Teksti suurus:

Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid

Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 07.05.2013, 24

Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid

Vastu võetud 26.03.2002 nr 18
RTL 2002, 48, 664
jõustumine 14.04.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.02.2006RTL 2006, 19, 33026.02.2006
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
29.10.2012RT I, 01.11.2012, 2101.01.2013
02.05.2013RT I, 07.05.2013, 1410.05.2013

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 9 lõike 14 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid.

§ 2.   Vee erikasutusloa olemasolu vajalikkus

  (1) Vee erikasutusluba peab olema «Veeseaduse» § 8 lõikes 2 nimetatud tegevuste korral.

  (2) [Kehtetu RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

§ 3.   Vee erikasutusloa andja

  Vee erikasutusloa andja on määratud «Veeseaduse» § 9 lõikes 5.

§ 4.   Vee erikasutusloa taotluse esitamine

  Vee erikasutusloa taotleja esitab vee erikasutusloa saamiseks loa andjale veeseaduse ning selle määruse nõuetele vastava taotluse paberil või digitaaldokumendina, mis on allkirjastatud digitaalallkirja seaduses sätestatud korras. Taotluse allkirjastab taotleja või tema volitatud esindaja.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

2. peatükk VEE ERIKASUTUSLOA JA AJUTISE VEE ERIKASUTUSLOA TAOTLEMISEKS VAJALIKE MATERJALIDE LOETELU 

§ 5.   Kõikide vee erikasutuslubade taotlemiseks vajalikud materjalid

  (1) Kõik vee erikasutusloa taotlused peavad koosnema:
  1) avaldusest, milles on taotleja nimi või ärinimi, aadress, ettevõtja registrikood või füüsilise isiku isikukood, vee erikasutuse eesmärk, taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
  2) vee erikasutuse asukoha ja vee erikasutusega kavandatava tegevuse kirjeldusest;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  3) vee erikasutuse asukoha skeemist ja kaardist (soovitavalt mõõtkavas 1:10 000);
  4) vee erikasutusloa taotleja tegevusala iseloomustusest, mis peab sisaldama Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori koodi (EMTAK kood);
  5) vee erikasutamise eest vastutava isiku nimest, ametikoha nimetusest, telefoninumbrist või elektronposti aadressist;
  6) teabest vee erikasutusega seotud tehnoloogia ja tehnika kohta vee erikasutusloa andja nõudmisel;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  7) vee erikasutusega seotud tööde teostamise või vee erikasutusega seotud kavandatava ehitise projektist vee erikasutusloa andja nõudmisel;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  8) teabest vee erikasutamise aja kohta ja perioodi pikkus, milleks vee erikasutusluba taotletakse;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  9) teabest vee erikasutuses kasutatava tehnika vastavuse kohta parimale võimalikule tehnikale vee erikasutusloa andja nõudmisel.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  10) vee erikasutusloa andmiseks vajalikust eksperthinnangust vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  11) kohaliku omavalitsuse nõusolekust, v.a juhul, kui vee erikasutusluba taotletakse vee erikasutuseks sise- või territoriaalmerel või piiriveekogudel või kohaliku omavalitsuse enda poolt;
  12) vee erikasutuse asukoha veekogu, maa või ehitise õiguspärast valdust tõendavatest dokumentidest.

  (2) Vee erikasutusloa taotleja märgib taotlusele, kas ta soovib saada taotlusega seotud informatsiooni posti teel või elektrooniliselt.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

§ 6.   Vee võtmiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid

  Vee erikasutusloa taotlus mineraalvee võtmiseks või vee võtmiseks pinnaveekogust, sealhulgas ka jää võtmiseks enam kui 30 m3 ööpäevas või põhjavee võtmiseks rohkem kui 5 m3 ööpäevas koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  1) veevajaduse iseloomustus veehaarete ja põhjaveekihtide kaupa aastas, kvartalis ja ööpäevas (m3);
  2) pinnaveevõtu iseloomustus (veekogu või selle osa nimi, veehaarde asukoha kirjeldus ja veevõtukoha koordinaadid) pinnaveekogust veevõtu korral;
  3) põhjaveevõtu iseloomustus (põhjaveekihi nimetus, puurkaevu katastri või keskkonnaregistri number, puurkaevu passi või arvestuskaardi koopia vee erikasutusloa andja nõudmisel, puurkaevu koordinaadid ja hooldusala või sanitaarkaitse ala kirjeldus, tehniline ja sanitaarne seisukord ning veehaaret mõjutavate potentsiaalselt ohtlike reostusallikate asukoha kirjeldus) põhjaveekihist veevõtu korral;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  4) veehaarde ja veevõtuseadmete iseloomustus;
  5) võetava vee koguse määramise viis ja mõõtmisvahendid;
  6) võetava vee kvaliteeti iseloomustavad analüüsitulemused, mis ei ole vanemad kui kolm aastat, ning vee töötlemistehnoloogia kirjeldus;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  7) Eesti põhikaardi väljavõte veehaarde asukohast, millele on märgitud taotlusega seotud veehaarde sanitaarkaitseala ulatus ja teada olevad veekeskkonnale potentsiaalselt ohtlikud reostusallikad;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  8) teave heitvee ärajuhtimise kohta (heitvee kogus aastas (m3), isiku nimi, kelle kanalisatsiooni heitvesi juhitakse ja koopia heitvee ärajuhtimise lepingust selle lepingu olemasolul) heitvee ärajuhtimise korral;
  9) teave selle kohta, kui suur on hinnanguline keskmine veekulu ühe toodanguühiku kohta vee erikasutusloa andja nõudmisel;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  10) vee võtmisega kaasneva keskkonnamõju vähendamise meetmete kirjeldus vee erikasutusloa andja nõudmisel;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  11) põhjaveehaardest vee võtmisel üle 500 m3 ööpäevas põhjaveevaru uuringu aruanne vee erikasutusloa andja nõudmisel.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

§ 7.   Heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid

  (1) Vee erikasutusloa taotlus heitvee ja teisi vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
  1) prognoositav reovee ning vee erikasutusloa andja nõudmisel ka sademevee kogus aastas, kvartalis ja ööpäevas (m3);
  2) veeheite kogus (m3) toodanguühiku kohta vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  3) teave reovee koguse ja koostise muutumise kohta aasta, kuu või ööpäeva jooksul vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  4) saasteainete kogus toodanguühiku kohta vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  5) tööstusettevõtte reovees sisalduvad ohtlike ainete heidete kogused ja sisaldused, mis juhitakse tööstusettevõtte omapuhastisse;
  6) vee-ettevõtja esitatud andmed tööstusettevõtja poolt ühiskanalisatsiooni juhitud reovee hulga (tuh m3/kvartalis), saasteainete kontsentratsiooni mg/l ja koguse (t/kv) kohta vee-ettevõtja ja tööstusettevõtja vahel sõlmitud reovee ärajuhtimist reguleeriva lepingu alusel;
  7) reovee ja sademevee puhastamise kirjeldus (puhastuse liik, skeem, seadme tüüp, projektikohane ja tegelik hüdrauliline jõudlus ja projektikohane ja tegelik orgaaniline reostuskoormus inimekvivalentides, reovee järelpuhastus, puhastusprotsessi projektikohane ja tegelik puhastusaste protsentides ja puhastusvõimsus (mg/l);
  8) kogumiskaevude ja -basseinide kirjeldus (materjal, maht ja veepidavus) vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  9) suubla nimi, iseloomustus ja asukoha kirjeldus ning veemajanduskava kohane suubla seisundi hinnang selle olemasolu korral;
  10) puhasti teenindatava reoveekogumisala nimetus ja reostuskoormus inimekvivalentides;
  11) prognoositav suublasse juhitava heit- ja sademevee kogus aastas, kvartalis, ööpäevas (m3);
  12) suublasse juhitava heit- ja sademevee saasteainete kogused või prognoositavad kogused aastas, kvartalis ja ööpäevas (t);
  13) saasteainete sisaldus või prognoositav sisaldus suublasse juhitavas heit- ja sademevees (mg/l);
  14) heitvee juhtimise korral pinnasesse suubla iseloomustus, sealhulgas immutusala pindala (ha) ja põhjavee kaitstus vastavalt veeseaduse § 2613 lõikele 3;
  15) vedelsõnniku laotusplaani koopia loomakasvatusega seotud vee erikasutamise korral vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  16) loomakasvatusega seotud vee erikasutamise korral vedelsõnniku laotamiseks sõlmitud lepingute koopiad nende lepingute olemasolul vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  17) reostuskoormuse inimekvivalentides määramise viis, meetod ja mõõtmistulemused;
  18) kavandatud või olemasolevad seirepunktide koordinaadid L-Est süsteemis ja analüüsitavad näitajad ning seire aeg ja sagedus vee erikasutuse piirkonnas, sealhulgas puhasti sissevoolust ja väljavoolust;
  19) reovee puhastamisel tekkiva reoveesette kogus, omadused ning käitluse kirjeldus, ladustamise koht, töötlemise tehnoloogia kirjeldus ning töödeldud või töötlemata sette omadused, sealhulgas töödeldud sette korral kuivaine sisaldus ning kasutusviis;
  20) vee tehnoloogilise jaotuse ja reovee formeerumise skeem;
  21) kanalisatsiooni asukoha skeem ja heitvee ning sademevee väljalaskmete koordinaadid L‑Est süsteemis;
  22) suublasse juhitavas heitvees või sademevees sisalduvad ohtlikud ained, sealhulgas prioriteetsed ained ja prioriteetsed ohtlikud ained, nende kogused (t) või prognoositavad kogused aastas, kvartalis ja ööpäevas (t);
  23) suublasse juhitavas heitvees või sademevees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete sisaldus või prognoositav sisaldus (mg või μg /l);
  24) tegevus- ja ajakava ohtlike ainete ja ainerühmade nimistusse 1 määratud ohtliku aine ja prioriteetse ohtliku aine suublasse juhtimisse lõpetamise kohta ning tegevus- ja ajakava ohtliku aine, sh prioriteetse aine, sisalduse vastavusse viimise kohta veeseaduse § 265 lõike 10 alusel kehtestatud pinnavee keskkonnakvaliteedi piirväärtusteni;
  25) vee erikasutusloa andja nõudmisel teave vee-ettevõtja kliendi poolt tootmisprotsessi käigus ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete heidete koguste ja sisalduste kohta koos veeuuringut kinnitava akrediteeritud katselabori väljastatud aktiga.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Vee erikasutuse piirkond on käesoleva määruse tähenduses ala, kus vee erikasutus halvendab veekogude või põhjaveekihtide seisundit.

  (3) Ohtlike ainete ja ainerühmade nimistud 1 ja 2 ning prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja nende ainete rühmade nimekirjad on kehtestatud «Veeseaduse» § 265 lõike 7 alusel.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

§ 8.   Veekogu süvendamiseks, veekogu põhja pinnase paigutamiseks, kemikaalide kasutamiseks pinnaveekogu korrashoiuks või veekogusse tahkete ainete uputamiseks või heitmiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid
[RT I, 07.05.2013, 14 - jõust. 10.05.2013]

  Vee erikasutusloa taotlus veekogu süvendamiseks või veekogu põhja pinnase paigaldamiseks või kemikaalide kasutamiseks pinnaveekogu korrashoiuks või tahkete ainete veekogusse uputamiseks või heitmiseks koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
[RT I, 07.05.2013, 14 - jõust. 10.05.2013]
  1) veekogu süvendamisel väljavõetava, veekogu põhja paigutatava või uputamisele kuuluva pinnase või jäätmete maht (m3) ning nende omaduste kirjeldus, mis sisaldab andmeid pinnase või jäätmete saasteainesisalduse kohta;
  2) vee erikasutuse piirkonna koordinaadid L-Est süsteemis;
  3) kavandatavate vee seirepunktide ja süvendatava pinnase seirepunktide asukohad ja koordinaadid L‑Est süsteemis, ning analüüsitavad näitajad, seire aeg ja sagedus vee erikasutuse piirkonnas;
  4) vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus;
  5) pinnaveekogu korrashoiuks kemikaalide kasutamise korral kasutatava kemikaali nimetus (CAS number) ja kogus;
  6) merre pinnase paigaldamise, tahkete ainete uputamise või heitmise korral selle koha valiku põhjendus, andmed siseveekogude kohta tuleb esitada vee erikasutusloa andja nõudmisel.
[RT I, 07.05.2013, 14 - jõust. 10.05.2013]

§ 81.   Veekogu paisutamiseks või hüdroenergia kasutamiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid

  Vee erikasutusloa taotlus veekogu paisutamiseks või hüdroenergia kasutamiseks koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
  1) hüdroenergia kasutamise korral andmed normaal-, kõrgeima- ja madalaima paisutustaseme absoluutkõrguse kohta (m). Muudel juhtudel esitatakse need andmed vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  2) hüdroenergia kasutamise korral paisutatava veekogu lõigu pikaajaline aasta keskmine vooluhulk. Muudel juhtudel esitatakse need andmed vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  3) hüdroenergia kasutamise korral veekogu paisutamise ökoloogilis-majanduslik analüüs. Muudel juhtudel esitatakse need andmed vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  4) hüdroenergia kasutamise korral andmed veekogu sanitaarvooluhulga kohta. Muudel juhtudel esitatakse need andmed vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  5) uute rajatavate paisude korral normaal- ja kõrgeima paisutustaseme mõjuala kõrgusjoontega kaart. Muudel juhtudel esitatakse kaart vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  6) vee erikasutusega kaasneva keskkonnamõju vähendamise meetmete kirjeldus;
  7) andmed paisutustaseme mõõtmiseks kasutatavate meetodite ja vahendite kohta;
  8) paisutuse mõjualasse jääva veekogu hooldusmeetmete kirjeldus;
  9) meetmete kirjeldus, millega tagatakse paisust allpool olevas jõelõigus ja kalapääsul pidevalt sanitaarvooluhulk või looduslik äravool, kui looduslik äravool on sanitaarvooluhulgast väiksem;
  10) paisu ehitustehniline kirjeldus või paisu projekt;
  11) andmed meetmete ja rajatiste kohta, millega tagatakse kaladele läbipääs paisust üles- ja allavoolu;
  12) paisutuse likvideerimise ja paisutuse mõjuala korrastamise meetmete kirjeldus;
  13) paisu ehitustehnilise seisukorra hindamiseks hüdrotehnilise ehitise ekspertiisandmed vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  14) andmed paisu vee läbilaskevõime (m3/sek) kohta vee erikasutusloa andja nõudmisel;
  15) kontrollarvutused, millega tõendatakse, et veekogus esineda võivate maksimaalsete vooluhulkade juures suudab tõkestusrajatis need vooluhulgad läbi lasta. Kontrollarvutused esitatakse vee erikasutusloa andja nõudmisel.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

§ 9.   Põhjavee täiendamiseks, allalaskmiseks, ümberjuhtimiseks või tagasijuhtimiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

  Vee erikasutusloa taotlus põhjavee täiendamiseks, allalaskmiseks või ümberjuhtimiseks koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
  1) põhjavee täiendamiseks kasutatava vee hulk aastas, kvartalis ja ööpäevas (m3);
  2) põhjavee täiendamiseks kasutatava vee kvaliteeti iseloomustavad näitajad (mikrobioloogiliste, keemiliste ja indikaatornäitajate sisaldus vees);
  3) põhjavee täiendamise, ümberjuhtimise või taseme alandamise jälgimiseks kavandatavate seirepunktide koordinaadid ning seireplaan loa andja nõudmisel;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  4) põhjavee taseme alandamisega või ümberjuhtimisega kaasnev veetaseme või vee kvaliteedi muutumise kirjeldus;
  5) teave veevõtust või saasteainete suublasse juhtimisest veevõtu või saasteainete suublasse juhtimise korral;
  6) vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus;
  7) põhjaveekihist kaevandatava maavara või maa-ainese kogus maavara või maa-ainese kaevandamise korral.

§ 10.   Kalade kasvatamiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid

  Vee erikasutusloa taotlus kalade kasvatamiseks aastase juurdekasvuga rohkem kui 1 tonn koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  1) teave kasvatatavatest või kasvatada kavatsetavatest kaladest;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  2) kasutatav sööt ja seda iseloomustavad näitajad (valgu-, kuivaine-, rasva-, süsivesikute, koguenergia ja ainevahetuseks vajaliku energia sisaldus ning üldlämmastiku ja üldfosfori sisaldus);
  3) kasutatavad söödakogused;
  4) sööda kulu kalade juurdekasvu kohta;
  5) kasutatavad kemikaalid (sh sumbavärvid) ning ravimite nimetus ja kogus;
  6) kasutatav vee kogus aastas, kvartalis, ööpäevas (m3) ja vajaduse korral maksimaalne taotletav vooluhulk (m3 sekundis);
  7) kalakasvatusega kaasneva negatiivsete muutuste vähendamise meetmete kirjeldus;
  8) suublasse juhitava heitvee saasteainete kogused või prognoositavad kogused aastas, kvartalis ja ööpäevas (t) saasteainete suublasse juhtimise korral;
  9) saasteainete sisaldus või prognoositav sisaldus suublasse juhitavas heitvees (mg/l) saasteainete suublasse juhtimise korral.

§ 11.   Laeva teenindamiseks või remontimiseks ja lastimiseks või lossimiseks vajaliku vee erikasutusloa taotlemise materjalid

  Vee erikasutusloa taotlus laeva regulaarse ohtlike ainetega seotud teenindamiseks või remontimiseks ja laeva regulaarse ohtlike ainete või tuulega lenduvate puistekaupadega seotud lastimiseks või lossimiseks koosneb lisaks §-s 5 loetletule järgmistest materjalidest:
  1) laevaga veetava kauba iseloomustus ja kogus ohtlike ainete või tuulega lenduvate puistekaupade lastimise või lossimise korral;
  2) laeva sadamasse sissesõidu kiirus;
  3) kauba lastimise või lossimise tehnoloogia kirjeldus ohtlike ainete või tuulega lenduvate puistekaupade lastimise või lossimise korral;
  4) laeval asuvad reovee- või jäätmekäitlusseadmed või rajatised;
  5) laeva teenindamise, remondi, lastimise või lossimisega kaasneva võimaliku negatiivse mõju vähendamise meetmete kirjeldus;
  6) laeva remondiks ja teeninduseks kasutatavad ohtlikud ained, mis võivad sattuda veekeskkonda;
  7) veevõtu või saasteainete suublasse juhtimise teave veevõtu või saasteainete suublasse juhtimise korral.

§ 12.   Ajutise vee erikasutusloa taotlemiseks vajalikud materjalid

  Kõik ajutise vee erikasutusloa taotlused peavad koosnema:
  1) avaldusest, milles on ajutise vee erikasutusloa taotleja nimi või ärinimi, aadress, ettevõtja registrikood või füüsilise isiku isikukood, taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri;
  2) ajutise vee erikasutusloa taotlemise põhjendusest;
  3) suurema saastamise või kahju ärahoidmiseks kavandatavate meetmete kirjeldusest ja ajakavast;
  4) vee erikasutusloa andja nõudmisel teabest ajutise vee erikasutuse mõjupiirkonna veekogu või põhjaveekihi kvaliteedinäitajate või saastainete sisalduse kohta enne ajutise vee erikasutusloa taotlemist;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  5) seireplaanist koos seirepunktide L-Est süsteemis koordinaatidega ning teabest võetavate proovide arvu, seire aja, seire sageduse ja analüüsitavate näitajate kohta;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  6) vee erikasutusega seotud tööde teostamise või vee erikasutusega seotud kavandatava ehitise projektist;
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]
  7) informatsioonist perioodi kohta, milliseks ajaks ajutist vee erikasutusluba taotletakse.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

3. peatükk VEE ERIKASUTUSLOA JA AJUTISE VEE ERIKASUTUSLOA ANDMINE 

§ 13.   Vee erikasutusloa taotluse läbivaatamine

  (1) Vee erikasutusloa andja registreerib esitatud taotluse kohe pärast selle saamist ja kontrollib taotluse vastavust selle määruse nõuetele.

  (2) Kui tegevuseks, milleks vee erikasutusluba taotleti, seda vaja ei ole, teatab vee erikasutusloa andja sellest taotlejale kirjalikult 15 tööpäeva jooksul arvates taotluse registreerimisest, taotlust tagastamata.

  (3) Kui vee erikasutusloa taotlus ei vasta veeseaduse ja käesoleva määruse nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab vee erikasutusloa andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat posti teel või elektrooniliselt viivitamatult pärast puuduste avastamist. Kui taotleja ei ole puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud või täiendavaid andmeid esitanud, jätab vee erikasutusloa andja taotluse läbi vaatamata ja teavitab sellest taotlejat 15 tööpäeva jooksul puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja lõppemisest arvates.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

  (4) Vee erikasutusloa andja teavitab Terviseametit kõikidest vee erikasutuslubade taotlejatest, kes soovivad vett võtta joogivee kasutamiseks või tootmiseks.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

§ 14.   Vee erikasutusloa taotluse avalikustamine

  Vee erikasutusloa andja avalikustab vee erikasutusloa taotluse «Veeseaduse» §-s 91 sätestatud korras.

§ 15.   Vee erikasutusloa andmise menetlemise aeg

  Vee erikasutusloa andmise menetlemise aeg on kolm kuud arvates vee erikasutusloa taotluse registreerimise kuupäevast.

§ 16.   Vee erikasutusloa koostamine ja andmise otsustamine

  (1) Vee erikasutusloa andja teeb vee erikasutusloa andmise otsuse lähtudes:
  1) taotluses esitatud informatsioonist;
  2) vee kasutamist ja kaitset sätestavatest õigusaktidest;
  3) taotluse kohta esitatud seisukohtadest;
  4) keskkonnamõju hindamise tulemustest.

  (2) Vee erikasutusloa andja võib ühendada ühe vee erikasutusloa taotleja kahe või enama vee erikasutusloa taotlemise menetlemise ning anda ühendatud menetluses ühe vee erikasutusloa.

  (3) Vee erikasutusloa andja koostab vee erikasutusloa järgides lisades 1–5 esitatud vee erikasutusloa vorme. Vee erikasutusloa andja kirjutab alla vee erikasutusloa igale leheküljele.

  (4) Kui vee erikasutusloa vormi kõigi osade täitmine on sõltuvalt vee erikasutuse eripärast võimatu, tuleb täitmata osa läbi kriipsutada.

  (5) Vee erikasutusloa andja koostab vee erikasutusloa ühes eksemplaris paberil või taotleja soovil digitaaldokumendina, allkirjastades selle digitaalallkirja seaduses sätestatud korras. Vee erikasutusluba saadetakse posti teel või elektrooniliselt vee erikasutusloa taotlejale ühe nädala jooksul pärast vee erikasutusloa andmise otsuse tegemist. Vee erikasutusloa koopia jääb vee erikasutusloa andjale. Vee erikasutusloa andmisest teavitatakse vee erikasutuse asukohajärgset kohalikku omavalitsust ja Keskkonnainspektsiooni.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

§ 17.   Vee erikasutusloa kehtivus

  (1) Kui olemasoleva vee erikasutusloa kehtivus lõpeb enne uue vee erikasutusloa andmist, pikendatakse olemasolevat vee erikasutusluba põhjendatud taotluse alusel kuni uue vee erikasutusloa andmiseni.

  (2) Vee erikasutusluba antakse üldjuhul kuni viieks aastaks. Vee erikasutusloa kehtivuse tähtaeg on viiest aastast lühem, kui:
  1) seda taotleb vee erikasutaja;
  2) on ette näha olukorra muutumist vee erikasutaja tegevuses või veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemis;
  3) esinevad muud veekaitse seisukohalt põhjendatud juhud.

§ 18.   Vee erikasutusloa andmisest keeldumine

  (1) Vee erikasutusloa andja keeldub vee erikasutusloa andmisest «Veeseaduse» § 9 lõikes 10 sätestatud juhtudel.

  (2) Vee erikasutusloa andja saadab vee erikasutusloa taotlejale otsuse vee erikasutusloa andmisest keeldumise kohta posti teel või elektrooniliselt ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates. Otsusest teavitatakse asukohajärgset kohalikku omavalitsust ning Keskkonnainspektsiooni.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

§ 19.   Vee erikasutusloa andmise avalikustamine

  Vee erikasutusloa andmine avalikustatakse «Veeseaduse» §-s 91 sätestatud korras.

§ 20.   Ajutise vee erikasutusloa andmine või selle andmisest keeldumine

  (1) Ajutise vee erikasutusloa saamiseks tuleb vee erikasutusluba omaval isikul esitada vee erikasutusloa andjale §-s 12 esitatud nõuetele vastav taotlus.

  (2) Ajutine vee erikasutusluba tuleb koostada lisas 6 esitatud ajutise vee erikasutusloa vormi järgides.

  (3) Ajutise vee erikasutusloa andmine avalikustatakse «Veeseaduse» § 91 kohaselt.

  (4) Vee erikasutusloa andja teatab ajutise vee erikasutusloa taotlejale posti teel või elektrooniliselt ajutise vee erikasutusloa andmisest või sellest keeldumisest hiljemalt kahe nädala jooksul ajutise vee erikasutusloa nõuetekohase taotluse registreerimise kuupäevast arvates.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

  (5) Ajutise vee erikasutusloa andmisel tuleb arvestada selle määruse §-dega 13, 15, 16 ja 18.

4. peatükk VEE ERIKASUTUSLOA MUUTMINE JA VEE ERIKASUTUSLOA NING AJUTISE VEE ERIKASUTUSLOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 21.   Vee erikasutusloa muutmine

  (1) Vee erikasutusloa muutmiseks esitab vee erikasutaja vee erikasutusloa andjale kirjaliku taotluse, milles sisaldub:
  1) vee erikasutaja nimi või ärinimi,
  2) taotluse esitamise kuupäev ja vee erikasutaja allkiri;
  3) vee erikasutusloa nimi ja number, mille muutmist taotletakse;
  4) muutmise ettepanek;
  5) muutmise ettepaneku põhjendus;
  6) muutmise vajalikkust tõendavad materjalid.

  (2) Vee erikasutusloa muutmise taotlus vaadatakse läbi selle määruse § 13 kohaselt. Vee erikasutusloa andja otsustab muutmise ettepanekut arvestades, kas vajalik on vee erikasutusloa muutmine või uue vee erikasutusloa andmine kahe kuu jooksul vee erikasutusloa muutmise taotluse registreerimise kuupäevast.

  (3) Vee erikasutusluba ei saa muuta, kui vee erikasutaja tegevus muutub nii, et taotletakse vee erikasutust muudeks «Veeseaduse» § 8 lõikes 2 nimetatud tegevusteks, mille kohta vee erikasutajal ei ole vee erikasutusluba.

  (4) Vee erikasutusloa andjal on õigus vee erikasutusloa muutmise ettepanek tagasi lükata «Veeseaduse» § 9 lõikes 10 esitatud juhul.

  (5) Vee erikasutusloa andja teavitab vee erikasutajat vee erikasutusloa muutmisest või muutmata jätmisest posti teel või elektrooniliselt ühe nädala jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

§ 22.   Vee erikasutusega seotud ehitise valduse muutumine

  (1) Vee erikasutusega seotud ehitise valduse muutumisel on vee erikasutajal õigus vee erikasutusluba uuele valdajale üle anda.

  (2) Valduse üleandmisest ja vee erikasutusloa üleandmisest teatab uus valdaja vee erikasutusloa andjale hiljemalt ühe nädala jooksul alates valduse muutumisest. Sel juhul kehtib vee erikasutusluba uue valdaja suhtes neli kuud alates valduse üleandmise hetkest.

  (3) Kui vee erikasutusega seotud ehitise uus valdaja soovib jätkata vee erikasutusloa tingimustele vastavat tegevust, taotleb uus valdaja vee erikasutusloa muutmist valdaja andmete osas kooskõlas §-ga 21.

§ 23.   Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamine

  (1) Vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamine toimub «Veeseaduse» § 9 lõigete 11 ja 13 alusel.

  (2) Enne vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemist kuulatakse ära vee erikasutaja. Ärakuulamise ajast ja kohast teavitatakse posti teel või elektrooniliselt vähemalt üks nädal ette. Vee erikasutaja ilmumata jätmisel võib vee erikasutusloa andja teha vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamise otsuse tagaselja.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

  (3) Vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamise kirjalik otsus peab sisaldama:
  1) otsuse koostanud asutuse nimetust ja aadressi;
  2) otsuse teinud ametiisiku nime ja ametikohta;
  3) otsuse tegemise kuupäeva;
  4) kehtetuks tunnistatava vee erikasutusloa numbrit ja andmise kuupäeva;
  5) kehtetuks tunnistavat vee erikasutusluba omava vee erikasutaja nimetust ja aadressi;
  6) vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamist tingivaid asjaolusid koos viidetega vastavate õigusaktide sätetele;
  7) otsust tunnistada kehtetuks vee erikasutusluba või selle osa;
  8) otsuse teinud ametiisiku allkirja.

  (4) Vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamise otsus saadetakse posti teel või elektrooniliselt vee erikasutajale, Keskkonnainspektsiooni ja § 5 punktis 11 esitatud juhul kohalikule omavalitsusele viivitamatult.
[RT I, 01.11.2012, 21 - jõust. 01.01.2013]

  (5) Selle paragrahvi sätteid kohaldatakse ka ajutise vee erikasutusloa kehtetuks tunnistamise kohta.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 24.   Keskkonnaministri määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Veevõtu, heitvee või saasteainete suublasse juhtimise vee erikasutusloa vorm

Lisa 2 Veekogu paisutamise, hüdroenergia kasutamise, süvendamise, veekogu põhja pinnase paigutamise, kemikaalide kasutamise pinnaveekogu korrashoiuks, veekogusse tahkete ainete uputamise või heitmise vee erikasutusloa vorm
[RT I, 07.05.2013, 14 - jõust. 10.05.2013]

Lisa 3 Põhjavee täiendamise, allalaskmise, ümberjuhtimise või tagasijuhtimise vee erikasutusloa vorm

Lisa 4 Laeva regulaarse ohtlike ainetega seotud teenindamise või remondi ja laeva regulaarse ohtlike ainete või tuulega lenduvate puistekaupade lastimise või lossimise vee erikasutusloa vorm

Lisa 5 Kalakasvatamise vee erikasutusloa vorm

Lisa 6 Ajutise vee erikasutusloa vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json