Teksti suurus:

Ametniku hukkumise või surma korral hüvitist saama õigustatud isikute ja neile makstava hüvitise osakaalu määramise kord ning avalduse vorm

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.04.2016, 6

Ametniku hukkumise või surma korral hüvitist saama õigustatud isikute ja neile makstava hüvitise osakaalu määramise kord ning avalduse vorm
[RT I, 07.04.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]

Vastu võetud 18.04.2013 nr 65
RT I, 23.04.2013, 15
jõustumine 26.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.04.2016RT I, 07.04.2016, 201.07.2016

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 49 lõike 5 alusel.
[RT I, 07.04.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]

§ 1.  Õigustatud isiku nimetamine

  (1) Ametnik, kes soovib nimetada avaliku teenistuse seaduse § 49 lõike 3 alusel hüvitist saama õigustatud füüsilise isiku või isikud (edaspidi õigustatud isik), esitab käesoleva määruse lisas toodud vormi kohase kirjaliku avalduse (edaspidi avaldus) ametiasutuse määratud avalduste hoidmise eest vastutavale isikule või struktuuriüksusele.
[RT I, 07.04.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]

  (2) Õigustatud isikud nimetatakse ühes avalduses. Kui õigustatud isikuid on üle kolme, lisatakse avaldusele lisa, milles märgitakse hüvitist saama õigustatud täiendavate isikute andmed vastavalt avalduse vormile. Avalduse esitaja allkirjastab ka avalduse lisa.

  (3) Kui avalduses märgitud isiku andmed ei ole esitatud käesolevas määruses ette nähtud nõuete kohaselt ja seetõttu ei ole võimalik isikut üheselt tuvastada, ei loeta teda õigustatud isikuks.

§ 2.  Hüvitise osakaalu määramine

  (1) Õigustatud isiku määramisel võib avalduses jätta hüvitise osakaalu märkimata või märkida makstava hüvitise osakaalu protsentides, kokku kuni 50 protsendi ulatuses hüvitise kogusummast.

  (2) Hüvitise osakaalu määramata jätmisel arvestatakse hüvitise suurus võrdsete osadena, kokku 50 protsendi ulatuses kogu hüvitisest.

  (3) Juhul kui määratud osade suurus kokku ületab 50 protsenti hüvitise kogusummast, vähendatakse määratud osade suurusi võrdeliselt.

§ 3.  Avalduse esitamine ja hoidmine

  (1) Avaldus esitatakse isiklikult kinnises ümbrikus, millele on kantud avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja märge „Õigustatud isiku nimetamise avaldus”.

  (2) Avalduse vastuvõtja kontrollib ümbrikul olevate isikuandmete samasust ümbriku esitanud isikuga ning teeb asjakohase märke ümbriku esiküljele, lisades sellele oma ees- ja perekonnanime, allkirja ja isikusamasuse kontrollimise kuupäeva.

  (3) Avalduse vastuvõtja registreerib avalduse ümbrikku avamata. Registreerimise number ja kuupäev kantakse ümbriku tagaküljele.

  (4) Avaldus, mille esitamisel ei ole järgitud käesolevas määruses sätestatud korda, hävitatakse. Avalduse vastuvõtja teavitab avalduse esitajat avalduse isiklikult esitamise kohustusest.

  (5) Avaldust hoitakse suletud ümbrikus avalduse hoidmise eest vastutava isiku juures või struktuuriüksuses kuni avaliku teenistuse seaduse § 49 lõikes 1 või 2 nimetatud asjaolude tuvastamiseni.
[RT I, 07.04.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]

§ 4.  Avalduse kehtivus, tagasivõtmine ja muutmine

  (1) Avaldus kehtib, kuni avalduse esitaja on selle tagasi võtnud, kuid mitte kauem kui ametniku teenistussuhte lõppemiseni ametiasutusega, hüvitise maksmiseni või hüvitise maksmata jätmise otsuse peale kaebeõiguse tähtaja möödumiseni.

  (2) Avalduse esitaja võib avalduse tagasi võtta, teavitades sellest avalduse hoidmise eest vastutavat isikut või struktuuriüksust kirjalikult või elektrooniliselt allkirjastatud vormis. Avaldus loetakse tagasivõetuks, kui vastutav isik või struktuuriüksus on tagasivõtmise teate kätte saanud. Vastutav isik või struktuuriüksus teavitab avalduse esitajat tagasivõtmise teate kättesaamisest viivitamata.

  (3) Õigustatud isiku andmete muutmiseks või uue õigustatud isiku määramiseks peab avalduse esitaja esitama uue avalduse.

  (4) Kui avalduse esitaja on esitanud mitu avaldust, loetakse kehtivaks viimane esitatud avaldus.

  (5) Kehtivuse kaotanud avaldus, mida avalduse esitaja tagasi ei soovi, hävitatakse kümne tööpäeva möödumisel avalduse kehtivuse kaotamisest arvates.

  (6) Teave avalduse tagasivõtmise ja hävitamise kohta kantakse avalduse registreerimise märke juurde.

§ 5.  Matuse korraldamise kulude kandmise ulatus, tingimused ja kord
[Kehtetu - RT I, 07.04.2016, 2 - jõust. 01.07.2016]

Lisa Avaldus ametniku hukkumise korral hüvitist saama õigustatud isiku/isikute määramiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json