Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2010. a määruse nr 107 „Trammi ja selle haagise tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ja registreerimise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 07.05.2014, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2010. a määruse nr 107 „Trammi ja selle haagise tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ja registreerimise kord” muutmine

Vastu võetud 30.04.2014 nr 32

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 140 lõigete 5 ja 6, § 141 lõike 3 ning § 191 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2010. a määruses nr 107 „Trammi ja selle haagise tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ja registreerimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) korraline ülevaatus on esmakordselt kasutusele võetava rööbassõiduki ülevaatus ning perioodiline rööbassõiduki ülevaatus käesolevas määruses ettenähtud korras;”;

2) paragrahvi 2 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Trammil peab olema reguleeritav välimine tahavaatepeegel mõlemal küljel ning sisemine tahavaateseade. Välimistele tahavaatepeeglitele võib täiendavalt paigaldada kaameraid ja monitore. Sisemise tahavaatesedmena võib kasutada peeglit või kaamerat ja monitori.”;

4) paragrahvi 24 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Seisupidur peab olema mehaanilise ajamiga, toimima vedru jõul ning olema käsitsi välja lülitatav väljastpoolt trammi.”;

5) paragrahvi 37 lõike 7 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kõigil ustel peavad olema täiendavad avamisseadmed;”;

6) paragrahvi 39 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Trammi kere esiosa peab olema konstrueeritud ja ehitatud selliselt, et oleks välistatud takistusele pealesõit. Juhul kui trammi valmistaja poolt on ettenähtud, peab trammi kere esiosas olema takistusele pealesõitu vältiv tõke, mis lülitab sisse ohupiduri ja peatab trammi. Pealesõitu vältiv tõke peab vastama valmistaja poolt ettenähtud nõuetele ja olema töökorras.”;

7) paragrahvi 41 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui rööbassõiduki konstruktsioonis on valmistaja poolt ettenähtud torsioonplaat, peab see olema kinnitatud pinguga ja selle mutter tõkestatud.”;

8) paragrahvi 41 lõige 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(16) Kui liigendtrammi kerede ühendamise konstruktsioonis on valmistaja poolt ettenähtud diagonaalvarraste kasutamine, siis peavad nende vedrud olema terved ja diagonaalvardad reguleeritud valmistaja poolt ettenähtud nõuete kohaselt.”;

9) paragrahvi 41 lõige 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(18) Haakeseade ja selle kinnitus peavad vastama valmistaja poolt ettenähtud nõuetele ja olema töökorras.”;

10) paragrahv 48 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 48. Lubatud suurim registrimass ja registriteljekoormus

(1) Trammi, haagise ja liigendtrammi suurim lubatud registrimass on 70 000 kg.

(2) Ühe või mitme trammi, haagise või liigendtrammi omavahelisel kokkuhaakimisel ei tohi ühelgi juhul summaarne registrimass ületada 70 000 kg.

(3) Trammi, haagise ja liigendtrammi suurim lubatud registriteljekoormus on 10 800 kg.”;

11) paragrahvi § 49 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Esmakordselt kasutusele võetav ja kasutuses olev rööbassõiduk peab läbima korralise ülevaatuse.”;

12) paragrahvi 50 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahv 52 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 52. Ülevaatusele esitamise tähtaeg

Rööbassõiduk tuleb esitada korralisele ülevaatusele enne esmakordset kasutusele võtmist ja seejärel hiljemalt korralisel ülevaatusel määratud rööbassõiduki järgmise korralise ülevaatuse tähtajaks.”;

14) paragrahv 53 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 54 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Esmakordsel korralisel ülevaatusel esitatakse ülevaatajale rööbassõiduki valmistaja tehniline dokumentatsioon.”;

16) paragrahv 55 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 55. Ülevaatuse kord

(1) Korralisel ülevaatusel kontrollitakse rööbassõiduki tehnoseisundi ja varustuse vastavust käesoleva määruse nõuetele, tuvastatakse rööbassõiduki vastavus või mittevastavus nimetatud nõuetele ning nõuetele vastavuse korral määratakse rööbassõiduki järgmise korralise ülevaatuse kuu ja aasta, mis ei tohi olla hiljem kui 12 kuud peale eelmise korralise ülevaatuse toimumist. Ülevaatuse tähtaja möödumisel ei loeta rööbassõidukit kehtivatele nõuetele vastavaks ning selle kasutamine on keelatud.

(2) Esmakordsel korralisel ülevaatusel kontrollitakse rööbassõiduki vastavust valmistaja tehnilisele dokumentatsioonile ja käesolevas määruses toodud nõuetele.

(3) Remondi kvaliteedi kontrolliks on vajalik korduvülevaatus. Korduvülevaatusel on lubatud piirduda rööbassõiduki kontrollkaardil toodud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.”;

17) paragrahvi 56 sissejuhatavad lauseosad muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Rööbassõiduki ülevaatuse tulemused kannab ülevaataja kontrollkaardile. Rikked ja puudused kantakse kontrollkaardile alljärgnevalt:”;

18) paragrahv 57 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 57. Ülevaatuse otsused ja nendest tulenevad piirangud

(1) Vastavalt korralisel ülevaatusel avastatud rikete ja puuduste iseloomule, ohtlikkusele ja arvule märgib ülevaataja kontrollkaardile ühe alljärgnevatest otsustest:
1) „tehniliselt korras”, kui rööbassõidukil ei esine rohkem kui neli väheohtlikku (VO) riket või puudust;
2) „esitada korduvülevaatusele”, kui rööbassõidukil esineb viis või enam väheohtlikku (VO) riket või puudust või vähemalt üks ohtlik (OV) rike või puudus.

(2) Ülevaataja kinnitab kontrollkaarti märgitud otsuse allkirja ja pitseriga.

(3) Kui kontrollkaardile on märgitud otsus „tehniliselt korras”, kõrvaldab rööbassõiduki omanik kontrollkaardile kantud rikked ja puudused esimesel võimalusel. Rööbassõidukit ei pea esitama korduvülevaatusele ning seda võib registreerida.

(4) Kui kontrollkaardile on märgitud otsus „esitada korduvülevaatusele”, loetakse rööbassõiduk kuni rikete või puuduste kõrvaldamiseni mittevastavaks kehtivatele nõuetele. Erandina võib sellises tehnoseisundis rööbassõidukiga sõita rikete või puuduste kõrvaldamiseks remondikohani ning pärast rikete või puuduste kõrvaldamist korduvülevaatusele. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart. Erandit ei rakendata registreerimata rööbassõidukile.”;

19) paragrahv 58 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 58. Ülevaatuse otsuse kandmine registreerimistunnistusele

(1) Ülevaataja kannab käesoleva määruse § 57 lõike 1 kohaselt tehtud otsuse ja otsuse kontrollkaardi numbri rööbassõiduki registreerimistunnistusele.

(2) Kui rööbassõiduki kohta tehti otsus „tehniliselt korras”, kannab ülevaataja registreerimistunnistusele järgmise ülevaatuse kuu ja aasta, mille kinnitab allkirja ja pitseriga.

(3) Kui rööbassõiduki kohta tehti otsus „esitada korduvülevaatusele”, kannab ülevaataja registreerimistunnistusele märke „Korduv” ja lisab korduvülevaatuse teostamise kuupäeva, mille kinnitab allkirja ja pitseriga.”;

20) paragrahvi 63 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registreerida võib ainult korralise ülevaatuse läbinud rööbassõidukit.”;

21) paragrahvi 63 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Registreerimisel väljastab rööbassõiduki omanik rööbassõidukile registreerimistunnistuse.”.

Urve Palo
Majandus- ja kommunikatsiooniminister

Marika Priske
Kantsler