Teksti suurus:

Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.04.2016, 9

Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta

Vastu võetud 26.06.2015 nr 16
RT I, 28.06.2015, 14
jõustumine 01.07.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.04.2016RT I, 07.04.2016, 510.04.2016

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 120 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 4. mai 2015. a määruse nr 55 „Volituse andmine kaitseministrile ehitusseadustiku alusel määruse andmiseks” alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Määruse eesmärk on kehtestada riigikaitselise ehitise ning seal asuvate süsteemide ja seadmete töövõime kriteeriumid ja piiranguvööndi ruumiline ulatus ning ruumilised piirangud ehitiste osas, mis võivad ohustada riigikaitselist ehitist või riigikaitselise ehitisele määratud või kavandatud ülesannete täitmist või, mis võivad mõjutada riigikaitselise ehitise töövõimet.

§ 2.   Terminid

  (1) Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) radar – riigikaitselisi eesmärke täitev seiresüsteem, mille abil jälgitakse ja avastatakse objekte raadiolokatsiooni meetoditega;
  2) passiivseiresüsteem – riigikaitselisi eesmärke täitvate süsteemide ja seadmete kogum, mille abil jälgitakse ja avastatakse objekte passiivse jälgimise teel;
  3) katteala – piirkond, kus on tagatud riigikaitselise seiresüsteemi või raadioseadme kavandatud töövõime;
  4) raadioseade – riigikaitselisi eesmärke täitev tehniline seade või selle osa, mida kasutatakse infovahetuse eesmärgil;
  5) satelliitsidejaam – riigikaitselisi eesmärke täitev paikne raadioseade või seadmete kogum, mis on ette nähtud side pidamiseks satelliidi kaudu;
  6) raadiosidelink – riigikaitselisi eesmärke täitev paikne raadiosideliin;
  7) töövõime – olemasoleva või kavandatava riigikaitselise ehitise ning seal asuvate süsteemide ja seadmete võime täita sellele kavandatud ülesandeid;
  8) riigikaitselise ehitise piiranguvöönd – riigikaitselist ehitist ümbritsev ala, kus asuvad ehitised või kus toimuv tegevus võib ohustada riigikaitselist ehitist või mõjutada riigikaitselise ehitise töövõimet.
  9) raadiosüsteem – riigikaitselisi eesmärke täitvad raadioseadmed või nende osad, mida kasutatakse luure- ja julgeolekuteabe saamise eesmärgil.
[RT I, 07.04.2016, 5 - jõust. 10.04.2016]

  (2) Oht riigikaitselisele ehitisele – on olukord, kus ehitise püstitamine, laiendamine või ümberehitamine võib põhjustada riigikaitselise ehitise töövõime ning ehitise kasutamise eesmärgist ja otstarbest tulenevate ülesannete täitmise vähenemise.

§ 3.   Riigikaitselise ehitise piiranguvööndi ruumiline ulatus

  (1) Riigikaitselise ehitise piiranguvööndisse püstitatav ehitis või piiranguvööndis asuva ehitise laiendamine või ümberehitamine ei tohi vähendada riigikaitselise ehitise töövõimet ja suurendada ohtu riigikaitselisele ehitisele.

  (2) Riigikaitselise ehitise piiranguvööndi ruumiline ulatus määratakse lähtudes töövõime säilitamise või ohu vältimise vajadusest.

  (3) Ohu ja töövõime hindamisel on aluseks Kaitseministeeriumi ja selle valitsemisala julgeolekueeskirjad. Töövõime hindamisel arvestatakse lisaks julgeolekueeskirjadele riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriume.

  (4) Riigikaitseliste ehitiste piiranguvöönd ja piiranguvööndi ulatus, mille paiknemine määratakse võimaluse korral maakonnaplaneeringus ja täpsustatakse üldplaneeringus või määratakse üldplaneeringus, kehtestatakse käesoleva määruse lisas 1.

  (5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud riigikaitseline ehitis võõrandatakse ja sellega seonduvalt muutuvad kehtetuks ka ehitisega seotud piirangud, siis teeb Kaitseministeerium maavalitsusele või kohaliku omavalitsuse üksusele ettepaneku kitsendusi põhjustanud riigikaitselise ehitise ja piiranguvööndi kustutamiseks planeeringust. Kohaliku omavalitsuse üksus teavitab vajaduse korral seotud isikuid piirangute kehtetuks muutumisest.

  (6) Riigikaitseliste ehitiste piiranguvöönd ja piiranguvööndi ulatus, mille paiknemist ei määrata planeeringus, on kehtestatud käesoleva määruse lisas 2 („konfidentsiaalsel” tasemel riigisaladus).

  (7) Kaitseministeerium teavitab planeeringu algatajat ja ehitise püstitamise, laiendamise või ümberehitamise projekteerimistingimuste andjat, ehitusloa eelnõu või ehitusteatise menetlejat ehitusseadustiku § 120 lõikes 1 sätestatud kooskõlastamise kohustusest, kui ehitisregistri andmete põhjal selgub, et käesoleva määruse lisas 2 kehtestatud riigikaitseliste ehitiste piiranguvööndis kavandatakse eelnimetatud tegevusi või kui kavandatav tegevus võib kaasa tuua lisas 2 kehtestatud riigikaitselise ehitise töövõime vähenemise. Kaitseministeerium selgitab planeeringu algatajale, ehitise püstitamise või olemasoleva ehitise laiendamise või ümberehitamise kooskõlastuse taotlejale riigikaitselise ehitise piiranguvööndi ruumilist ulatust ja paiknemist ning riigikaitselise ehitise töövõime tagamisega seotud piiranguid.

  (8) Kaitseministeerium esitab maakatastri pidajale kitsenduste kaardile kandmiseks käesoleva määruse lisas 1 kehtestatud riigikaitselise ehitise piiranguvööndi ulatuse ja paiknemise digitaalsed ruumiandmed.

§ 4.   Radari töövõime kriteeriumid

  (1) Radari töövõime on võime avastada ettenähtud kattealas olevaid objekte. Radari töövõime kriteeriumid jälgitava objekti kohta on seotud radari töösageduse ja muude signaalitöötluse eripäradega.

  (2) Ehitiste püstitamine või olemasoleva ehitise laiendamine või ümberehitamine ei tohi vähendada radari töövõimet.

  (3) Radari piiranguvööndi ruumilist ulatust selgitatakse kavandatava ehitise püstitamisega või olemasoleva ehitise laiendamisega või ümberehitamisega seotud isikule tema põhjendatud huvi korral asjakohase menetluse käigus.

§ 5.   Passiivseiresüsteemi töövõime kriteeriumid

  (1) Passiivseiresüsteemi töövõime on võime avastada ettenähtud kattealas objekte.

  (2) Passiivseiresüsteemi töövõime tagamiseks ei tohi:
  1) selle komponentide keskpositsiooni ja külgmiste positsioonide vahelisele mõttelisele joonele passiivseiresüsteemi töövõimet häirivat tuulegeneraatorit püstitada lähemale kui 0,5 kilomeetrit ja muud ehitist lähemale kui kolm Fresneli tsooni (F3), mis arvutatakse järgmise valemi järgi:

kus
Fn – Fresneli tsooni raadius meetrites;
d1 – kaugus esimesest antennist meetrites;
d2 – kaugus teisest antennist meetrites;
λ – lainepikkus meetrites;
n – võrdne reaalarvuga kolm (3);
  2) tuulegeneraatorit püstitada keskpositsioonile ja külgmistele positsioonidele lähemale kui järgmise valemi järgi arvutatud kaugus:

kus
R – nõutav minimaalne vahemaa kilomeetrites tuulegeneraatori ja passiivseiresüsteemi vahel;
B – ühe tuulegeneraatori laba pikkus meetrites;
T – tuulegeneraatorite arv selles tuulepargis.

§ 6.   Raadioseadme töövõime kriteeriumid

  (1) Raadioseadme töövõime on võime kiirata või vastu võtta ettenähtud parameetrite ja tasemega raadiosideks eraldatud raadiosagedustel levivat elektromagnetlainet.

  (2) Ehitiste püstitamine või olemasoleva ehitise laiendamine või ümberehitamine ei tohi vähendada raadioseadme töövõimet.

  (3) Kahe paikse raadiosidelingi saatja ja vastuvõtja vahelisele mõttelisele joonele (peatelg) ei tohi ehitist paigaldada lähemale kui kolm Fresneli tsooni (F3), mis arvutatakse § 5 lõike 2 punktis 1 toodud valemi järgi.

  (4) Raadiojaamale ei tohi tuulegeneraatorit paigaldada lähemale kui järgmise valemi järgi arvutatud kaugus:

kus
R – nõutav minimaalne vahemaa kilomeetrites tuulegeneraatori ja raadioseadme vahel;
B – ühe tuulegeneraatori laba pikkus meetrites;
T – tuulegeneraatorite arv selles tuulepargis.

  (5) Kahe paikse raadiosidelingi saatja vahelisele mõttelisele joonele (peatelg) ei tohi tuulegeneraatorit paigaldada lähemale kui 0,5 kilomeetrit.

  (6) Satelliitsidejaamale ei tohi tuulegeneraatorit paigaldada lähemale kui kolm kilomeetrit.

§ 61.   Raadiosüsteemi töövõime kriteeriumid

  (1) Raadiosüsteemi töövõime on võime kiirata, avastada, positsioneerida ja tuvastada raadiosagedusel levivat elektromagnetlainet.

  (2) Ehitiste püstitamine, laiendamine või ümberehitamine ei tohi vähendada raadiosüsteemi töövõimet.

  (3) Raadiosüsteemi ehitise töövõime on tagatud, kui signaaliallika ja vastuvõtusensori vahel on otsenähtavus. Otsenähtavuse tsoonist väljaspool ei saa töövõime tagamiseks püstitada tuulegeneraatorit elektromagnetlaine levi difraktsiooni tsooni ning sellest kaugemal arvestatakse tuulegeneraatori kõrgust järgmise valemi alusel:

kus
N – nõutav minimaalne vahemaa kilomeetrites tuulegeneraatori ja raadiosüsteemi vahel;
h1 – raadiosüsteemi masti kõrgus meetrites maapinnast;
h2 – tuulegeneraatori kogukõrgus (mast koos labadega) meetrites maapinnast.
[RT I, 07.04.2016, 5 - jõust. 10.04.2016]

§ 7.   Lao töövõime kriteeriumid

  (1) Lao töövõime on võime hoida ja käidelda laos kavandatud koguses materjale.

  (2) Lao töövõime hindamisel lähtutakse Kaitseministeeriumi valitsemisalas kinnitatud eeskirjadest.

  (3) Ehitiste püstitamine või olemasoleva ehitise laiendamine või ümberehitamine lao piiranguvööndis ei tohi vähendada lao töövõimet.

§ 8.   Harjutusvälja, lasketiiru ja lennuvälja töövõime kriteeriumid

  (1) Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusvälja, lasketiiru ja lennuvälja töövõime on võime tagada tingimused kavandatud sõjaväelise väljaõppe ja õppuste korraldamiseks ning muuks vajalikuks riigikaitseliseks tegevuseks. Nimetatud ehitiste töövõime hindamisel lähtutakse kehtestatud planeeringust, arendusprogrammist või kasutuseeskirjast.

  (2) Riigikaitselise ehitise piiranguvööndis tohib ehitist püstitada, laiendada või ümber ehitada harjutusväljast, lasketiirust ja lennuväljast sellises kauguses, kus hoonestatud alale kehtestatud välismüra normtasemed on täidetud, või sellisel juhul, kui ehitise püstitamise, laiendamise või ümberehitamise tõttu ei vähene riigikaitselise ehitise töövõime.
[RT I, 07.04.2016, 5 - jõust. 10.04.2016]

  (3) Müra normtaseme kategooria määratakse üldplaneeringus harjutusvälja, lasketiiru või lennuvälja mürakaardi alusel.

§ 9.   Riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavad ehitised

  Riigikaitselise ehitise piiranguvööndis võivad riigikaitselise ehitise ning seal asuvate süsteemide ja seadmete töövõimet mõjutada:
  1) ohtliku ettevõtte ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte ehitised;
  2) ehitusseadustiku lisades 1 ja 2 nimetatud ehitised, eelkõige hoone, tee, raudteerajatis, surveseade, gaasi- ja elektripaigaldis, side- ja telekommunikatsiooniehitis, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustik ja kanalisatsiooniehitis jne, sealhulgas ka ehitusseadustiku seletuskirja kohased lihtsamad ehitised.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. juulil.

Lisa 1 Riigikaitselise ehitise piiranguvöönd ja piiranguvööndi ulatus, mille paiknemine määratakse võimaluse korral planeeringus
[RT I, 07.04.2016, 5 - jõust. 10.04.2016]

Lisa 2 Riigikaitselise ehitise piiranguvöönd ja piiranguvööndi ulatus, mille paiknemist ei määrata planeeringus („konfidentsiaalsel” tasemel riigisaladus)
[RT I, 07.04.2016, 5 - jõust. 10.04.2016]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json