Teksti suurus:

Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumendi tunnustamise kord

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.04.2015, 3

Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumendi tunnustamise kord

Vastu võetud 10.06.2008 nr 6
RTL 2008, 50, 707
jõustumine 21.06.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.02.2010RTL 2010, 6, 11113.02.2010
31.03.2015RT I, 07.04.2015, 110.04.2015

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõike 3 alusel ja kooskõlas § 3 lõike 1 punktiga 2.

§ 1.   Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumendi tunnustamise alus

  Välisriigi ja rahvusvahelise organisatsiooni reisidokumendi (edaspidi reisidokument) tunnustamise aluseks on diplomaatiline noot või rahvusvahelise organisatsiooni kiri või muul moel Välisministeeriumi või Politsei- ja Piirivalveameti poolt välisriigi pädevatelt asutustelt saadud teave reisidokumendi kohta.
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

§ 2.   Reisidokumendi tunnustamise tingimused

  (1) Reisidokumendi tunnustamiseks peab olema teada vähemalt:
  1) selle väljastanud riigi nimi või rahvusvahelise organisatsiooni nimetus;
  2) selle väljastanud asutuse nimetus;
  3) selle kasutuselevõtmise aeg;
  4) selle kehtivusaeg;
  5) isikute ring, kellele see väljastatakse;
  6) teave selle turvaelementide ja -tähistuse kohta.

  (2) Välisriigi reisidokumenti võib tunnustada tingimusel, et reisidokumendi kasutajal on õigus pöörduda tagasi selle väljastanud riigi territooriumile.

  (3) Reisidokument peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni selle kasutaja kohta:
  1) eesnimi;
  2) perekonnanimi;
  3) sünnikuupäev;
  4) sünnikoht;
  5) kodakondsus või selle puudumine;
  6) sugu;
  7) foto;
  8) allkiri (v.a alaealise lapse reisidokument).

§ 3.   Reisidokumendile hinnangu andmine

  (1) Juhul kui reisidokumendi näidis või informatsioon reisidokumendi kohta esitati algselt Välisministeeriumile, kontrollib ta reisidokumendi vastavust §-s 2 toodud nõuetele ja esitab seejärel reisidokumendi kohta käiva informatsiooni, võimaluse korral koos dokumendi näidisega, Politsei- ja Piirivalveametile seisukoha võtmiseks.
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet hindab reisidokumendi vastavust §-s 2 toodud nõuetele.
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet esitab Välisministeeriumile oma seisukoha reisidokumendi tunnustamiseks sobivuse või sobimatuse kohta 14 kalendripäeva jooksul pärast reisidokumendi kohta vajaliku kirjaliku informatsiooni saamist.
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

  (4) Välisministeerium või Politsei- ja Piirivalveamet võivad reisidokumendi hindamise jooksul vajaduse korral küsida välisriigi pädevalt asutuselt või rahvusvaheliselt organisatsioonilt või pädevalt riigisiseselt asutuselt reisidokumendi kohta lisateavet.
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

§ 4.   Tunnustamise või tunnustamata jätmise otsus

  (1) Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor teeb Politsei- ja Piirivalveametilt saadud seisukoha alusel reisidokumendi tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse, kooskõlastades selle eelnevalt juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsleriga ning asjaomase poliitikaosakonna peadirektoriga. Tunnustamata jätmise korral sisaldab otsus ka tunnustamata jätmise põhjendusi.
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

  (2) Tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse teeb Välisministeerium 14 kalendripäeva jooksul pärast Politsei- ja Piirivalveameti seisukoha ja vajaduse korral muude kirjalike hinnangute saamist, võttes arvesse nendes toodud soovitusi.
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

  (3) Reisidokumendi tunnustamise või tunnustamata jätmise otsused registreeritakse Välisministeeriumi dokumendiregistris.
[RT I, 07.04.2015, 1 - jõust. 10.04.2015]

§ 5.   Otsusest teatamine

  (1) Välisministeerium teavitab Politsei- ja Piirivalveametit kirjalikult reisidokumendi tunnustamise või tunnustamata jätmise otsusest koos põhjuste äranäitamisega.
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

  (2) Välisministeerium teavitab välisriiki või rahvusvahelist organisatsiooni reisidokumendi tingimustega tunnustamise või tunnustamata jätmise otsusest diplomaatilise noodiga.

§ 51.   Tunnustatud ja tunnustamata jäetud reisidokumentide loetelu pidamine ning info avalikustamine

  (1) Eesti poolt tunnustatud ja tunnustamata jäetud reisidokumentide loetelu peab Välisministeerium viisaregistris.

  (2) Info tunnustatud ja tunnustamata jäetud reisidokumentide kohta avaldatakse Välisministeeriumi kodulehel.
[RT I, 07.04.2015, 1 - jõust. 10.04.2015]

§ 6.   Reisidokumendi ühekordne aktsepteerimine välisesinduses

  (1) Kui konsulaarteenuse osutamise taotlemisel välisesinduses esitab taotleja reisidokumendi, mis vastab § 2 lõigetele 2 ja 3, kuid mis on Eesti poolt tunnustamata, tuleb tal esitada reisidokumendi väljastanud riigi välisesinduse või rahvusvahelise organisatsiooni esinduse kinnitus konkreetse dokumendi õigsuse kohta. Juhul kui välisesinduse konsulaarpiirkonnas puudub reisidokumendi väljastanud riigi välisesindus või rahvusvahelise organisatsiooni esindus, võib taotleja esitada sellise reisidokumendi väljastanud riigi pädeva asutuse või rahvusvahelise organisatsiooni kirjaliku kinnituse.

  (2) Reisidokumendi väljastanud riigi pädeva asutuse või välisesinduse või rahvusvahelise organisatsiooni või selle esinduse kinnituse põhjal võib konkreetse isiku reisidokumenti aktsepteerida konkreetse konsulaarteenuse osutamisel. Saadud kinnituse kohta tehakse märge konsulaarametniku ametitoimingute registrisse või viisaregistrisse.

  (3) Reisidokumendi ühekordse aktsepteerimise kohta ei tehta eraldi otsust § 4 kohaselt.

§ 7.   Tunnustamata reisidokumendi ühekordne aktsepteerimine välispiiril

  (1) Kui Eesti poolt tunnustamata reisidokument vastab § 2 lõigete 2 ja 3 nõuetele, võib Politsei- ja Piirivalveamet konkreetset dokumenti välispiiril ühekordselt aktsepteerida, kui:
  1) kolmanda riigi kodanik täidab riiki sisenemise nõudeid tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 562/2006/EÜ artiklist 5 ning
  2) kolmanda riigi kodanik taotleb viisa väljastamist piiripunktis välismaalaste seaduse § 63 lõike 2 alusel või
[RT I, 07.04.2015, 1 - jõust. 10.04.2015]
  3) kolmanda riigi kodanik on Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige, tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2004/38/EÜ.
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

  (2) Reisidokumendi ühekordseks aktsepteerimiseks võib Politsei- ja Piirivalveamet vajaduse korral küsida lisateavet Välisministeeriumilt, muudelt pädevatelt riigisisestelt asutustelt, välisriigi pädevatelt asutustelt või rahvusvahelistelt organisatsioonidelt.
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

  (3) Politsei- ja Piirivalveamet teavitab reisidokumendi ühekordsest aktsepteerimisest Välisministeeriumi konsulaarosakonda esimesel võimalusel, edastades koopia reisidokumendist, selle kirjelduse ja aktsepteerimise põhjused.
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

§ 8.   Reisidokumentide registreerimine ja säilitamine

  Pärast reisidokumendi tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse tegemist sisestab Politsei- ja Piirivalveamet tunnustatud või tunnustamata jäetud reisidokumendi kirjelduse ja võimaluse korral selle näidise asjaomasesse infosüsteemi ning säilitab näidist reisidokumentide näidiste kataloogis.
[RT I, 07.04.2015, 1 - jõust. 10.04.2015]

§ 9.   Tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Reisidokumendi tunnustamise otsuse tunnistab Välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor kehtetuks, kui:
  1) reisidokumendi väljastanud riik või rahvusvaheline organisatsioon teatab diplomaatilise noodiga või kirjaga Välisministeeriumile reisidokumendi kehtivuse lõppemisest, reisidokumendi muutmisest või asendamisest uuega;
  2) Välisministeerium või Politsei- ja Piirivalveamet on muul moel saanud kinnituse, et reisidokument on tunnistatud kehtetuks, muudetud või asendatud uuega;
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]
  3) reisidokument ei vasta enam § 2 lõigetes 2 ja 3 toodud tingimustele;
  4) reisidokumendi tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamine tuleneb Eesti Vabariigi rahvusvahelistest kohustustest ja huvidest.

  (2) Reisidokumendi tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsusest teavitab Välisministeerium Politsei- ja Piirivalveametit kirjalikult ja reisidokumendi väljastanud riiki või rahvusvahelist organisatsiooni diplomaatilise noodiga.
[RTL 2010, 6, 111 - jõust. 13.02.2010]

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Reisidokumenti, mille näidis ja selle kohta käiv informatsioon on esitatud Välisministeeriumile tunnustamiseks enne käesoleva määruse jõustumist ning mis vastab § 2 lõigetes 2 ja 3 esitatud nõuetele, tunnustatakse reisidokumendi näidise esitamise ajal kehtinud õigusaktide ja rahvusvahelise praktika kohaselt.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json