Teksti suurus:

Kaitseministri 26. juuni 2015. a määruse nr 16 „Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.04.2016
Avaldamismärge:RT I, 07.04.2016, 5

Kaitseministri 26. juuni 2015. a määruse nr 16 „Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta” muutmine

Vastu võetud 01.04.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 120 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 4. mai 2015. a määruse nr 55 „Volituse andmine kaitseministrile ehitusseadustiku alusel määruse andmiseks” alusel.

Kaitseministri 26. juuni 2015. a määrust nr 16 „Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta” muudetakse järgmiselt:

1) määruse § 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) raadiosüsteem – riigikaitselisi eesmärke täitvad raadioseadmed või nende osad, mida kasutatakse luure- ja julgeolekuteabe saamise eesmärgil.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Raadiosüsteemi töövõime kriteeriumid

(1) Raadiosüsteemi töövõime on võime kiirata, avastada, positsioneerida ja tuvastada raadiosagedusel levivat elektromagnetlainet.

(2) Ehitiste püstitamine, laiendamine või ümberehitamine ei tohi vähendada raadiosüsteemi töövõimet.

(3) Raadiosüsteemi ehitise töövõime on tagatud, kui signaaliallika ja vastuvõtusensori vahel on otsenähtavus. Otsenähtavuse tsoonist väljaspool ei saa töövõime tagamiseks püstitada tuulegeneraatorit elektromagnetlaine levi difraktsiooni tsooni ning sellest kaugemal arvestatakse tuulegeneraatori kõrgust järgmise valemi alusel:

kus
N – nõutav minimaalne vahemaa kilomeetrites tuulegeneraatori ja raadiosüsteemi vahel;
h1 – raadiosüsteemi masti kõrgus meetrites maapinnast;
h2 – tuulegeneraatori kogukõrgus (mast koos labadega) meetrites maapinnast.”;

3) määruse § 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Riigikaitselise ehitise piiranguvööndis tohib ehitist püstitada, laiendada või ümber ehitada harjutusväljast, lasketiirust ja lennuväljast sellises kauguses, kus hoonestatud alale kehtestatud välismüra normtasemed on täidetud, või sellisel juhul, kui ehitise püstitamise, laiendamise või ümberehitamise tõttu ei vähene riigikaitselise ehitise töövõime.”;

4) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

5) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

Hannes Hanso
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

Lisa 1 Riigikaitselise ehitise piiranguvööndi ulatus

Lisa 2 Riigikaitselise ehitise piiranguvöönd ja piiranguvööndi ulatus, mille paiknemist ei määrata planeeringus („konfidentsiaalsel” tasemel riigisaladus)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json