Teksti suurus:

Kutsealusele ja reservis olevale isikule arstlikus komisjonis, täiendaval arstlikul läbivaatusel, terviseuuringul või kutsesobivuse hindamisel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja maksmise kord

Kutsealusele ja reservis olevale isikule arstlikus komisjonis, täiendaval arstlikul läbivaatusel, terviseuuringul või kutsesobivuse hindamisel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.05.2020, 3

Kutsealusele ja reservis olevale isikule arstlikus komisjonis, täiendaval arstlikul läbivaatusel, terviseuuringul või kutsesobivuse hindamisel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja maksmise kord

Vastu võetud 24.01.2013 nr 4
RT I, 01.02.2013, 3
jõustumine 01.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2020RT I, 28.02.2020, 3002.03.2020
02.05.2020RT I, 07.05.2020, 111.05.2020

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 36 lõike 2 ja § 80 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse kutsealuse ja reservis oleva isiku sõidu- ja toitlustuskulu katteks makstava hüvitise (edaspidi hüvitis) maksmise tingimused, kord ja ulatus järgnevatel juhtudel:
  1) kutsealuse ja reservis oleva isiku tervisenõuetele vastavuse hindamine Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis (edaspidi arstlik komisjon);
  2) kutsealuse kutsesobivuse hindamine Kaitseressursside Ametis vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse (edaspidi KVTS) § 35 lõikele 3;
  3) kutsealuse ja reservis oleva isiku arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul viibimine vastavalt KVTS § 34 lõikele 2 või § 72 lõikele 2.

§ 2.   Hüvitise saaja

  Õigus hüvitisele on:
  1) kutsealusel, kes on osalenud ettenähtud ulatuses tervisenõuetele vastavuse hindamisel arstlikus komisjonis või täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul raviasutuses või kutsesobivuse hindamisel;
  2) reservis oleval isikul, kes on osalenud ettenähtud ulatuses tervisenõuetele vastavuse hindamisel arstlikus komisjonis või täiendaval arstlikul läbivaatusel või terviseuuringul raviasutuses.

§ 3.   Hüvitise ulatus

  (1) Tervisenõuetele vastavuse hindamisel arstlikus komisjonis ja kutsealuse kutsesobivuse hindamisel viibimisega seotud hüvitise ulatus on 10 eurot.

  (2) Täiendaval arstlikul läbivaatusel või uuringul viibimisega seotud hüvitise ulatus on 8 eurot.

  (3) Kutsealuse või reservis oleva isiku suunamisel arstlikku komisjoni, täiendavale arstlikule läbivaatusele või terviseuuringule rahvastikuregistri andmetel tema elukohale vastava või tema poolt valitud arstliku komisjoni toimumiskohaga võrreldes teise maakonda, on hüvitise ulatus 40 eurot.
[RT I, 07.05.2020, 1 - jõust. 11.05.2020]

  (4) Kui arstlikus komisjonis osaleb kutsealune või reservis olev isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel arstliku komisjoni kutse saatmise hetkel on välisriigis, on tervisenõuetele vastavuse hindamisel arstlikus komisjonis ja kutsealuse kutsesobivuse hindamisel ning täiendaval arstlikul läbivaatusel või uuringul viibimisega seotud hüvitise ulatus 70 eurot.

§ 4.   Hüvitise maksmine

  (1) Hüvitise saamiseks esitab kutsealune või reservis olev isik Kaitseressursside Ametile arvelduskonto andmed.
[RT I, 28.02.2020, 30 - jõust. 02.03.2020]

  (2) Kaitseressursside Amet otsustab hüvitise maksmise seitsme kalendripäeva jooksul, kui hüvitise saaja on läbinud ettenähtud ulatuses arstliku komisjoni või viibinud kutsesobivuse hindamisel ning esitanud arvelduskonto andmed. Kaitseväekohustuslaste registrist edastatakse väljamaksmisele kuuluva hüvitise summa ja arvelduskonto andmed riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogusse. Hüvitise summa kantakse arvelduskontole 14 kalendripäeva jooksul hüvitise määramisest arvates.
[RT I, 28.02.2020, 30 - jõust. 02.03.2020]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2013. aasta 1. aprillil.

/otsingu_soovitused.json