Teksti suurus:

Pakendiseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 07.04.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.04.2017 otsus nr 81

Pakendiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 21.03.2017

§ 1.  Pakendiseaduse muutmine

Pakendiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) plast – polümeer Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850), artikli 3 punkti 5 tähenduses ja kõik looduslikel või tehispolümeeridel põhinevad materjalid nii ühe- kui ka mitmekihilises teostuses, mille kombineeritud nomenklatuuri grupp on 39 vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87;”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Plastkandekott on plastist valmistatud sangadega või sangadeta kandekott, mille tarbija saab kauba müügikohas.

(5) Plastkandekoti liigid on järgmised:
1) õhuke plastkandekott – plastkandekott, mis on õhem kui 50 mikronit;
2) eriti õhuke plastkandekott – plastkandekott, mis on õhem kui 15 mikronit ning mida kasutatakse hügieeni tagamiseks või lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks, kui see aitab vältida toidu raiskamist;
3) oksüdantide toimel lagunev plastkandekott – plastkandekott, mis on valmistatud plastist, mis sisaldab mikroosakesteks lagunemist põhjustavaid lisaaineid.”;

3) paragrahvi 5 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Pakendiettevõtja müügikohas:
1) ei või anda õhukesi ja eriti õhukesi plastkandekotte tarbijale tasuta, välja arvatud eriti õhukesed plastkandekotid, mida kasutatakse hügieeni tagamiseks või lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks, kui see aitab vältida toidu raiskamist;
2) tuleb tarbijale pakkuda õhukese plastkandekoti, kaasa arvatud eriti õhukese plastkandekoti kõrval muid võimalusi kauba pakendamiseks;
3) tuleb vältida oksüdantide toimel lagunevate plastkandekottide müüki või tasuta andmist.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 242 järgmises sõnastuses:

§ 242. Õhukese plastkandekoti tarbimise üle arvestuse pidamine

Pakendiettevõtja on kohustatud üle 100-ruutmeetrise pindalaga müügikohas pidama arvestust tarbijatele müüdavate ja tasuta antavate õhukeste ja eriti õhukeste plastkandekottide kohta ning esitama andmed pakendiregistrisse.”;

5) paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pakendiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, kuhu kantakse ning kus hoitakse ja töödeldakse andmeid turule lastud pakendatud kauba pakendite, õhukese ja eriti õhukese plastkandekoti tarbimise, tekkinud pakendijäätmete, pakendi korduskasutuse, pakendijäätmete taaskasutamise ning taaskasutamise sihtarvude täitmise kohta.”;

6) seadust täiendatakse §-ga 393 järgmises sõnastuses:

§ 393. Õhukese plastkandekoti tarbimise vähendamine ja analüüs

(1) Keskkonnaministeerium analüüsib 2018. aasta 31. märtsiks käesoleva seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud meetmete tõhusust ja eesmärgipärasust, arvestades, et õhukese plastkandekoti tarbimine peab jääma 2019. aasta 31. detsembriks alla 90 õhukese plastkandekoti inimese kohta aastas ja 2025. aasta 31. detsembriks alla 40 õhukese plastkandekoti inimese kohta aastas, ning vajaduse korral esitab ettepanekud õigusakti muutmiseks.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tarbimiseesmärkidest jäetakse välja eriti õhukesed plastkandekotid.”;

7) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ pakendi ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10–22), muudetud direktiividega 2004/12/EÜ (ELT L 047, 18.02.2004, lk 26–32), 2005/20/EÜ (ELT L 070, 16.03.2005, lk 17–18) ja 2013/2/EL (ELT L 037, 08.02.2013, lk 10–12);” tekstiosaga „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10–23), muudetud direktiividega 2004/12/EÜ (ELT L 047, 18.02.2004, lk 26–32), 2005/20/EÜ (ELT L 070, 16.03.2005, lk 17–18), 2013/2/EL (ELT L 037, 08.02.2013, lk 10–12) ja (EL) 2015/720 (ELT L 115, 06.05.2015, lk 11–15);”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktis 3 esitatud pakendiseaduse § 5 lõike 2 punkt 1 jõustub 2018. aasta 31. detsembril.

Enn Eesmaa
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json