Teksti suurus:

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 07.03.2019, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
04.03.2019 otsus nr 406

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.02.2019

§ 1.  Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmine

Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) määrab Riigikogu eri-, uurimis- ja probleemkomisjonide liikmete arvu, lähtudes käesoleva seaduse §-des 19–21 nimetatud otsuses sätestatust, ning kinnitab nimetatud komisjonide koosseisud ja muudatused nendes;”;

2) paragrahvi 15 lõikest 2 jäetakse välja sõna „puhkuse,”;

3) paragrahvi 19 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Erikomisjon moodustatakse Riigikogu otsusega, milles määratakse tema ülesanded, tegevusest aruandmise kord ja koosseisu moodustamise printsiip.”;

4) paragrahvi 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Uurimiskomisjon moodustatakse Riigikogu otsusega, milles määratakse tema ülesanded, volituste kestus ja koosseisu moodustamise printsiip.”;

5) paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Probleemkomisjon moodustatakse Riigikogu otsusega, milles määratakse tema ülesanded, volituste kestus ja koosseisu moodustamise printsiip.”;

6) paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Eri-, uurimis- ja probleemkomisjoni liikmete arvu määrab Riigikogu juhatus, lähtudes nimetatud komisjoni moodustamise otsuses sätestatud koosseisu moodustamise printsiibist.”;

7) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse enne sõna „komisjonides” sõnaga „alatistes”;

8) paragrahvi 26 lõigetest 2–4 ja §-st 28 jäetakse välja sõna „alatine” vastavas käändes;

9) paragrahvi 29 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „või komisjoni moodustamise otsuse vastuvõtmisest”;

10) paragrahvi 31 täiendatakse punktidega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„31) tema Riigikogu liikme volituste peatamisega seoses lapsehoolduse või ajutise töövõimetusega;
32) tema asumisega teise alatise komisjoni liikmeks;”;

11) paragrahvi 47 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) esmaspäev:
kell 9.00–11.00 – fraktsioonide töö
kell 11.00–13.00 – alatiste komisjonide, välja arvatud Euroopa Liidu asjade komisjoni töö
kell 13.30–15.00 – Euroopa Liidu asjade komisjoni, eri-, uurimis- ja probleemkomisjonide töö
kell 15.00–24.00 – Riigikogu istung, mis algab täiskogu töönädala päevakorra kinnitamisega. Pärast päevakorra ammendumist järgneb Riigikogu liikmete vaba mikrofon, mis kestab kuni kõnesoovide ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 24.00-ni;”;

12) paragrahvi 47 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kolmapäev:
kell 9.00–12.00 – fraktsioonide töö
kell 12.00–14.00 – infotund
kell 14.00 algab Riigikogu istung, mis kestab kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui neljapäevase istungi alguseni;”;

13) paragrahvi 54 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Pärast päevakorra teatavakstegemist arvatakse eelnõu päevakorrast välja eelnõu algataja, eelnõu esitaja või juhtivkomisjoni taotlusel. Kui algatajaid või esitajaid on kaks, peavad eelnõu päevakorrast väljaarvamise taotlusele olema alla kirjutanud mõlemad algatajad või esitajad. Kui algatajaid või esitajaid on enam kui kaks, peab väljaarvamise taotlusele olema alla kirjutanud üle poole algatajatest või esitajatest.”;

14) paragrahvi 55 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „lõikes 3” tekstiosaga „lõigetes 3 ja 4”;

15) paragrahvis 62 asendatakse arv „18.00-ks” arvuga „17.00-ks”;

16) paragrahvi 77 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigikogu liikmete kohalolekut kontrollitakse Riigikogu istungi alguses.”;

17) paragrahvi 83 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaks minutit enne hääletamist annab istungi juhataja sellest Riigikogu liikmetele märku Riigikogu ruumidesse edastatava signaaliga.”;

18) paragrahvi 117 pealkirjast ja lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, Riigikogu eri-, uurimis- või probleemkomisjoni liikmete või asendusliikmete vahetamist”;

19) paragrahvi 134 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Umbusalduse avaldamise arutelu algab umbusalduse algataja või algatajate esindaja sõnavõtuga, mille kestus ei või ületada 20 minutit ja milles põhjendatakse umbusalduse esitamist. Selle järel esineb valitsusliige, kelle suhtes umbusalduse avaldamine algatati, sõnavõtuga, mille kestus ei või ületada 20 minutit. Riigikogu liige võib valitsusliikmele esitada kuni kaks suulist küsimust.”;

20) paragrahvi 137 lõiget 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Riigikogu liige võib ettekandjale esitada kuni kaks suulist küsimust.”;

21) paragrahvi 143 lõike 2 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „peaminister” sõnadega „või tema volitatud ametnik”;

22) paragrahvi 154 lõike 1 teine lause jäetakse välja;

23) paragrahvi 154 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Riigikogu avalduse, deklaratsiooni ja pöördumise eelnõu võib esitada vähemalt viiendik Riigikogu koosseisust.”;

24) paragrahvi 156 lõikes 2 asendatakse sõna „esimees” sõnaga „juhatus”;

25) paragrahvi 1572 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „asjaajamist” sõnaga „dokumendihaldust”;

26) paragrahvi 142 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮRiigikogu täiskogu töönädala kolmapäeval kella 12.00-st kuni 14.00-ni toimub infotund, kus peaminister ja ministrid vastavad Riigikogu liikmete suulistele küsimustele.ˮ;

27) paragrahvi 146 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Istungi juhataja annab sõna küsimuse esitamiseks vastavalt järjekorrale.

(2) Istungi juhataja võib anda väljaspool järjekorda võimaluse esitada küsimusi ka kohapeal registreerunud Riigikogu liikmetele.

(3) Küsimuse esitamiseks annab istungi juhataja aega kaks minutit.

(4) Küsimus peab olema lühike ja võimaldama lühikest vastust.

(5) Vastamiseks annab istungi juhataja aega kolm minutit.

(6) Pärast vastamist võib istungi juhataja anda küsijale võimaluse esitada täpsustavaid küsimusi.

(7) Täpsustavate küsimuste ning neile antavate vastuste suhtes kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõigetes 3–5 ettenähtut.

(8) Kui istungi juhataja leiab, et valitsusliige on Riigikogu liikme küsimusele andnud piisava vastuse, lõpetab ta selle küsimuse käsitlemise.

(9) Valitsusliige võib vastamisest põhjendatult keelduda, kui küsimus ei puuduta taotluses (§ 144 lõige 2) märgitud probleemi või on seotud riigisaladusega või salastatud välisteabega või kui sellele vastamine kahjustaks riigi julgeolekut.ˮ.

§ 2.  Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse muutmine

Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse § 17 täiendatakse pärast tekstiosa ˮpunktis 2,ˮ arvuga ˮ21,ˮ.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json