Teksti suurus:

Vaatleja staatus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.05.2013, 3

Vaatleja staatus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel

Vastu võetud 23.04.2013 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 17 lõike 4 punkti 8 alusel.

§ 1.   Vaatlejatunnistus

  (1) Vaatlejatunnistuse saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus, milles märgitakse taotleja nimi ja keda ta esindab.

  (2) Taotlus tuleb esitada hiljemalt valimispäeval.

  (3) Vabariigi Valimiskomisjonile esitavad vaatlejatunnistuse saamiseks taotluse:
  1) välisriigi esindaja;
  2) rahvusvahelise organisatsiooni esindaja.

  (4) Maakonna valimiskomisjonile esitavad vaatlejatunnistuse saamiseks taotluse:
  1) välisriigi kohaliku omavalitsuse organi esindaja;
  2) erakonna või valimisliidu esindaja;
  3) üksikkandidaat;
  4) muu isik.

  (5) Vabariigi Valimiskomisjon või maakonna valimiskomisjon registreerib vaatleja tema taotluse alusel ning annab talle vaatlejatunnistuse (vorm lisatud). Vaatlejatunnistuse tagaküljele trükitakse teave vaatleja õiguste ja kohustuste kohta. Vaatlejatunnistusele pannakse Vabariigi Valimiskomisjoni või maakonna valimiskomisjoni pitsati jäljend.

§ 2.   Vaatleja õigused ja kohustused

  (1) Vaatleja peab enne vaatlemise alustamist end valimiskomisjonile esitlema ning esitama vaatlejatunnistuse.

  (2) Vaatleja võib viibida Vabariigi Valimiskomisjoni, maakonna valimiskomisjoni, elektroonilise hääletamise komisjoni, valla või linna valimiskomisjoni ning jaoskonnakomisjoni koosolekul, samuti jälgida kõiki valimistoiminguid, sealhulgas hääletamise käiku ning hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemist.

  (3) Vaatlejal on õigus kirjutada üles hääletamiskasti või selle ava pitseerimisel kasutatud turvaplommide numbrid. Elektroonilise hääletamise vaatlemisel on vaatlejal õigus üles kirjutada komisjoni toimingutes kasutatud turvaümbrike ja -kleebiste numbrid.

  (4) Vaatleja ei või segada valimiskomisjoni tööd ega osaleda valimiskomisjoni pädevuses olevates toimingutes.

  (5) Vaatlejal ei ole õigust tutvuda valijate nimekirjaga, välja arvatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses ettenähtud juhtudel.

  (6) Vaatleja ei täida oma kohustusi ega saa kasutada vaatleja õigusi valimiskomisjoni liikme ülesannete täitmisel.

  (7) Vaatleja võib vaatluse tulemuste kokkuvõtte esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kirjalikult aadressil Lossi plats 1A, 15181 Tallinn või e-kirjana aadressil info@vvk.ee.

§ 3.   Seaduserikkumisest teavitamine

  Kui vaatleja juhib valimiskomisjoni tähelepanu seaduserikkumisele, teavitab valimiskomisjon sellest kõrgemalseisvat valimiskomisjoni.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valimiskomisjoni 1.07.2005 määrus nr 6 „Vaatleja staatus kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel” tunnistatakse kehtetuks.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

Lisa Vaatlejatunnistuse vorm

/otsingu_soovitused.json