Teksti suurus:

Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 07.04.2017, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
03.04.2017 otsus nr 82

Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.03.2017

§ 1.  Väärtpaberituru seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 72 asendatakse tekstiosa „ning §-des 1887 ja 1889” tekstiosaga „ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 596/2014, mis käsitleb turukuritarvitusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ ja komisjoni direktiivid 2003/124/EÜ, 2003/125/EÜ ja 2004/72/EÜ (ELT L 173, 12.6.2014, lk 1–61) (edaspidi turukuritarvituse määrus), artiklis 17”;

2) paragrahvi 461 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 85 punkte 5–7 ja 9 ning § 86–875, 89 ja 891” tekstiosaga „§ 85 lõike 1 punkte 5–7 ja 9 ning §-e 86–875 ja 891”;

3) paragrahvi 461 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „§ 85 punktides 5–7 ja 9 ning §-des 86–876, 89 ja 891” tekstiosaga „§ 85 lõike 1 punktides 5–7 ja 9 ning §-des 86–876 ja 891”;

4) paragrahvi 823 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Investeerimisühing kehtestab sise-eeskirjadega korra ja rakendab seda, et vältida järgmisi tegevusi, millega seotud tegevisikul võib tekkida huvide konflikt või tal on juurdepääs siseteabele turukuritarvituse määruse tähenduses (edaspidi siseteave) või klientidega seonduvale konfidentsiaalsele teabele:
1) isikliku tehingu tegemine, kui see on turukuritarvituse määruse artikli 14 kohaselt keelatud või tehinguga kaasneb konfidentsiaalse teabe väärkasutamine või tehing on käesolevas seaduses sätestatud nõuetega vastuolus või võib nendega vastuollu sattuda;
2) kolmandale isikule väärtpaberitehingu tegemiseks sellise soovituse andmine, mis ei ole seotud tegevisiku tavapärase tööülesande täitmise või investeerimisteenuse osutamisega ning sellisele väärtpaberitehingule isikliku tehinguna kohalduks käesoleva seaduse § 825 lõike 5 punktis 1 või § 875 lõikes 6 sätestatu;
3) kolmandale isikule teabe või arvamuse avaldamine, mis ei ole seotud tavapärase töö- või ametiülesande täitmise või investeerimisteenuse osutamisega, kui tegevisik teab või võib mõistlikult eeldada, et kolmas isik võib selle tulemusena sõlmida väärtpaberitehingu, millele isikliku tehinguna kohalduks käesoleva lõike punktis 1, käesoleva seaduse § 825 lõike 5 punktis 1 või 2 või § 875 lõikes 6 sätestatu, või anda muule isikule soovituse sellise tehingu sõlmimiseks või ajendada muud isikut tehingut sõlmima.”;

5) paragrahvi 825 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „käesoleva seaduse §-s 18818” tekstiosaga „turukuritarvituse määruse artikli 3 lõike 1 punktis 35”;

6) paragrahvi 825 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „käesoleva seaduse §-des 18818–18827” tekstiosaga „turukuritarvituse määruses”;

7) paragrahvi 85 lõike 1 punktid 13 ja 14 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahv 89 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 134 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Turul osalejad ei ole kohustatud turul omavaheliste pakkumuste ja tehingute tegemisel rakendama üksteise suhtes käesoleva seaduse § 85 lõike 1 punktides 1, 5–7 ja 9 ning §-des 86–876 ja 891 sätestatut, välja arvatud juhul, kui pakkumusi ja tehinguid tehakse kliendi nimel või arvel.”;

10) paragrahvi 1633 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Mitmepoolses kauplemissüsteemis osalejad ei ole kohustatud mitmepoolses kauplemissüsteemis omavaheliste pakkumuste ja tehingute tegemisel rakendama üksteise suhtes käesoleva seaduse § 85 lõike 1 punktides 1, 5–7 ja 9 ning §-des 86–876 ja 891 sätestatut, välja arvatud juhul, kui neid tehakse kliendi nimel või arvel.”;

11) paragrahvi 174 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 2273/2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega (ELT L 336, 23.12.2003, lk 33–38),” tekstiosaga

„komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1052, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad tagasiostuprogrammide ja stabiliseerimismeetmete suhtes kohaldatavaid tingimusi (ELT L 173, 30.06.2016, lk 34–41),”;

12) paragrahvi 1846 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvis 1847 asendatakse tekstiosa „186, 1887 või 1889” tekstiosaga „186 või turukuritarvituse määruse artiklis 17”;

14) seaduse 21. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

21. peatükk
TURUKURITARVITUSE KEELAMINE
”;

15) paragrahv 1881 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 1882 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Turukuritarvitusena käesoleva seaduse tähenduses käsitatakse turukuritarvituse määruse artiklites 14 ja 15 nimetatud tegevusi.”;

17) paragrahvid 1883–18812 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 18813 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Inspektsioon avalikustab turukuritarvituse määruse artikli 19 lõikes 1 nimetatud tehingute kohta inspektsioonile esitatud teabe oma veebilehel.”;

19) paragrahvid 18814–192 tunnistatakse kehtetuks;

20) seaduse 21. peatükki täiendatakse 6. jaoga järgmises sõnastuses:

6. jagu
Rikkumisest teavitamine

§ 2011. Rikkumisest teavitamise kord

Väärtpaberituru kutseline osaline, kellele kohaldatakse turukuritarvituse määruses sätestatut, kehtestab oma töötajatele nimetatud määruses sätestatud kohustuse rikkumisest teavitamise korra.

§ 2012. Vastutusest vabastamine

Turukuritarvituse määruses sätestatud juhtudel inspektsioonile teabe esitamisele kohaldatakse Finantsinspektsiooni seaduse § 503 lõikes 5 rikkumisest teavitamise kohta sätestatut.”;

21) paragrahvi 230 lõiget 1 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) turukuritarvituse määrus;
6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.06.2014, lk 84–148).”;

22) paragrahvi 230 lõige 41 ning lõike 42 sissejuhatav lauseosa ja punkt 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(41) Inspektsioon avalikustab oma veebilehel käesoleva seaduse 20. ja 21. peatükis, turukuritarvituse määruses ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1286/2014, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete (PRIIPid) põhiteabedokumente (ELT L 352, 09.12.2014, lk 1–23), sätestatud kohustuse rikkumisega seoses väärteoasjas tehtud lahendi või haldusakti viivitamata pärast selle teatavaks tegemist. Inspektsioon märgib vähemalt rikkumise liigi ja laadi, rikkumise eest vastutava isiku andmed, milleks on juriidilise isiku puhul ärinimi ja registrikood selle olemasolul, füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood või selle puudumisel sünniaeg, ning teabe lahendi või haldusakti vaidlustamise ja tühistamise kohta. Inspektsioon tagab, et kogu käesolevas lõikes nimetatud teave on tema veebilehel avalikult kättesaadav vähemalt viie aasta jooksul, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(42) Inspektsioonil on asjaolusid hinnates õigus lükata väärteoasjas tehtud lahendi või haldusakti avalikustamine edasi või jätta rikkuja isik seaduses sätestatud juhul isikuandmete kaitse tagamiseks avalikustamata, kuni on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
1) rikkumise eest vastutava isiku avalikustamine on määratud karistusega võrreldes ebaproportsionaalne;”;

23) paragrahvi 230 täiendatakse lõikega 43 järgmises sõnastuses:

„(43) Inspektsioonil on õigus jätta väärteoasjas tehtud lahend või haldusakt avalikustamata, kui tema hinnangul ei ole ühelgi käesoleva paragrahvi lõikes 42 nimetatud viisil võimalik vältida finantssüsteemi stabiilsuse ohustamist või saavutada väärteoasjas tehtud lahendi või haldusakti avalikustamise proportsionaalsust väheoluliste meetmete rakendamisel.”;

24) paragrahvi 2303 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Inspektsioonil on järelevalve teostamiseks õigus otse ja viivitamata saada krediidiasutuselt ning Eesti väärtpaberite keskregistri pidajalt teavet väärtpaberituru kutselise osalise, emitendi, investori ning siseteavet valdava isiku pangakonto ja väärtpaberikonto käibe ja saldo kohta.”;

25) paragrahvi 2315 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad „siseteabe väärkasutamise” sõnaga „turukuritarvituse”;

26) paragrahv 2316 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2316. Inspektsiooni õigus teavet avalikustada ja hoiatusi anda

(1) Inspektsioonil on õigus avalikustada teavet, mille avalikustamise kohustus tuleneb õigusaktist, kui sellist teavet ei ole nõuetekohaselt avalikustatud või kui avalikustatud on vale- või eksitavat teavet.

(2) Inspektsioonil on õigus avalikkust hoiatada turukuritarvituse määruses sätestatud kohustuse rikkumise eest, märkides ära rikkumise eest vastutava isiku ja rikkumise laadi.”;

27) paragrahvi 234 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kui järelevalve tulemusel on avastatud õigusakti rikkumine;”;

28) paragrahvi 2341 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral on sunniraha ülemmäär füüsilise isiku puhul esimesel korral kuni 5000 eurot ja järgmistel kordadel kuni 50 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kuid olenevalt sellest, kumb summa on suurem, kokku kuni 5 000 000 eurot või kuni kolmekordsele rikkumise tulemusel teenitud kasumile või kuni kolmekordsele rikkumise tulemusel ära hoitud kahjumile vastav summa, kui sellist kasumit või kahjumit on võimalik kindlaks teha.

(3) Haldusakti täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral on sunniraha ülemmäär juriidilise isiku puhul esimesel korral kuni 32 000 eurot ja järgmistel kordadel kuni 100 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kuid olenevalt sellest, milline summa on suurem, kokku kuni 15 000 000 eurot või kuni 15 protsenti aastasest kogukäibest vastavalt viimasele kättesaadavale juhtimisorgani kinnitatud raamatupidamise aastaaruandele või kuni kolmekordsele rikkumise tulemusel teenitud kasumile või kuni kolmekordsele rikkumise tulemusel ära hoitud kahjumile vastav summa, kui sellist kasumit või kahjumit on võimalik kindlaks teha. Kui juriidiline isik on emaettevõtja või sellise emaettevõtja tütarettevõtja, kes peab koostama konsolideeritud raamatupidamise aruandeid, siis on käesoleva lõike eelmises lauses nimetatud kogukäive kas aastane kogukäive või asjaomase tululiigi kogukäive viimase kättesaadava konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande järgi, mille on heaks kiitnud kõrgeima taseme emaettevõtja juhtimisorgan.”;

29) paragrahvi 235 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) keelata investeerimisühingu tegevisikul või muul rikkumise eest vastutaval füüsilisel isikul ajutiselt oma arvel väärtpaberitehingute tegemine;”;

30) paragrahvi 235 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) nõuda emitendilt või muult isikult teabe viivitamatut avalikustamist, kui sellise teabe avalikustamise kohustus tuleneb õigusaktist, ja emitendi või muu isiku avalikustatud või levitatud vale- või eksitava teabe kohta parandusteate avalikustamist;”;

31) paragrahvi 235 punkt 72 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„72) nõuda igaühelt õigusaktiga sätestatud kohustuse või nõude rikkumise või muu ebaseadusliku tegevuse peatamist või lõpetamist ja kohustada rikkumise eest vastutavat isikut hoiduma selle kordamisest;”;

32) paragrahv 2363 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahv 23723 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 23730 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 23730. Juhi ja juhi lähedase tehingutest teavitamise ning nende avalikustamise nõuete rikkumine

(1) Turukuritarvituse määruse artikli 19 lõigetes 1–3, 5–7 ja 11 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

35) paragrahv 23736 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 23736. Huvide konfliktidest teavitamise ja registripidamise nõuete rikkumine

(1) Huvide konfliktidest teavitamise ja käesoleva seaduse § 824 lõikes 10 nimetatud registri pidamise ja ajakohastamise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”;

36) paragrahvi 23737 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Investeerimisteenuse osutamisel huvide konfliktide haldamise ja maandamise meetmete kehtestamata või rakendamata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”;

37) paragrahvi 23738 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 23738. Investeerimissoovituse koostamise ja levitamise ning huvide konfliktide avalikustamise nõuete rikkumine

(1) Turukuritarvituse määruse artikli 20 lõikes 1 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

38) paragrahvi 23739 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Turukuritarvituse määruse artikli 18 lõigetes 1–6 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.”;

39) paragrahvi 23740 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Turukuritarvituse määruse artikli 17 lõigetes 1, 2, 4, 5 ja 8 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”;

40) paragrahv 23742 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 23742. Turukuritarvituse ennetamise ja avastamise nõuete rikkumine

(1) Turukuritarvituse määruse artikli 16 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.”;

41) paragrahvi 277 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva seaduse § 230 lõike 1 punkt 6 jõustub 2018. aasta 3. jaanuaril.”;

42) seaduse normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta (ELT L 96, 12.4.2003, lk 16–25), viimati muudetud direktiiviga 2010/78/EL (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120–161);”;

43) seaduse normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa „komisjoni direktiiv 2003/124/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses siseteabe määratluse ja avalikustamisega ning turuga manipuleerimise määratlusega (ELT L 339, 24.12.2003, lk 70–72);
komisjoni direktiiv 2003/125/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses investeerimissoovituste erapooletu esitamise ja huvide konflikti avalikustamisega (ELT L 339, 24.12.2003, lk 73–77);
komisjoni direktiiv 2004/72/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ heakskiidetud turutavade, kaupade tuletisinstrumentidega seotud siseteabe määratlemise, siseringi isikute nimekirjade koostamise, juhtide tehingutest teatamise ja kahtlastest tehingutest teatamise kohta (ELT L 162, 30.4.2004, lk 70–75);”.

§ 2.  Finantsinspektsiooni seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse 5. peatükki täiendatakse §-dega 502 ja 503 järgmises sõnastuses:

§ 502. Õigusrikkumistest teavitamine

(1) Inspektsioon kehtestab sise-eeskirjad finantsjärelevalve subjekti tegevust reguleerivas õigusaktis sätestatud kohustuse rikkumise või võimaliku rikkumise kohta Inspektsioonile esitatud teavituse (edaspidi käesolevas paragrahvis teavitus) vastuvõtmiseks ja töötlemiseks. Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatut ei kohaldata õigusaktiga sätestatud juhul Inspektsioonile teabe esitamisele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sise-eeskirjadega määratakse kindlaks:
1) teavituse vastuvõtmise ning tagasiside ja selgituste andmise eest vastutavad töötajad;
2) teavituse vastuvõtmiseks ning tagasiside ja selgituste andmiseks kasutatavad sõltumatud suhtluskanalid;
3) teavituse vastuvõtmise ja töötlemise kord;
4) teavituse kohta tagasiside andmise kord, sealhulgas tagasiside viis, sisu ja aeg;
5) viisid, kuidas Inspektsioon võib nõuda teavitajalt teavituse kohta selgitusi või lisateavet;
6) teavitaja ja rikkuja isiku konfidentsiaalsuse tagamise kord andmete edastamisel Inspektsioonis ja teistele isikutele, sealhulgas loetelu õigusaktis sätestatud konfidentsiaalse teabe avaldamise alustest, mis on piisav, et mõista, millal konfidentsiaalse teabe avaldamine on vajalik ja proportsionaalne uurimistoimingute tegemiseks, kohtumenetluse läbiviimiseks või teiste isikute õiguste ja vabaduste kaitseks.

(3) Inspektsioon esitab teavitajale käesoleva seaduse § 53 lõikes 31 nimetatud teabe enne teavituse saamist, kuid hiljemalt teavituse saamise hetkel. Inspektsioonil on õigus esitada käesoleva seaduse § 53 lõike 31 punktis 9 nimetatud teave viivitusega, kui sellise teabe avalikustamine võib kahjustada teavitamise fakti konfidentsiaalsuse kaitset.

(4) Inspektsioon korraldab teavituse vastuvõtmise ja töötlemise eest vastutavate töötajate eesmärgipärase väljaõppe.

(5) Inspektsioon ajakohastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sise-eeskirju vastavalt järelevalve- ja turupraktika ning tehnoloogia arengule vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.

(6) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega nõuded teavituste vastuvõtmiseks ning tagasiside ja selgituste andmiseks kasutatavatele suhtluskanalitele, teavituste vastuvõtmisele ja säilitamisele ning andmete konfidentsiaalsuse tagamisele.

§ 503. Teavitaja ja rikkuja kaitse

(1) Käesoleva seaduse § 502 lõikes 1 nimetatud teavitamise fakti konfidentsiaalsus tagatakse. Rikkumisest teavitamise fakti võib avaldada üksnes teavitaja kirjalikul nõusolekul.

(2) Rikkumisest teavitamise fakti konfidentsiaalsust ei tagata, kui teavitaja edastab teadvalt valeteavet.

(3) Kui teavitaja kaasatakse tunnistajana süüteomenetlusse, kohaldatakse süüteomenetluse sätteid rikkumisest teavitamise fakti konfidentsiaalsust rikkumata.

(4) Kohus või töövaidluskomisjon kohaldab teavitaja ja rikkuja kaitseks jagatud tõendamiskohustust. Hageja või avaldaja esitab avalduses faktilised asjaolud, mille alusel võib järeldada, et teda on ebavõrdselt koheldud. Kui isik, kelle vastu on avaldus esitatud, ei tõenda vastupidist, eeldatakse, et teavitaja või rikkuja ebavõrdne kohtlemine toimus rikkumisest teavitamise tõttu. Käesolevas lõikes sätestatust kõrvale kalduv kokkulepe on tühine.

(5) Rikkumisest heas usus Inspektsiooni teavitamist ja sellest rikkumisega seotud isikute teavitamata jätmist ei käsitata õigusakti või lepinguga sätestatud konfidentsiaalsus- või muu nõude või kohustuse rikkumisena ning heas usus Inspektsiooni teavitanud isiku suhtes ei kohaldata õigusakti või lepinguga ette nähtud vastutust. Käesoleva lõike esimeses lauses sätestatust kõrvale kalduv kokkulepe on tühine.

(6) Inspektsioon annab vajaduse korral selgitusi teavituste vastuvõtmise ja töötlemise korra ning käesoleva seaduse § 53 lõikes 31 sätestatud korras avalikustatud teabe kohta ning väljastab teavitaja või rikkuja taotlusel kinnituse teavitaja või rikkuja puutumuse kohta järelevalvemenetlusega.”;

2) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Inspektsioon avalikustab oma veebilehel kergesti leitaval eraldi jaotisel käesoleva seaduse § 502 lõikes 1 nimetatud teavituse vastuvõtmise kohta vähemalt järgmise teabe:
1) käesoleva seaduse § 502 lõikes 2 nimetatud teave;
2) selgitus, et teavituse võib esitada kirjalikus ja püsivat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, telefoni teel ning kohtumisel Inspektsiooni määratud töötajaga;
3) kinnitus, et teavitajal on õigus jääda anonüümseks;
4) viide teabesalvestusfunktsiooniga telefonile, kui see on kindlaks määratud;
5) viide käesoleva seaduse § 503 lõigetes 1–3 sätestatud konfidentsiaalsuse tagamise meetmetele;
6) viide käesoleva seaduse § 503 lõikes 4 sätestatud kaitsele seoses rikkumisest teavitamise tulemusel aset leidnud tagakiusamise, diskrimineerimise või muu ebaõiglase kohtlemisega;
7) viited Inspektsiooni ja teiste isikute koostööle käesoleva lõike punktis 6 nimetatud juhtudel;
8) viide käesoleva seaduse § 503 lõigetes 5 ja 6 sätestatule;
9) teavituste vastuvõtmise ja töötlemise statistika isikustamata kujul.”;

3) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„komisjoni rakendusdirektiiv (EL) 2015/2392, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 596/2014 seoses selle määruse tegelikust või võimalikust rikkumisest pädevatele asutustele teatamisega (ELT L 332, 18.12.2015, lk 126–132).”.

Enn Eesmaa
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json