Teksti suurus:

Välisministri 10. veebruari 2008. a määruse nr 6 „Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumendi tunnustamise kord” muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 07.04.2015, 1

Välisministri 10. veebruari 2008. a määruse nr 6 „Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumendi tunnustamise kord” muutmine

Vastu võetud 31.03.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 3 alusel ja kooskõlas § 3 lõike 1 punktiga 2.

Välisministri 10. veebruari 2008. a määruses nr 6 „Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumendi tunnustamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmiselt:

„(3) Reisidokumendi tunnustamise või tunnustamata jätmise otsused registreeritakse Välisministeeriumi dokumendiregistris.”;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 51 järgmises sõnastuses:

§ 51. Tunnustatud ja tunnustamata jäetud reisidokumentide loetelu pidamine ning info avalikustamine

(1) Eesti poolt tunnustatud ja tunnustamata jäetud reisidokumentide loetelu peab Välisministeerium viisaregistris.

(2) Info tunnustatud ja tunnustamata jäetud reisidokumentide kohta avaldatakse Välisministeeriumi kodulehel.”;

3) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kolmanda riigi kodanik taotleb viisa väljastamist piiripunktis välismaalaste seaduse § 63 lõike 2 alusel või”;

4) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Pärast reisidokumendi tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse tegemist sisestab Politsei- ja Piirivalveamet tunnustatud või tunnustamata jäetud reisidokumendi kirjelduse ja võimaluse korral selle näidise asjaomasesse infosüsteemi ning säilitab näidist reisidokumentide näidiste kataloogis.”.

Keit Pentus-Rosimannus
Välisminister

Alar Streimann
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json