Teksti suurus:

Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.11.2020, 12

Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 28.02.2017 nr 6
RT I, 07.03.2017, 12
jõustumine 10.03.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2019RT I, 26.06.2019, 401.09.2019
02.11.2020RT I, 05.11.2020, 1108.11.2020

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesti Kirjandusmuuseum

  (1) Eesti Kirjandusmuuseum (edaspidi EKM) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis ühtlasi täidab ka riigi keskse teadusliku mäluasutuse ülesandeid, hallates olulisi kultuuriloo ja rahvaluule (folkloristika) teaduslikke arhiive ning eesti rahvustrükise ja vanaraamatu kogusid ning tagab nende strateegilise arendamise, täiendamise, säilimise ja kättesaadavaks tegemise.

  (2) EKMil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning oma sümboolika.

  (3) EKM juhindub oma tegevuses teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusest ning teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest lepingutest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   EKMi asukoht

  EKM asub Tartus. EKMi aadress on Vanemuise 42, 51003 Tartu.

2. peatükk Eesmärk ja põhitegevus 

§ 3.   EKMi eesmärgid

  EKMi eesmärk on:
  1) toetada eesti keele ja rahvuskultuuri säilimist ja arengut, sealhulgas tagada eesti rahvusliku teadus- ja kultuurpärandi osaks olevate arhiivide ja teaduskollektsioonide säilimine ja areng;
  2) edendada humanitaarteaduste arengut ja innovatsiooni;
  3) aidata kaasa Eesti nähtavuse suurendamisele globaalsel teadusmaastikul ning teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelisele lõimumisele.

§ 4.   EKMi tegevusvaldkonnad

  (1) EKMis tehtav teadus- ja arendustöö on seotud EKMis asuvate teadus- ning rahvuskollektsioonide, rahvuskultuurile oluliste arhiivide ja arhiivraamatukoguga. Uurimistöös rakendatakse digihumanitaaria (sealhulgas tekstikogude ehk korpusepõhiseid) ning interdistsiplinaarseid meetodeid.

  (2) Oma eesmärkide täitmiseks EKM:
  1) osaleb Eesti ning rahvusvahelises teadus- ja arendustegevuses uurimistoetustel põhineva teadustöö ning Euroopa Liidu ja teiste rahvusvaheliste programmide, lepingute, uurimis- ja arendusprojektide ning erialavõrgustike kaudu;
  2) teeb koostööd ülikoolide, teiste teadus- ja arendusasutuste, mäluasutuste, raamatukogude ja arhiividega, sh andmete säilitamisel kesksetes serverites;
  3) osutab tasuta avalikku teenust, tagab selleks arhiivide ja teaduskollektsioonide ning uuringute tulemuste vaba kättesaadavuse EKMi lugemissaalides ning erialaste andmebaaside ja infotehnoloogiliste vahendite abil;
  4) pakub asutustele, organisatsioonidele ja üksikisikutele info-, analüüsi- ja digiteerimisteenust ning korraldab majasiseseid ekskursioone vastavalt EKMi kogude kasutamise korrale ja teenustele kehtestatud hinnakirjale;
  5) korraldab konverentse, seminare ja muid teadusüritusi;
  6) kaasab noori teadlasi ja üliõpilasi teadus- ja arendustegevusse uurimistöö järjepidevuse tagamiseks ning osaleb doktoriõppe läbiviimises;
  7) toetab oma teadlaste uurimistöö tulemuste avaldamist kõrgetasemelistes erialastes rahvusvahelise ning kodumaise levikuga trüki- ja avatud juurdepääsuga e-väljaannetes, lähtudes avatud teaduse põhimõtetest.

  (3) EKMi püsirahastamisel põhinev tegevus on rahvaluule (folkloristika) ja kultuuriloo arhiivide ning arhiivraamatukogu täiendamine, süstematiseerimine ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine:
  1) eesti vaimse kultuuripärandi süstemaatilise ja strateegilise kogude täiendamise säilituseksemplaride, järelkomplekteerimise, välitööde, kogumise, kogumisaktsioonide, annetuste ja muu abil;
  2) EKMi kogude (sealhulgas digitaalsete kogude ja tagatiskoopiate) haldamine ja pikaajaline säilitamine, metaandmetega varustamine, arhivaalide konserveerimine, restaureerimine ja säilituslikul eesmärgil digiteerimine;
  3) teaduskollektsioonide ja teiste kogude täiendamine, arendamine, süstematiseerimine, teaduslik kirjeldamine ning digitaalse kättesaadavuse tagamine andmebaaside ja veebikeskkondade kaudu, arvestades seadustest tulenevaid piiranguid;
  4) akadeemiliste tekstikriitiliste ja kommenteeritud allikapublikatsioonide ning teiste aluspublikatsioonide ettevalmistamine;
  5) avalike teenuste osutamine.

  (4) EKMi toetuspõhine tegevus on seotud eelkõige teadus- ja arendustööga järgmistes suundades:
  1) humanitaarteaduste alased alus- ja rakendusuuringud eesti kirjanduse ning võrdleva kirjandusteaduse ja kirjandusteooria, eesti rahvaluule ning võrdleva rahvaluule ja folkloristika ning eesti kultuuriloo ja nüüdiskultuuri alal;
  2) erialaspetsiifiliste andmebaaside koostamine ja arendamine;
  3) uute e-teenuste arendamine;
  4) e- ja trükiväljaannete (välja arvatud akadeemilised allika- ja aluspublikatsioonid) koostamine ja kirjastamine;
  5) haridusressursside ning e-uurimistöö moodulite arendamine ning täiendusõppe korraldamine EKMi tegevusvaldkondades.

3. peatükk EKMi juhtimine 

§ 5.   Direktor

  (1) EKMi juhib direktor, kes kannab vastutust EKMi tegevuse ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor valitakse valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud tingimustel ja korras avalikul konkursil. Valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik sõlmib direktoriks valitud isikuga töölepingu kuni viieks aastaks.

§ 6.   Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
  1) juhib EKMi tegevust ning vastutab selle otstarbeka korralduse eest;
  2) esindab EKMi õigusaktides ettenähtud korras;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid EKMi töötajatega õigusaktides ettenähtud korras ning kinnitab nende ametijuhendid;
  4) kinnitab EKMi sisekorra- ja asjaajamise eeskirjad ning muud töökorralduslikud dokumendid;
  5) kinnitab EKMi teaduskollektsioonide kasutamise eeskirjad;
  6) kinnitab EKMi struktuuri, olles ära kuulanud nõukogu arvamuse;
[RT I, 05.11.2020, 11 - jõust. 08.11.2020]
  7) annab aru EKMi nõukogule ning valdkonna eest vastutavale ministrile ning tagab EKMi muu ettenähtud aruandluse esitamise;
[RT I, 05.11.2020, 11 - jõust. 08.11.2020]
  8) korraldab nõukogu otsuste täitmist;
[RT I, 05.11.2020, 11 - jõust. 08.11.2020]
  9) moodustab kirjastamisnõukogu ning kinnitab selle kodukorra;
  10) lahendab muid tema pädevusse antud ülesandeid.

  (2) Oma pädevuse piires annab direktor käskkirju.

§ 7.   Nõukogu
[RT I, 05.11.2020, 11 - jõust. 08.11.2020]

  (1) EKMi tegevusega seotud küsimusi lahendab käesolevas põhimääruses sätestatud ulatuses nõukogu, mille koosseisu kinnitab EKMi direktori ettepanekul valdkonna eest vastutav minister kuni viieks aastaks.

  (2) Nõukogu esimees on EKMi direktor. Nõukogu valib endale aseesimehe.

  (3) Nõukogusse kuuluvad:
  1) EKMi direktor;
  2) EKMi arhiivinduskompetentsi esindaja;
  3) EKMi teaduskompetentsi esindaja;
  4) EKMi töötajate usaldusisik;
  5) Rahvusarhiivi, Tartu Ülikooli Raamatukogu ja Eesti Rahva Muuseumi esindajad ning vajadusel teised EKMi arhiivide ja teadustöö valdkondadega seotud eksperdid;
  6) Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja.

  (4) Nõukogu liikmeid on võrdselt EKMist ja teistest seotud asutustest.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 5 ja 6 nimetatud asutused nimetavad oma esindaja EKMi nõukogusse.
[RT I, 05.11.2020, 11 - jõust. 08.11.2020]

§ 8.   Nõukogu ülesanded
[RT I, 05.11.2020, 11 - jõust. 08.11.2020]

  Nõukogu:
[RT I, 05.11.2020, 11 - jõust. 08.11.2020]
  1) kinnitab EKMi üldise töökorralduse ja töösuunad;
  2) kinnitab vajadusel EKMi finantseerimistaotlused ja jätkutaotlused ning nende täitmise aruanded;
  3) vaatab vajadusel läbi tegevuse ja muud aruanded, hindab ja kinnitab need;
  4) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid EKMi põhimääruse muutmiseks;
  5) valib õigusaktides sätestatud korras EKMi akadeemilised töötajad;
[RT I, 26.06.2019, 4 - jõust. 01.09.2019]
  6) teeb vajadusel ettepanekuid muudatusteks EKMi struktuuris;
  7) korraldab EKMi direktori valimise konkursi;
  8) esitab silmapaistvamaid uurimusi ja teadlasi EKMi välisteks autasustamisteks ning kandidaate Eesti Teaduste Akadeemiasse ja annab vastavaid soovitusi;
  9) kutsub vajadusel kokku EKMi rahvusvahelise nõuandva kogu ning kinnitab selle töö- ja kodukorra;
  10) kinnitab EKMi teadusväljaannete rahvusvaheliste kolleegiumide koosseisu;
  11) täidab muid talle pandud ülesandeid.

§ 9.   Nõukogu töökord
[RT I, 05.11.2020, 11 - jõust. 08.11.2020]

  (1) Nõukogu tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas nõukogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või vähemalt ühe kolmandiku liikmete kirjalikul nõudmisel. Koosoleku võib läbi viia ka side- või infotehnoloogiavahendeid kasutades (välja arvatud salajased valimised).
[RT I, 05.11.2020, 11 - jõust. 08.11.2020]

  (2) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab vahetult või side- ja infotehnoloogiavahendite abil osa vähemalt pool selle liikmetest.
[RT I, 05.11.2020, 11 - jõust. 08.11.2020]

  (3) Otsused võetakse vastu koosolekul lihthäälteenamusega, arvestades ka side- ja infotehnoloogiavahendite kaudu osalevate liikmete hääli. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (4) Nõukogu otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla nõukogu esimees (tema äraolekul aseesimees) ja protokollija.
[RT I, 05.11.2020, 11 - jõust. 08.11.2020]

§ 10.   Rahvusvaheline nõuandev kogu

  (1) Rahvusvaheline nõuandev kogu koosneb EKMi põhilisi teadussuundi esindavatest kõrge rahvusvahelise mainega teadlastest ja annab EKMile nõu teadusstrateegilistes küsimustes.

  (2) Rahvusvahelise nõuandva kogu liikmete arvu ja koosseisu kinnitab EKMi nõukogu viieks aastaks.
[RT I, 05.11.2020, 11 - jõust. 08.11.2020]

4. peatükk Vara ja finantseerimine 

§ 11.   Vara

  (1) EKMil on oma tegevuse läbiviimiseks vara, mille moodustavad talle riigivara valitseja poolt sihtotstarbelisse kasutusse antud maa, hooned ja rajatised, soetatud seadmed, inventar ja muud materiaalsed väärtused.

  (2) EKM kasutab ja käsutab vara õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) EKMi arhiivides ja arhiivraamatukogus säilitatavad materjalid on eesti rahvusliku teadus- ja kultuuripärandi osa.

§ 12.   Finantseerimine

  EKM on riigi teadus- ja arendusasutus, mida finantseeritakse riigieelarvest ja muudest allikatest.

5. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 13.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) EKM peab finants- ja statistilist arvestust õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) EKMile riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist ning EKMi tegevuse vastavust põhimäärusest tulenevatele eesmärkidele kontrollitakse õigusaktidega sätestatud korras.

6. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 14.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  EKMi tegevuse korraldab ümber või lõpetab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul, kuulanud ära Teadus- ja Arendusnõukogu arvamuse.

7. peatükk Rakendussäte 

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json