Teksti suurus:

Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18 „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 07.05.2013, 14

Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruse nr 18 „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid” muutmine

Vastu võetud 02.05.2013 nr 16

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 9 lõike 14 alusel.

Keskkonnaministri 26. märtsi 2002. a määruses nr 18 „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid” (RT I, 01.11.2012, 22) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 pealkiri ja sissejuhatav osa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Veekogu süvendamiseks, veekogu põhja pinnase paigutamiseks, kemikaalide kasutamiseks pinnaveekogu korrashoiuks või veekogusse tahkete ainete uputamiseks või heitmiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid

Vee erikasutusloa taotlus veekogu süvendamiseks või veekogu põhja pinnase paigaldamiseks või kemikaalide kasutamiseks pinnaveekogu korrashoiuks või tahkete ainete veekogusse uputamiseks või heitmiseks koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:”;

2) paragrahvi 8 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) merre pinnase paigaldamise, tahkete ainete uputamise või heitmise korral selle koha valiku põhjendus, andmed siseveekogude kohta tuleb esitada vee erikasutusloa andja nõudmisel.”;

3) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa Veekogu paisutamise, hüdroenergia kasutamise, süvendamise, veekogu põhja pinnase paigutamise, kemikaalide kasutamise pinnaveekogu korrashoiuks, veekogusse tahkete ainete uputamise või heitmise vee erikasutusloa vorm

/otsingu_soovitused.json