Teksti suurus:

Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 07.03.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.03.2018 otsus nr 227

Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.02.2018

§ 1. Lennundusseaduse muutmine

Lennundusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse läbivalt sõnad "tuleb tasuda riigilõivu" sõnadega "tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras";

2) paragrahvi 1 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna "seadusest" sõnadega "ja Euroopa Liidu õigusaktidest";

3) paragrahvi 71 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Tunnustamine on menetlus, mille käigus Lennuamet hindab kontrolliva isiku vastavust komisjoni määruse (EL) nr 1321/2014 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (ELT L 362, 17.12.2014, lk 1-194) I lisa (M-osa) B-jaos ja II lisa (145. osa) B-jaos, komisjoni määruse (EÜ) nr 748/2012, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (ELT L 224, 21.08.2012, lk 1-85), lisa 21. osas ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 550/2004 I lisas sätestatud nõuetele.";

4) seaduse 1. peatükki täiendatakse §-ga 76 järgmises sõnastuses:

"§ 76. Nõuete täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise luba

(1) Kui isik kavatseb rakendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 216/2008 ja selle rakendusmäärustest tulenevate lennundusohutusnõuete täitmiseks Euroopa Lennundusohutusameti väljatöötatud nõuete täitmise aktsepteeritavate meetodite asemel alternatiivseid meetodeid, siis peab ta taotlema Lennuametilt selliste meetodite kasutamiseks loa.

(2) Loa saamiseks esitab taotleja Lennuametile taotluse ning alternatiivsete meetodite kirjeldused ja analüüsid koos riskihinnangutega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 rakendusmäärustes sätestatud nõuetele.

(3) Lennuamet teeb nõuete täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise loa andmise või andmisest keeldumise otsuse 90 päeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate andmete esitamisest arvates. Lennuamet võib taotluse lahendamise tähtaega üks kord kuni 90 päeva võrra pikendada, kui see on vajalik üksikjuhtumi keerukuse tõttu.

(4) Lennuamet annab loa, kui alternatiivsete meetodite kohaldamine tagab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 216/2008 ja selle rakendusmäärustest ning käesolevast seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate isikule esitatud lennundusohutusnõuete täitmise.

(5) Lennuamet keeldub loa andmisest, kui alternatiivsete meetodite kohaldamine ei taga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 216/2008 ja selle rakendusmäärustest ning käesolevast seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate isikule esitatud lennundusohutusnõuete täitmist.

(6) Nõuete täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise loa taotluse läbivaatamise ning loa hoidmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

(7) Lennuamet tunnistab nõuete täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise loa kehtetuks, kui isiku kohaldatavad meetmed ei taga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 216/2008 ja selle rakendusmäärustest ning käesolevast seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate isikule esitatud lennundusohutusnõuete täitmist.

(8) Lennuamet võib nõuete täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise loa kehtetuks tunnistada, kui loa andmise aluseks olnud asjaolud on muutunud.";

5) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõna "Lennuohutusadministratsiooni" sõnaga "Lennundusohutusameti";

6) paragrahvi 8 lõikes 3, § 9 lõigetes 2 ja 3 ning § 96 lõike 1 punktis 1 ja lõike 4 punktis 1 asendatakse tekstiosa "(EÜ) nr 2042/2003" tekstiosaga "(EL) nr 1321/2014";

7) paragrahvi 9 lõikes 2 asendatakse sõnad "Euroopa Ühenduste Komisjoni" sõnaga "komisjoni";

8) paragrahvi 92 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Kui tegemist on mitte-EASA õhusõidukiga, mille maksimaalne stardimass on üle 2730 kg, turbiinmootoriga mitte-EASA õhusõidukiga või erilendu teostava mitte-EASA õhusõidukiga, tagab selle omanik, et jätkuva lennukõlblikkuse korraldamise ülesandeid täidab jätkuvat lennukõlblikkust korraldav organisatsioon. Sellisel juhul võtab see organisatsioon vastutuse nende ülesannete nõuetekohase täitmise eest.";

9) paragrahvi 96 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Kui tegemist on mitte-EASA õhusõidukiga, mille maksimaalne stardimass on üle 2730 kg, turbiinmootoriga mitte-EASA õhusõidukiga või erilendu teostava mitte-EASA õhusõidukiga, tohib selle hooldustöid teha ainult käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud sertifikaati omav hooldusorganisatsioon.";

10) paragrahvid 914, 915 ja 102 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 23 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Rahvusliku lennundusloa vahetamise eest komisjoni määrusega (EL) nr 1321/2014 kehtestatud vormi 26 ja komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1-193), nõuetele vastavaks lennundusloaks tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.";

12) seadust täiendatakse §-ga 236 järgmises sõnastuses:

"§ 236. Salongitöötaja tunnistuse väljaandmine

(1) Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohase salongitöötaja tunnistuse saamiseks esitab taotleja Lennuametile koos taotlusega järgmised dokumendid:

1) koolituskursuse läbimist tõendav dokument;

2) koolitusorganisatsiooni või lennuettevõtja sertifikaat, kui koolituskursust ei läbitud Eesti Lennuameti järelevalve all olevas lennundusorganisatsioonis;

3) salongitöötaja tervisearuanne;

4) isikut tõendava dokumendi koopia, kui tegemist on välisriigi kodanikuga.

(2) Lennuamet teeb tunnistuse andmise või andmisest keeldumise otsuse viie päeva jooksul taotluse ja dokumentide esitamisest arvates.

(3) Salongitöötaja tunnistuse kehtivuse peatamine toimub komisjoni määruses (EL) 1178/2011 sätestatud alustel ja käesoleva seaduse §-s 251 sätestatud korras.

(4) Lennuamet taastab salongitöötaja tunnistuse kehtivuse, kui salongitöötaja tunnistuse omanik tõendab, et kehtivuse peatamise alused on ära langenud ja ta vastab salongitöötaja tunnistuse väljaandmise tingimustele. Lennuamet tunnistab salongitöötaja tunnistuse kehtetuks, kui tunnistuse omanik ei ole taotlenud tunnistuse kehtivuse taastamist kolme aasta jooksul selle kehtivuse peatamisest arvates.

(5) Lennuamet võib sõlmida halduslepingu salongitöötaja tunnistuste väljaandmise ülesande üleandmiseks halduskoostöö seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

(6) Haldusülesande täitmise üle teostab järelevalvet Lennuamet.

(7) Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või esineb muu põhjus, mis takistab haldusülesande täitmise jätkamist, korraldab selle edasise täitmise Lennuamet.

(8) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ülesanne on üle antud, on selle täitjal õigus võtta tunnistuse andmise eest tasu, mille suurus ei ületa Lennuameti poolt salongitöötaja tunnistuse taotluse läbivaatamise eest ettenähtud riigilõivu määra.

(9) Salongitöötaja tunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras, kui taotluse läbivaatajaks on Lennuamet.";

13) paragrahvi 24 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi esmase taotluse ja sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise ning sertifikaadi hoidmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.";

14) paragrahv 241 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 241. Õhusõiduki meeskonnaliikme, kergõhusõiduki piloodi, lennujuhi ja lennuinformaatori ning nimetatud erialal õppiva ja õppima asuva isiku terviseseisund, tema terviseseisundi kontroll ja tervisetõendi väljaandmine

(1) Lennumeeskonna liikme, kergõhusõiduki piloodi ning nimetatud erialal õppiva ja õppima asuva isiku terviseseisund peab vastama komisjoni määruses (EL) nr 1178/2011 sätestatud tervisenõuetele ja talle peab olema välja antud õigusaktides ettenähtud tervisetõend.

(2) Salongitöötaja terviseseisund peab vastama komisjoni määruses (EL) nr 1178/2011 sätestatud nõuetele ja seda peab tõendama sellekohane tervisearuanne.

(3) Lennujuhi, lennujuhiõpilase ning nimetatud erialal õppiva ja õppima asuva isiku terviseseisund peab vastama komisjoni määruses (EL) 2015/340, millega kehtestatakse lennujuhtide lubade ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaste sertifikaatidega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused, muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) nr 923/2012 ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 805/2011 (EÜT L 63, 06.03.2015, lk 1-122), sätestatud tervisenõuetele ja seda peab tõendama sellekohane tervisetõend.

(4) Lennumeeskonna liikme esmase, komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohase klassi 1 tervisetõendi taotleja tervisenõuetele vastavust hindab ja esmase tervisetõendi annab välja lennundusmeditsiinikeskus.

(5) Lennumeeskonna liikme esmase, komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohase klassi 2 ning kergõhusõiduki piloodi esmase, komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohase klassi LAPL tervisetõendi taotleja tervisenõuetele vastavust hindab ja esmase tervisetõendi annab välja lennundusmeditsiinikeskus või lennundusarst.

(6) Lennujuhi ja lennujuhiõpilase esmase, komisjoni määruse (EL) nr 2015/340 kohase klassi 3 tervisetõendi taotleja tervisenõuetele vastavust hindab ja esmase tervisetõendi annab välja lennundusmeditsiinikeskus.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4-6 nimetatud tervisetõendi kehtivuse pikendab või taastab lennundusmeditsiinikeskus või lennundusarst.

(8) Salongitöötaja esmast ja perioodilist, komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohast lennundusmeditsiinilist tervisekontrolli teeb ja tervisearuande väljastab lennundusmeditsiinikeskus või lennundusarst.

(9) Lennuinformaatori tervisenõuetele vastavuse hindamisele, talle esmase tervisetõendi väljaandmisele, tervisetõendi kehtivuse pikendamisele ja taastamisele kohaldatakse käesolevas paragrahvis lennujuhi kohta sätestatut.";

15) paragrahv 242 tunnistatakse kehtetuks;

16) seadust täiendatakse §-dega 246 ja 247 järgmises sõnastuses:

"§ 246. Lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaat

(1) Lennuamet lahendab komisjoni määruste (EL) nr 1178/2011 ja (EL) nr 2015/340 kohase lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi taotluse sertifikaadi andmise või andmisest keeldumisega 90 päeva jooksul taotluse ja dokumentide esitamisest arvates. Lennuamet võib taotluse lahendamise tähtaega üks kord kuni 90 päeva võrra pikendada, kui see on vajalik üksikjuhtumi keerukuse tõttu. Kui taotlust ei vaadata läbi tähtaja jooksul, ei loeta sertifikaati tähtaja möödumisel taotlejale vaikimisi antuks.

(2) Lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi taotluse ja sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise ning lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi hoidmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

§ 247. Lennundusarsti tunnistus

(1) Lennuamet lahendab komisjoni määruste (EL) nr 1178/2011 ja (EL) nr 2015/340 kohase lennundusarsti tunnistuse taotluse tunnistuse andmise või selle andmisest keeldumisega 90 päeva jooksul taotluse ja dokumentide esitamisest arvates.

(2) Lennuamet lahendab selle lennundusarsti taotluse, kellel on komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohane lennundusarsti tunnistus ja kes soovib saada klassi 1 tervisetõendite kehtivuse pikendamiseks ja taastamiseks vajalike arstlike läbivaatuste korraldamise pädevust, tema pädevuse laiendamisega või sellest keeldumisega 30 päeva jooksul taotluse ja dokumentide esitamisest arvates.

(3) Komisjoni määruste (EL) nr 1178/2011 ja (EL) nr 2015/340 kohase lennundusarsti tunnistuse kehtivusaja pikendamiseks esitab taotleja Lennuametile taotluse vähemalt 30 päeva enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist.

(4) Lennundusarsti tunnistuse taotluse, tunnistuse kehtivusaja pikendamise taotluse, tunnistuse muutmise taotluse ning komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohase lennundusarsti tunnistust omava lennundusarsti pädevuse laiendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.";

17) paragrahvi 25 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Lennuamet võib peatada lennundusloaga antud õiguste kehtivuse kuni 12 kuuks, kui isik on toime pannud käesoleva seaduse §-s 606, 6012, 6014, 6016, 6020, 6023, 6027 või 6028 sätestatud väärteo.";

18) paragrahvi 271 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:

"(16) Lennuameti sertifitseeritud lennuettevõtja peab kohaldama komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 tähenduses varajast tüüpi puhkeaega häirivat töögraafikut.";

19) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

"(5) Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014, millega kehtestatakse lennuväljadega seotud nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 44, 14.02.2014, lk 1-34), kohase lennuvälja sertifikaadi väljaandmise taotluse ja käitamistingimuste muutmise taotluse läbivaatamise ning sertifikaadi hoidmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.";

20) seaduse 7. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"7. peatükk
LENNUTEGEVUS";

21) paragrahv 39 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahv 42 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 42. Lennuettevõtja sertifikaadi taotluse lahendamine

(1) Lennuamet lahendab komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 kohase lennuettevõtja sertifikaadi taotluse sertifikaadi andmise või andmisest keeldumisega 90 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Lennuamet võib taotluse lahendamise tähtaega üks kord kuni 90 päeva võrra pikendada, kui see on vajalik üksikjuhtumi keerukuse tõttu. Kui taotlust ei vaadata läbi tähtaja jooksul, ei loeta sertifikaati tähtaja möödumisel taotlejale vaikimisi antuks.

(2) Lennuettevõtja sertifikaadi taotluse läbivaatamise, käitamistingimuste muutmise taotluse, käitamistingimustesse uue õhusõiduki tüübi lisamise taotluse, eriloa ja maandumiseks sobimatu ala kohal kopteri ärilisel eesmärgil käitamise loa taotluse läbivaatamise ning sertifikaadi hoidmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. Käitamistingimustes õhusõiduki registreerimistunnuse ja lennuettevõtja kontaktandmete muutmise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu ei võeta.";

23) paragrahvid 422 ja 423 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 424 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Lennuamet võib lennuettevõtja sertifikaadi kehtivuse peatada või sertifikaadi kehtetuks tunnistada lisaks komisjoni määruses (EL) nr 965/2012 sätestatud nõuete täitmata jätmisele järgmistel juhtudel:

1) sertifikaati omav isik rikub lennundusalaste õigusaktide nõudeid;

2) sertifikaati omava isiku julgestuskäsiraamat ei vasta lennundusjulgestusnõuetele.";

25) paragrahvi 424 lõige 2 ja lõike 3 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 424 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Kui sertifikaati omav isik ei ole sertifikaadi kehtivuse peatamise tähtaja jooksul sertifikaadi kehtivuse peatamise aluseks olnud puudusi kõrvaldanud ega vasta sertifikaadi väljaandmise aluseks olevatele nõuetele, tunnistab Lennuamet sertifikaadi kehtetuks.";

27) paragrahvi 424 lõige 6 ja §-d 427-4210 tunnistatakse kehtetuks;

28) seadust täiendatakse §-dega 4211-4213 järgmises sõnastuses:

"§ 4211. Nõuded mitte-EASA õhusõiduki varustusele ja pardadokumentidele

(1) Mitte-EASA õhusõiduki pardal peavad olema varustus, mis tagab õhusõiduki ohutu käitamise, ja dokumendid, mis tõendavad, et õhusõiduk vastab nõuetele ja seda käitatakse vastavalt kehtestatud nõuetele.

(2) Nõuded mitte-EASA õhusõiduki, välja arvatud ülikergõhusõiduk, varustusele ja pardadokumentidele kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 4212. Mitte-EASA õhusõiduki käitamine erilennul

(1) Mitte-EASA õhusõiduki käitamine komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 kohasel erilennul on lubatud, kui õhusõiduki käitajal on ohutuks lennutegevuseks vajalike oskuste ja pädevusega personal, õhusõidukid ja nõuetekohane lennutegevuse käsiraamat. Sellise õhusõiduki käitamisel peab käitaja järgima lennutegevuse käsiraamatus kirjeldatud toiminguid ja nõudeid.

(2) Mitte-EASA õhusõiduki käitamiseks erilennul peab olema tegevusluba.

(3) Taotluse tegevusloa väljaandmiseks lahendab Lennuamet.

(4) Tegevusluba sooviv isik esitab tegevusloa taotluses lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses sätestatule lennutegevuse käsiraamatu ja dokumendid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuete täitmise kohta.

(5) Tegevusluba antakse, kui taotlejal on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lennutegevuse käsiraamat ning ta on tõendanud samas lõikes nimetatud nõuete täitmist.

(6) Lennutegevuse käsiraamat on ohutu lennutegevuse tagamiseks juhendite, protseduuride, tegevus- või töökorralduslike regulatsioonide kogumik, millest erilende tegev mitte-EASA õhusõiduki käitaja juhindub.

(7) Nõuded erilendu tegeva mitte-EASA õhusõiduki käitaja lennutegevuse käsiraamatu sisule ja koostamisele kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(8) Välisriigi registrisse kantud mitte-EASA õhusõidukiga lennundusürituse raames tehtavaks erilennuks ei ole käesoleva paragrahvi kohane tegevusluba nõutav.

(9) Mitte-EASA õhusõiduki erilennul käitamise tegevusloa taotluse ja tegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise ning tegevusloa hoidmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

§ 4213. Välisriigi registrisse kantud mitte-EASA õhusõiduki käitamine

(1) Välisriigi registrisse kantud mitte-EASA õhusõidukil on lubatud Eesti õhuruumis lennata Lennuameti nõusolekul.

(2) Välisriigi registrisse kantud mitte-EASA õhusõiduki käitaja peab Eesti õhuruumis lendamise nõusoleku saamiseks esitama Lennuametile järgmised andmed ja dokumendid:

1) käitaja nimi ja kontaktandmed;

2) õhusõiduki registreerimistunnistus;

3) kehtiv lennukõlblikkussertifikaat, millel on viide sertifitseerimise aluseks olevale regulatsioonile, mille esitamist võib Lennuamet nõuda;

4) kehtiv lennukõlblikkuse kontrolli tõend, kui selle olemasolu on registrijärgses riigis nõutav;

5) mürasertifikaat, kui selle olemasolu on registrijärgses riigis nõutav;

6) kehtiv õhusõiduki raadioluba;

7) tõend kehtiva vastutuskindlustuslepingu olemasolu kohta.

(3) Lennuamet otsustab nõusoleku andmise kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentide nõuetekohast esitamist.

(4) Lennuamet keeldub nõusoleku andmisest, kui:

1) nõusoleku taotleja ei ole esitanud kõiki käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmeid ja dokumente;

2) Lennuamet ei ole veendunud, et taotleja suudab tagada ohutu lennutegevuse;

3) õhusõiduki käitamine on piiratud registrijärgse riigi territooriumiga.

(5) Lennuamet võib keelduda nõusoleku andmisest, kui nõusoleku taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.";

29) seadust täiendatakse §-dega 441-446 järgmises sõnastuses:

"§ 441. Lennutegevuse deklareerimine

(1) Komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 punkti ORO.DEC.100 kohase deklaratsiooni esitamist käsitatakse majandustegevuse teate esitamisena.

(2) Lennutegevust deklareerinud isiku komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 V lisa (SPA-osa) kohase eriloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

§ 442. Kõrge riskitasemega ärilise erilennu luba

(1) Komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 kohase kõrge riskitasemega äriliste erilendude loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(2) Kõrge riskitasemega ärilise erilennu loa taotluse ja loa muutmise taotluse läbivaatamise ning loa hoidmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

(3) Lisaks teistes õigusaktides sätestatud kõrge riskitasemega ärilise erilennu loa kehtetuks tunnistamise alustele tunnistatakse luba kehtetuks, kui loa hoidmise eest ei ole tasutud riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras ja tähtpäevaks.

§ 443. Kohalik piirkond

Kohalik piirkond komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 tähenduses on mittekontrollitavas õhuruumis lennuväljast, kopteriväljakust või õhusõiduki käitamiskohast kuue meremiili raadiuses asuv ala.

§ 444. Maandumiseks sobimatu ala kohal ärilisel eesmärgil 3. suutlikkusklassi kopteri käitamine

(1) Maandumiseks sobimatu ala kohal ärilisel eesmärgil 3. suutlikkusklassi kopteri käitamiseks peab isikul olema Lennuameti antud komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 kohane luba.

(2) Maandumiseks sobimatud alad on Eesti mereala, Võrtsjärv ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Eesti jurisdiktsiooni alla kuuluvad alad.

(3) Maandumiseks sobimatu ala kohal ärilisel eesmärgil 3. suutlikkusklassi kopteri käitamise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

§ 445. Marginaalne tegevus

(1) Marginaalseks tegevuseks komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 tähenduses peetakse lennutegevust, mis moodustab kuni kümme protsenti käitaja viimase kalendriaasta jooksul sooritatud lendude koguarvust.

(2) Õhusõiduki käitaja peab sooritatud marginaalse tegevuse kohta selgelt eristatavat arvestust.

§ 446. Tutvustuslend

(1) Komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 kohast tutvustuslendu võib sooritada, kui lisaks nimetatud määruses sätestatud nõuetele on täidetud järgmised tingimused:

1) õhusõiduki käitajal on nimekiri pilootidest, kellel on õigus tutvustuslendu teha;

2) õhusõiduki käitaja on esitanud tutvustuslennu tegemise nõuded ja Lennuamet on need heaks kiitnud.

(2) Lennuamet ei kiida heaks käitaja esitatud tutvustuslennu tegemise nõudeid, kui need:

1) ei vasta tutvustuslennu eesmärkidele ning kehtivatele nõuetele;

2) ei kirjelda tutvustuslennu läbiviimise protsessi;

3) ei taga lennuohutust.

(3) Kui Lennuamet tuvastab, et käitaja on rikkunud õigusaktides sätestatud või tema enda kehtestatud tutvustuslennu tegemise nõudeid, võib Lennuamet heakskiidu tagasi võtta.

(4) Lennuamet annab heakskiidu käitaja esitatud tutvustuslennu tegemise nõuetele või keeldub selle andmisest 30 päeva jooksul vastava avalduse laekumisest arvates.";

30) paragrahvi 462 lõike 8 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"6) koostab ja kinnitab Eesti tsiviillennunduse julgestuskäsiraamatu (National Civil Aviation Security Programme), milles sisalduv teave on juurdepääsupiiranguga teave avaliku teabe seaduse tähenduses, ja ajakohastab seda.";

31) paragrahvi 463 lõike 4 punktis 1 asendatakse arv "4613" arvuga "4615";

32) paragrahvi 464 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Lennundusjulgestusalane koolitus peab vastama nõuetele, mis on sätestatud komisjoni määruses (EL) nr 2015/1998, millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed (ELT L 299, 14.11.2015, lk 1-142).";

33) paragrahvi 464 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu "asutuse tunnustatud" sõnadega "või sertifitseeritud";

34) paragrahv 466 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 466. Lennundusjulgestusalast koolitust läbiviiva julgestusinstruktori sertifitseerimine

(1) Lennundusjulgestusalaseid koolitusi läbiviival julgestusinstruktoril peab olema kehtiv sertifikaat. Julgestusinstruktori sertifikaadi annab välja Lennuamet.

(2) Julgestusinstruktori sertifikaati taotlev isik peab vastama koolitusi läbiviivale julgestusinstruktorile esitatavatele nõuetele, mis on sätestatud komisjoni määruses (EL) nr 2015/1998.

(3) Isik, kes taotleb julgestusinstruktori sertifikaati, esitab Lennuametile järgmised andmed ja dokumendid:

1) vormikohane taotlus, milles taotleja märgib, milliseid komisjoni määruse (EL) nr 2015/1998 lisa punktis 11.2 loetletud koolitusi ta läbi viia soovib;

2) kirjalik kinnitus taustakontrolli läbimise kohta või taotlus selle tegemiseks;

3) elulookirjeldus, millest nähtub isiku kvalifikatsioon ja töökogemus;

4) asjakohased dokumendid või koopiad dokumentidest, mis tõendavad, et isik omab käesoleva lõike punktis 1 märgitud koolituste läbiviimiseks nõutavaid teadmisi ja oskusi;

5) sertifikaadi korduval taotlemisel dokumendid, mis tõendavad korduvkoolituse läbimist või teabe saamist asjakohastes valdkondades toimuvate arengute kohta.

(4) Lennuamet teeb julgestusinstruktori sertifikaadi väljaandmise või sellest keeldumise otsuse 30 päeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate andmete ning dokumentide esitamisest arvates, või kui taotluses esineb puudusi, siis puuduste kõrvaldamisest arvates.

(5) Lennuamet annab välja julgestusinstruktori sertifikaadi üksnes nende taotluses märgitud koolituste läbiviimiseks, mille puhul on kindlaks tehtud, et taotleja omab vajalikku kvalifikatsiooni ja töökogemust ning teadmisi ja oskusi.

(6) Julgestusinstruktori sertifikaat kehtib kuni viis aastat.

(7) Lennuamet keeldub sertifikaadi väljaandmisest, kui:

1) isik ei vasta komisjoni määruses (EL) nr 2015/1998 sätestatud koolitusi läbiviivale julgestusinstruktorile esitatud nõuetele;

2) taotleja suhtes esineb käesoleva seaduse § 469 lõikes 4 sätestatud asjaolu;

3) isik on esitanud tahtlikult valeandmeid, mis võiksid mõjutada taotluse läbivaatamist ning mille esitamata jätmise korral tuleks sertifikaadi andmisest keelduda käesoleva lõike punktis 1 sätestatud alusel.

(8) Lennuamet võib keelduda julgestusinstruktori sertifikaadi andmisest, kui taotleja suhtes esineb käesoleva seaduse § 469 lõikes 5 sätestatud asjaolu.

(9) Lennuamet tunnistab julgestusinstruktori sertifikaadi kehtetuks, kui julgestusinstruktori suhtes esineb käesoleva seaduse § 469 lõikes 4 sätestatud asjaolu.

(10) Lennuamet võib julgestusinstruktori sertifikaadi kehtivuse peatada või sertifikaadi kehtetuks tunnistada, kui:

1) isik ei vasta komisjoni määruses (EL) nr 2015/1998 sätestatud koolitusi läbiviivale julgestusinstruktorile esitatud nõuetele;

2) julgestusinstruktori suhtes esineb käesoleva seaduse § 469 lõikes 5 sätestatud asjaolu;

3) riikliku järelevalve käigus tuvastatakse, et julgestusinstruktori korraldatud koolitused ei taga koolitatavale nõutavaid teadmisi või oskusi.

(11) Julgestusinstruktori sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.";

35) paragrahvi 468 lõikes 1, § 4612 lõigetes 1-3, lõike 6 punktis 2, lõikes 8, lõike 11 punktis 2, lõike 14 punktis 1 ning § 4618 lõike 3 punktides 7 ja 8 ning lõikes 9 asendatakse arv "185/2010" arvuga "2015/1998";

36) paragrahvi 468 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

"(21) Lennuameti järelevalveametnikule välja antud läbipääsuluba tõendab järelevalveametniku volitust teostada riiklikku ja haldusjärelevalvet.";

37) paragrahvi 4612 lõike 11 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"1) kokkuleppelise esindaja tunnustust taotleva isiku esitatud julgestuskäsiraamat või allkirjastatud deklaratsioon ei vasta komisjoni määruse (EL) nr 2015/1998 lisa punkti 6.3.1.2 alapunktis a esitatud nõuetele;";

38) paragrahvi 4612 lõiget 11 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

"11) pardavarude kokkuleppelise tarnija tunnustust taotleva isiku esitatud julgestuskäsiraamat või allkirjastatud deklaratsioon ei vasta komisjoni määruse (EL) nr 2015/1998 lisa punkti 8.1.3.2 alapunktis a esitatud nõuetele;";

39) paragrahvi 51 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

"Lennuameti ühekordne luba ei ole nõutav lennureeglites sätestatud miinimumlennukõrgustest madalamal toimuva lennu puhul, mille sooritab standardkäitamisprotseduure järgides kõrge riskitasemega ärilise erilennu luba omav käitaja.";

40) paragrahvi 55 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 nimetatud lennuohutust mõjutava terviseseisundi tuvastab lennundusarst.";

41) paragrahvi 55 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

"(61) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 2-4 nimetatud lennuohutust mõjutava terviseseisundi tuvastab tervishoiutöötajate registris registreeritud arst.";

42) paragrahvi 55 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(7) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 2-4 nimetatud lennuohutust mõjutava terviseseisundi kahtluse korral toimetab politsei isiku lähima statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise tegevusloaga tervishoiuteenuse osutaja juurde.";

43) seadust täiendatakse §-ga 575 järgmises sõnastuses:

"§ 575. Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaat

(1) Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohase lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi saamiseks esitab taotleja Lennuametile taotluse ja dokumendid, mis tõendavad lennutreeningseadme ning taotleja valmisolekut seadme nõuetekohaseks käitamiseks, lähtudes nimetatud määruses sätestatud tehnilistest nõuetest.

(2) Lennuamet lahendab taotluse lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi andmise või andmisest keeldumisega 90 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

(3) Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi taotlusega esitatavate dokumentide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(4) Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi taotluse ja sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise ning kvalifikatsioonisertifikaadi hoidmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.";

44) seaduse 91. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"91. peatükk
RIIKLIK JA HALDUSJÄRELEVALVE";

45) paragrahvi 601 lõiget 2 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

"12) lennundusmeditsiinikeskuste üle.";

46) paragrahvi 602 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 602. Riikliku ja haldusjärelevalve teostamine";

47) paragrahvi 602 täiendatakse lõigetega 13 ja 14 järgmises sõnastuses:

"(13) Lennuamet võib riikliku ja haldusjärelevalve käigus teha järelevalve erimeetmena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 300/2008 II lisa kohaseid teste.

(14) Käesoleva paragrahvi lõikes 13 nimetatud teste võib teha Lennuameti lennundusjulgestusalast järelevalvet teostav ametnik ja testide tegemisel võib osaleda Lennuameti volitatud isik.";

48) paragrahvi 602 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

49) paragrahvi 602 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

"(41) Lennuamet koostab ja kinnitab riikliku tsiviillennundusjulgestuse järelevalve programmi, milles sisalduv teave on juurdepääsupiiranguga teave avaliku teabe seaduse tähenduses, ning ajakohastab seda.";

50) paragrahv 6032 tunnistatakse kehtetuks;

51) paragrahvi 6035 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

"§ 6035. Õhusõiduki käitamine ärilisel eesmärgil lennuettevõtja sertifikaadita, kõrge riskitasemega ärilise erilennu teostamine ja mitte-EASA õhusõiduki käitamine erilennul ilma loata

(1) Ärilise lennutranspordi või kõrge riskitasemega ärilise erilennu teostamise või mitte-EASA õhusõiduki käitamise eest erilennul ilma kehtiva sertifikaadi või loata -

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.";

52) paragrahv 6045 tunnistatakse kehtetuks;

53) seaduse 9. peatükki täiendatakse §-dega 6046-6048 järgmises sõnastuses:

"§ 6046. Deklareerimiskohustusega lennutegevuse deklareerimata jätmine

(1) Deklareerimiskohustusega lennutegevuse deklareerimata jätmise eest -

karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, -

karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 6047. Lennuliiklusvoogude juhtimise ühiste eeskirjade nõuete rikkumine

(1) Lennuliiklusvoogude juhtimise ühiste eeskirjade nõuete rikkumise eest -

karistatakse rahatrahviga kuni 400 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, -

karistatakse rahatrahviga kuni 13 000 eurot.

§ 6048. Menetlus

(1) Käesoleva seaduse §-des 605-607, 609, 6010, 6012-6020, 6022-6025, 6027, 6028, 6031, 6035, 6039-6042, 6046 ja 6047 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Lennuamet.

(2) Käesoleva seaduse §-s 6037 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet.

(3) Käesoleva seaduse §-s 6044 sätestatud väärteo kohtuväline menetleja on Riigi Infosüsteemi Amet.";

54) seadust täiendatakse §-ga 614 järgmises sõnastuses:

"§ 614. Lennundusjulgestusalaseid koolitusi läbiviiva julgestusinstruktori tunnustuse kehtivus

Enne 2018. aasta 15. märtsi välja antud lennundusjulgestusalaseid koolitusi läbiviiva julgestusinstruktori tunnustus kehtib kuus kuud, mille jooksul annab Lennuamet kehtiva julgestusinspektori tunnustuse alusel selle omajale välja julgestusinstruktori sertifikaadi.".


§ 2. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 51 asendatakse tekstiosa "§ 34 lõikes 6 või § 48 lõikes 3" tekstiosaga "§ 42 lõike 3 punktides 2 ja 3";

2) paragrahvi 161 punktis 3 asendatakse arv "360" arvuga "23";

3) paragrahvi 162 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 162. Lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmise taotluse läbivaatamine, käitamistingimuste muutmine ja sertifikaadi hoidmine";

4) paragrahvi 162 lõike 1 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõna "esmase";

5) paragrahvi 162 lõiked 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 162 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna "registreerimistunnuste" sõnadega "ja lennuettevõtja kontaktandmete";

7) paragrahvi 162 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 162 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

"(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lennuettevõtja sertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu õhusõiduki maksimaalsest lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt:

1) MTOW lennukil kuni 2800 kg ja helikopteril kuni 1000 kg - 1460 eurot;

2) MTOW lennukil 2801-5700 kg ja helikopteril 1001-3175 kg - 2060 eurot;

3) MTOW lennukil 5701-25 000 kg ja helikopteril üle 3175 kg - 2680 eurot;

4) MTOW lennukil üle 25 000 kg - 3180 eurot.";

9) paragrahv 163 tunnistatakse kehtetuks;

10) seadust täiendatakse §-ga 1661 järgmises sõnastuses:

"§ 1661. Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja sertifikaadi väljaandmise taotluse läbivaatamine, käitamistingimuste muutmine ja sertifikaadi hoidmine

(1) Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014, millega kehtestatakse lennuväljadega seotud nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 44, 14.02.2014, lk 1-34), kohase lennuvälja esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 6620 eurot.

(2) Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja esmase sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu mittetäppislähenemisega lennuvälja puhul 1000 eurot.

(3) Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja sertifikaadi või selle juurde kuuluvate käitamistingimuste muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 135 eurot.

(4) Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja sertifikaadi hoidmise eest tasutakse sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu CAT III, CAT II ja CAT I lennuvälja puhul 1920 eurot.

(5) Komisjoni määruse (EL) nr 139/2014 kohase lennuvälja sertifikaadi hoidmise eest tasutakse sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu mittetäppislähenemisega lennuvälja puhul 480 eurot.";

11) paragrahvi 167 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"1) lennujuhiõpilase, erapiloodi, purilennuki, õhupalli, ülikerglennuki ja kergõhusõiduki piloodi ning lennundustehnilise töötaja taotluse puhul 40 eurot;";

12) paragrahvi 167 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"1) erapiloodi, purilennuki, õhupalli, ülikerglennuki ja kergõhusõiduki piloodi ning lennundustehnilise töötaja taotluse puhul 20 eurot;";

13) paragrahvi 167 lõike 3 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Rahvusliku lennundusloa vahetamise eest komisjoni määrusega (EL) nr 1321/2014 õhusõidukite ja lennundustoodete ning nende osade ja seadmete jätkuva lennukõlblikkuse ning sellega tegelevate organisatsioonide ja isikute sertifitseerimise kohta (ELT L 362, 17.12.2014, lk 1-194) kehtestatud vormi 26 ja komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011, millega kehtestatakse tsiviillennunduses kasutatavate õhusõidukite meeskonnaga seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 311, 25.11.2011, lk 1-193), nõuetele vastavaks lennundusloaks tasutakse riigilõivu:

1) erapiloodi, purilennuki ja õhupalli piloodi ning lennundustehnilise töötaja taotluse puhul 35 eurot;";

14) paragrahvi 171 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 171. Lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi väljaandmise ja muutmise taotluse läbivaatamine ning sertifikaadi hoidmine ";

15) paragrahvi 171 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Lennunduspersonali koolitusorganisatsiooni sertifikaadi hoidmise eest tasutakse sertifikaadi iga kehtivusaasta kohta riigilõivu 485 eurot.";

16) paragrahvi 176 pealkirja täiendatakse pärast sõna "sertifikaadi" sõnadega ", loa ja tegevusloa";

17) paragrahvi 176 teksti täiendatakse läbivalt pärast sõna "sertifikaadi" sõnadega ", loa või tegevusloa";

18) paragrahv 1771 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 1771. Julgestusinstruktori sertifitseerimine

Julgestusinstruktori sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 21 eurot.";

19) seadust täiendatakse §-dega 1778-17716 järgmises sõnastuses:

"§ 1778. Lennutegevuse eriloa taotluse läbivaatamine

(1) Lennutegevuse eriloa taotluse, välja arvatud ohtliku kauba veo eriloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu õhusõiduki maksimaalsest lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt:

1) MTOW lennukil kuni 2800 kg ja kopteril kuni 1000 kg - 730 eurot;

2) MTOW lennukil 2801-5700 kg ja kopteril 1001-3175 kg - 1170 eurot;

3) MTOW lennukil 5701-25 000 kg ja kopteril üle 3175 kg - 1870 eurot;

4) MTOW lennukil üle 25 000 kg - 2920 eurot.

(2) Ohtliku kauba veo eriloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu õhusõiduki maksimaalsest lubatud stardimassist (MTOW) lähtuvalt järgmiselt:

1) MTOW lennukil kuni 2800 kg ja kopteril kuni 1000 kg - 270 eurot;

2) MTOW lennukil 2801-5700 kg ja kopteril 1001-3175 kg - 360 eurot;

3) MTOW lennukil 5701-25 000 kg ja kopteril üle 3175 kg - 430 eurot;

4) MTOW lennukil üle 25 000 kg - 580 eurot.

§ 1779. Kõrge riskitasemega ärilise erilennu loa taotluse ja loa muutmise taotluse läbivaatamine ning loa hoidmine

(1) Kõrge riskitasemega ärilise erilennu loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 745 eurot.

(2) Kõrge riskitasemega ärilise erilennu loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 110 eurot.

(3) Kõrge riskitasemega ärilise erilennu loa hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 380 eurot.

§ 17710. Maandumiseks sobimatu ala kohal kopteri ärilisel eesmärgil käitamise loa taotluse läbivaatamine

Maandumiseks sobimatu ala kohal kopteri ärilisel eesmärgil käitamise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 745 eurot.

§ 17711. Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi väljaandmise ja muutmise taotluse läbivaatamine ning sertifikaadi hoidmine

(1) Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 3190 eurot.

(2) Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 270 eurot.

(3) Lennutreeningseadme kvalifikatsioonisertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 880 eurot.

§ 17712. Salongitöötaja tunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamine

Salongitöötaja tunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

§ 17713. Nõuete täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise loa taotluse läbivaatamine ja loa hoidmine

(1) Nõuete täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 1000 eurot.

(2) Nõuete täitmise alternatiivsete meetodite kohaldamise loa hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 100 eurot.

§ 17714. Lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi väljaandmise ja muutmise taotluse läbivaatamine ning sertifikaadi hoidmine

(1) Lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 400 eurot.

(2) Lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.

(3) Lennundusmeditsiinikeskuse sertifikaadi hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 100 eurot.

§ 17715. Lennundusarsti tunnistuse väljaandmise, kehtivusaja pikendamise ja muutmise ning lennundusarsti pädevuse laiendamise taotluse läbivaatamine

(1) Lennundusarsti tunnistuse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.

(2) Lennundusarsti tunnistuse kehtivusaja pikendamise ja muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.

(3) Komisjoni määruse (EL) nr 1178/2011 kohase lennundusarsti tunnistust omava lennundusarsti pädevuse laiendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 eurot.

§ 17716. Mitte-EASA õhusõiduki erilennul käitamise tegevusloa väljaandmise ja muutmise taotluse läbivaatamine ning tegevusloa hoidmine

(1) Mitte-EASA õhusõiduki erilennul käitamise tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 730 eurot.

(2) Mitte-EASA õhusõiduki erilennul käitamise tegevusloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 120 eurot.

(3) Mitte-EASA õhusõiduki erilennul käitamise tegevusloa hoidmise eest tasutakse iga aasta kohta riigilõivu 250 eurot.".


§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 15. märtsil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json