Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 07.05.2013, 15

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 02.05.2013 nr 37

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 3 lõike 1 ja § 194 lõike 1 alusel ning arvestades 2013. aasta riigieelarve seaduse § 1 osa 6 jaos 8 toetusteks määratud rahalisi vahendeid ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga”.

§ 1.  Põllumajandusministri 18. märtsi 2009. a määrust nr 36 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 1.3 „Kalalaevade pardal tehtavad investeeringud ja selektiivsus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse pärast tekstiosa „4S1” tekstiosaga „, 4S2”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse maksimaalne suurus ühe kalalaeva kohta on rakenduskava programmiperioodi jooksul kokku kuni 40% lisa 1 kohaselt arvutatud toetatava tegevuse maksimaalsest abikõlblikust maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1 200 000 eurot rakenduskava programmiperioodi kohta või 639 116,50 eurot ühe kalalaeva kohta ühes taotlusvoorus.”;

3) paragrahvi 4 lõike 4 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kalalaev kuulub kalalaevastiku segmenti 4S1 või segmenti 4S2 ja tema tegelik üldpikkus on kuni 24 meetrit;
2) uue peamasina võimsus on vähemalt 20% väiksem vana peamasina võimsusest või eemaldatakse kalalaevade riiklikus registris kalalaevastiku segmendis 4S1 või 4S2 asjaomane kogus peamasina võimsust.”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) paragrahvi 4 lõikes 3 nimetatud abikõlblik kulu, kui see suurendab laeva kalapüügivõimet.”;

5) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda äriühing või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja, kes on moderniseeritava kalalaeva omanik või rentnik, kes valdab kalalaeva liisingulepingu alusel, ning kellele on kalapüügiseaduse § 13 lõike 1 alusel antud kalalaeva või kaluri kalapüügiluba püügiks merel (edaspidi taotleja).”;

6) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda kalalaevastiku segmenti 4S1, 4S2 või 4S3 kuuluva kalalaeva moderniseerimiseks. Segmenti 4S2 kuuluva kalalaeva moderniseerimiseks võib toetust taotleda, kui kalalaeval kasutatakse veetavaid püügivahendeid.”;

7) paragrahvi 12 lõike 1 punktid 10 ja 11 sõnastatakse järgmiselt:

„10) koopia kehtivast kalalaeva või kaluri kalapüügiloast;
11) koopia kehtivast merekõlblikkuse või kalalaeva vastavuse tunnistusest koos kinnitustega perioodiliste ülevaatuste kohta või koopia kehtivast laeva sõidukõlblikkuse tunnistusest või väikelaeva tehnilise ülevaatuse raamatust koos kinnitustega perioodiliste ülevaatuste kohta;”;

8) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) koopia kalalaeva mõõtekirjast;”;

9) paragrahvi 20 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja tagab projekti elluviimise tulemusena soetatud või ehitatud vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise viimase toetusosa väljamaksmisest kuni viie aasta möödumiseni.”

§ 2.  Põllumajandusministri 22. veebruari 2008. a määrust nr 14 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.4 „Uute turgude arendamine ja reklaamikampaaniad” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Toetust võib taotleda mittetulundusühing, kes on tegutsenud vähemalt viis aastat ning kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandustoodete tootmise või töötlemisega vähemalt viie viimase tegutsemisaasta jooksul, ning riigiasutus (edaspidi taotleja).”;

2) lisad 1, 3 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Põllumajandusministri 23. jaanuari 2013. a määrust nr 5 „2013. aastal toetatavad „Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetmed ja tegevuste liigid” täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) meede 3.3 „Kalasadamate investeeringutoetus”.”

Helir-Valdor Seeder
Minister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Kampaania korraldamiseks või tarbija- ja turu-uuringu korraldamiseks toetuse väljamakse taotlus

Lisa 3 Messil osalemiseks toetuse väljamakse taotlus

/otsingu_soovitused.json