 10 - jõust. 06.04.2018]

  (5) Muul õiguslikul alusel kasutamiseks loetakse kinnisasja kasutamist kasutusvalduse või võlaõigusliku lepingu või juurdepääsutee aluse maa puhul ka muu asjaõiguse alusel vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ning tingimusel, et kinnisasja omanik on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.

  (6) Taotleja ei või kavandatava investeeringu tegemist alustada varem, ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, mille puhul ei või töö tegemist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui 2014. aasta 1. jaanuaril.
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

§ 5.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta:
  1) kuivendussüsteemi kuuluva hoone püstitamine või rajatise rajamine (edaspidi koos ehitamine), rekonstrueerimine ja uuendamine maaparandusseaduses sätestatud tingimustel ja korras;
  2) põllumajandus- või erametsamaale või põllumajanduslikule tootmishoonele juurdepääsutee ning selle koosseisu kuuluva rajatise ehitamine ja rekonstrueerimine.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud hoone ja rajatis (edaspidi koos ka investeeringuobjekt), mille ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks võib toetust taotleda, on:
  1) kuivendussüsteemi reguleeriv võrk;
  2) punktis 1 nimetatud kuivendussüsteemi eesvooluks olev veejuhe või selle osa (edaspidi koos eesvool) või sellele kavandatav maaparandusrajatis;
  3) pumpla;
  4) kaitsetamm;
  5) keskkonnakaitserajatised;
  6) kuivendussüsteemi teenindav tee ja selle koosseisu kuuluv rajatis.

  (3) Lõike 1 punktis 2 nimetatud juurdepääsutee koosseisu kuuluvateks rajatisteks on muldkeha, siirdekatend, veeviimar, truup, sild, sõidukite tagasipöördekoht umbtee lõpus ja asfaltkattega mahasõidukoht.
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

  (4) Lõikes 1 sätestatud tegevuse osaks võivad olla ka järgmised tegevused:
[RT I, 30.10.2015, 1 - jõust. 02.11.2015]
  1) toetatava tegevusega seotud tellitud projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajalik maaparanduse uurimistöö, ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö, ehitusprojekti ekspertiisi tegemine, keskkonnamõju hindamisega seotud tegevused ning maaparandussüsteemi uuendustööde kava koostamine ja selle alusel lisas 2 esitatud vormi kohase maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõtte koostamine (edaspidi koos ettevalmistav töö);
[RT I, 17.06.2021, 4 - jõust. 20.06.2021]
  2) toetatavale ehitus- ja rekonstrueerimistööle maaparandusseaduse alusel kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve) tegemine;
  3) lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul kuivendussüsteemi toimimiseks vajaliku seadme ostmine ja paigaldamine;
  4) lõike 2 punktis 3 nimetatud pumpla puhul üksnes selle investeeringuobjekti jaoks vajaliku võimsusega elektriliini ehitamine pumplast lähima liitumispunktini ning elektrivõrguga liitumine.

  (5) Lõikes 1 nimetatud tegevus peab olema vastavuses veeseaduse §-des 32 ja 34 sätestatud keskkonnaeesmärkidega, arvestades kavandatava tegevuse võimalike kumulatiivsete mõjudega, et tegevuse elluviimise tulemusena veekogu seisund ei halveneks.
[RT I, 11.10.2019, 1 - jõust. 14.10.2019]

  (6) Lõikes 1 nimetatud tegevust ei toetata, kui tegevus on:
  1) maaparandusseaduse § 49 lõike 9 alusel kehtestatud ühiseesvoolude loetelus nimetatud ühiseesvoolu või selle osa uuendamine või nimetatud eesvoolu rajatise uuendamine;
[RT I, 11.10.2019, 1 - jõust. 14.10.2019]
  2) maaparandussüsteemi eesvoolu ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine, kui nimetatud eesvool on vajalik üksnes riigimetsas paikneva maaparandussüsteemi või selle osa toimimiseks;
  3) riigimetsas paikneva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või keskkonnakaitserajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine;
  4) maaparandussüsteemi teenindava tee ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine, kui nimetatud tee teenindab üksnes riigimetsas paiknevat maaparandussüsteemi või selle osa.

§ 6.   Nõuded maaparanduslike tegevuste kohta

  (1) Toetust võib taotleda kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa ehitamiseks, kui kavandatava kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal või selle osal:
  1) üle ühemeetrise sügavusega soomuldade pindala ei ületa 30 protsenti kavandatava reguleeriva võrgu või selle osa pindalast;
  2) asuva põllumajandusmaa perspektiivne keskmine boniteet on vähemalt 35 hindepunkti;
  3) asuv metsamaa ei ole hoiu- või kaitsealal või püsielupaigas.

  (2) Toetust võib taotleda § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud kuivendussüsteemi uuendamiseks, kui:
  1) [kehtetu - RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]
  2) taotleja teatab vähemalt kolm tööpäeva enne uuendustööde tegemise algust töö tegemise aja ja koha Põllumajandus- ja Toiduametile;
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  3) uuendustöid teeb ettevõtja, kes on esitanud majandustegevusteate maaparandusehituse alal tegutsemise kohta, välja arvatud maaparandusseaduse § 11 lõike 2 tähenduses maaparanduse väikesüsteemi uuendustööde puhul;
[RT I, 11.10.2019, 1 - jõust. 14.10.2019]
  4) on koostatud maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja lisas 2 esitatud vormi kohane uuendustööde mahtude kokkuvõte ning need on koostanud ettevõtja, kes on esitanud majandustegevusteate maaparandussüsteemi projekteerimise või maaparandusekspertiisi alal tegutsemise kohta, või spetsialist, kellel on erialane kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidus ja vähemalt viieaastane töökogemus maaparanduse alal (edaspidi koos projekteerija).

  (3) Toetust võib taotleda kuivendussüsteemi hoone või rajatise ehitamiseks, kui nimetatud hoone või rajatis kuulub kuivendussüsteemi või selle osa koosseisu, mille reguleeriv võrgu maa-ala vastab lõikes 1 sätestatud nõuetele.

§ 7.   Nõuded juurdepääsutee ehitamise ja rekonstrueerimise kohta

  (1) Toetust võib taotleda § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks, kui:
  1) juurdepääsutee on eratee, mis ei ole määratud ehitusseadustiku § 94 alusel avalikuks kasutamiseks;
  2) taotleja teatab vähemalt kolm tööpäeva enne juurdepääsutee ehitamis- ja rekonstrueerimistööde tegemise algust töö tegemise aja ja koha Põllumajandus- ja Toiduametile;
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  3) juurdepääsutee ehitamis- ja rekonstrueerimistöid teeb ettevõtja, kes on esitanud majandustegevusteate maaparandusehituse või ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise alal tegutsemise kohta;
  4) juurdepääsutee ehitamise ja rekonstrueerimise projekt koostatakse maaeluministri 6. mai 2019. a määruses nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” (edaspidi maaparandussüsteemi projekteerimisnormid) ning maaeluministri 25. veebruari 2019. a määruses nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded” sätestatud nõuete kohaselt;
[RT I, 11.10.2019, 1 - jõust. 14.10.2019]
  5) maaparandussüsteemi projekteerimisnormides sätestatud nõuete kohase juurdepääsutee ehitusprojekti koostab ettevõtja, kes on esitanud majandustegevusteate maaparanduse projekteerimise või maaparandusekspertiisi alal tegutsemise kohta.

  (2) Põllumajanduslik tootmishoone, millele juurdepääsutee ehitamiseks või rekonstrueerimiseks toetust võib taotleda, on loomakasvatushoone, söödahoidla, viljakuivati, veski, põllutöömasinate remonditöökoda või sepikoda.

§ 8.   Abikõlblikud kulud

  (1) Paragrahvis 5 nimetatud toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad väljavalitud hinnapakkumuses esitatud tegevuse käibemaksuta maksumus, investeeringuobjekti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus.
[RT I, 30.10.2015, 1 - jõust. 02.11.2015]

  (2) [Kehtetu - RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]

  (3) Paragrahvi 5 lõike 4 punktis 1 nimetatud ettevalmistava töö abikõlblik maksumus on kuni kümme protsenti selle investeeringuobjekti tegevuse abikõlblikust maksumusest.

  (4) Paragrahvi 5 lõike 4 punktis 2 nimetatud omanikujärelevalve tegemise abikõlblik maksumus on kuni kolm protsenti lõikes 1 nimetatud tegevuste abikõlblikust maksumusest.

  (41) Paragrahvi 5 lõike 2 punktides 1–5 nimetatud tegevustega kaasneva puittaimede raie ja väljaveo abikõlblik maksumus on kuni 15 protsenti nende tegevuste abikõlblikust maksumusest.
[RT I, 03.04.2018, 10 - jõust. 06.04.2018]

  (5) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava raha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 9.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning rentimise kulud;
  2) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
[RT I, 03.04.2018, 10 - jõust. 06.04.2018]
  3) kulutused reklaamile;
  4) remondi-, rendi-, kütuse-, koolitus-, side- ja transpordikulud, muud üldkulud ja tegevuskulud ning töötasu;
  5) liisingumakse;
  6) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
  7) notaritasu, õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse kulud, tasu patendi ja litsentsi ostmiseks ning teostatavusuuringu eest, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalikuks ehitusgeoloogiliseks ja -geodeetiliseks tööks tehtud kulutused;
  8) trahv, riigilõiv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
  9) kasutatud seadme või masina ostmiseks tehtud kulutused;
  10) toreduslikud kulutused tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 63 tähenduses ja muud ebaotstarbekad kulutused;
  11) tasu taotleja enda, tema töötaja või tema liikme tehtud töö eest;
  12) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või investeeringuobjektiga otseselt seotud.

§ 10.   Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui ühe investeeringuobjektiga seotud ühe tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Kui ühe investeeringuobjektiga seotud ühe tegevuse käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

  (3) Kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema saanud ettevalmistava töö kohta vähemalt kolm hinnapakkumust. Kui nimetatud maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

  (4) Kui omanikujärelevalve tegemise käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema saanud omanikujärelevalve tegemise kohta vähemalt kolm hinnapakkumust. kui nimetatud maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

  (5) Kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

  (6) Hinnapakkumus peab sisaldama pakkuja nime, pakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise päeva ning kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (7) Paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul peab saadud hinnapakkumus sisaldama lisaks lõikes 6 nimetatud andmetele ehitise kohta järgmiseid andmeid:
  1) ehitise nimetus;
  2) maaparandussüsteemi kood, maaparandusehitise kood ja juurdepääsutee puhul ehitise registrikood, kui see on ehitusseadustiku kohaselt nõutav;
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]
  3) hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise kood.
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

  (8) Investeeringuobjekti hinnapakkumuses peab iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind olema eraldi välja toodud.

  (9) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga. Väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud.

  (10) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku ega olla üksteise liige.

  (11) Hinnapakkuja ega hinnapakkuja osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või nõukokku.

  (12) Põllumajandusettevõtjast sihtasutus on hankija riigihangete seaduse § 5 tähenduses ja peab kulude tegemisel järgima riigihangete seaduses sätestatud nõudeid.
[RT I, 03.04.2018, 10 - jõust. 06.04.2018]

§ 11.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse puhul:
  1) kuni 90 protsenti kuivendussüsteemi kuuluva eesvoolu ja sellel asuva või sellele kavandatava rajatise rekonstrueerimise ja uuendamise abikõlbliku kulu maksumusest;
  2) kuni 90 protsenti keskkonnakaitserajatise ehitamise, rekonstrueerimise ja uuendamise abikõlbliku kulu maksumusest;
  3) kuni 80 protsenti kuivendussüsteemi kuuluva § 5 lõike 2 punktides 1, 3 ja 4 nimetatud investeeringuobjektide rekonstrueerimise ja uuendamise abikõlbliku kulu maksumusest;
  4) kuni 50 protsenti uue kuivendussüsteemi või selle osa ehitamise abikõlbliku kulu maksumusest.

  (2) Toetust antakse põllumajandusmaal paikneva kuivendussüsteemi teenindava tee ehitamise, rekonstrueerimise ja uuendamise puhul või põllumajandusmaale või põllumajanduslikule tootmishoonele juurdepääsutee ja selle koosseisu kuuluva rajatise ehitamise ja rekonstrueerimise puhul:
  1) kuni 75 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, kui tee paikneb mitme omaniku kinnisasjadel;
  2) kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, kui tee paikneb ühel kinnisasjal või sama omaniku mitmel kinnisasjal.
[RT I, 30.10.2015, 1 - jõust. 02.11.2015]

  (3) Toetust antakse metsamaal paikneva kuivendussüsteemi teenindava tee ehitamise, rekonstrueerimise ja uuendamise puhul või erametsamaale juurdepääsutee ja selle koosseisu kuuluva rajatise ehitamise ja rekonstrueerimise puhul kuni 75 protsenti § 2 lõikes 1 nimetatud abi korral toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
[RT I, 30.10.2015, 1 - jõust. 02.11.2015]

  (31) Põllumajandusettevõtjast sihtasutusele antakse toetust § 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul kuni 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
[RT I, 03.04.2018, 10 - jõust. 06.04.2018]

  (4) Kui toetust taotletakse investeeringuobjektide kohta, mille kohta on lõigetes 1–3 sätestatud erinevad toetuse määrad, on toetuse määraks ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve tegemise puhul väiksema toetuse määraga asjakohasele investeeringuobjektile kohalduv toetuse määr.

  (41) Toetuse minimaalne määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
[RT I, 21.10.2016, 10 - jõust. 24.10.2016]

  (5) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta lõikes 1 nimetatud tegevuste puhul kokku on 520 000 eurot arengukava programmiperioodil.
[RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]

  (6) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta lõigetes 2 ja 3 nimetatud tegevuste puhul kokku on 60 000 eurot arengukava programmiperioodil.
[RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]

  (61) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõigi tegevuste puhul kokku on 580 000 eurot arengukava programmiperioodil.
[RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]

  (7) Vähese tähtsusega abi andmise korral ei tohi toetus koos muu vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 eurot ettevõtjast taotleja või taotleja ettevõtjast liikme kohta jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul kokku.
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

  (8) Vähese tähtsusega abi andmise korral võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.

  (9) Vähese tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 12.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus võrguväljaandes Ametlikud Teadaanded ja PRIA veebilehel.

  (3) [Kehtetu - RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

  (4) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust ja investeeringuobjekti.

  (5) Taotleja esitab enne toetuse taotlemist hiljemalt 20. septembriks Põllumajandus- ja Toiduametile kooskõlastamiseks lisas 3 esitatud vormi kohase maaparanduslike tegevuste nõuetele vastavuse kinnituslehe (edaspidi kinnitusleht) ja maaparandussüsteemi projekteerimisnormides sätestatud nõuete kohase juurdepääsutee ehitusprojekti.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Paragrahvi 5 lõikes 2 nimetatud investeeringuobjektide ehitamise ja rekonstrueerimise kohta toetuse taotlemiseks esitab taotleja enne toetuse taotlemist hiljemalt 1. augustiks Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse maaparandussüsteemi ehitusloa saamiseks ning § 6 lõike 2 punktis 4 nimetatud dokumendid.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (7) Põllumajandus- ja Toiduamet kooskõlastab kinnituslehe kümne tööpäeva jooksul arvates kinnituslehe ja selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide saamisest, kui:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) kavandatav tegevus vastab §-des 5 ja 6 sätestatud nõuetele;
  2) kavandatav maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatis on vajalik ja vastab nõuetele;
  3) maaparandusühistu vastab maaparandusseaduses maaparandusühistu kohta sätestatud nõuetele ning tema põhikirjaline eesmärk vastab § 5 lõikes 1 nimetatud tegevustele, mille kohta ta toetust taotleb.

  (8) Põllumajandus- ja Toiduamet kooskõlastab kuivendussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõtte, kui:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) kavandatav tegevus on uuendamine ning see on vajalik ja tehniliselt teostatav;
  2) selle on koostanud § 6 lõike 2 punktis 4 nimetatud projekteerija.

§ 13.   Nõuded taotluse osaks olevale avaldusele

  (1) Taotleja peab esitama avalduses lõigetes 2–4 nimetatud andmed.

  (2) Avalduses esitatakse taotleja kohta järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, registrikood, taotleja esindaja nimi ja tema kontaktandmed;
[RT I, 06.02.2019, 18 - jõust. 09.02.2019]
  2) kui toetust taotleb füüsilisest isikust ettevõtja, siis teave selle kohta, kas taotleja peab raamatupidamise arvestust tekke- või kassapõhiselt;
  3) teave taotleja toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele vastavuse kohta.

  (3) Avalduses esitatakse põllumajandustootja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu.
[RT I, 03.04.2018, 10 - jõust. 06.04.2018]

  (4) Avalduses esitatakse toetatava tegevuse kohta järgmised andmed:
  1) kavandatava investeeringuobjekti või toetatava tegevuse nimetus, eesmärk ja kirjeldus ning vastavalt investeeringuobjekti eripärale koguselised näitajad, nagu arv, pindala või pikkus;
  2) toetatava tegevuse asukoht;
  3) toetatava tegevuse abikõlblike kulude suurus;
  4) taotletava toetuse suurus ja koguinvesteeringu suurus;
  5) teave hinnapakkumuse valikukriteeriumite kohta;
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]
  6) põllumajandusettevõtjast sihtasutuse puhul riigihanke nimetus ja viitenumber, kui toetatava tegevusega seotud riigihange on läbi viidud.
[RT I, 03.04.2018, 10 - jõust. 06.04.2018]

  (5) [Kehtetu - RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

§ 14.   Nõuded taotluse osaks olevatele dokumentidele

  Taotleja esitab PRIA-le koos avaldusega järgmised dokumendid:
  1) ärakiri mittetulundusühingu, maaparandusühistu või metsaühistu üldkoosoleku protokollist, millest nähtub tema liikmete otsus taotleda arengukava raames toetust, ja üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga;
[RT I, 06.02.2019, 18 - jõust. 09.02.2019]
  2) mittetulundusühingu, maaparandusühistu ja metsaühistu liikmete nimekiri koos nende isiku- või registrikoodidega mitte varasema kui punktis 1 nimetatud üldkoosoleku toimumise seisuga;
[RT I, 06.02.2019, 18 - jõust. 09.02.2019]
  3) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et taotleja või tema liige kasutab investeeringuobjekti alust maad muul õiguslikul alusel, kui ta ei ole selle maa omanik;
  4) paragrahvi 10 lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud juhtudel vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakirjad, või kui taotleja ei ole saanud nõutud arvul investeeringuobjekti hinnapakkumusi, siis sellekohane põhjendus;
  5) [kehtetu - RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]
  6) paragrahvi 10 lõigetes 2–4 nimetatud juhtudel investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
  7) Põllumajandus- ja Toiduametiga kooskõlastatud kinnitusleht, kui toetust taotletakse maaparanduslike tegevuse kohta;
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  8) projekteerija koostatud ja Põllumajandus- ja Toiduametiga kooskõlastatud kuivendussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte investeeringuobjektide kaupa, kui toetust taotletakse kuivendussüsteemi või selle osa uuendamiseks;
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  9) väljavõte maaparandussüsteemi teostusjoonistest või muu plaan mõõtkavas M 1 : 2000 kuni M 1 : 10 000, millelt selgub maaparandussüsteemi paiknemine ning millele on märgitud maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõttes ettenähtud uuendustööd ja tööde mahud, kui toetust taotletakse maaparandussüsteemi või selle osa uuendamiseks;
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]
  10) investeeringuobjekti asukoha skeem, kuhu on märgitud kavandatava investeeringuobjekti asukoht ning sellega seotud katastriüksuste piirid ja katastritunnus;
  11) kohaliku omavalitsuse üksuse õiend selle kohta, et ehitatav, rekonstrueeritav või uuendatav kuivendussüsteemi teenindav tee või ehitatav või rekonstrueeritav juurdepääsutee on eratee ja see ei ole määratud avalikuks kasutamiseks;
[RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]
  12) maaparandusehitise projektikaart, kui toetust taotletakse kuivendussüsteemi või selle osa ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks, või keskkonnakaitserajatise plaan, kui toetust taotletakse keskkonnakaitserajatise ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks. Keskkonnakaitserajatise plaani andmed võib Põllumajandus- ja Toiduameti nõusolekul esitada ka maaparandusehitise projektikaardil;
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  13) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et juurdepääsutee on juurdepääsuks põllumajandus- või erametsamaale või põllumajanduslikule tootmishoonele, mis kuulub taotleja, mittetulundusühingu, maaparandusühistu või metsaühistu liikme omandisse, või põllumajandusmaale, mis on antud taotlejale või mittetulundusühingu või maaparandusühistu liikmele õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
[RT I, 06.02.2019, 18 - jõust. 09.02.2019]
  14) Põllumajandus- ja Toiduametiga kooskõlastatud ehitusprojekt, kui toetust taotletakse juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks;
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  15) [kehtetu - RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]
  16) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et selle maa kohta, millel investeeringuobjekt asub, on omaniku kirjalik nõusolek tegevuse elluviimiseks, kui toetust taotleb ettevõtja, kes ei ole nimetatud maa omanik;
  17) kaasomaniku kirjalik nõusolek tegevuse elluviimiseks, kui investeeringuobjekt, mille kohta toetust taotletakse, asub kaasomandis oleval maal;
  18) kui uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude kokkuvõtte koostab §-s 6 sätestatud nõuetele vastav spetsialist, siis spetsialisti erialast kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidust tõendava dokumendi ärkiri ja töölepingu või tööraamatu ärakiri, millest nähtub spetsialisti vähemalt viieaastane töökogemus maaparandusalal;
  19) ärakiri arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse, kui taotleja taotleb toetust ka ettevalmistava töö kohta;
[RT I, 30.10.2015, 1 - jõust. 02.11.2015]
  20) ärakiri ehitusprojekti seletuskirjast;
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]
  21) ärakiri dokumendist, mis tõendab füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte ülevõtmist, kui see teave ei ole kättesaadav äriregistrist;
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]
  22) teave § 11 lõikes 9 sätestatud nõudele vastavuse kohta;
[RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]
  23) põllumajandusettevõtjast sihtasutuse puhul toetatava tegevusega seotud riigihanke dokumendid, kui need ei ole kättesaadavad riigihangete registrist, või kavandatava töö maksumuse kalkulatsioon koos põhjendustega, juhul kui riigihange viiakse läbi pärast taotluse esitamist.
[RT I, 03.04.2018, 10 - jõust. 06.04.2018]

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 15.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 16.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluste nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (2) PRIA esitab Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva toetust taotlenud füüsilisest isikust põllumajandustootjate nimekirja nende tuludeklaratsiooni vormi E andmete saamiseks. MTA edastab PRIA-le füüsilisest isikust põllumajandustootjate taotluse esitamisele vahetult eelnenud aasta ja vahetult eelnenud teise aasta tuludeklaratsioonide vormi E andmed.
[RT I, 03.04.2018, 10 - jõust. 06.04.2018]

  (3) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid üle 20 protsendi, kontrollib PRIA taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse nõuetele vastavust pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

§ 17.   Taotluste hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi sihtgruppide kaupa lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

  (2) Sihtgrupid on järgmised:
  1) maaparandusühistud, mittetulunduslikud metsaühistud ja mittetulundusühingud ning põllumajandusettevõtjast sihtasutused (edaspidi koos mittetulundusühingute sihtgrupp);
[RT I, 03.04.2018, 10 - jõust. 06.04.2018]
  2) põllumajandustootjad, erametsaomanikust ettevõtjad ja tulundusühistud (edaspidi koos ettevõtjate sihtgrupp).

  (3) Mittetulundusühingute sihtgrupi ja ettevõtjate sihtgrupi kohta koostatakse hindamistulemuste alusel eraldi taotluste paremusjärjestused.

  (4) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Võrdsete hindepunktide summaga taotluste puhul eelistatakse selle taotleja taotlust, milles taotletav toetuse summa on väiksem. Kui ka see näitaja on võrdne, eelistatakse suurema omafinantseeringuga taotlust.
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

§ 18.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

  (4) Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa moodustab vähemalt 25 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (6) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.

  (7) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 75 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 19.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja peab vastama § 4 lõike 1 punktis 4 sätestatud nõuetele vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood).
[RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]

  (2) Toetuse saaja viib tegevuse ellu kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagab tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitab ja kasutab investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.
[RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]

  (3) Lisaks lõikes 2 sätestatud kohustusele tagab toetuse saaja kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu puhul selle maa-ala sihtotstarbe ning juurdepääsutee investeeringuobjekti puhul selle põllumajandusmaa ja erametsamaa sihtotstarbe, millele juurdepääsuks tee ehitati või rekonstrueeriti, sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.
[RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]

§ 191.   Toetuse saaja muud kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:
  1) võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muud toetuse saamisega seotud kontrolli ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas tagab võimaluse viibida kinnisasjal, millel investeeringuobjekt paikneb, toetuse saaja ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud, ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud vara kohapeal;
  2) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  3) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  4) säilitab toetusega seotud dokumente vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
  5) eristab selgelt oma raamatupidamises toetusega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid määratud tähtaja jooksul;
  6) teavitab viivitamata PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;
  7) hooldab keskkonnarajatisena rajatud tuuletõkkeribale istutatud metsataimi ja metsataimede hävimise korral asendama need uutega;
  8) tagab investeeringuobjekti nõuetekohase hooldustööde tegemise maaparandusseaduse kohaselt.

  (2) Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni vastama § 4 lõike 1 punktides 1–3 sätestatud nõuetele.

  (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule on toetuse saaja muud kohustused:
  1) esitada investeeringu elluviimist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 2025. aasta 30. juunil;
[RT I, 17.06.2021, 4 - jõust. 20.06.2021]
  2) tagada toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasus ja kulude abikõlblikkus;
  3) teavitada oma ettevõtjast liikmeid saadud vähese tähtsusega abi suurusest;
  4) tagada uuendustööde päeviku täitmine, milles kajastub töö kirjeldus, tehtud töö maht ja töö tegemise aeg, kui toetust taotletakse maaparandussüsteemi uuendamise kohta;
  5) esitada hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal dokumendi ärakiri ehitise kasutamisele võtmise kohta, kui toetatavaks tegevuseks on kuivendussüsteemi ehitamine ja rekonstrueerimine.
[RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]

§ 20.   Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isiku väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
  4) põllumajandusettevõtjast sihtasutuse puhul elluviidud tegevusega seotud riigihanke dokumendid, kui need ei ole riigihangete registrist kättesaadavad ja kui neid dokumente ei ole varem PRIA-le esitatud.
[RT I, 03.04.2018, 10 - jõust. 06.04.2018]

  (2) Lõike 1 punktis 3 nimetatud üleandmist-vastuvõtmist tõendav akt peab olema kooskõlastatud Põllumajandus- ja Toiduametiga ning maaparandussüsteemi ehitamise ja rekonstrueerimise korral ka omanikujärelevalve tegijaga ning sellelt peab nähtuma osutatud teenuse või tehtud töö maht ja maksumus, akti koostamise ajaks osutamata teenuse või tegemata töö maht ja maksumus ning hinnapakkumuses esitatud töö või teenuse maht ja maksumus.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Üleandmist-vastuvõtmist tõendav akt esitatakse Põllumajandus- ja Toiduametile kooskõlastamiseks, kui ilmastikuolud võimaldavad maastikul kontrollida osutatud teenust, tehtud tööd või müüdud kaupa. Mittesobilikuks ilmastikuoluks loetakse olukorda, kui investeeringuobjektil on lumekate või üleujutus või kui külmunud pinnas ei võimalda osutatud teenust, tehtud tööd või müüdud kaupa kontrollida.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Maksetaotluses esitab toetuse saaja tehtud investeeringu kohta järgmised andmed:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
[RT I, 06.02.2019, 18 - jõust. 09.02.2019]
  2) teave tehtud investeeringu summa ja investeeringu osalise või täieliku tegemise kohta;
  3) teave müüjale või teenuse osutajale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa tasumise kohta, kui toetust taotletakse § 22 kohaselt toetuse väljamaksmiseks enne kulutuste tegemist;
  4) teave investeeringu tegemist tõendavate dokumentide kohta (arve või arve-saateleht, maksekorraldus või selle väljatrükk või arvelduskonto väljavõte, mis tõendab müüjale kulude tasumist, tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt);
  5) vajaduse korral taotlus ettevalmistava töö eest toetussumma väljamaksmiseks.

  (5) PRIA koostab üleandmist-vastuvõtmist tõendava akti vormi ja avaldab selle oma veebilehel.
[RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

  (6) [Kehtetu - RT I, 11.04.2017, 4 - jõust. 14.04.2017]

  (7) Lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

§ 21.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb toetuse saaja maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kahe kuu jooksul arvates §-s 20 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Sellisel juhul ei hüvitata toetuse saajale ka ettevalmistavale tööle tehtud kulutusi.

  (4) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 22.   Tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist

  (1) Toetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punkti 2 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest maksta välja pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara eest soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või osutatud teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne.

  (2) Lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmist sooviv toetuse saaja esitab pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist PRIA-le maksetaotluse koos § 20 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kahe kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (4) Paragrahvi 20 lõike 1 punktis 1 nimetatud arvel või arve-saatelehel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ning rahalise kohustuse tasumise teatis koos § 20 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

  (5) [Kehtetu - RT I, 13.05.2016, 1 - jõust. 16.05.2016]

§ 23.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIA-s kuni 2032. aasta 31. detsembrini. 

§ 24.   Rakendussätted
[RT I, 09.01.2018, 14 - jõust. 12.01.2018]

  (1) Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda sellise tegevuse elluviimiseks, mida tehakse maal, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohaks, välja arvatud juhul, kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on Rail Balticu põhiprojektist lähtudes andnud kõik vajaminevad ehitusload, millest nähtub, et sellele maale Rail Balticu projektiga seotud ehitisi ei ehitata.
[RT I, 17.06.2021, 4 - jõust. 20.06.2021]

  (2) Toetuse saaja, kelle taotlus on rahuldatud enne 2016. aasta 2. veebruarit ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 34 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 09.01.2018, 14 - jõust. 12.01.2018]

  (3) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2016. või 2017. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 33 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 31.01.2020, 2 - jõust. 03.02.2020]

  (4) Toetuse saajale, kes esitas taotluse 2017. aastal, kohaldatakse lõiget 3 alates 2019. aasta 27. detsembrist.
[RT I, 31.01.2020, 2 - jõust. 03.02.2020]

  (5) 2020. aastal esitab taotleja § 12 lõikes 5 nimetatud dokumendid hiljemalt 20. novembriks ja sama paragrahvi lõikes 6 nimetatud dokumendid hiljemalt 1. oktoobriks.
[RT I, 26.06.2020, 21 - jõust. 29.06.2020]

  (6) Paragrahvi 191 lõikes 2 sätestatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.
[RT I, 26.06.2020, 21 - jõust. 29.06.2020]

  (7) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2018. aastal, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 32 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 26.06.2020, 21 - jõust. 29.06.2020]

  (8) Lõikes 7 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks kaheksa kuu võrra.
[RT I, 26.06.2020, 21 - jõust. 29.06.2020]

  (9) 2021. ja 2022. aastal esitab taotleja § 12 lõikes 5 nimetatud dokumendid hiljemalt 20. novembriks ja sama paragrahvi lõikes 6 nimetatud dokumendid hiljemalt 1. oktoobriks.
[RT I, 17.06.2021, 4 - jõust. 20.06.2021]

  (10) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2018. aastal ja kes on 32 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse väljamaksmiseks vähemalt ühe maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 44 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 24.11.2021, 6 - jõust. 27.11.2021]

  (11) Lõikes 10 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks ühe aasta võrra.
[RT I, 24.11.2021, 6 - jõust. 27.11.2021]

  (12) Lõiget 10 kohaldatakse alates 2021. aasta 22. oktoobrist.
[RT I, 24.11.2021, 6 - jõust. 27.11.2021]

  (13) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2019. aastal, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 32 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 24.11.2021, 6 - jõust. 27.11.2021]

  (14) Lõikes 13 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks kaheksa kuu võrra.
[RT I, 24.11.2021, 6 - jõust. 27.11.2021]

  (15) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2020. aastal, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 30 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 07.02.2023, 10 - jõust. 10.02.2023]

  (16) Lõikes 15 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks kuue kuu võrra.
[RT I, 07.02.2023, 10 - jõust. 10.02.2023]

Lisa 1 Mittetulundusühingu ja metsaühistu liikmete kinnituskiri toetuse taotlemiseks nõusoleku andmise ja toetuse taotlemisega kaasnevate kohustuste võtmise kohta
[Kehtetu - RT I, 03.04.2018, 10 - jõust. 06.04.2018]

Lisa 2 Maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõte
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

Lisa 3 Maaparanduslike tegevuste nõuetele vastavuse kinnitusleht
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

Lisa 4 Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse hindamiskriteeriumid
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json