Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 76 ”Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogusse andmete esitamise ja arvestuse toimingute teostamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 07.04.2016, 3

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruse nr 76 ”Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogusse andmete esitamise ja arvestuse toimingute teostamise kord” muutmine

Vastu võetud 01.04.2016 nr 43

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2013. a määruses nr 76 ”Riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogusse andmete esitamise ja arvestuse toimingute teostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Riigi Tugiteenuste Keskus pakub tehnilist tuge, nõustab andmekogu kasutamisel, viib läbi andmekogu kasutamise koolitusi ning koostab õigusaktide ja asutuse esitatud põhjendatud taotluste alusel andmekogu klassifikaatorid.

(4) Riigi Tugiteenuste Keskus annab asutusele ja andmekogu volitatud töötlejale personali- ja palgaarvestuse korraldamise kohta selgitusi ning koostab metoodilisi juhendeid.”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

”(4) Personali- ja palgaarvestust peetakse ametikohtade kaupa, lähtudes asutuse teenistuskohtade koosseisust ja asutuse struktuurist.”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

”4) asutuse juhtimisahel.”;

4) paragrahvi 5 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

”9) ametikohal ettenähtud normtööaeg;”;

5) paragrahvi 5 punktid 11–13 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

”5) töö- või teenistussuhte alguse kuupäev;”;

7) paragrahvi 6 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

”11) töötaja koormus ametikohal;”;

8) paragrahvi 6 punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

”19) arengu- ja hindamisvestluse, katseaja vestluse ja atesteerimisvestluse läbiviimise kuupäev;”;

9) paragrahvi 6 punkt 22 sõnastatakse järgmiselt:

”22) üleviimise kuupäev ja tähtaeg;”;

10) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Tasusid arvestatakse vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud kontoplaanile ja Riigi Tugiteenuste Keskuse koostatud tasuliikide klassifikaatorile.”;

11) paragrahvi 13 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

Taavi Rõivas
Peaminister

Arto Aas
Riigihalduse minister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json