Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2017. a määruse nr 164 „Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2019
Avaldamismärge:RT I, 07.05.2019, 1

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2017. a määruse nr 164 „Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid” muutmine

Vastu võetud 03.05.2019 nr 46

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 42 lõike 6, § 51 lõike 2 ja § 591 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2017. a määrust nr 164 „Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/2403, milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008 (ELT L 347, 28.12.2017, lk 81–104), artikli 3 lõike 2 punktis b nimetatud kalapüügiloa andmisel kohaldatakse selles määruses sätestatut niivõrd, kuivõrd Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/2403 ei sätesta teisiti.”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kui taotleja omab ajaloolist püügiõigust või on saanud püügivõimaluse kalapüügiseaduse §-de 58 ja 59 alusel kasutada, esitab ta Veterinaar- ja Toiduametile seda tõendava dokumendi, kui ta ei ole seda varem esitanud;”;

3) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kui taotleja omab ajaloolist püügiõigust või on saanud püügivõimaluse kalapüügiseaduse § 58 alusel kasutada, esitab ta Veterinaar- ja Toiduametile seda tõendava dokumendi, kui ta ei ole seda varem esitanud.”;

4) paragrahvi 12 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõna „üheaegselt” sõnadega „ühel ajal” ja sõnad „kalapüügi luba” sõnaga „kalapüügiluba”;

5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Erandina lõikes 4 sätestatust antakse samal veealal räimepüügiks kastmõrraga või lestapüügiks põhjanoodaga sama püügivahendi kasutamiseks mitu ühel ajal kehtivat kaluri kalapüügiluba, kui sama püügivahendit kasutatakse samal ajal mitme vähemalt 10-meetrise üldpikkusega kalalaevaga. Sellisel juhul kantakse püügivahendite arv ja püügivahendi kohta kehtestatud lubatud saak ainult esimesele loale.”;

6) lisad 1 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Jüri Ratas
Peaminister

Mart Järvik
Maaeluminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 1 Kalalaeva kalapüügiloa taotlus

Lisa 4 Kaluri kalapüügiluba

/otsingu_soovitused.json