Teksti suurus:

Kütuseseire andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.02.2023, 13

Kütuseseire andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus

Vastu võetud 03.02.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse atmosfääriõhu kaitse seaduse § 122 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu ametlik nimetus

  (1) Käesoleva määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega kütuseseire andmekogu (edaspidi andmekogu).

  (2) Andmekogu ametlik lühend on KYTUS.

§ 2.  Andmekogu eesmärk

  Andmekogu eesmärk on korraldada Eestis müüdavate vedelkütuste tõhusat kvaliteedi seiret, tagada andmete avalik kättesaadavus ja teavitada avalikkust kütuste kvaliteedi seire tulemustest.

§ 3.  Andmekogu vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Keskkonnaagentuur.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja:
  1) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
  2) tagab andmekogu arendamise, haldamise ja pidamise finantseerimise;
  3) tagab andmekogusse kantud andmete asjakohasuse ja õigsuse;
  4) koordineerib andmekogu pidamist;
  5) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud vaidlusi;
  6) teeb ettepanekuid volitatud töötlejale andmekogu arendustöödeks;
  7) juhib andmekogu arendustöid;
  8) määrab andmekogu käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks andmekogu turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed;
  9) tagab andmekogu andmetega seotud kasutajatoe;
  10) teeb oma pädevuse piires järelevalvet andmekogu pidamise üle;
  11) informeerib volitatud töötlejat aegsasti kavandatavatest muudatustest andmekogu pidamisel;
  12) täidab muid õigusaktidest tulenevaid vastutava töötleja ülesandeid.

§ 4.  Andmekogu volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

  (2) Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus:
  1) korraldab andmekogu haldamise, hooldamise ja majutamise;
  2) kasutab andmekogu arendamiseks ja haldamiseks eraldatud vahendeid sihipäraselt ja tõhusalt;
  3) teeb andmekogu vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks;
  4) korraldab ja koordineerib andmekogu arendustöid ning andmekogu infrastruktuuri hankimist või rentimist;
  5) rakendab meetmed andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks ning korraldab andmekogu varukoopiate tegemise;
  6) tagab andmekogu infotehnoloogilise kasutajatoe;
  7) informeerib vastutavat töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel.

2. peatükk Andmekogu ülesehitus ja andmekogusse kantud andmete kaitse 

§ 5.  Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu koosseisu kuuluvad aktiivses kasutuses olevad andmed.

  (2) Andmekogusisesed komponendid on:
  1) avalikkusele suunatud vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire tulemusi kajastav portaal (AVE rakendus);
  2) ametnikele suunatud asutusesisene töökeskkond (AME rakendus).

§ 6.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu andmete kaitse hõlmab:
  1) käideldavust, tagades andmete kättesaadavuse;
  2) terviklust, välistades andmete tahtmatu või tahtliku volitamata muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, kaitstes andmeid volitamata töötlemise eest.

  (2) Andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse asjakohaseid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid.

  (3) Andmekogusse kantud andmete turvaklass on K1T1S1 ja turbeaste on L.

3. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 7.  Andmekogusse kantavad andmed Eestis müüdavate vedelkütuste kvaliteedi seire kohta

  (1) Andmekogusse kantakse järgmised kütuste hoidmise või laadimise või muu tegevusega seotud heiteallika andmed:
  1) heiteallika tüüp;
  2) nimetus;
  3) aadressiandmed;
  4) heiteallika foto;
  5) asukoha koordinaadid;
  6) märge tankla kütusemüügi kohta (hulgi- või jaemüük);
  7) märge tankla tüübi kohta (automaat või operaatoriga).

  (2) Andmekogusse kantakse heiteallika käitaja kohta järgmised andmed:
  1) nimetus ja äriregistri kood;
  2) heiteallika käitaja aadress ja kontaktandmed.

  (3) Andmekogusse kantakse heiteallikate kaupa järgmised vedelkütuse kvaliteedi seire tulemuste andmed:
  1) seire kood;
  2) seiramise aeg;
  3) seire planeeringu algus;
  4) seire planeeringu lõpp;
  5) seire tulemus;
  6) seire tulemuse kommentaar;
  7) kütuseproovi kütuse liik;
  8) kütuseproovi tulemus;
  9) kütuseproovi tulemuse kommentaar.

§ 8.  Alusdokumendid

  Kütuseseire andmekogusse seireandmete kandmise alusdokumendid on kontrollkäigu protokoll ja analüüsiakt.

§ 9.  Andmete säilitamine

  (1) Andmekogus säilitatakse vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire andmeid alaliselt, kui õigusaktist ei tulene teisiti.

  (2) Alusdokumente kütuseseire andmekogus ei säilitata.

4. peatükk Andmete andmekogusse esitamine, andmete töötlemine ja juurdepääs andmekogusse kantud andmetele 

§ 10.  Andmete andmekogusse esitamine

  Kütuseseire andmed kannab andmekogusse andmekogu vastutava töötlejana Keskkonnaagentuur ja kütuseseiret või kütuse kvaliteedi riiklikku järelevalvet tegev asutus veebipõhise kasutajaliidese kaudu.

§ 11.  Andmevahetus

  (1) Andmevahetus teiste andmekogudega toimub riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud õigusakti kohaselt.

  (2) Andmekogu saab objekti kohaandmed aadressiandmete süsteemist.

§ 12.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Ebaõigete andmete avastamisel andmekogus parandab volitatud töötleja ebaõiged andmed viie tööpäeva jooksul.

  (2) Andmekogus ebaõigete andmete ilmnemise korral suleb andmekogu volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni andmete parandamiseni.

  (3) Ebaõigete andmete parandamine ja puudulike andmete täiendamine logitakse.

§ 13.  Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele ja kasutajaõiguste andmine

  (1) Juurdepääs andmekogu avalikele andmetele tagatakse kasutajat tuvastamata.

  (2) Halduslepingu alusel avalikku ülesannet täitval isikul on juurdepääs AME rakenduse andmetele, mis on talle vajalikud avalike ülesannete täitmiseks.

  (3) Juurdepääs andmekogu AME rakenduse andmetele võimaldatakse juurdepääsuõiguse andmisega või andmete väljastamisega.

  (4) Kasutajaõigused andmete andmekogusse kandmiseks antakse ainult registreeritud kasutajale. Registreerimisel sisestatakse AME rakenduse kaudu isiku nimi, isikukood, roll ja asutus.

  (5) Registri kasutaja isiku digitaalne tuvastamine toimub kõrge turvalisuse tasemega autentimisvahendit kasutades.

  (6) Andmekogu vastutav töötleja annab registreeritud kasutajatele kasutajaõigused rollidele jagatud õiguste alusel.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kasutajaõigused peatatakse registreeritud kasutaja töölt lahkumisel, kasutuslepingu lõppemise või kasutajaõiguste lõppemise korral.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud kasutajaõiguste peatamise korral säilitatakse lõikes 4 nimetatud kasutajate andmeid viis aasta arvates kasutajaõiguste peatamisest.

§ 14.  Rahvusvahelistest kohustustest tulenev andmete edastamine

  Andmekogu vastutaval töötlejal on avalike ülesannete täitmiseks lubatud andmekogusse kantud andmeid edastada teise riiki või organisatsiooni otsekohalduva Euroopa Liidu õigusakti või rahvusvahelise kokkuleppe alusel.

§ 15.  Andmete logimine

  (1) Andmekogu andmetega tehtud toimingud logitakse.

  (2) Iga andmekogus tehtud toimingu kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) toimingu teinud isiku nimi;
  2) toimingu tegemise kuupäev ja kellaaeg.

  (3) Logisid säilitatakse kuus kuud.

5. peatükk Andmekogu pidamise rahastamine ja andmekogu lõpetamine 

§ 16.  Andmekogu pidamise rahastamine

  Andmekogu hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks eraldatud vahenditest.

§ 17.  Andmekogu lõpetamine

  Andmekogu lõpetamine toimub kooskõlas arhiiviseadusega ning avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 6 alusel kehtestatud õigusaktiga.

Madis Kallas
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json