Teksti suurus:

Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded

Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 07.05.2013, 12

Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded

Vastu võetud 02.05.2013 nr 13

Määrus kehtestatakse välisõhu kaitse seaduse § 111 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kohaldamisala

  Käesolevat määrust kohaldatakse osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete, soojuspumpade või osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate mahutite (edaspidi mahutid) käitlemisega tegelevale isikule, ühtlasi määratletakse pädevusnõuetele vastavust tõendavad dokumendid.

§ 2.   Käitlemise mõiste

  Käitlemine käesoleva määruse mõistes on osoonikihti kahandavate ainete kogumine paiksetest jahutus- ja kliimaseadmetest, soojuspumpadest või mahutitest hooldus- ja remonditööde käigus või enne seadme kõrvaldamist ning külmaaine säilitamine mahutis. Lisaks loetakse käitlemiseks osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete või soojuspumpade:
  1) jahutuskontuuri avamist, eelkõige süsteemi täitmist puhastatud või taastatud osoonikihti kahandava ainega seadme hooldus- või remonditööde käigus;
  2) ühe või enama kontuuri või seadme osa eemaldamist;
  3) kontrollimist, hooldamist ja remonti;
  4) lekkekontrolli ja lekke kõrvaldamist.

§ 3.   Pädevusnõuded

  (1) Kuni kolm kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid paikseid jahutus- ja kliimaseadmeid või soojuspumpasid tohib käidelda isik, kes on vähemalt:
  1) põhiharidusega ja saanud jahutus- ning kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemise ja lekete vältimise koolituse või
  2) põhiharidusega ja omandanud kuni kolm kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete käitlemise töökogemuse vähemalt üks aasta kestnud praktiseerimise käigus.

  (2) Kolm kilogrammi ja enam osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid paikseid jahutus- ja kliimaseadmeid, soojuspumpasid või mahuteid tohib käidelda isik, kes on:
  1) lõpetanud kõrgkooli, rakenduskõrgkooli või kutsekooli külmaerialal või
  2) lõpetanud kõrgkooli soojusenergeetika või elektroenergeetika erialal või
  3) vähemalt põhiharidusega, kuid saanud jahutus- ja kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemise ja lekete vältimise koolituse ning omandanud kolm kilogrammi ja enam osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate jahutus- ja kliimaseadmete, soojuspumpade või mahutite käitlemise töökogemuse vähemalt üks aasta kestnud praktiseerimise käigus.

§ 4.   Pädevusnõuetele vastavust tõendavad dokumendid

  (1) Kuni kolm kilogrammi osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid paikseid jahutus- ja kliimaseadmeid või soojuspumpasid käitlev isik tõendab oma pädevust seadme valdaja või omaniku nõudmisel, esitades käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud dokumendid.

  (2) Kolm kilogrammi ja enam osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid paikseid jahutus- ja kliimaseadmeid, soojuspumpasid või mahuteid käitlev isik tõendab oma pädevust käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 käsitletud dokumentide alusel.

  (3) Käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul on pädevust tõendavateks dokumentideks põhiharidust ning asjaomast koolitust kinnitavad dokumendid.

  (4) Käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul on pädevust tõendavateks dokumentideks põhiharidust ning erialast töökogemust kinnitavad dokumendid.

  (5) Käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud juhul on pädevust tõendavateks dokumentideks kõrgkooli, rakenduskõrgkooli või kutsekooli diplom.

  (6) Käesoleva määruse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud juhul on pädevust tõendavateks dokumentideks põhiharidust, asjaomast koolitust ning erialast töökogemust kinnitavad dokumendid.

  (7) Kui dokumentidest ei selgu saadud koolituse sisu ja isiku vastavus käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele, on isiku pädevust kontrollival asutusel õigus nõuda täiendavate dokumentide esitamist.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 11. märtsi 2005. a määrus nr 16 „Osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete installeerimisega, käitamisega ja lammutamisega ning lekkekontrolliga tegeleva isiku pädevusnõuded” tunnistatakse kehtetuks.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json